Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár civil szervezetek


Találatok száma: 755
5. oldal

"Hóvirág" Nyugdíjas Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 126.
képviselő: Matus Antalné
Az egyesület elsősorban Kaposvár város (ezen belül a szentjakabi városrész) kulturális igénye magasabb szinten történő kielégítése céljából létrehozott önkormányzati elven működő társadalmi szervezet. Az Egyesület célja, hogy a fentebb írt működési területen a lakosság művelődési, közművelődési igényét és lehetőséget növelje, a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával biztosítsa a szabadidő hasznos eltöltését. ... >>

Humán - Tanácsadó Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Pipacs utca 13. III/2.
képviselő: Vajai Csilla
Az egyéni és közösségi munkapiaci, társadalmi, nemzetközi (re)integráció, az édekérvényesítés, a társadalmi és területi hátrányok enyhítésének elősegítése, különösen az alábbi területeken: - kulturális tevékenység, - szabadidős és hobbitevékenység, - oktatási tevékenység, - kutatási tevékenység, - szociális tevékenység, - környezetvédelmi tevékenység, - településfejlesztési tevékenység, - jogvédő teevékenység, - nemzetközi tevékenység, szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység. ... >>

"HUMAN EXCHANGE EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTŐ ÉS TANÁCSADÓ ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 77.
képviselő: Dr. Juhász Gábor
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./18. pontjában meghatározott közhasznúsági fokozatban, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások ellátása érdekében közhasznú szervezetként jön létre. Ezen belül különösen: - a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, illetve működésének elősegítése, foglalkoztatási képességük fokozása emberi erőforrás fejlesztés által, - a helyi munkaerő készségeinek, képességeinek, szakmai és vállalkozói ismereteinek fejlesztése, a szükségletekhez való igazítása, - az alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források feltárása és kezelésükhöz szabályozott keret biztosítása, - a diploma megszerzése előtt álló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint az érettségi vizsgára készülő középiskolás diákok számára preventív jellegű munkavállalási tanácsadó, valamint készség- és képességfejlesztő tréningek szervezése, - a helyi erőforrások feltérképezése, helyi erőforrás-, illetve gazdaság- és közésségfejlesztési programok tervezése, szervezése és lebonyolítása, - település-, térség-, és vidékfejlesztési programok tervezése, szervezése és lebonyolítása, - pályakezdők számára karrier-, életpálya-menedzselő komplex továbbképzések szervezése és lebonyolítása, - hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, rétegek társadalmi integrációjának elősegítése, reszocializációjának elősegítése, érdekképviseletük, érdekérvényesítésük támogatása, - társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek ellátása a társadalom és gazdaság szereplői megbízásából, társadalomtudományi vizsgálatok lebonyolítása, - a lokális, területi-térégi, regionális vetületek között formálódó szociális gazdaság feltételrendszerének kiépítéséhez való hozzájárulás, a civil/ non-profit szféra kiteljesedésének támogatása, a civil szereplők érdekérvényesítési potenciáljának és működési hatékonyságának fokozása tanácsadói, szakértői tevékenységek ellátása révén, - a felsőoktatás és az üzleti élet szereplőinek együttműködését segítő tudásintenzív szolgáltatások fejlesztéséhez való hozzájárulás a szakmai együttműködés facilitálásával. ... >>

Human Well-wisher Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 4. II.lh. IV/1.
képviselő: Gábor Balázs
Közvetett cél a hátrányos helyzetű rétegek (45 év felettiek, büntetett előéletűek, szellemileg sérültek, árvízkárosultak, betegségük miatt hátrányos helyzetűek, beilleszkedési problémákkal küzdők, terhes kismamák, hajléktalanok), illetve a kisebbségek, különösen a romák társadalmi és munkaerő-piaci helyzetének javítása tudományos, szakmai és egyéb eszközökkel. Környezetvédelem, fenntartható életmód és fogyasztási szokások, cselekvésminták, mintaprojektek megvalósítása. Közvetlen célok: - A hátrányos helyzetűek oktatása. - A célcsoport munkaerő-piaci helyzetének javítása tanácsadással, kutatási-fejlesztési eredmények elérésével és gyakorlati adaptálásával. - Tudományos munkák készítése. - A pályázati források hatékony felhasználása a célcsoportok társadalmi és munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében. - Szabadidősport tevékenység folytatása a célcsoport egészségének megőrzése érdekében.- Környezetvédelmi megmozdulások szervezése. - A társadalom minél szélesebb körében tudatosítani a fenntarthatóságot mint értékrendet, a fenntartható alternatívák használatának módjait és a fogyasztás környezeti hatásait, javítani a különböző fenntartó fogyasztási alternatívák ismertségét elérhetőségét és használatát. ... >>

