Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron civil szervezetek


Találatok száma: 404
5. oldal

Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Fő tér 01.
képviselő: Molnár Kálmánné
Érdekképviselet. Együttműködés más megyei önkormányzati és szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Érdekközvetítő tevékenység. Segítségnyújtás az anyaországi partnerkapcsolatok kialakításában és ápolásában. Szerepvállalás a Nyugat-Pannon Eurorégió oktatási, kulturális és kisebbségi munkájában. A megyei kisebbségi önkormányzatok munkájának összehangolása. ... >>

Nemzetközi Erdész Szakmai Verseny Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
képviselő: Dr. Kosztka Miklós ... >>

Nyitott Világ Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Teleki Pál u. 9.
képviselő: Beck György
Az iskoláskoru gyermekek oktatásának, nevelésének, valamint az európai kultúra és műveltség megismerésének elősegítésére szerveződő programok támogatása. ... >>

Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdészeti és Faipari Hallgatói Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Ady Endre út 5.
képviselő: Koklács Tibor - elnök
Lehetőséget teremtsen a hallgatóknak a kötelező tárgyakon kívüli ismeretszerzésre, egyéni képességeik kibontakoztatására, élénkítse az egyetem kulturális életét, Selmeci Diákhagyományaink megőrzése és továbbadása. ... >>

Nyugat-Magyarországi Egyetem Soproni Nyugdíjas Egylete

(egyéb)

9400 Sopron, Ady Endre u. 5.
képviselő: Bogdán Jánosné
Közös programok (kirándulás, felolvasóest, teadálután, ünnepi megemlékezések stb.) szervezése révén a nyugdíjasokkal való kapcsolattartás elősegítése. ... >>

Nyugat-Magyarországi Paintball Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9400 Sopron, Huszár u. 14.
képviselő: Mizseri Imre
Az egyesület célja a nyugat-dunántúli paintball sport összefogása, rendezvények, versenyek szervezése, csapatépítés. A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében edzések rendszeres tartását biztosítja, gondoskodik a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről. A sportági szakszövetség, valamint más sportegyesület által rendezett versenyeken, bajnokságokon és az illetékes szervek által kiírt nemzetközi versenyeken versenyzőit, illetve csapatát szerepelteti. ... >>

Nyugati Kapu Waldorf Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

9400 Sopron, Gidapatak u. 3. C/3.
képviselő: Kóczán Éva
Az Egyesület alapvető célja a modern, természetes életnek megfelelő holisztikus és humanisztikus pedagógiáknak a nevelés, oktatás területén való elméleti és gyakorlati alkalmazása, ennek érdekében Waldorf oktatási intézmények létrehozása és működtetése. ... >>

"Orbán Balázs" Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Fővényverem u. 15.
képviselő: Dr. Gerencsér Tamás
Az Erdélyben élő magyarok gazdasági vállalkozásainak segítése, ehhez szükséges előadások szervezése, lebonyolítása, tanfolyamok, tanácsadás, érdekképviselet szervezése, adománygyűjtés a vállalkozásokhoz, vegyesvállalkozások szervezése. ... >>

Országutak Lordjai Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

9400 Sopron, Táncsics Mihály u. 60/D.
képviselő: Müller Roland
Az egyesület tagjai valamennyien a motoros sport kedvelői, valamennyien rendelkeznek motorral. Ezen túlmenően azonban nemcsak az azonos érdeklődés, az azonos hobbi, ami összefogja a baráti kör tagjait, hanem azon cél megvalósítása, hogy a motoros életformát minél szélesebb társadalmi rétegben, életkori körben megismertesse, megszerettesse, s az általuk végzett karitatív, oktatási tevékenységgel eloszlassák a motorosokról kialkult téves képet. Az egyesület valamennyi tagja azzal a szándékkal bír, hogy a társadalom perifériáján élő embereknek a lehetőségekhez képest segítséget nyújtson. ... >>

Orvosi Műszer Alapítvány

(egészségügyi)

