Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém civil szervezetek


Találatok száma: 731
6. oldal

ITTMOST Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 16/E.
képviselő: Poller Imre elnök ... >>

Jankovics Lakótelepi Testedző Club Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Hriszto Botev Ált.Iskola
képviselő: Kis János ... >>

Jog Erő Egészség Alapitvány Veszprém

(sport,egészségügyi,egyéb)

8200 Veszprém, Brusznyai Á. u. 4.
képviselő: Dr.Horváth Bálint elnök, Scheffer Mihályné képviselő
Az Észak-Dunántúli ügyészségi dolgozók és családtagjai egyéni és közösségi aktivitásának támogatása az érdekükben, és értük cselekvök együttmüködésének szolgálata a cselekvési lehetöségek feltételeinek bövitése: az alapitvány közremüködik az ügyészségi dolgozók szabadidö töltéséhez jobb feltételek megteremtésében ösztönzi és támogatja a turizmust a szabadidö és tömegsportot: A nyugdijasok illetve a betegség vagy egyéb méltányolható körülmény miatt nehéz szociális helyzetbe kerültek részére anyagi támogatásat nyújt a felsorolt alapitványi célok megvalósitásához szükséges anyagi források gyüjtése, illetve befektetés utján történö gyarapitása. ... >>

Jószolgálat Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár

(érdekképviselet)

8200 Veszprém, Ady E. u. 3.
képviselő: Horváth György igazgatótanács eln., Simó Zoltán igazgatótanács tag, Szamosfalviné Tóth Anita ... >>

Józan Ész Társaság Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Cserhát ltp. 8.
képviselő: Molnár Margit elnök
veszprém megye és város kulturális életének, polgári hagyományainak őrzése, ápolása, polgári értékrend közvetítése, véleményformálás, Veszprém megye és Veszprém város lakóit érintő gazdasági, kulturális, környezet és városfejlesztési kérdésekben a lakosság érdekképviselete. ... >>

Julianna Oktatási Alapitvány Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Viktor H. u. 28.
képviselő: Ebele Ferencné elnök
Ugyancsak Jutalmazhatók pénz vagy tárgyijutalommal a " Simonyi Zsigmond " Ének- és Testnevelési Általános Iskola tanulóiközül azok a tanulók, akik matematikábólvagy fizikából megyei vagy országos he- lyezést értek el. ... >>

Juniperus Bonsai Klub

(egyéb)

8200 Veszprém, Endrődi u. 14.
képviselő: Preszter-Lajtai Attila elnök
Növénytermesztési kultura ... >>

Jutas Lakótelep Polgárőrség Veszprém

(közbiztonság)

8200 Veszprém, Jutasi u. 61/b.
képviselő: Balogh László elnök, Kajtár János titkár ... >>

Jutaspusztai Baráti Kör

(egyéb)

8200 Veszprém, Veres Péter u. 17.
képviselő: Wágner László elnök
A Jutaspuszta városrész környezetvédelmi törekvéseinek előmozdítása, infrastrukturális felzárkóztatásának elősegítése. ... >>

Juventus Alapitvány közhasznú szervezet Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2.
képviselő: Dr. Oláh János
Nyelvi képzés fejlesztése, számitástechnikai, matematikai szakköri képzés, az iskola névadójának emlékének ápolása stb. ... >>

K.I.N.G. Kulturális és Szabadidős Sportegyesület

(sport,kulturális)

8200 Veszprém, Lóczy Lajos u. 40/C. III/10. undefined
képviselő: Sipos István elnök
A sport támogatása, sportpropagáló által alakult bemutatókon, népszerűsítő eseményeken való részvétel, tagjai sporttevékenységének előmozdítása, fejlődésükhöz szükséges feltételek biztosítása. ... >>

K.O. Sport- és Szabadidő Egyesület

(sport)

8200 Veszprém, Kölcsey Ferenc utca 13.
képviselő: Herendi Adrienn elnök ... >>

Kádárta Városrész Fejlesztéséért Alapitvány

(sport,kulturális)

8411 Kádárta, GYőri u. 58.
képviselő: Kovács József, Lada Miklós
Kádárta városrész fejlesztése. Kultúrális és sportolási feltételek megteremtése. ... >>

Kádártai Lakosok Egyesülete

()

8411 Kádárta, Győri u. 51.
képviselő: Horváth Lilla elnök ... >>

Kádártai Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

8411 Kádárta, Győri u. 51. Faluház
képviselő: Budai Károly ... >>

Kádártai Sporthorgász Egyesület

(sport)

8411 Kádárta, Győri u. 58.
képviselő: Dr. Horváth László ... >>

Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Mátyás út 11.
képviselő: Dr. Payrich Mária ... >>

Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Füredi u. 11.
képviselő: Dr. Léner-Pintér Sára elnök
A család, a házasság és a nemiség témakörének széleskörű ismertetése, lelki gondozás, szociális és gazdasági készségek fejlesztése, kulturális tevékenység. ... >>

Kapella Alapitvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 16/I.
képviselő: Kőnig Károly képviselő
,hogy lehetővé tegye a hitet és az általános értéket teremtő együttet éneklés veszprémi hagyományának megőrzését; a kis létszámú formációnak a létét, működését, a művészi színvonal szinten tartását, fejlesztését,képviseletét a világban. ... >>

Kapocs a Veszprémi Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapitvány Veszprém

()

8200 Veszprém, Ördögárok u. 5.
képviselő: Haászné szabó Éva elnök, Kecskeméti Rozália
0-6 éves korú megszokottól eltérö fejlödésmenetü gyermekek életminöségének javitása és fejleszté- sük segitése. ... >>

Katamarán Sportegyesület

(sport)

8200 Veszprém, Arany János u. 12.
képviselő: Bakonyi József elnök, Diószegi Zoltán elnökségi tag, Székely András elnökségi tag ... >>

Kék Madár Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Halle u. 10.
képviselő: Ernei Tamás
gyermekközpontú nevelés megvalósítására létrejövő oktatási forma anyagi és erkölcsi segítése. ... >>

Kengyel Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(egészségügyi,egyéb)

8200 Veszprém, Ady E. út 16.
képviselő: Dr.Gáty István, Hajdu Judit titkár, képviselő
A Nagyvázsonyi Gyereklovardában folyó tevékenység boztosítása és támogatása. A lovarda célja, hogy különböző testi és lelki betegségekben szenvedő gyermekeket egészséges testi fejlődésük érdekében lovagoltasson. ... >>

Kerékpárosokért Alapitvány / Rowex/ Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Házgyár u. 1.
képviselő: Szilágyi János elnök
A kerékpár, mint versenysport erkölcsi és anyagi támogatása, a kerékpárosok közlekedési feltételeinek biztonságo- sabbá tétele. ... >>

Kereskedelmi Park Alapitvány Veszprém

(természetvédelem,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Egry J. u. 29.
képviselő: Hoffer János, Horváth Imre
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegylőségének elősegitése. Magyar állampolgárságú kereskedők, szolgálta- tók, földtulajdonosok érdekei védelmé- nek elősegitése. Euroatlanti integráció elősegitése. Közforgalom számára megnyi-tott út, híd létrehozásához, fejleszté- séhez, fenntartásához kapcsolodó tevékenységének elősegitése. A 0213/40. -es hrsz.-ú közforgalom számára megnyitott út, és azt a 82.-es főforgal-mi úttal összekötő híd fejlesztésének elősegitése. Az emberi és állampolgári jogok védelme. Természetvédelem. A kereskedelmi park területén keresztül-vezető kerékpárút, 0213/40.-es hrsz.-ú út és a 82.-es főút csomópontjának kié- pitésének elősegitése. Tudományos tevé- kenység, kutatás-fejlesztés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-jesztés elősegitése. Ezek azok a célok, amelyről állami szervnek, vagy önkormányzatnak kellene gondoskodnia. ... >>

Kereskedők a nyugdijasokért Védnökség Szociális Alapitvány

()

8201 Veszprém, Pipacs út 46/I.
képviselő: Kaposi Tibor
Nyugdijasok anyagi segitése, pénzbeni szociális segéllyel, ingyenes anyagi juttatással az alapitvány rendelkezésére álló árukból, kedvezményes árubeszerzési lehetőséggel. ... >>

Kereskedők és Vendéglátósok a Szakképzésért Alapitvány közhasznú szervezet Veszprém

(oktatási)

8200 Veszprém, Március 15. u. 5.
képviselő: Perger József
A szakemberképzés támogatása annak érdekében, hogy a szakmák kultúráltsága növekedjék, eredményessége fokozódjék, és váljon vonzóbbá a belföldi és külföldi vásárlók, vendégek számára. ... >>

Keresztény Sportegylet

(sport)

8200 Veszprém, Halle u. 7/B.
képviselő: Fehér Imre ... >>

Keresztény Zenészek, Művészek Világfesztiválja Magyar Egyesülete

(kulturális)

8200 Veszprém, Házgyári út 7.
képviselő: Benkő Cs. Gyuláné, Dr.Szabó Tamás, Radványi Balázs
Kultúrális, tudományos tevékenység. ... >>

KEROBIK Sportegyesület

(sport)

