Észrevétele van?

Sajópálfala(2),Felsőzsolca(6)

Eklézsia Alapítvány az Arnóti Református Gyülekezetért és Arnót Községért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális), Helyben: (intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3713 Arnót , Petőfi u. 98.

képviselő: Kiss László elnök

képviselő: Kiss László elnök
Az alapítvány legfőbb célkitűzése az Arnóton élő reformátusok közösségi tudatának erősítése, a gyülekezet önálló egyházközösséggé alakulása, majd megfelelő szintű és folyamatos működése, hogy betölthesse bibliai küldetését és az egész község javára sóvá és kovásszá tudjon lenni. Ennek érdekében támogatni kívánja az önálló egyházközséggé alakulás és az önálló lelkipásztori állás anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítását. Az alapítvány elsősleges célja egy református kulturális-hitéleti központ létrehozása és fenntartása, ahol Arnót polgárai - a református bibliai örökségnek és gyülekezeti hagyományoknak megfelelő formában, de felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül színvonalas rendezvényeken, a közösségi házban kötetlenebb összejöveteleken találkozhassanak, kölcsönös ösztönzés, szilárd összetartozás, az egész közösség életét segítő elvek érvényre juttatása céljából. Tanácskozások, összejövetelek, tanfolyamok, hangversenyek, táborok, kirándulások, tanulmányutak szervezésével és lebonyolításával ösztönözni kívánja a polgárok művelődését, a szabadidő kultúrált eltöltését, és ennek érdekében az azonos érdeklődésű polgárok számára kisközösségek (pl. kórus, különböző egyletek) létrejöttét, működtetését és fenntartását. Ennek érdekében támogatja az Arnóti Református Missziói Egyházközség tulajdonában lévő ingatlan átalakítását és teljes felújítását, majd ennek fenntartását és folyamatos működtetését, valamint a közösségi ház berendezésének (bútorzatának, könyvtárának, hangszer- és számítógépparkjának, sporteszköztárának stb.) beszerzését, fenntartását és fejlesztését. A gyülekezet önálló egyházközséggé alakulása után támogatja egy új református templom, valamint lelkészlakás építését, majd folyamatos fenntartását. Az alapítvány folyamatosan segíteni és támogatni kívánja az Arnóti Református Missziói Egyházközség működési körébe eső feladatok ellátását, a hitoktatás feltételeinek biztosítását, és lehetőségeihez képest minden olyan karitatív tevékenységet, amely az emberekben a testvériség érzését erősíti, és a hitélettel összeegyeztethetők. Így ösztönözni kívánja adományok gyűjtését és célba juttatását, nehéz anyagi helyzetben lévők szociális segélyezését, öregek, betegek és fogyatékosok gondozását, a házi szociális ellátás minden formáját és ezzel kapcsolatos előkészítő, szervező és oktató munkát. Támogatja a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok megfelelő szintű iskoláztatást. Szorgalmazza és támogatj belföldi és külföldi testvérkapcsolatok létesítését és fenntartását, biztosítva ehhez a szervezés, utazás és vendéglátás feltételeit. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése