Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján civil szervezetek


Találatok száma: 459
6. oldal

Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete

(szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Fekete Lászlóné
Nyugdíjasok, illetve időskorúak emberi, állampolgári jogainak védelem, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek képviselete. Ezen belül különös gondot fordít társadalmi megbecsülésük erősítésére, egészségi, kulturális és szociális szükségleteik kielégítésére, a hátrányos helyzetű kistérségekben élő idős emberek érdekeinek képviseletére, a fogyasztóvédelemre. ... >>

Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Fő tér 1.
képviselő: Szendrődi György ... >>

Öblösüveggyártás Hagyományápoló Egyesület

(kulturális)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
képviselő: Sarló Béla
A salgótarjáni öblösüveggyártás ipartörténeti értékű termékeinek megóvása, a termelési technológiák szellemiségének, kultúrájának ápolása, az alkotóközösségek eredményeinek bemutatása.
A salgótarjáni üvegtervezők, üvegfúvók, üvegipari gépészek, üvegcsiszolók, üvegfestők, műszaki és gazdasági szakemberek, alkalmazottak által megőrzött értékek, hagyományok feltárása, megismertetése, gondozása.
Olyan civil szervezet működésének meghonosítása, amely figyelemmel kíséri a működési területén az értékként megőrzendő ipartörténeti hagyományokkal kapcsolatos önkormányzati döntéseket, szükség esetén felemeli szavát a döntések támogatása, vagy korrigálása érdekében.
Az Egyesület a feladatok ellátása során, a kitűzött célok érdekében kiállításokat, rendezvényeket, konferenciákat szervez, kiadványokat jelentet meg, amelynek pénzügyi feltételeit sikeres pályázatokkal, támogatók megnyerésével, adományok befogadásával, saját bevételeiből teremti meg. ... >>

Összefogással Salgótarjánért Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 13.
képviselő: Juhászné Kincses Helén ... >>

P.I.T. BULL Ifjúsági Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Alagút utca 6. fsz./3.
képviselő: Szomora József
Nógrád megye városainak és falvainak- 6 éves kortól - gyermekek és fiataljai számára szabadidős programok szervezése, kiemelkedően az ökölvívás kultúra terjesztése, az ökölvívás amatőr és versenysport támogatása, terjesztése, versenyek rendezése. Kulturális sport, környezetismeret, honismeret, természetjárás, táborozás, gyermek és ifjúságvédelem. Kiemelten hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélyegyenlőségének támogatása. ... >>

Pálfalva Jövőjéért Egyesület

(természetvédelem)

3104 Salgótarján, Frigyes körút 75.
képviselő: Új Gyula
Környezetvédő tevékenység folytatása, amely kiterjed a környezet esztétikus fejlesztésére, a meglévő természetes és épített környezet óvására. Közösségi élet fejlesztési lehetőségeinek bővítése, az életminőség javítása, a szabadidő kulturált eltöltésének elősegítése. A lokálpatriotizmus erősítése. ... >>

Palló Ifjuságsegitő Egyesület / közhasznu /

()

3104 Salgótarján, Camping út 18.
képviselő: Godó Anna
Elősegítse az egyre sokrétűbbé váló társadalmunkban a fiatalok személyes boldogulását, szakmai és társadalmi beilleszkedését, a felnőttek és fiatalok, valamint a segítő szakemberek közötti kommunikációt. Segítse a fiatalok autonómiája, önállósága kialakulásának folyamatát. Segítse abban a fiatalokat, hogy önmaguk megismerésével, személyiségük alakításával mindinkább meg tudják hozni saját döntéseiket és ezeket az utakat végig is tudják járni. Segítsen felvértezni a fitalokat stresszkezelési, döntéshozatali készségekkel és önismerettel. Hozzájáruljon a fiatalok mentálhigiénés "karbantartásához". Megtanítsa a fiatalokat nemet mondani önpusztító problémamegoldási technikákra. Fejlessze az alkoholfogyasztással, dogozással, dohányzással szembeni "ellenállóképességet". Előmozdítsa a mentálhigiéné, mint szemléletmód attitüd magatartás elterjesztését, hogy beépülhessen a fiatalok mindennapi életébe. ... >>