8200 Veszprém, Szegfű u. 11.
képviselő: Kuszi Péter elnökhelyettes, Vida Szilvia elnök ... >>

KÉSZ Képesség és Személyiségfejlesztő Alapitvány Veszprém

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
képviselő: Dr. Orbán György
A gyermeki kreativitás kibontakoztatása segitése, az érzékelés, a gondolkodás az értelmek kifejezését szolgáló vizu- ális, auditiv verbális, mozgásos-kommu- nikációs és kifejező készségek fejlesz- tése az életkori sajátosságok a gyermekek személyislégének és egyéni haladásának figyelembevételével. A fenti célok elérése érdekében felmenő rendszerű iskola létrehozása, amely a feltételek fokozatos megteremtése mellett alap, általános iskolai szinten képzi növendékeit. ... >>

Kézfogás Veszprémért Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Halle út 5/F. VI/16.
képviselő: Juhász Márta ... >>

KID Rock and Roll Sportegyesület

(sport)

8200 Veszprém, Vécsey K. út 8/A.
képviselő: Bondor Virág elnök, Dietel Zsófia ügyvezető elnök, Papp Zoltán titkár ... >>

"Kinizsi Lövész Egylet" Egyesület

(sport)

8200 Veszprém, Dugovics u. 13.
képviselő: Pásztor Károly elnök önállóan, Pisztel Jenő titkár önállóan ... >>

Kis bakony Néptánc Alapitvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Zalka M. tér 1.
képviselő: Toman József
A " Kis Bakony " gyermek néptáncegyüt- tes működési feltételeinek magasabb szinvonalon történő biztositása. ... >>

Kiskeresetűekért Alapítvány

(egyéb)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 25/C. I/6.
képviselő: Ernhöffer Ferenc elnök
A törvényes minimálbér és az ahhoz közeli keresetű munkavállalók támogatása. ... >>

Kiss Lajos Diáksport Egyesület Veszprém

(sport)

8200 Veszprém, Victor H. u. 28.
képviselő: Kungl József ... >>

Kittenberger ZOO Alapitvány Veszprém kiemelkedően közhasznú szervezet

()

8200 Veszprém, Kittenberger u. 17.
képviselő: Sigmond István elnök
A Veszprémi növény-és vadaspark, mint növény-és állatbemutató hely, zoológiai,technikai feltételeinek javitása. ... >>

Kollégium Alapitvány Veszprém

(intézményi)

8200 Veszprém, Stadion u. 2o-22.
képviselő: Irányi László kuratórium elnökhely., Sándor Tamás elnök, képviselő ... >>

Komfort Foglalkoztatási és Szociális Alapitvány Veszprém

()

8200 Veszprém, Házgyár u. 1.
képviselő: Prém Mihály elnök, képviselő
nyugdíjasok foglalkoztatási lehetőségének biztositása, szociális igények biztosítása ... >>

Kossuth Iskoláért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Budapesti u. 11.
képviselő: Cz.Nagyné Bándi Klára elnök, képviselő
Oktatási, nevelési feltételek javitása, korszerüsitése, tehetséggondozás, felszereltség javitása, eszközök fejlesztése, a versenyeken kiemelkedöen teljesitö tanulók jutalmazása, versenyeken nevezési dijának támogatása,szakköri programok támogatása, tanulmányi kirándulások támogatása. ... >>

Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakdolgozókért Alapitvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Kórház u. 1.
képviselő: Egresy Józsefné
A kórházszakdolgozó növérek közismerten - a természetesen nem csökkentve az orvosok munkáinak jelentőségét - a kórházi betegek közelében avagy életének legnehezebb időszakaiban végzik
szakértelmet, és emberséget is igénylő munkáikat, elősegitvén a betegek mielöbbi gyógyulását és kiegyensúlyozott kórházi tartózkodást fentiek elérése céljából. Mindezek elősegitése céljából az alapitvány alapvető célja a kórház szakdolgozó - nővérek szociális és kultúrális segítése ... >>

Kouko Kai Shotokan Karate Do Sportegyesület

(sport)

8411 Kádárta, Kenderföld u. 41.
képviselő: Huszár Antal ... >>

Kovácsi Objektív Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8200 Veszprém, Március 15. u. 2/b. I/7.
képviselő: Győrffy István elnök
Az alapítvány célja, hogy Kovácsi Miklós szakmai törekvéseinek és emberi tulajdonságainak, segítőkészségének megfelelően minden évben kiadja a Kovácsi Objektív elnevezésű díjat, továbbá betegség miatt nehéz élethelyzetbe került újságírótvagy fotóriportert vagy családjukat támogatja. ... >>

Kozmutza Flóra Alapitvány Értelmileg Sérült Gyermekekért

(oktatási)

8200 Veszprém, Tüzér u. 44.
képviselő: Bernáth Ildikó kuratórium elnök
gyógyúszás,gyógylovaglás támogatása, vetélkedők szervezése speciális képzési formák elősegítése sérült, ép, gyermekek kapcsolatainak ápolása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41