9400 Sopron, Várisi u. 2.
képviselő: Dr. Szatmári György, Hirschler Rezső
A Soproni Állami Szanatóriumban folyó rehabilitációs gyógyító tevékenység korszerű műszerekkel és eszközökkel történő ellátásának biztosítása és ezáltal a gyógyító tevékenység koszerű színvonalának biztosítása. ... >>

Öko Kom Környezetbarát Kommunikáció Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Mátyás király u. 34.
képviselő: Éder Andrea - elnök
Az egyesület célja, mint nevében is jelzi, elsősorban a környezetvédelem és a környezettudatos nevelés lehetőségének biztosítása. Az egyesület célja tagjai számára a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programokon (speciális és normál versenyek), táborokon (életmódtábor és egyéb képességfejlesztő táborok), rendezvényeken való részvétel elősegítése és azok szervezése. Környezetvédelemmel kapcsolatos irodalom, szakkönyv, folyóirat rendelkezésre bocsátása. Az egyesület elsősorban az óvodás és általános iskolás korú gyermekek átfogó környezettudatos nevelésének elősegítésére törekszik. Így felvilágosító tevékenységeket folytat a szülők, pedagógusok, egészségügyi dolgozók körében a környezetvédelemmel kapcsolatos módszerek megismerésében. Tanácsadásokat és egyéb rendezvényeket szervez, melyeken a környezetbarát termékek bemutatását igyekszik elősegíteni. Az egyesület fenti célján keresztül szeretné felkelteni a mozgás, az esztétikus környezet kialakítása iránti igényt, a programokon, táborokon, versenyeken való részvétellel a természetes környezet iránti érdeklődést. ... >>

ÖREG FÁS DIÁKOK EGYESÜLETE

(egyéb)

9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4.
képviselő: Hantos Zoltán - titkár, Markó Gábor - elnök
szakmai segítségnyújtás ... >>

Örök Diák Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Deák tér 51
képviselő: elnök Egresits Ferencné, gazdasági vezető Németh Kornélia
A Sopron, Deák tér 51. sz. épületben tanult diákok összefogása, felkutatása, öregdiák találkozók szervezsée, az iskola hagyományainak ápolása, az öregdiákok és az iskola, valamint tanáraik, kapcsolatának elmélyítése, a nehéz anyagi körülmnények között élő öregdiákok és volt tanárok segítése, végül az iskola és at iskolábabn tanulü diákok támogatása. az egyesület céljainak megvalósítása érdekében ezrét: nyilvánartást készít az iskola öregdiákjairól, azok számára találkozót szervez, amelyre esetenként az iskola jelenlegi hallgatit is meghívja és a volt tanárokat is, a mindenkori tanári kakkal együttmáűködik, részt vesz az isklai ünnepségeken és azok megszervezésében, konferenciákat szevez, lehetőségeihez képest anyagi segítséget nyújt az iskolának, és az arra rászlruló és arra érdemes diákoknak. ... >>

PÁNEURÓPAI PIKNIK 89 Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Ibolya út 45.
képviselő: Dr. Magas László
Az 1989. évi Páneurópai Piknik és a határáttörés, valamint az általa kiváltott történelmi események emlékének ápolása, tényszerű megőrzése. Enek alapvető célokat az alapítvány az alábbiak szerint valósítja meg: az alapítvány és a rendezvény nevét levédi, az alapítvány minden évben támogatja a megemlékezések megszervezését, az áttörés helyszínén emlékpark létesítését támogatja, a Páneurópai Piknikkel kapcsolatos dokumentumokból, tárgyi emlékekből sopron városában állandó kiállítást hoz létre, az esemény tudományos feldolgozásának elősegítése érdekében történész-konferenciákat szervez, a Piknik hiteles történetéről, különféle kiadványok létrehozását és kiadását támogatja, a téma iránt érdeklődő hazai és külföldi polgároknak, diákoknak, politikai-kulturális emlékversenyt szervez, az események, rendezvények hazai, és külföldi propagandáját ... >>

PÁTRIA Közalapítvány

(természetvédelem,kulturális)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Koch Péter
Sopron város épített és természeti környezetének védelmét, valamint a városkép szépségének emelését szolgáló bármely tevékenység támogatása. ... >>

Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Petőfi tér 3.
képviselő: Dr. Molnár László
A Pedagógusok Soproni Művelődési Háza (továbbiakban: PSMH) fenntartása és működőképességének biztosítása. A PSMH Nyugdíjas Tagozatának, a Gyapjúszövők Alkotó Körének, a Hímző Szakkörének és más önszerveződő tagozatainak anyagi támogatása. Pedagógiai témájú előadások, továbbképzések támogatása, szervezése és lebonyolítása. ... >>

PEISO Sportklub Egyesület

(sport,egészségügyi,egyéb)

9400 Sopron, Fasor u. 10.
képviselő: Boninsegna Ferenc, Fülöp István
A rekreációs, szabadidős sporttevékenység támogatása, ezen céllal rendezvények szervezése, egészségügyi jellegű tanácsadás, egészséges életre nevelés. A sport szeretete, a sport szeretetére nevelés kiskortól kezdődően, hasonló célú sportegyesületekkel történő kapcsolattartással együttműködéssel. Az egyesület tevékenységét közhasznú tevékenységként valósítja meg, amelyből tagjain kívül mint közhasznú ... >>

PELIKÁN Szabadidős, Kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Lenkey u. 6.
képviselő: Bartha Róbert
Az ifjúság szabadidő eltöltésének segítése az iskolai rendszerű oktatás kereteit kitágítva. Segíti továbbá tagjainak kulturális és közösségfejlesztő tevékenységét, az önkifejezést. Céljaihoz pályázattal anyagi eszközöket biztosít és a célok érdekében programokat szervez. ... >>

"PERKOVÁTZ HÁZ BARÁTI KÖRE" EGYESÜLET

(természetvédelem,kulturális)

9400 Sopron, Széchenyi tér 12.
képviselő: Perkovátz Tamás
Az egyesület kortól, nemtől és származástól függetlenül tömöríti mindazokat, akik szeretnék az európai, a magyar, így különösen Sopron és környéke kulturális (ezen belül kiemelten az építészeti, a zenei és az irodalmi) örökségeket, valamint a természeti kincseket megismerni, az egyesület lehetőségeinek keretén belül ápolni és másokkal megimsertetni. Az egyesületben politikai tevékenységet folytatni nem lehet. ... >>

PISZTRÁNG Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, IV. László kir. u. 8.
képviselő: Becher Rezső, Bereczki Gábor, Dr. Hanny Csaba, Vágó Gáspár
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A horgászsport népszerűsítése és fejlesztése. A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Polgári Sopronért Alapítvány

(egyéb)

9400 Sopron, Új u. 3.
képviselő: Dr. Molnár Ágnes
Az alaptvány segíti a Fidesz-Magyar Polgári Párt parlamentiés önkormányzati képviselőinek munkáját és választási felkészülését, a civil társadalom megerősödését, a polgári autonómiák, önszerveződések, autonóm mozgalmak és közösségek kiépülését a településen. ... >>

PRO FAMILIA Házas- és Családpedagógiai Egyesület

(egyéb)

9400 Sopron, Agyag u. 36.
képviselő: Gál László
Házasságok megerősítése, a válások számának csökkentése, gyermekek védelme. ... >>

Pro Scarbantia Alapítvány

(sport,kulturális)

9400 Sopron, Új u. 3.
képviselő: Havas András
A polgári értékrend és ezen értékrendeknek megfelelő politikai kultúra meghonosítása és megerősítése a civil társadalomban, továbbá az európai integrációs folyamatok, az EU népszerűsítése. ... >>

Public Art Művészet a Nyilvános Térben Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Bánfalvi út 63.
képviselő: László Zoltán
A művészet és nyilvánosság fogalmát és ennek viszonyát az állandóan változó társadalmi fejlődésben újraértelmezni és támogatni. ... >>

Rotary Club Sopron

()

9400 Sopron, Széchenyi tér 12.
képviselő: Dr. Simkó Emil ... >>

ROTARY CLUB SOPRON-PANNONIA EGYESÜLET

(szociális)