PALÓC ALPESI SI Alapitvány

()

3100 Salgótarján, Felszabadulás ut 84.
képviselő: Vágvölgyi Ferenc ... >>

Palóc Alpesi Si Alapitvány / közhasznu/

(sport)

3100 Salgótarján, Kassai sor 84.
képviselő: Vágvölgyi Ferenc
A diák és szabadidősport keretében a sielni kivánó közönség részére a sisport feltételeinek megteremtése, biztosítása, javítása, népszerűsítése. Mind szélesebb kör részére lehetővé tenni az alapok elsajátítását és a készségek fejlesztését. ... >>

Palóc Karate Szövetség (közhasznu)

(sport,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Pécskő út 6.
képviselő: Józsa Barnabás
A szövetség a shotokan karateval kapcsolatos tevékenységek ellátására a shotokan karateval foglalkozó szakosztályok, csoportok munkájának összehangolása, segítésére létrehozott szervezet. ... >>

Palóc Mentőalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Bem út 5.
képviselő: Németh Gábor kuratóriumi elnök
Oxiológia, mentésszervezés, az elsősegélynyújtás minél szélesebb körben történő oktatása, mentés fejlesztés. Az Országos Mentőszolgálat Nógrád megyei mentési, betegszállítási tevékenység végzése közben elhunyt dolgozók kiskorú gyermekei tanulmányainak támogatása, az általános iskola befejezéséig, illetve a munkavégzés közben megsérült (megrokkant) dolgozók támogatása. ... >>

Palóc Nők a Holnapért Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Korvin út 36.
képviselő: Ökrös Lászlóné
Az egyesület összefogja azokat a Nógrád Megye városaiban és kitérségi településein élő nőket, és mindazokat a jogi és természetes személyeket, akik személyes ügyüknek tekintik a nők esélyegyenlőségének megteremtését, társadalmi elismertségüknek növelését. Az egyesület e cél elérése érdekében intézményes formákat biztosít tagjainak azon törekvésére, mellyel fel kívánják hívni a társadalom figyelmét a nők egyes csoportjainak hátrányos helyzetére, a nők munkavállalási körülményeire a család és a gyermekek nevelésének fontosságára.
Az egyesület célul tűzi ki továbbá a palóc kultúra és a palóc hagyományok megőrzését, a megyében élő nemzetiségek társadalmi integrációjának elősegítését. ... >>

Palóc Úszás Alapítvány

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Pécskő út 13.
képviselő: Kovács Dénes
Anyagi támogatást nyújtani a "Palóc" területen az úszással kapcsolatos kérdésekben. Felöleli az úszást és a hozzá kapcsolódó valamennyi területet, a szabadidő, versenysport, reakció, rehabilitáció, oktatás, szakemberállomány és egyéb támogatási területek egybevéve, melyek elősegítik a régió úszósportjának magasabb szintre emelését mind a hazai, mind nemzetközi területe. ... >>

Palóc Út Turisztikai Klaszter Egyesület

(kulturális)

3100 Salgótarján, Alkotmány út 18.
képviselő: Bózvári József
A "Palóc Út", mint turisztikai termék létrejöttének és eredményes működésének elősegítése, fejlesztése, célkitűzéseinek meghatározása és megvalósításuk támogatása. A kulturális-turisztikai tematikai útvonal fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Az úttal kapcsolatos rendszeres adatgyűjtés, adatbázis létrehozása, karbantartása. ... >>

Palócbrot Karate Klub / közhasznu /

(sport)

3100 Salgótarján, Acélgyári út 71. II/9.
képviselő: Novák István
Sportegyesület, célja a shotokan karate széleskörű népszerűsítése, versenysport tömegbázisának utánpótlásának biztosítása, kiemelten a gyermek, serdülő, ifjusági és junior korosztályok szabadidő, illetve tömegsport tevékenység keretein belül a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása. ... >>

Palócokért Keresztény Kulturális Alapitvány

(kulturális)

3100 Salgótarján, Forgács A. ut 9l.
képviselő: Menich Péter ... >>

Palócország Sajtójáért, Kultúrájáért, Művészetéért és Könyvkiadásáért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

3100 Salgótarján, Alkotmány utca 9.
képviselő: Kopka Miklós
Az alapítvány célja Nógrád, Heves megye, a történelmi palócvidék helyi tömegkommunikációjának, sajtójának fejlesztése. Az alapítvány cél és feladata a szociális újságkiadás, melynek keretében megvalósulnak, hogy a nógrádi sajtótermékek, így kiemelt helyen a megyei napilap, a Nógrád Megyei Hírlap eljuthasson hátrányosabb helyzetű társadalmi rétegekhez, azon személyekhez, akik szociálisan rászorultak, ideértve a nyugdíjasokat, a kisebbségben élőket, a nagycsaládosokat is, és ezáltal nincs módjuk ezen termékek beszerzésére. Az alapítvány célja ezen társadalmi rétegek információhoz juttatásának elősegítése, ily módon élethelyzetük, kulturális életük javítása. Az alapítvány célja továbbá a mindenkori Nógrád Megyei Hírlap minőségének, tartalmának, megjelenésének, színvonalának fejlesztése, valamint mellékleteinek, példányszámainak növelése. Ezen cél tekintetében az alapítvány feladata a Nógrád Megyei Hírlap támogatása, mind financiális szempontból, mind lehetőségek tekintetében. Az alapítvány célja Nógrád, Heves megye, a történelmi palócterület kultúrájának, művészetének támogatása, fejlődésének elősegítése. Ezen belül az alapítvány célja és egyben feladata, hogy a sajtó eszközeivel támogassa ezen régió képzőművészetét, képzőművészeit,így segíti ezen alkotások megjelenítését, megismerhetőségét, ismertté válását.
Az alapítvány lehetőségeihez mérten művészeket, művészeti galériákat támogat, illetve célja kiállítások, művészeti, kulturális rendezvények szervezése, támogatása. Az alapítvány célja, feladata, hogy az egyes művészeti ágak megjelölt régión belüli képviselőinek, művészeinek alkotásai a médiában, a sajtóban megjelenhessenek. Az alapítvány célja Nógrád, Heves megye, a történelmi palócvidék könyvkiadásának támogatása, fejlődésének elősegítése, ezen belül az alapítvány célja és egyben feladata az itt élő, tevékenykedő írók, költők alkotásainak megjelenésének elősegítése, ismertté válásuk elősegítése a média, a sajtó útján. Az írók és költők alkotásainak állandó helyen történő értékesítésének elősegítése. ... >>

PALÓCTÁJ Méhész és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Damjanich út 113.
képviselő: Gyepesi Béla
A társadalmi szervezet célja, hogy összefogja Nógrád megye városaiban és kistérségi településein élőket és mindazokat a jogi személyeket, akik személyes ügyüknek tekintik a környezeti tudatosság formálását a különböző környezet és természetkímélő mezőgazdasági méhész termelési módszerek bevezetésének, elterjesztésének elősegítését. Az egyesület részt vállal a méztermelés, mézértékesítés, méhegészségügy környezet- és természetvédelmi érdekek érvényesítésében.Az egyesület célja mezőgazdasági méhész termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. A környezet és természetkímélő termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. Az egészségmegőrzés, betegségek megelőzése. A méhészeti termékek bemutatása, népszerűsítése. A környezeti tudatosság formálása. A térség természeti és kulturális örökségének fenntartható fejlesztése. A palóc kultúra és a palóc hagyományok, kulturális értékek megőrzése. ... >>

