Észrevétele van?

Tiszadob(7),Taktaharkány(4),Kesznyéten(1),Köröm(1),Hernádnémeti(2)

Nemzeti Jogvédő Szolgálat

(oktatási,kulturális,egyéb), Helyben: (oktatási,kulturális,egyéb)

3565 Tiszalúc , Kossuth tér 5.

képviselő: Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető, Dr. Zétényi Zsolt elnök

képviselő: Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető, Dr. Zétényi Zsolt elnök
1.) Jogi segítséget nyújtson a Magyarországon vagy a világ bármely táján élő, magyar nemzeti közösség azon tagjának, illetve szervezetének, akit, illetve amelyet nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozása, világnézete, vagy a magyarság érdekében kifejtett tevékenysége miatt
emberi, állampolgári vagy alkotmányos jogot érintő bármilyen jogsérelem, illetve hátrányos megkülönböztetés ér,
ellene bíróság vagy más hatóság előtt ?különösen büntetőjogi, szabálysértési vagy polgári jogi felelősség megállapítását célzó ? eljárást indítottak.

2.) A sérelmet szenvedetteknek színvonalas jogi védelmet nyújtson, a jogsérelmeket feltárja és ezen túlmenően az egyes esetekből levonható általános érvényű tapasztalatokat, illetve tanulságokat a nyilvánosság minél szélesebb körével ismertesse.

3.) Rámutasson a jogszabályokkal ellentétes, vagy más okból helytelen
rendőrségi ?, ügyészségi -, bírósági gyakorlatra; vagy más hatóságok szervezetek, személyek ilyen gyakorlatára. Az Egyesület az illetékes nemzetközi vagy hazai fórumokhoz (pl. Európai Bíróság, Európai Emberi Jogok Bírósága, ENSZ szakosított szervei, Alkotmánybíróság, állampolgári jogi országgyűlési biztosai) intézett keresetekkel, panaszokkal, jelzésekkel igyekszik lehetőséget teremteni a konkrét jogsérelem orvoslására, illetve a helytelen, vagy hiányos jogszabályok és jogalkalmazás megváltoztatására.

4.)

Az Egyesület jogi segítséget nyújt azon egyéneknek és közösségeknek, akik és amelyek hazájukban hátrányos társadalmi helyzetben vannak, és ezen helyzetük miatt nem tudnak megfelelő színvonalú, szakszerű jogi segítséget (tanácsadás, képviselet, okiratszerkesztés, stb.) igénybe venni, azonban az általuk képviselt értékek és követendő mintául szolgáló példájuk okán, továbbá az ügyük precedens értéke miatt támogatásra érdemesek.

5.)

Az önkényuralmi rendszerekben és a kárpótlási folyamat során sérelmet szenvedettek ügyének szakmai képviselete hazai és nemzetközi fórumok előtt, ideértve a megoldást célzó jogfejlesztési javaslatok megtételét is.

6.)

A Nemzeti Jogvédő Szolgálatban részt vevő vagy azzal együttműködő ügyvédek és más szakemberek érdekeinek védelme és képviselete.
7.)

A magyar köz- és magánjogi hagyományok minél hatékonyabb és szélesebb körű elterjedését és érvényesülését elősegítse, különösen oktatás, ismeretterjesztés, tudományos kutatások, szakmai fórumok, publikációk közreadása, állami döntéshozókhoz és a társadalomhoz eljuttatandó állásfoglalások, javaslatok, kezdeményezések útján.

8.)

A határon túli magyar nemzeti közösségek nemzeti megmaradásáért, és a nemzeti egységesülésért kifejtett erőfeszítéseinek támogatása, különösen jogi segítségnyújtás (tanácsadás, képviselet, okiratszerkesztés, stb.), oktatás, ismeretterjesztés, tudományos kutatások, szakmai fórumok, publikációk közreadása útján.

9.)

Az Egyesület figyelemmel kíséri a nemzetközi emberi- és kisebbségi jogi egyezményekben és más dokumentumokban foglalt jogok közép európai érvényesülését,