Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár civil szervezetek


Találatok száma: 755
4. oldal

Európai Kulturális Társaság

(kulturális)

7400 Kaposvár, dr. Kovács Sebestyén utca 8.
képviselő: Rusznyák Gábor
Az európai sokszínű kultúrának a bemutatása, ezen egyediségek és azonosságok közelhozása az itt élő emberek számára, és egyben a kultúra népszerűsítése és ismertetése. ... >>

EZÜSTHÁRS LAKÓPARK EGYESÜLET

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Aranyhárs utca 13.
képviselő: elnök Pap Attila Sándor
A kaposvári un. Ezüsthárs Lakóparkban (a Mátyás király utcától nyugatra lévő lakóövezet) élő, ill. ide költöző emberek egyesületbe tömörítése. Kulturális, sport programok szervezése, melyek lehetőséget adnak a lakópark közösségének, az ott élő családoknak az egymáshoz közelebb hozására, az egymás iránti közöny felszámolására. A lakóhelyi környezet-, természetvédelem, a lakóhelyi környezet és táj rendjének tisztán tartásának kialakítása, az egészséges életmód feltételeinek megteremtése. A lakópark közrendjének védelme. ... >>

"FARAGÓ RALLY TEAM" Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Kanizsai u. 54.
képviselő: Jankovics Tamás ... >>

"FAVORIT" Atlétikai Club

()

7400 Kaposvár,
képviselő: Lukács Sándor ... >>

Fehér Liliom Hospice Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Zárda köz 1.
képviselő: elnök Szabadkai Brigitta
Az alapítvány célja, hogy támogassa Kaposvári székhelyű Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálatot feladatainak ellátásában a hosszú lefolyású halálhoz vezető betegségben szenvedő betegek testi, lelki ápolásában, gondozásában. Célja a haldokló betegek fájdalmának enyhítése, életminőségének javítása, az emberi méltóságuk halálukig való megőrzése érdekében segítés nyújtása, szellemi és lelki erejük megtartásához támasz nyújtása, az elmúlás emberhez méltó körülményeinek megteremtése. A haldokló betegek hozzátartozóinak segítségnyújtás és tanácsadás az ápolásában. Az elhunyt családtagjainak támogatása, lelki gondozása a veszteség elviselésére és annak feldolgozásának segítése. ... >>

Fekete Hollók Rendje

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Toldi utca 12.
képviselő: alelnök Hajdu Xénia, elnök Sashalmi-Fekete Tamás, titkár Halász Máté
A középkori magyar és európai harcművészetek ápolása, kutatása, ezzel kapcsolatos kísérleti régészet gyakorlása. Magyar katonai hagyományok feltárása, ápolása, megismertetése, megőrzése, továbbadása, szokások gondozása, gazdagítása. Bemutatók, szemináriumok, táborok szervezése a nézők és a résztvevők épülésére. Somogy megye fiataljai részére sportolási lehetőség biztosítása, annak támogatása. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Határon túli, magyar anyanyelvű fiatalokkal való kapcsolatfelvétel, egyesületek támogatása, a magyar-székely katonai hagyományőrzés ápolása és segítségnyújtás. Egyéb, a művelődést segítő lehetőségek biztosítása. ... >>

Fény Testvérisége az Emberekért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 13.
képviselő: Jászberényi Tamás
Az alapítvány célja olyan személyiség és közösségfejlesztő szervezet létrehozása, amely újszerű megközelítéssel segít az élet összefüggéseinek megértését kereső magánszemélyek, szervezetek és csoportok számára. Felkutatja, összegyűjti és hozzáférhetővé teszi mindazokat az innovatív és hagyományos természet és társadalomtudományi eszközöket és módszereket, amelyek segítségével a célcsoport könnyebben boldogul a világban, így képezve szerves és hasznos részét a társadalomnak. Célja a célcsoport részére alacsony küszöbű szolgáltatások nyújtása, felkészítő tanfolyamokat szervez, inkubációs és mentor tevékenységet végez. Kísérleti projektjei tapasztalatait adaptálhatóvá teszi, partneri kapcsolatokat kutat fel és létesít. Az euroatlanti integráció elősegítése érdekében különös figyelmet fordít a partnerség, szakmaiság, szubszidiaritás és addicionalitás operatív szinten történő megvalósításában. Célja "humán inkubátorház" létrehozása, ahol az összegyűjtött lehetőségek a nagyközönség számára is hozzáférhetővé válhatnak. ... >>

FÉNY-ORIGO Személyiségfejlesztő Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Damjanich utca 37/A.
képviselő: Potyondi Ilona
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelmbe vett személyiségfejlesztés kérdéseinek bemutatását, oktatását és tárgyalását. E cél érdekében felvállalja a kérdéskört tárgyaló a kérdéskört tárgyaló folyóirat, könyvsorozat kiadását, előadásokat, képzést és továbbképzést, valamint vitafórumokat és konferenciákat szervez. ... >>

"Fiatalok Kaposvárért Szövetség"

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Gr. Apponyi Albert köz 8. fsz.3
képviselő: elnök Herczeg Attila
Kulturális és szakmai programok szervezése elsősorban Kaposvár 18-32 év közötti fiataljai részére. Olyan kiemelt fontosságú szolgáltatások nyújtása, melyekre évek óta szüksége lenne a helyi ifjúságnak, de még egyik testület vagy szervezet sem vállalta fel (pl. az albérlet közvetítés, karrier-tanácsadás, életvezetési-tanácsadás). Állandóan működő közösségi tér létrehozása, ahova bármikor betérhetnek problémáikkal, és ott hozzájuk hasonlóan fiatal szakemberektől kapnak hiteles segítséget. Ugyanakkor természetesen a kulturált szabadidő eltöltést is biztosítjuk a lehető legszélesebb igényeket kielégítve. ... >>