Pécskő Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

3100 Salgótarján, Karancs út 118.
képviselő: Sulyok György
Az egyesületekre, a vadgazdálkodásra a vadászatra és a fegyver, lőszer tartására használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok betartásával a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban a környezet és természetvédelmi előírások figyelembevételével szakszerű vadászati tevékenységgel a társadalom érdekeit szolgáló legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával a tagjai részére kulturált sportvadászati vadászati lehetőség megteremtése érdekében tevékenykedjen. ... >>

Pécskő Fodrászszalon Munkástanácsa

()

3100 Salgótarján, Rákóczi ut
képviselő: Szarvas Sándorné ... >>

PENGE VíVÓAKADÉMIA ÉS SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET

(sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Somogyi Bacsó út 13.
képviselő: Bocsi Gábor, Vertich Lilla, Vertich Tamás
A vívósport utánpótlásának versenyeztetése, a tehetséges és eredményes versenyzők, tagok menedzselése, támogatása, a vívósport népszerűsítése, a vívósporton kívül bármely szabadidősport népszerűsítése, szabadidősport események rendezése. ... >>

Petőfi Diáksport Egyesület/ közhasznu /

(sport)

3100 Salgótarján, Acélgyári ut 24.
képviselő: Varga Béla ... >>

Pódium Studió

(kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Sándor Zoltán ... >>

Polgári Együttmüködés Salgótarjánért Egyesület

()

3100 Salgótarján, Kassai sor 4.
képviselő: Ferencz Gyula ... >>

Ponyipusztai Lovasok Hagyományőrző Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Harmat út 1.
képviselő: Megyeri László
A határainkon belüli és túlnyúló palóc táj és környéke természeti, történeti és kulturális hagyományainak feltárása, megismertetése, gyarapítása. A palóc tájhoz kötődés elmélyítésének segítése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, idegenvezetés. A palóc táj és környéke épített és természeti környezete rombolásának, pusztulásának megakadályozása, a fenntartható vidékfejlesztés erősítése. ... >>

PREVENTIN 2ooo Önkéntes Kiegészitő Egészségpénztár

(egészségügyi)

3100 Salgótarján, Március l5. ut 22.I/4.
képviselő: Petrák Károly ... >>

Pro arte musica alapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Mártirok út 3.
képviselő: Somogyiné Qiallich Lenke
Az iskola nevelő, oktató munkájának segítése, iskolai eszközök, az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása, annak támogatása. Az iskola speciális ének-zene oktatás és a hangszeres oktatás anyagi lehetőségeinek megteremtése (hangszerek, zenei eszközök vásárlása), a művészeti nevelés tárgyi feltételeinek javítása. Hozzájárulás helyi, országos és nemzetközi kórustalálkozókon való részvétellel, nevelők szakmai továbbképzésének támogatásához. ... >>

PRO FUTURO / Jövőért/ Alapitvány

()

3100 Salgótarján, Móricz Zs. ut 2.
képviselő: Kocsis Emília
A családi házban folyó nevelői munka szakmai és tárgyi felt. jav. ... >>

