Észrevétele van?

Tiszadob(20),Taktaharkány(18),Kesznyéten(11),Köröm(7),Hernádnémeti(6)

Nemzeti Jogvédő Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb), Helyben: (oktatási,kulturális,egyéb)

3565 Tiszalúc , Kossuth tér 5.

képviselő: dr. Gaudi-Nagy Tamás

képviselő: dr. Gaudi-Nagy Tamás
1.Az Alapítvány elsődleges célja, hogy az általa működtetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat útján jogi segítséget nyújtson a Magyarországon,vagy a világ bármely táján élő, magyar nemzeti közösség azon tagjainak és szervezeteinek, akiket és amelyeket nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásuk, világnézetük, vagy a magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt emberi, állampolgári vagy alkotmányos jogokat érintő bármilyen jogsérelem, illetve hátrányos megkülömböztetés ér, vagy akikkel,illetve amelyekkel szemben a fentiek miatt törvényhozói vagy törvénykezési - különösen büntetőjogi, szabálysértési vagy polgári jogi felelősség megállapítását célzó - eljárást indítottak.
2. Az alapítvány célja, hogy a sérelmet szenvedettek színvonalas jogi védelmet kapjanak, a jogsérelmek feltárásra kerüljenek és ezen túlmenően az egyes esetekből levonható általános érvényű tapasztalatok, illetve tanulságok nyilvánosság elé kerüljenek minél szélesebb körben.
3. Az alapítvány a jogi védelmet pályázati, vagy eseti pénzügyi támogatás és/vagy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat jogi segítségnyújtásának rendelkezésre bocsátása útján biztosítja.
4. A jogi segítség mellett vagy keretében, az Alapítvány arra is törekszik, hogy rámutasson jogszabályokkal ellentétes, vagy más okból helytelen, rendőrségi-, ügyészségi-, bíróság- gyakorlatra: vagy más hatóságok, szervezetek, személyek ilyen gyakorlatára. Az Alapítványt az illetékességgel bíró nemzetközi vagy hazai fórumokhoz intézett keresetekkel, panaszokkal, jelzésekkel /pl. Európai Bíróság, Európai Emberi Jogok Bíróság, ENSZ szakosított szervei, Alkotmánybíróság, Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosai/ igyekszik lehetőséget teremteni a konkrét jogsérelem orvoslására, illetve a helytelen, vagy hiányos jogszabályok és jogalkalmazás megváltoztatására.
5. Ezen túlmenően az alapítvány jogi segítséget nyújt azon egyéneknek és közösségeknek, akik és amelyek hazájukban hátrányos társadalmi helyzetben vannak és ezen helyzetük miatt nem tudnak megfelelő színvonalú, szakszerű jogi segítséget /tanácsadás, képviselet, okiratszerkesztés stb./ igénybe venni, azonban az általuk képviselt értékek és követendő mintául szolgáló példájuk okán, tovább az ügyük precedensértéke miatt támogatásra érdemesek.
6. Az alapítvány célja az önkényuralmi rendszerekben és a kárpótlási folyamat során sérelmet szenvedettek ügyének szakmai képviselete hazai és nemzetközi fórumok előtt, ideértve a megoldást célzó jogfejlesztési javaslatok megtételét is.
7. Az alapítvány célja a Nemzeti Jogvédő Szolgálatban résztvevő vagy azzal együttműködő ügyvédek és más szakemberek érdekeinek védelme és képviselete.
8.Az alapítvány célja a konkrét jogi segítségnyújtáson túlmenően az, hogy a magyar köz- és magánjogi hagyományok minél hatékonyabb és szélesebb körű elterjesztését és érvényesülését elősegítse különösen oktatás, ismeretterjesztés, tudományos kutatások, szakmai fórumok, publikációk közreadása, állami döntéshozókhoz és a társadalomhoz eljuttatandó állásfoglalások, javas