Hunyadi János BM. Nyugdíjas Klub

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 45.
képviselő: elnök Pál József
A BM. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságtól és területi szerveitől nyugállományba vonult Kaposváron lakó, hivatásos állományú tagjai és polgári alkalmazottai, valamint családtagjaik azon célok elérése érdekében, hogy:Szabadidejüket hasznosan, értelmesen, kulturált körülmények között tölthessék. Ápolhassák hagyományikat, munkatársi, baráti kapcsoaltaikat. Erősítsék a bajtársiasság érzését, az együvé tartozást, elősegítsék a nyugdíjasok érdekvédelmét, a nyugállományuakat érintő közérdekű és egyéni problémák megoldását. Lehetőségeikhez mérten segítsenek bajbajutott társaikon. ... >>

Húsmarhatenyésztők, Marhahústermelők Országos Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Dénes major 2. B.
képviselő: dr. Márton István
A magyarországi húsmarhatartók és termelők szakmai összefogása, érdekeik képviselete.
A marhahús vertikumban érdekelt piaci szereplőkkel való kapcsolattartás.
A Földművelésügyi és Vidékfejesztési Minisztériummal az Európai Unió Brüsszeli Bizottság marhahús vertikumban érdekelt illetékeseivel való kapcsolattartás, együttműködés, a vertikum harmonikus működése a termelők érdekében.
Szoros kapcsolattartás a Vágóállat- és Hús Terméktanáccsal, valamint a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel (MOSZ, "gazdakörök", Parasztszövetség, szakszervezetek MÁSZ. Magyar Szarvasmarha Tenyésztők Szövetsége stb.).
Szoros együttműködés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes osztályával.
Összefogni és segíteni a különböző fajtákat tenyésztő egyesületek marketing tevékenységét igényeik alapján.
Tagjai számára pályázatokat készít igény szerint, a projektek útján támogatja, figyelemmel kíséri, lehetősége szerint segíti.
A fogyasztók széleskörű tájékoztatása a hazai marhahús fogyasztás növelésének elősegítése érdekében.
A magyar húsmarha és marhahús termelés fejlesztési projektjeinek elősegítése, támogatása, a tevékenység rangjának társadalmi elismertetése.
A magyar húsmarha tenyésztés propagálása, támogatása, kiállítások szervezése.
Nemzetközi szervezetekben való részvétel képviselet.
Szakmai tájékoztatókat, tanfolyamokat szervez. ... >>

Idegenvezetők Somogy Megyei Egyesülete

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szondi utca 32.
képviselő: Buzási Éva ... >>

Idősek Közösségeinek Somogy Megyei és Kaposvári Szövetsége Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 191.
képviselő: elnök Horváth Gábor
Hagyományőrzés, hagyományápolás. Kulturális és művészeti programok szervezése. Egészségügyi felvilágosító munka fiatalok és gyermekek részére. Családsegítés. Segítségnyújtás a kisebb települések és önkormányzataik számára. A nehezen tanuló gyermekek részére korrepetálás szolgáltatás nyújtása. Kirándulások szervezése, gyermekek kirándulásán felügyelet biztosítása. Idősek szabadidejének lekötése, idősek gondozása, részükre kulturális programok, ünnepségek szervezése, egyéni szállítás megszervezésével. Idősek számára munkalehetőségek felkutatása, idősekre vonatkozó pályázati tanácsadás. Idősek támogatása, érdekképviselete. Könyvtárszolgáltatás. Segítségnyújtás egyedül élőknek (takarítás, bevásárlás, stb.). Az egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése. Az Egyesület segíti azokat a kezdeményezéseket amelyek az előbbiekben megfogalmazott általános és konkrét elképzelést és cselekvési szándékot tartalmaznak. Szabadidő sport támogatása. ... >>