Promeritum Alapítvány

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

3104 Salgótarján, Makarenkó út 7. manzard/13.
képviselő: Pál Helga
Az alapítvány célja az esélyegyenlőség, a környezetvédelem és az emberi jogok megvalósulásának elősegítése. Érdekvédelem, a területekhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi együttműködések elősegítése, erősítése, új kapcsolatok kiépítése és fenntartása, a társadalmi szemléletformálás. A hátrányos helyzetben lévők, a depriváltak, az esélyegyenlőség célcsoportjaihoz tartozók és rászorulók támogatása, életminőségük javítása. Az alapítvány célja továbbá a területekhez kapcsolódó civil szervezetek és intézmények együttműködésének segítése, konferenciák rendezvények workshopok rendezése. Olyan szakmai műhely létrehozása, amely segíti az esélyegyenlőség és a környezetvédelem megvalósulását, az emberi jogok szélesebb körű megismerését, amely elősegíti a hátrányos helyzetűek, vagy a többségtől eltérő helyzetben lévők egyenlő esélyeit, a környezetvédelem megvalósulását. Az alapítvány munkájával küzd a hátrányos megkülönböztetés ellen. Az alapítvány egyik konkrét célja egy állandó ügyfélszolgálat létrehozása, amely működésével hozzájárul az esélyegyenlőség előmozdításához, az emberi jogok védelmének és az érdekvédelem megvalósulásához. Az alapítvány céljának tekinti továbbá a területekhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatok építését, ápolását, a nemzetközi tapasztalatok adaptációját, a folyamatos információcsere biztosítását. Az alapítvány a helyi kedvezőtlen adottságok, a kulturális események és az ifjúsági rendezvények alacsony száma és az önszerveződő ifjúsági csoportok hiánya alapján célul tűzi ki továbbá az ifjúság és a kultúra támogatását. Ennek érdekében rendezvényeket, közösségi és kulturális, ifjúsági eseményeket, konferenciákat, szabadidős tevékenységeket és táborokat szervez. Támogatja az egészségre nevelést. ... >>

Protektor Vállalkozói Alapitvány

()

3100 Salgótarján, Lőwy S. ut 7. I/5.
képviselő: Huszár Gyula ... >>

QUASIMODO Testépitő Sportegyesület

(sport)

3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
képviselő: Kirschner Krisztián ... >>

Rádióamatőr Klub Zagyvaróna

(sport)

3141 Zagyvaróna, Iskola ut 17.
képviselő: Földi László ... >>

Rákóczis Diákokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 25-27.
képviselő: Kiss Ferenc
Az iskola tanulóinak sokoldalu segitése, támogatása, az iskola szakmai felszereltségének javitása, egyéni és csoportos kirándulások támogatása, számitástechnikai eszközök bővitése, diák és egyéb pályázatok támogatása. ... >>

Regulus Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Május 1. út 58.
képviselő: Andrásné Nagy Izabella
Környezettudatos gondolkodás kialakítása, oktatása, a természeti környezet és az épített környezet védelme, állatvédelem. A Táncsics Mihály Közigazgatási Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola, mint bázisiskola nevelő-oktató tevékenységének segítése, az iskola pedagógiai programjának megvalósításában való közreműködés. A pedagógusok szaktárgyi és pedagógiai ismereteinek bővítése, továbbképzése, konzultációs fórumok szervezése, önképzés segítése. Erdei iskolák, diáktáborok megszervezése. Az iskolában folyó tehetséggondozás támogatása, tanulmányi versenyek szervezése, pályázatok kiírása. A bázisiskolában tanuló határon túli magyar diákok segítése, figyelemmel kisérése. A hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kisérése, felzárkóztató programok szervezése. A nevelés, az oktatás dologi feltételeinek javítása, taneszközök, oktatási segédanyagok beszerzésének támogatása. ... >>

Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete

()

3100 Salgótarján, Móricz Zsigmond út 9.
képviselő: Juhász István ... >>

Rokkant-telepért Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Munkás út 5.
képviselő: Marcsicsek Árpád
A településrész közösségformálása. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület törvényes működését és céljainak megvalósítását. Az egyesület feladata közösségformáló tevékenységével, önszerveződési folyamatok támogatásával hozzájárul a településrész lakóinak szabadidős (hobbi) ? kulturális (művészeti, kortárs és hagyományőrzési, kulturális örökségápolási ? sport, szociális, bűnmegelőzési tevékenységének szervezéséhez, védi a környezeti kultúrát. ... >>

Rónabányai Baráti Kör

()