9400 Sopron, Színház u. 14.
képviselő: Dr. Hallerné dr. Nagy Anikó, Szigeti Klára
Az egyesület célja elősegíteni és ápolni az érdemleges kezdeményezéseken nyugvó szolgálat eszméjét, ezen belül mindenek előtt előmozdítani és támogatni: az emberek közötti kapcsolatok fejlesztését, magas etikai elvek érvényesítését az üzleti életben és a hivatásban, minden hasznos hivatás értékének elismerését; a szolgálat eszményének érvényesítését minden egyes rotary tag személyes, hivatásbeli és közösségi életében; a nemzetek közötti megértést, jóakaratot és béke elősegítését, olyan az üzleti életben és hivatásukban aktív személyek közössége által, akiket mások szolgálatának eszméje egyesít.
Az egyesület célja, hogy tagjai a közösség és a barátság érdekében cselekedjenek, segítsék a bajba jutottakat és támogassák az ifjúságot. ... >>

ROTARY PANNÓNIA Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E.
képviselő: Zsidy Ákos
A gyermekek és az ifjúság körében a továbbtanulás, a kiváló tanulmányi eredményekre való törekvés elősegítése, a kulturális képzés népszerűsítése, a továbbtanulás elősegítése, a sérült és rászoruló gyermekek, ilyen gyermekek képzését, gondozását szolgáló intézmények, szervezetek támogatása, ezáltal is az esélyegyenlőség biztosítása. Az alapítvány céljának tekinti az egészségmegőrzést, a szociális tevékenységet, családsegítést, tudományos tevékenységet, a természetvédelem, környezetvédelem megismertetését, népszerűsítését. Az alapítvány további céljának tekinti a nyelvi és a nemzetiségi képzést, a képességfejlesztést és a készségfejlesztést, valamint az ismeretterjesztést. Az alapítvány további céljai közé tartozik a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági képviselet. ... >>

Róth Gyula Vadásztársaság

()

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
képviselő: Csalló Rudolf ... >>

"RÖSCH FRIGYES" Sopron Város Tűzvédelméért Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Tűzoltó köz 2.
képviselő: Böröcz István, Fejes Zoltán
Sopron város tűzvédelmének segítése, fejlesztése és támogatása, lakossági felvilágosítás, hagyományőrzés, tűzvédelmi kiadvány megjelentetése, zenekar létrehozása, patronálása. ... >>

SCARBANTIA Kosárlabda Club

(sport)

9400 Sopron, Bem u. 3.
képviselő: Gráf Nándor
Tagjai számára a kosárlabda sport amatőr szintű űzését, a versenyeztetést és a szabadidő hasznos eltöltését ... >>

SCARBANTIA Régészeti Park Alapítvány

(kulturális)

9400 Sopron, Fő tér 6.
képviselő: Varga Gábor
A soproni régészeti műemlékek fenntartása, kutatása, publikálása, idegenforgalmi hasznosítása. ... >>

SCARBANTIA Sportegyesület Sopron

(sport,természetvédelem)

9400 Sopron, Tóth Antal utca 24.
képviselő: Zsirai Gyula
Teke versenysport és utánpótlás nevelés, valamint a természetjárók tömegsportja. ... >>

SCARBANTIA Társaság

(kulturális)

Sopron, Fő tér 6.
képviselő: Dr. Gömöri János, Fábiánkovits FErenc
kulturális tevékenység ... >>

"SCARBANTIA" Rt. Jóléti, Szociális és Nyugdíjas Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Bem u. 3.
képviselő: Hanzséros Ágnes
Az rt. dolgozóinak, nyugdíjasainak segítése, szociális és jóléti célok. ... >>