Ifjúságért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Dr.Spiegl József, Ujvári Tomor
Lehetőséget biztosítani a gazdasági és magánszektor szerepvállalására a megye ifjúsággal kapcsolatos feladatainak támogatásában. Az önkormányzatok és intézmények által az ifjúsági szektorban eddig egymástól függetlenül áramoltatott eszközök koncentrálása, a felhasználás szakmai kontrolljának biztosítása. A társadalomtudományi eredmények hasznosulásának elősegítése az ifjúsággal kapcsolatos feladatok gyakorlati alkalmazásában. Kereskedelmi tevékenység folytatása az alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében. Megbízásos szerződés alapján önkéntes, illetve tiszteletdíjas segítők alkalmazása. Természetbeni, vagy pénzbeni adományok, felajánlások fogadása mind természetes mind jogi személyektől. Pályázatok alapján anyagi támogatások folyósítása. Diák- és tömegsport támogatása, szakmai, kulturális diákcserekapcsolatok támogatása. Közösségi szükségletek jelentkezése esetén pályázatok alapján kollektív anyagi támogatási formák alkalmazása (pl: üdültetés, stb.). Ifjúsági célokat szolgáló intézmények, társadalmi és civil szervezetek, szerveződések támogatása. Az alapító most hozzájárul bármiféle tevékenység folytatásához a kuratórium döntése alapján, amely jogszabályba nem ütközik és az alapítvány céljait szolgálja. ... >>

INNO RÉGIÓ Alapítvány

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Gilice utca 43.
képviselő: elnök Dr.Tímár András, tag Dr.Németh András
Az Alapítvány legfőbb céljának a társadalom hátrányos helyzetű csoportjai, illetőleg az egyéb társadalmi, gazdasági szereplők számára nyújtandó hatékony érdekvédelem, jogvédelem megvalósítását tekinti abból a felismerésből eredően, hogy ezen csoportok és szereplők gyakran nem tudnak élni - éppen hátrányos helyzetükből vagy elmaradott térségi szerepükből adódóan - a jogszabályokban foglalt jogaikkal és lehetőségeikkel. Az Alapítvány feladatául tűzi ki az elmaradott térségek felzárkóztatását, a fejlődésük elősegítését, a társadalmi-gazdasági szereplők helyzetének javítását, a rászorulók támogatását. Az alapítvány a fent megjelölt legfőbb céljain túl a további célok megvalósítására is törekszik. Az alapítvány további céljai: - a hátrányos helyzetű rétegekben az életminőség javítása és az elmaradott társadalmi csoportok felzárkóztatása, valamint a diszkrimináció és elszigetelődés fokozatos leküzdése, innovatív helyi kezdeményezések megvalósítása, megfelelő információáramlás elősegítése a vidék, illetve a nagyvárosok között, ezzel is javítva a vidékiek lehetőségeit az egyes szolgáltatások igénybe vétele terén, szem előtt tartva a szolgáltató állam közigazgatásának alapvető elveit és kihasználva az e közigazgatás nyújtotta lehetőségeket, - a helyi társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztések kidolgozása, összehangolása és megvalósítása, a térségi versenyképesség ösztönzése, a területi felzárkózás megteremtése, a fenntartható térségfejlődés biztosítása, a területi integrálódás elősegítése, - a regionális, illetve kistérségi kapcsolatok szorosabbra fűzése, az adott térségben érintett települések közti párbeszéd, közös feladatvállalás, szogáltatásnyújtás lehetőségeinek kidolgozása elősegítése révén, - az innovatív, tudásalapú gazdaság létrejöttéhez való közvetlen hozzájárulás (kutatás-fejlesztés), a vállalkozások támogatása és ösztönzése annak érdekében, hogy hasznosítsák a hazai kutatás-fejlesztés eredményeit, valamint a külföldön létrejött tudást és technológiát, - az ágazati klaszterek kialakulásának, illetőleg a vállalkozások egyéb együttműködési formái létrehozásának előmozdítása, - segítségnyújtás, tanácsadás a kis- és középvállalkozások számára az elérhető fejlesztési lehetőségekhez való hozzájutásban, a kis- és középvállalkozások gazdálkodási és vállalkozási készségének fejlesztése, - vállalkozások, hátrányos helyzetű csoportok és személyek érdekérvényesítő képességének, készségének, gazdasági-szociális helyzetének javítása, - a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a kormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az állam, önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében, - civil szervezetek jogalkotásban történő aktív részvételének elérése, - civil szervezetek támogatása, segítése a jog és érdekvédelem terén, - a nemzeti, etnikai, vallási és földrajzi hovatartozása, valamint egyéb tulajdonsága mi ... >>