3141 St. Rónabányatelep, Rónabányatelepi Müv. Ház.
képviselő: Ricler Márton ... >>

Rónafaluért Baráti Társaság

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Rónai út 32.
képviselő: Molnár Imréné
A település igényének megfelelően kulturális és közművelődési tevékenység biztosítása. A falu értékeinek megőrzése, a közösségi tudat fejlesztése, összetartozás értékének megőrzése. A falusi turizmus vendéglátás lehetőségeinek kiaknázása. A hagyományok ápolása, és ennek érdekében rendezvények, találkozók szervezése. Természeti környezet védelme, a szennyezés és környzetrombolás megakadályozása. Fórumot teremteni az ökológiai és településfejlesztés lehetőségeinek megvitatására. Az eddigi művelődési terem, közművelődési és kulturális funkcióinak és tevékenységeinek felvállalása. Ezen kívül lehetőséget kell biztosítani a terem közösségi és kulturális céljainak kihasználására. A természeti és az épített környezet védelme, szennyezés és környezetrombolás megakadályozása. a településrész és környezetének tűzvédelme, szükség esetén tűzoltás. A tűzvédelmi eszközök használata és karbantartása. ... >>

RÓNART Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3141 Salgótarján, Rónai út 17-19.
képviselő: Bakos Ferenc
Művésztelepek, szimpóziumok, művészeti fesztiválok, versenyek, szemlék szervezése, lebonyolítása. Művészeti fórumok, művésztelepek lebonyolítása, magyar és külföldi résztvevőkkel. Közreműködés az ifjúság nevelésében és oktatásában, képességeinek fejlesztésében, valamint a művészeti ismeretek terjesztésében. Képzések, továbbképzések, táborok szervezése. Együttműködés művészeti, oktatási társszervekkel. Művészeti alkotások létrehozásának és értékesítésének segítése. ... >>

Rózsaszin Párduc Tömegsport Egyesület

(sport)

3100 Salgótarján, Fáy András körut lo4.
képviselő: Póczos Sándor
Amatőr önszerveződő csoportok figyelmének felkeltése a tömegsportban rejlő lehetőségekre, a tömegsport népszerűsétése. ... >>

S.B.T.C. Öregfiuk Alapitvány

()

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10. II./210-214.
képviselő: Kmetty József, Varga Sándor ... >>

S.T. Glass Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt. Karbantartó részlegének Munkás Tanácsa

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Kistarján ut 6.
képviselő: Csikós Kálmán
Érdekvédelmi szervezet, célja a tagok jogainak védelme, a munkavállalói tulajdonszerzés elősegítése, az 1992. évi XXII. tv. szerinti jogok és kötelezettségek gyakorlása. ... >>

Sakinah Hastánc Egyesület

(oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Losonci utca 50.
képviselő: Kozma-Gáspár Katalin
Az egyesület legfőbb célja az orientális tánc (hastánc) kultúrájának, történetének, művészi értékeinek bemutatása, megismertetése, oktatása és elsajátításának lehetővé tétele. Lehetőséget teremt a tánctudás folyamatos fejlesztésére és továbbképzésére, valamint versenyeken való részvételre. Az orientális tánc minőségi, művészi és magas színvonalú pártolása. A rendszeres testmozgás lehetőségének biztosításával az egészséges életmódot kívánja támogatni. A művészeti tevékenység gyakorlása által a tagok mentális egészségmegőrzését segíti elő. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére kínál minőségi alternatívát. Elő kívánja segíteni a térség és a város kulturális, művészeti életének színesítését. Kulturális, művészeti és jótékonysági rendezvények, akciók szervezése. Nyilvános táncfellépések vállalása. Az egyesület a célok elérését rendszeres és alkalmi tanfolyamok (workshopok) szervezésével, kulturális és szabadidős programok megrendezésével, időszaki nyomtatott és elektronikus sajtótermék kiadásával valósítja meg. Az egyesület mindenki számára elérhető, nyilvános információs adatbázist hoz létre, és biztosítja annak elérhetőségét. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41