Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siófok civil szervezetek


Találatok száma: 225
5. oldal

"Széchenyi István Általános Iskola tanulóifjúságáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8600 Siófok, Kele utca 33.
képviselő: elnök Zsemberiné Garamvölgyi Judit
A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve segítse elő a tanulók harmonikus személyiségfejlesztését és segítse a korszerű technikai feltételrendszerrel támogatott oktatási rendszer kiépítését. Biztosítsa a tanórán kívüli közösségi programok szintereinek célirányos felszerelését: - a számítástechnikai géppark kiépítésével és folyamatos karbantartásával, - az iskolaudvar és klubhelyiségek gyermekérdekeket legjoban szolgáló felszerelések beszerzésével, valamint - a szakkörök működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtésével és szinten tartásával, - járuljon hozzá, és ezáltal biztosítsa az iskola tanulóinak tanórán kívüli közösségi programokon, tanulmányi és sport versenyeken történő részvételének költségeit, illetve az iskola által rendezett programok, tanulmányi és sportversenyek költségeit (részvételi díjak, utazási költségek, szállásköltségek, étkezés költségei, stb.); jutalomtárgyak beszerzésének költségeit, valamint a rendezvényeken tevékenyen részt vállaló, vagy felügyeletet biztosító pedagógusok részére a részvételhez szükséges utazási-, szállás-és étkezési költségeit. ... >>

Széchenyi István Szabadidő és Sportegyesület

(sport)

8600 Siófok, Kele utca 33.
képviselő: elnök Szabóné Szűts Beáta, elnökhelyettes Balogh Árpád, titkár Vörös Csaba ... >>

Szent Hubertus Szituációs Lövészklub

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Szilfa utca 1.
képviselő: elnök Karádi Ferenc, elnökhelyettes Szekeres Lajos László, elnökhelyettes Törő Péter
Az Egyesület célja sporttevékenység elősegítése. Ezen belül: Szabadidő- tömeg- és élsport kereteiben a sportlövészeti válfajok (szituációs lövészet, vadász lövészet, pontlövészet) gyakorlása, népszerűsítése. A sportlövészet iránt érdeklődő személyek széles köre számára megteremteni azokat anyagi, technikai feltételeket, amelyek e sport műveléséhez szükségesek. Az Egyesület tagjai számára az elméleti oktatás, valamint a sportlövészet gyakorlati, edzésszerű képzésének megszervezése, biztosítása. A sportlövészet szélesebb körben történő megismertetése érdekében rendezvények, bemutatók szervezése. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás bel- és külföldi hasonló céllal létrejött szervezetekkel, közös versenyek szervezése, lebonyolítása, azokon való részvétel. ... >>

Színkép Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Széchenyi undefined 8-10. II/11.
képviselő: Dr. Savanya Norbert Györgyné alelnök, Felföldi Szabolcs elnök
Az alapítvány célja az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a tehetséggondozás ügyének felkarolása, olyan oktatási intézmények létrehozásával, illetve már létező intézmények működtetésével, amelyek a gyakorlatban végzik a tehetséggondozást általános iskolai és gimnáziumi keretek között, illetve az alapfokú művészeti oktatás, szakmai oktatás /érettségihez és ne érettségihez kötött/ szakmai képzések, felnőttoktatás területén ... >>

Szivárvány Közhasznú Alapítvány

(kulturális,szociális)

8600 Siófok, Átrium utca 8.
képviselő: elnök Füleki Éva Katalin
A Szivárvány Alapítvány Siófok és a térségben élkő kisgyermekek napközbeni ellátásával, kulturális programok, tevékenységek megszervezésével, illetve az életkorhoz mért intézkedésekkel, lehetőségek megteremtésével támogatja a családi életet, továbbá biztosítja a családok gyermeknevelési tevékenységét segítő szolgáltatásokat, ezáltal szociális helyzetüket javítja. ... >>

"Szmetana Géza" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Koltói A. utca 3.
képviselő: elnök Gábor Lajosné Soós Piroska, titkár Putyoráné Nagy Ágnes
A társadalomtudomány, a művelődés, az általános iskolai oktatás fejlődésének elősegítése, az általános iskolai tanulók képességének kibontakoztatása, a történelem tantárgyban elért kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazásával. ... >>

Szüllabé Kórus Egyesület

(kulturális)

8600 Siófok, Klapka Gy. utca 68.
képviselő: Istvándi Sándor, Németh Gábor ... >>

Tabi Aranyfácán Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

8600 Siófok, Vak Bottyán utca 45.
képviselő: Papp Ferenc
A társaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, valamint a fegyverhasználatra és tartásra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, továbbá a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sport-vadászati és a térségi természeti értékek aktív védelmében való részvétel lehetőségét biztosítsa. ... >>