Integrált Judo Klub Kaposvár

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Roboz I. utca 21/B.
képviselő: Sánta Diana
Az alapító tagok a sportegysületet a judo sportág művelésének érdekében hozták létre, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/14. pontjára figyelemmel közhasznú jelleggel, szem előtt tartva a versenyzés feltételeinek biztosítását. Az egyesület az önkéntesség elve alapján alakult meg, önkormányzati elven működik. A szervezet az egyesületi célok érdekében biztosítja a tervszerű működéshez szükséges feltételeket és tagjai számára a sportrendezvényeken való részvételt. Az egyesület célja továbbá - 0-99 éves korig integrálni a judót szeretőket - kiemelt figyelemmel az oktatási intézményekben tanuló 4-24 éves korosztályra, - a hátrányos helyzetű és kisebbségben élő diákság sportolási lehetőségének biztosításával, valamint közösségbe tartozás élményével, segítséget nyújtani a társadalomba történő integrációt, - a kaposvári judo sport eredményeinek fokozása az elvárható erkölcsi normák és az etika írott és íratlan szabályainak figyelembevételével, - a sportág népszerűsítése, a sportágban minél több korosztály és réteg számára elérhetőbbé tenni az aktív részvételt, - sérült és fogyatékkal élők testi, lelki - szellemi fejlesztése - egyedileg kidolgozott módszer alapján - a versenysport mellett, - a területi, régiós, országon belüli és határon kívüli klubok közötti kapcsolatrendszer kiépítése, egymás munkájának segítése érdekében konzultációk, közös rendezvények, versenyek szervezése, - európai uniós lehetőség felkutatása, pályázatfigyelő létrehozása, - pályázati források megszerzése, - potenciális szponzorok, támogatók megkeresése, - a versenyzőknek optimális versenyzési lehetőség biztosítása, - versenyek rendezése. ... >>

International Police Association /IPA/ Magyar Szekció Somogy Megyei Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/C.
képviselő: Nagyné Dr. Benkő Klára
Az IPA célkitűzéseinek helyi megvalósítása. Az IPA Jelszava: "Servo per amikeco" (Barátsággal szolgálni) szellemében, amelynek nyomán: - biztosítja a tagsággal járó jogok és kötelezettségek gyakorlását, - különös figyelmet fordít az egyesület és tagjai nemzetközi kapcsolatainak szervezésére és koordinálására, - hozzájárul saját eszközeivel a szakmai-rendőri kapcsolatok kiszélesítéséhez, - elősegíti a bajtársi, baráti kapcsolatok kiteljesedését, a kulturális szabadidős lehetőségek megteremtését. ... >>

Ipartestületek Somogy Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 14.
képviselő: Budai Ferenc ... >>

"Iskolánk Sportjáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 67.
képviselő: Kulcsárné Galetics Ibolya
Az iskola tehetséges sportolóinak segítése felkészítésükben, körülményeik javítása, lehetőségeik fejlesztése, támogatása.Tantervben nem szereplő sportágak, sporttevékenységek megismertetésének, oktatásának segítése, feltételeinek biztosításához hozzájárulás. Iskolai sport tárgyi feltételei fenntartásának, bővítésének támogatása és karbantartásának támogatása. Szabadidős és egészséges életmódra nevelő tevékenységek létrejöttének segítése (táborozások utiköltsége, oktatók biztosítása és tiszteletdíjuk). ... >>

"Iustitia Nyelvtanfolyam" Alapítvány

(oktatási)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 3.
képviselő: Dr.Ujkéry Csaba
Somogy megye bírósági dolgozóinak idegen nyelvű képzésének, továbbképzésének elősegítése. ... >>

JÁTÉK-BABA-VILÁG EGYESÜLET

(természetvédelem,kulturális)

7400 Kaposvár, Duna utca 9.
képviselő: Nyersné Meláth Veronika
Az egyesület célja, hogy tagjainak és barátainak kulturált társasághoz illő kellemes időtöltést biztosítson, tegye színesebbé Kaposvár kulturális életét, ezen belül: - segíse elő a gyermekjátékok, ezen belül is a játékbabákkal kapcsolatos ismeretek bővítését, a játékkészítés, ezen belül a játékbaba-készítés különböző technikáinak a megtanulását, a játékkultúra hagyományainak a megőrzését, - ápolja a magyar és európai játékokkal kapcsolatos örökséget, - óvja és ápolja a környezetét és a természetet, - tegye lehetővé a tagok szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésére, - biztosítson lehetőséget játéktörténeti, szakmai előadások, kiállítások, művészeti estek, csoportos játékok megszervezésére, - adjon teret az értékvédő és értékteremtő önkifejezéséhez, - programjaikon keresztül készítse fel a tagjait a közösségekért való felelősségre. ... >>