Schilling János Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9401 Sopron, Ferenczy János u. 7.
képviselő: Horváth István
Működjön közre a modern európai - elsősorban az osztrák és német villanyszerelési anyagok, technológiák, anyag - és energiatakarékos eljárások magyarországi elterjesztésében. Magyarra fordított feliratú oktató faliképekkel, prospektusokkal, mintakollekciókkal a soproni iskola folyamatosan segítse az ország közel 150 villanyszerelő képzéssel foglalkozó középfokú oktatási intézményét. Ily módon járuljon hozzá az ott tanító műszaki pedagógusok szakmai továbbképzéséhez. Késztesse Magyarország villanyszerelő tanulóit a német nyelv tanulására, állami nyelvvizsgák sikeres letételére. Ösztönözze a soproni iskola tanulóit szakmájuk lehető legjobb elsajátítására, a széleskörű általános és szakmai műveltség megszerzésére, felsőbb villamosipari tanulmányok folytatására, egyéniségük, sport -és művész tehetségük kibontakoztatására. Segítse elő a soproni iskola oktatási - szemléltető- mérő és gyakorlóeszköz állományának folyamatos fejlesztését. Segítse ezáltal is színvonalas villanyszerelő képzés állandó korszerűsítését. Támogasson minden olyan kedzeményezést, újítást, kísérletet, amely szolgálja a villanyszerelő képzés tartami, módszertani, szakmai fejlesztését. ... >>

"Segítség a mosolyodért" Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális)

9400 Sopron, Mikoviny u. 35.
képviselő: Tengerdi Antal
Az alapítvány célja önhibáján kívül a társadalom perifériájára került és önmagán segíteni akaró családok támogatása mentálisan, anyagilag és erkölcsileg. További céljai az életkori sajátosságokhoz kötődve a gyermekek, hátrányos helyzetű családok, idősek személyiségének és szociális szférájának fejlesztése, lehetővé tétele és elősegítése; a motiváció, a szívósság, kitartás felkeltése, megőrzése és fejlesztése. Olyan személyes szolgáltatások biztosítása, amely elősegíti az egyének és családok működőképességének megőrzését vagy annak helyreállítását, kapcsolatkészségének javítását, azon emberi képességek fejlesztését, amelynek segítésével jobban meg tudják oldani a társadalomban való funkcionálásukat, problémáikat. A segítőmunkába minél szélesebb körben a civilmozgalmak bevonása. Pályázatokon való részvétel, melyek a gyermekeket nevelő egy szülős vagy két szülős családokat segítik, mind anyagilag, mind tárgyi eszközökkel vagy szabadidős és kulturális programokkal, valamint gyermekfelügyelet és tanulási felzárkóztatásban történő segítésével. Egészséges életmód menedzselése, gyermekek, fiatalok, családok szabadidejének hasznos eltöltése, aktív és passzív pihenés, tudatos élet, egészséges étkezés és testmozgás. A generációk közötti távolság közelítése, közös programok szervezése, egymás közötti segítségnyújtás lehetőségének megszervezése, koordinálása. A deviáns környezetben elszenvedett szocializációs ártalmak, a közeli hozzátartozók, pl.: alkoholisták, drogfüggők, játékszenvedélytől szenvedők segítése. A szülőknek és a gyerekeknek pszichológusi segítségnyújtás, erre az állami gondoskodásban élőknek is szükségük van. Az idősek élethosszig tartó tanulási igényeinek megteremtése és az ehhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése. Az élethosszig tartó tanulási igényeinek megteremtése és az ehhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése. A társadalom perifériájára szorult emberek támogatása anyagilag, erkölcsileg. Pályázatokon való részvétel, melyek az idős emberek életét segítik, mind anyagilag, mind tárgyi eszközökkel vagy kultúrprogramokkal. ... >>

SMAFC Tájfutósportjáért Alapítvány

(sport)

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
képviselő: Schlosser Balázs elnök
Egyetemi és városi ifjúság szervezett sporttevékenységének elősegítése. ... >>

SOP-SPORT SÍ CLUB

(sport,egyéb)

9400 Sopron, Becht Rezső u. 10.
képviselő: Lichtl Ákos
Az Egyesület alapvető célja az alpesi síelés amatőr szintű űzése, ennek keretében a Sopron illetve a régióban megrendezésre kerülő amatőr versenyeken való részvétel, ilyen versenyek rendezése. Az Egyesület célja továbbá a fenti tevékenységeken keresztül is a sportág népszerűsítése. ... >>

Sopron Brand-majori Kertbarátok Egyesülete

()