"Tanulóink egészséges jövőjéért" Alapítvány

(sport,egészségügyi)

8600 Siófok, Asztalos utca 20.
képviselő: elnök Pintérné Ongai Tímea, kuratóriumi tag Nagyné Balassa Ildikó, kuratóriumi tag Suriné Szabó Melinda
Mindazon tevékenységek támogatása, melyek összefüggésben vannak a tanulók egészségnevelésével, egészségmegőrzésével. A diáksport lehetőségeinek kiszélesítése, a tömegsport feltételeinek javítása. A diáksportkör (DSK) szakosztályainak támogatása a tárgyi feltételek megteremtésével, szükség esetén a tanulók utaztatásával. A tanulók szabadidős tevékenységének felkarolása kirándulások, túrák, táborok szervezésével, illetve támogatásával. A nevelő-oktató munkához szükséges eszközök beszerzése, tárgyi feltételek javítása. Az arra érdemes tanulók jutalmazása. A diákönkormányzat (DÖK) tevékenységének támogatása. ... >>

Tárt - Kapu Alapítvány

(szociális)

8600 Siófok, Erdei Ferenc utca 33.
képviselő: Aradiné Kadlicskó Edina
Az alapítvány célul tűzi ki, hogy elősegíti a fogyatékos személyek társadalomba történő beilleszkedését, képességeik fejlesztését, továbbá önálló életvitelük megteremtését. Célja különösen az is, hogy a sérült és egészséges fiatalok egymáshoz közeledésében tevékenyen részt vállaljon, szabadidejük értelmes és hasznos eltöltését rendezvények, kirándulások megszervezésével és üdülési lehetőségek biztosítása utján támogassa. Kiemelkedően fontos célja az alapítványnak, hogy a sérült és fogyatékos emberek számára lelki segélyt nyújtson és elősegítse, hogy a Szent- írás megismerése útján életvezetésükben maguk is a keresztény értékrendet, a másokért élés életvitelét tartsák követendőnek. Az alapítvány további célkitűzései között szerepel az önálló életvitelre személyi segítséggel képes fogyatékos személyek számára, kisközös- séget befogadó lakhatási forma megteremtése.
Az alapítvány elkötelezett abban, hogy minden arra rászoruló - akár testileg, akár lelkileg sérült vagy fogyatékos -személy számára segítséget nyújtson és ezzel hozzájáruljon a társadalom egészét érintő súlyos terhek csökkentéséhez. ... >>

"Tartalmas Diákélet Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Bakony utca 2.
képviselő: elnök Kispéter Sándor
Az alapítvány célja az iskolában: a./ Az iskolai közélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések támogatása, felkarolása. b./ A középiskolai diákönkormányzat munkájának segítése. c./ A diákcsoportok, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés új szervezetek létrehozásában. d./ A diákközélet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat működéséhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésének segítése. e./ Az iskola kulturális és diáksport programjainak támogatása. f./ Szociális támogatás hátrányos helyzetű tanulók számára. g./ A pedagógus diák kapcsolat elősegítésére szervezett közös programok támogatása. ... >>

"Tartalmasabb szabadidőért, tehetséggondozásért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Március 15. park 2.
képviselő: Cser Lajosné
A Siófoki Vak Bottyán Általános Iskola tartalmi, pedagógiai munkájának segítése. ... >>

Tengődi Diana Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

8600 Siófok, Szent László utca 39.
képviselő: Szabó Árpád
A Vadásztársaság célja, hogy az Egyesületekre és a Vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodásra, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

"TEP-R" Autósport Egyesület Siófok

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Somogyi út 54.
képviselő: Vörös Gábor
Az Egyesület, mint nevében is jelzi a rally autósport, ezen belül is az autó rally-cross sportág támogatását tekinti céljának, alapvetően az Egyesület keretében versenyzők edzési és versenyzési lehetőségei elmozdításának céljára alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy az Egyesület tagjai részére oktatásokat szervez mind elmélet mind gyakorlati téren, továbbá a lehetőségek figyelembevételével elősegíti, hogy az Egyesület tagjai az egyes versenyfeltételeknek eleget tudjanak tenni. ... >>

Tiszta Település - Tiszta Környezet Egyesület

(környezetvédelmi)

8600 Siófok, Hoch János köz 2. II./7.
képviselő: Somogyi Éva
Működési területén a környezetébe kikerült, le nem bomló hulladék gyűjtése és átadása a feljogosított hulladékkezelőnek. Vízminőség-védelem, a strandok és kikötők környezeti állapotának javítása. Más egyesületek hasonló célú kezdeményezéseinek szervezése és összehangolása. A környezettudatos viselkedésre való nevelés támogatása, a polgárok tájékoztatása. A helyi és országos mozgalmak kezdeményezése céljainak elérése érdekében. ... >>

Tojás Kézműves Nemzetközi Művészeti Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8600 Siófok, Birs utca 21.
képviselő: Kovácsné Töreki Katalin ... >>

Vakok, gyengén látók, látásfogyatékosok Siófok Körzeti Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Lukács Károly utca 5.
képviselő: elnök Ambrus Józsefné
Kulturális tevékenység. Szabadidős és hobbitevékenység. Oktatási tevékenység. Egészségügyi tevékenység. Szociális tevékenység. Jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem). Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, különös tekintettel a Siófok Körzetében lakó vakokra, gyengén látókra és látásfogyatékosokra. Emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Városi Néptánc Egyesület Siófok

(kulturális)

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.
képviselő: Papp Károly
1. A néptánc kultúra anyagi és szellemi értékeinek gyűjtése és megőrzése, továbbadása az újabb generációknak. 2. A néptánc, néphagyomány és a népi kismesterségek megismertetésével a hasznos szabadidő eltöltés lehetőségének biztosítása, egészséges életmódra nevelés. 3. Az idegenforgalom lehetőségeit kihasználva a néptánc és néphagyomány minél szélesebb körben való terjesztése. ... >>

Vesebetegek Siófoki Egyesülete

(egészségügyi)

8600 Siófok, Korányi Sándor utca 12/A.
képviselő: Molnár Mária
a./ A vesebetegek különböző stádiumban lévő emberek sajátos érdekeinek képviselete.
b./ A vesebetegek egymást ismerő, segítő közösségi szervezése. ... >>

"VII.sz. Háziorvosi Körzetért Alapítvány"

(egészségügyi)

8600 Siófok, Fürst S. utca 1.
képviselő: Dencsi Dezső
Az alapellátás feltételeinek javítása, a létminimum alatt élő páciensek gyógyszerköltségének átvállalása, egészségnevelő, "felvilágosító" előadások tartása. ... >>

VIZITÚRA EGYESÜLET SIÓFOK

(sport)

8600 Siófok, Koch R. utca 6/b földszint/3.
képviselő: elnök Balogh Tibor ... >>

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK Szakszervezeti Szövetsége DRV Zrt. MUNKAHELYI SZAKSZERVEZETE

(érdekképviselet)

8600 Siófok, Tanácsház utca 7.
képviselő: titkár Pintér Lajos
A VKDSZ DRV Zrt. MSZ összefogja, képviseli és védi DRV Zrt. területén munkát vállaló szakszervezeti tagjainak a munkaviszonyból, munkaügyi kapcsolatokból adódó érdekeit. VKDSZ DRV Zrt. MSZ célja, hogy szervezetének működtetésével keretet biztosítson tagjai, üzemi szintű szervezetei együttműködéséhez, egymás kölcsönös támogatásához, a közösen kialakított döntések DRV Zrt. szinten, VKDSZ Országos Választmányán keresztül "a VIZES SZAKMA" szintjén összehangolt érdekek képviseletéhez. ... >>

"ZAFIR" Makettépítő Egyesület - Siófok

(kulturális)

8600 Siófok, Szabadság tér 1.
képviselő: Kalmár Péter ... >>

ZENE - BONA Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Mártírok utca 5.
képviselő: Csizmadia Mária
Nevelés és oktatás, kézségfejlesztés, ismeretterjesztés a művészeti ágak területén. Kulturális tevékenység-Somogy megye (Siófok város) művészetet kedvelő polgárai körében -részt vállalva a megye közművelődésében. A kulturális örökség megóvása országon belül és határokon túl. Kapcsolattartás Siófok testvérvárosainak művészeti csoportjaival, hozzájárulás a hazai és külföldi rendezvényeken, fesztiválokon, versenyeken történő részvételhez. A városban rendezésre kerülő kurzusok, versenyek szervezése, lebonyolítása. A koncertek, művészeti fesztiválok, találkozók, rendezvények szervezése, lebonyolítása, támogatása. ... >>

"ZENIT" Sportrepülő Egyesület

(sport)

8600 Siófok-Kiliti Repülőtér, Szekszárdi út
képviselő: Skerlecz Tamás ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41