JELEN-LÉT Szabadművelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, József A. utca 7. 4.lh.
képviselő: alelnök Vámi Anita, elnök Baka József
Az autonóm személyiségekből álló autonóm társadalom, mint a fenntartható demokrácia kialakulásához való hozzájárulás a felnőttoktatás és közművelődés integrált fejlesztése révén. Az egyesület minden célját egy olyan értékrendszer határozza meg, amely a népfőiskolai mozgalom filozófiáját, szakmai és etikai normáit testesíti meg. A közösségi művelődés, tanulás támogatása. Az egyesület tevékenységében a demokratizmus érvényesítése és fejlesztése. Az állampolgárok tanulási/művelődési alkalmakhoz való hozzáférési lehetőségeinek elősegítése. Az életminőséget javító, életesélyt növelő képzések végzése, szervezése. Rendezvények szervezése. A partnerség, a szakmai, szakmák közötti és területi együttműködésre való törekvés. ... >>

"JÓAKARAT" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Rákóczi Attila
A politikai kultúra fejlesztése, a modern társadalomtudományok terjesztése és oktatásának segítése, politológiai ismeretek népszerűsítése, az európai szociáldemokrata eszme- és gondolatkör hazai megismertetése, terjesztése. ... >>

Jobb Lakókörnyezetért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.
képviselő: Sánta Krisztina
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Dél-Dunántúli régió roma közösségének szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztsée, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás, - lakóházak felújítása, építése. ... >>

Joggal a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

7400 Kaposvár, Pete Lajos utca 9.
képviselő: elnök Móricz Lajos Zsigmond
Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

JOKER Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Fő utca 6.
képviselő: elnök Sárközyné Szántó Borbála
Az alapítók által rendelkezésre bocsátott ingatlan vagyon fenntartása mellett a támogatni kívánt ruházati ágazat dolgozói részére családi és anyagi helyzetük figyelembe vételével kultúrált üdültetési forma biztosítása. Az alapítvány nem profit célú támogatási forma. Az alapítvány anyagi és szakmai tevékenységével hozzájárul a cél továbbvitelét célzó segítő programok kidolgozásához. Az alapítvány anyagi és szakmai hátteret biztosít az ágazathoz tartozó munkavállalók haszon nélküli üdültetés biztosításához, képzések, szakmai képzések művelődést segítő programok biztosításához. ... >>

"Jövő Mérnöke" Alapítvány

(egyéb)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 1/c.
képviselő: Lucz Géza
Az alapítvány tartós közérdekű célja, hogy a mérnöki tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának emelése érdekében a mérnöki kamarák illetékességébe tartozó szakterületeken felsőfokú végzettséget szerzett pályakezdő fiatalok, első munkába lépők számára segítséget nyújtson a kamarai tagsághoz szükséges szakmai gyakorlati idő megfelelő eltöltéséhez. ... >>

"JÖVŐNKÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Zárda utca 2.
képviselő: Nagy Vendel
A katolikus gimnáziumban tanuló diákoknak személyiségfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások szervezése, azok anyagi lehetőségének a biztosítása. A nehéz anyagi körülmények között élő tanulók segítése. Az egészséges életmódra nevelés keretében a szabadidő hasznos eltöltésére szervezett sport és kulturális programok szervezése, sporteszközök beszerzése. Iskolai könyvtár létrehozása, majd állománygyarapítása. Az oktatás színvonalát segítő eszközök, berendezések beszerzése. Az alapfokú művészetoktatási és középfokú szakképző intézmény, szakiskola és szakközépiskola létesítése, fenntartása.
... >>

Kapos - Balaton Taktikai Sportegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pipacs utca 74
képviselő: elnök Barkóczy László
Az alapító tagok akként határoztak, hogy az Egyesület létrehozásával kívánják ezen társadalmi szervezet kertein belül a szervezett sporttevékenység feltételeit megteremteni, támogatók bevonásával és saját bevételek biztosításával az Egyesület működésének anyagi és szervezeti kereteit biztosítani. Az Egyesület további céljának tekinti: - az Egyesület tagjai számára a versenyszerű sporttevékenység biztosítását, - a sportolók felkészüléséhez, fejlődéséhez, illetőleg az utánpótlás neveléséhez szükséges feltételek biztosítását, - a lövészsport széleskörű népszerűsítését, valamint - a lövészettel kapcsolatos ismeretek oktatását. ... >>

Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Toldi M. utca 7.
képviselő: elnök Vörös András, titkár Halmos Klára
Az egyesületet meghatározó stílusban alkotó és gondolkodó képző- és iparművészek és művészpártolók -Somogyból, Magyarország egész területéről és a határon túlról is - részére közös fórumot teremtsen, munkásságukat széles körben ismertesse. Egyéni és csoportos bemutatkozási lehetőséget szervezzen. Cserekiállításokat hozzon létre. Támogassa az egyesület tagjainak értékteremtő, képző- és iparművészeti alkotások létrehozására irányuló munkáját. ... >>

Kapos Dynamic Sport és Szabadidő Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Ivánfahegyalja utca 14/b.
képviselő: Kárpáti Anikó
a./ Tagjai számára biztosítsa a rendszeres testedzés sportolás lehetőségét, a közösségi élet kibontakoztatását, b./ sportolói számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és a nemzetközi sporteseményeken, c./ sportolóit a sport sajátos eszközeivel nevelje, d./ elősegítse a sportágak népszerűsítését. ... >>

Kapos Íjász Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Pipacs utca 17.
képviselő: Fehér János ... >>

Kapos Szakképzésért Alapítvány

(oktatási)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 58.
képviselő: Horváth Zoltán András
Az alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a Kaposvár és vonzáskörzete szakképzésének fejlesztsééhez, a szakképzésben részt vevők illetve a szakképzést folytató szerevzetek számára támogatást és egyéb segítséget nyújtson, a szakképzést magasabb színvonalra emelje. ... >>

Kapos Társaság Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 4.
képviselő: elnök Borbás Gábor
Általános cél: Kapos folyó és környezetének revitalizációja, szerepének megváltoztatása. Konkrét cél: A kaposújlaki víztározó elkészültével Kaposvár belterületén a folyó többcélú hasznosítása, illetve a hasznosítás feltételeinek elősegítése. Hosszú távú cél: olyan zöldfelület kialakítása a folyó és vízgyűjtője mentén, mely szerves része lesz a város és környéke ökológiájának, szabadidős és kulturális programjainak, sportolási lehetőségeinek. ... >>

KAPOS TEAM Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Petőfi u. 64.sz.
képviselő: Horváth József ... >>

"KAPOS TEAM" Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő utca 28.
képviselő: Bödő Tamás
a városban élő hátrányos helyzetű fiatalok hasznos szabaidő eltöltésének szervezése, számukra programok szervezése sportolási lehetőség biztosítása és táborok szervezése,
- felvilágosító előadások, programo szervezése az egészséges életmóddal kapcsolatos kérdésekben, illetve a drogfogyasztás megelőzésével és a bűnmegelőzéssel kapcsolatban,
- az élsportolók utánpótlásának biztosítása a tömegsport keretein belül,
- önvédelmi- és küzdősporttanfolyamok támogatása,
- sporttáborok szervezése és építése,
- sportlétesítmények építésének támogatása,
- szellemi vetélkedők szervezése és lebonyolítása,
- mindennemű tömegsport támogatása. ... >>

Kapos Volán Autóbusz-közlekedési Szakszervezet

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Füredi út 180.
képviselő: Dobi István
A munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek érvényesítése, védelme és képviselete. ... >>

Kapos Volán Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Füredi út 180.
képviselő: Horváth Károly
Az egyesület elsősorban a természetes személy tagjai és a jogi személyiségű tagok munkavállalói sporttevékenységének szervezését, továbbá anyagi, tárgyi feltételeinek támogatását tekinti céljának. E cél érdekében kapcsolatot tart más sportegyesületekkel, intézményekkel és gazdálkodó szervezetekkel. ... >>

Kapós-Mix Röplabda Klub

(sport)

7400 Kaposvár, Fő u. 12. I/9.
képviselő: Pongráczné dr.Csorba Éva ... >>

Kapos-Quad Motor- Sport Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Töröcskei utca 16.
képviselő: elnök Proszonyák László, elnökhelyettes Boros Zoltán
Az egyesület elsősorban Kaposvár város lakóinak autó, motor sport és szórakozás, egészséges életmódra nevelés tevékenységének koordinálására, a sportélet támogatására, szervezésére egyesületet kívánnak létrehozni e tevékenységének fellendítése, a szabadidő eltöltési, és sport lehetőségeknek kibővítése, valamint a lakosság szórakozási lehetőségeinek bővítése. Ennek keretében a célokkal összefüggő rendezvények, versenyek megszervezése és lebonyolítása ... >>

KAPOS-Rock Szabadidő és Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 112.
képviselő: elnök Vörösné Puki Ildikó
1./ A rockzene iránt elkötelezettek számára kulturális programok, rendezvények szervezése; szabadtéri programok, koncertek, fesztiválok különöző helyszíneken, köztük elsősorban a hagyományos Kaposvári Blues & Rock Fesztivál megrendezése; a rendezvényekhez támogatók keresése. 2./ A zene (pop, rock, blues, reggae, világzene, stb.) általános népszerűsítése; a fentiekben felsorolt zenei műfajok jelenlétének, feltételrendszerének, elismertségének, megbecsülésének javítása a művészeti ágak között. 3./ Kulturális, idegenforgalmi, elsősorban zenei programok, rendezvények támogatása, a városlakók részvételi szándékának erősítése, a város arculatának formálása és idegenforgalmi potenciáljának növelése a rendezvények által. 4./ Országos szintű kapcsolatok kiépítése, együttműködés hasonló célokat megfogalmazó egyesületekkel; közös szervezésű akciók lebonyolítása, zenekarok bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása. 5./ Somogy megye, ezen belül Kaposvár zenei és kulturális életének gazdagítása, a megyeszékhely testvértelepüléseivel való kölcsönös együttműködés kiépítése, nemzetközi zenei társaságokkal baráti kapcsolatok kiépítése. 6./ A kulturális szórakozás lehetőségének biztosítása a társadalom minden olyan tagjának, akik ezen műfajú programok iránt érdeklődnek. 7./ Az Egyesület tevékenységében a demokratizmus érvényesítése és fejlesztése; közösségfejlesztés. 8./ A zenekarok fellépési lehetőségét, koncertek lebonyolítását segítő támogatások, tanácsadás (plakáttervezés, -nyomtatás, plakátragasztás, jegyértékesítés, hangosítás területén). 9./ Zenei kiadványok, hanganyag elkészítésében való segítségadás (hangstúdió, CD kiadás, borítóterv). 10./ A pályázati ill. támogatási lehetőségeket kiaknázva egy olyan kisbusz beszerzése az Egyesület számára, ami mind a közös koncertlátogatást, mind a zenekari felszerelések szállítását lehetővé teszi. 11./ Weboldal üzemeltetése, melyen mindenki számára elérhető módon szerepelnek az egyesület által szervezett programok ill. az általunk nyújtott támogatási lehetőségek. ... >>

Kapos-Zselic Kertvárosi "Pipitér" Lakóközösségi Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Pipitér utca 8.
képviselő: elnök Hegedűs László, ügyvezető Darabos Anita
A lakóközösség közéletének szervezése, a lakókörnyezet és az infrastruktúra javítása, valamint a Pipitér utca és vonzáskörzetének szabadidős és kulturális tevékenységének előmozdítása és szervezése. ... >>

"Kapos" Állatbarát Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Corvina tér 6.
képviselő: Dr. Gippert Róbert elnök, Dr. Horn Péter társelnök
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló /közhasznú/ állatvédelmi-, természetvédelmi-, és környezetvédelmi tevékenység ellátása. ... >>

KAPOSFARM Tanulmányi Alapítvány

()

7400 Kaposvár, Guba S.u.40.PATE ÁLLATT.KAR
képviselő: Dr.Holló István
Anyagi források megteremtésével segíteni a Pannon Agrártudományi Egyetem Kaposvári Állattenyésztési Karán kiemelkedő tanulmányi munkát végző,illetőleg a gyakorlat számára is hasznosítható magas színvonalú szakdolgozatokat,tanulmányokat készítő hallgatókat. ... >>

Kaposfüred Sport Club

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 166.sz.
képviselő: Balázs Gyula
Az egyesülési jog alapján létrehozható társadalmi szervezetben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok anyagi hozzájárulással és személyes közreműködéssel gondoskodunk a városrész lakosságának sportolási igényeinek kielégítéséről, ennek megszervezéséről és a sport hagyományainak ápolásáról, a közösségi élet, valamint az egészséges életmód megtartása és fejlesztése érdekében. ... >>

"Kaposfüredi Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüredi u.173.
képviselő: Kovács Zoltán
Általános cél:A Kaposfüreden élő,ifjú- ságvédelmi szempontból rászoruló tanulók támo- gatása. Konkrét célok:A Kaposfüredi Iskola ta- nulóinak oktatási-nevelé- si céljainak megvalósítá- sában való segítségnyúj- tás korszerű eszközök be- szerzésével,táboroztatás- sal és épületbővítéssel. ... >>