9400 Sopron, IV. László király u. 8. IV.13.
képviselő: Borsányi Zoltán, Vágó Gáspár ... >>

"Sopron és Környéke Német Kultúrklub" Egyesület

(kulturális)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Krisch Magdolna
Sopron és környéke német nemzetiségének és németül beszélő polgárainak kulturális összefogása, tevékenységük népszerűsítése, elismerésük kivívása, jogaik biztosítása. ... >>

"SOPRON ÉS KÖRNYÉKE ÚJSZÜLÖTTJEIÉRT" EGÉSZSÉGÜGYI ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Pluzsik Tamás
Felvilágosító előadások tartásával, a szülészeti, nőgyógyászati ellátás javításával, a szükséges technikai eszközök beszerzésével segítse elő a születendő gyermekek számának növekedését. ... >>

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Szakszervezete

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Bartók B. u. 42.
képviselő: Iván László, Nagy Gáborné, Rédecsi Ágnes, Stummer Gábor, Tormáné Gősi Mária
A szervezet tagságának általános érdekvédelme. A szakmák közötti reális bérarányok megteremtése. A z alkotó gazdasági munka erkölcsi és anyagi elismerése. A munkahelyi demokrácia fórumain keresztül is szolgálni a tagság és a munkahely közös érdekeit. Védelem a munkanélküliség ellen. Elősegíteni a változó környezeti hatásokra történő kollektív és egyéni felkészülését. ... >>

Sopron és Vidéke Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Csengery u. 55.
képviselő: Hargitai László
A horgászmozgalom hagyományainak őrzése, a tagok horgászérdekeinek képviselete, a horgászsportnak mint szabadidősportnak a fejlesztése, népszerűsítése mellett, a gyermek- és ifjúsági horgászok nevelése, a pihenés, a kultúrált szórakozás megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése tagjainak a horgászetika és - erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesület vízterületének és annak környezetének kultúráltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítása. ... >>

Sopron és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Csengery u. 55.
képviselő: Károlyi Gyula
Az Ipartestület alapelve a mesterség tisztelete és a szakmai munka becsülete, mely érdekében a tagjai kinyilvánítják azon szándékukat, hogy önkéntes alapon létrejött szervezetük az egymás iránti kölcsönös megbecsülésen alapul. Az Ipartesület az egyéni- és társas vállalkozások gazdasági és szakmai érdekeinek képviseletét és érdekvédelmét ellátó társadalmi szervezet. Az Ipartestület célja továbbá a szakma és a tagság jó hírnevének megőrzése, valamit a tagok szakmai tudásának fejlesztése. A becsületes tisztességes munkát végzők részére az Ipartestület Garancia a Minőségért védjegyet ad ki, amelynek kiadását, visszavonását külön szabályzatban rögzíti az Elnökség. ... >>

Sopron és Vidéke Ipartestület az Iparosokért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Csengery u. 55.
képviselő: Károlyi Gyula, Kiss István, Mizser Gyula, Pintér József, Rajkai József, Zách Zoltán
A szociálisan rászorult idős, beteg iparosok és családtagjaik segélyezése, közösségi aktivitásának támogatása, rendezvényeik finanszírozása, cselekvési lehetőségeik feltételeinek támogatása. Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása annak érdekében, hogy megfelelő szakképesítést szerezzenek, ennek keretében ösztöndíj folyósítása, díjak adományozása, tanfolyami költségek viselése, továbbképzések megszervezése, költségeik viselése. Magasszintű szakmai tudás fejlesztésének elősegítése, pályázatok kiírása, pályázati díjak ... >>

Sopron Fertőmenti Hegyközség

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Kölcsey u. 5.
képviselő: Farkas Lajos
Sopron és környéke szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése, termékei piacképességének javítása, valamint korszerű származás- és minőségvédelem meghonosítása. ... >>

SOPRON HOLDING SPORTEGYESÜLETE

(sport)

9400 Sopron, Verő József utca 1.
képviselő: Bőhm Tibor
A sportegyesület célja az egyesület tagjai számára a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

(érdekképviselet)

9400 Sopron, Deák tér 14.
képviselő: Horváth Vilmos
Kamarai alapszolgáltatással látja el a Sopron régióban székhellyel rendelkező kamarai tagokat. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41