Kaposfüredi Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüredi út 173.
képviselő: Lugossy Győző
Az Egyesület célja Kaposvár Kaposfüredi városrészében: 1./ A gyermek és ifjúsági sport szervezése, támogatása. 2./ Gyógytorna, az asszonytorna, idősek testmozgásának szervezése, támogatása. 3./ A fogyatékosok sportjának támogatása. 4./ Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. 5./ A mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. 6./ Az utánpótlás-nevelés műhelyeként működő Kaposfüredi Általános Iskola sportéletének elősegítése, szakmai és anyagi támogatása. 7./ Kulturális tevékenység, kulturális és szabadidő programok, megemlékezések szervezése. 8./ A helyi kulturális örökség megóvása. 9./ Környezetvédelem. 10./ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 11./ Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. 12.a felnőtt sport szervezése, támogatása. ... >>

"KAPOSI MÓR MEGYEI KÓRHÁZÉRT"

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-34.
képviselő: Dr. Repa Imre
Az egészségügy átalakulásában döntő szerepet játszó kórházmenedzsment fejlesztése. A kórház szellemi tőkéjének fokozása, a kórház működésében kulcsszerepet játszó fiatal szakemberek továbbképzésének elősegítése. Tudományos konferenciák, kongresszusok szervezése, szervezési munkák feltételeinek biztosítása. Oktatás, tudományos élettel összefüggő célok megvalósítása, a tájékoztatás és információs rendszer továbbfejlesztése. A kórházban folyó gyógyító munka színvonalának emelése, új gyógyító eljárásokhoz szükséges eszközök, műszerek beszerzése révén. A magyar állampolgárok külföldön történő gyógykezeltetésének támogatása, amennyiben az Magyarországon működő egészségügyi intézményben nem végezhető el. A Kórház működésében kulcsszerepet játszó szakemberek továbbképzésének elősegítése. Oktatás, kutatás, tudományos élettel összefüggő célok megvalósítása, a tájékoztatás és információs rendszer továbbfejlesztése. A kórházban folyó gyógyító munka színvonalának emelése és új gyógyító eljárások bevezetésének támogatása. A Somogy megyei állampolgárok külföldön történő gyógykezelésének a támogatása, amennyiben az Magyarországon működő egészségügyi intézményben nem végezhető el. ... >>

Kaposmenti Ifjúsági Sakk Alapítvány

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Csokonai u.3.sz.
képviselő: Bálint János
Kaposvár városban és környékén a 18 éven aluli fiatalok sakkoktatásának támogatása. ... >>

Kaposszentjakabi Nyugdíjas Egyesület

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 126.
képviselő: Bükfáné Kántás Margit
Az egyesület fő célkitűzése a nyugdíjasok és nyugdíjas korúak érdekvédelme és érdekeinek képviselete. ... >>

Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Fő utca 8.
képviselő: elnök Csatári Józsefné, pénztáros Osvalt Mónika, titkár Máyerné Bocska Ágnes
Az Egyesület célja a magán- és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés, szervezés és működtetés. ... >>

KAPOSVÁR és TÉRSÉGE MÉHÉSZEINEK EGYESÜLETE

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Rezeda utca 1.
képviselő: Petrus Lajos
a szervezet tagjainak összefogása,
- érdekeik képviselete és védelme,
- termelő és értékesítő tevékenységük segítése.
- a méhészkedés jelentőségének, fontosságának és a megtermelt termékeiknek a népszerűsítése,
- a méhészeti szakmához, az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó közhasznú feladatok ellátása. ... >>

KAPOSVÁR HOKI CLUB Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 103.
képviselő: Karg Ferenc, Török Tamás
A jégsportok megszerettetése és népszerűsítése a lakosság - elsődlegesen az ifjúság - körében. A lakosság érdeklődésének a téli sportok, elsődlegesen a jégsportok iránt, ezek megismertetése, megszerettetése a tömegekkel. Cél, hogy a tagok számára lehetővé tegye a rendszeres sportolást - elsődlegesen a jégsportok gyakorlását - és biztosítsa a sport tisztaságát. ... >>

Kaposvár I.LEO Club Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Gróf Apponyi A. köz 2.
képviselő: Jegesi Balázs ... >>

Kaposvár Ifjúságáért Kulturális Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Panoráma utca 16.
képviselő: Ivanics Henriett
Olyan (elsősorban) ifjúsági programok szervezése és lebonyolítása, melyek a fiatalok egészséges életszemléletét, aktív részvételét és európai beilleszkedését segíti. Szeretnénk hozzájárulni a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez, helyes társadalmi magatartásának formálódásához. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41