FITHOUSE SC

(sport)

7400 Kaposvár, Füredi utca 65. 4./13
képviselő: Kalocsa Zoltán
A szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmód elősegítését célzó sporttevékenység lehetőségének biztosítása. Erőemelő szakosztály működtetése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Sportrendezvények, versenyek, bemutatók szervezése. ... >>

"Fogorvosi Tagozat Alapítványa a Magyar Fogorvosokért"

(egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 15.
képviselő: Dr.Gerle János
A Magyar Orvosi Kamara FogorvosiTagozata működésének és feladatainak segítése a fogorvosok érdekképviseletének hatékonyabbá tételének érdekében. Fogorvosok folyamatos továbbképzésében való részvétel /továbbképzések, szakmai napok szervezése, lebonyolítása/, illetve csatlakozás más szervezet által rendezendő fogorvosi továbbképzésekhez. A magyar fogorvosok tudományok tevékenységének támogatása. A fogorvosi kar szakmai előkészítése az EU-csatlakozás követelményeinek teljesítése érdekében. Nemzetközi fogorvos társadalom képviseletének segítése a különböző nemzetközi konferenciákon, rendezvényeken. A Magyar Fogorvos című szakmai lap támogatása. Fogorvosi hivatással összefüggő ismeretterjesztő tevékenység. ... >>

Fogyatékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetsége

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: dr. Benczéné Csorba Margit ... >>

FORD CLUB HUNGARY Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Ezredév u. 16.
képviselő: Tián Pál ... >>

"FORRÁS" Alapítvány

(szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Toponári út 1.
képviselő: elnök Kovács Ágnes, titkár Szabó István
Az alapítvány keresztyén jellegénél fogva céljának, feladatának tartja az alapvető emberi és bibliai értékrend és normák közvetítését különböző előadások, konferenciák, tanfolyamok, rendezvények szervezésével, illetve karitatív tevékenységeken keresztül. Ezen mértékadó értékek a szeretet, önzetlenség, a rászorulók segítése, a család, illetve az emberi kapcsolatok fontossága stb. Ifjúsági és gyermektáborok szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel azokra a legrászorultabb rétegekre, akiknek üdülésre, táborozásra a legkevesebb lehetősége van: nagycsaládokban, cigány családokban, munkanélküli családokban felnövők számára. A családoknak - mint a társadalom alapjának - a segítése, támogatása a szülők, illetve házaspárok számára szervezett előadásokkal, tanácsadással. Nagycsaládosok részére kikapcsolódási, táborozási lehetőség biztosítása.
Börtönszolgálat a Kaposvári BV. Intézetben, illetve a börtönben lévők gyermekeinek üdültetése, a börtönből szabadultak társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatásának, munkába való elhelyezkedésének támogatása. Az alapítvány céljainak megfelelő ingatlan tulajdonjogának megszerzése. Vállalkozási tevékenység végzése az alapítványi tevékenység finanszírozása érdekében. ... >>

Forráspont Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Hunyadi János utca 3.
képviselő: elnök Tálos Krisztián
Határokon átívelő környezettudatosságra való nevelés, kulturális ismeretterjesztés, modern kultúra közvetítése. A természettudományok előremutató kutatásainak ösztönzése, támogatása. A határon túli magyarság, elsősorban oktatási-kutatási céllal, aktív közösséggé való szervezése az országhatárokon túl. A helyi közösségek és a társas támogatások erősítése. Az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása. A lakosság életminőségének javítása, egészségben eltöltött életéveinek számának növelése. ... >>

Föld Jövője Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 4. II. 1./1.
képviselő: elnök Ifj. Haraszti András, kuratóriumi tag id. Haraszti András
Az Alapítvány céljai egészségvédelem, egészségfejlesztés, környezetvédelem, környezeti nevelés, környezeti hatásvizsgálat, közösségfejlesztés, érdekvédelem, érdekképviselet, kulturális célok, ifjúságvédelem, betegcsoportok képviselete, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés, munkaerő-védelem, kutatás-fejlesztés, közbiztonság-védelem. ... >>

Földtulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Sátrai István ... >>

FRÉZIA Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Daru utca 8.
képviselő: Németh Jánosné
Tagjai részére rendszeres foglalkoztatás lehetőségének biztosítása. Az egyesület szervezésében kulturális és foglalkozások megszervezése. Az egyesület szervezésében turisztikai programok összeállítása. Más nyugdíjas egyesületekkel való kapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 129.
képviselő: Kurucz János
Az Egyesület - tagjainak lakóhelyére tekintet nélkül - Kaposfüreden szőlő és egyéb földterülettel rendelkezők érdekében munkálkodik.
Ezen belül:
- a szőlő és egyéb földtulajdonosok érdekeinek érvényesítésére az önkormányzat és egyéb hatóságok valamint szervek felé,
- közreműködés a terület fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, kiemelten a terület közműellátottságának megvalósításában, a szilárd burkolatú út megépítésében,
- a terület természeti értékeinek és az épített környezet védelme,
- a Füredi szőlőhegy és a Deseda tó jóhírének terjesztése,
- a kaposfüredi városrész lakói és a nem itt élő szőlő és földtulajdonosok közötti kapcsolatok kiépítése, fejlesztése, a jószomszédság és az összetartozás tudatosítása, a helyi társas élet kialakításának elősegítése,
- a szőlő és földtulajdonosok értékeinek védelme, őrzése a tagokból önkéntes alapon toborzott Hegyőrség működtetésével. ... >>

Gárdonyi Géza Általános Iskola Sportköre

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Madár utca 16.
képviselő: Stadlerné Petőfalvi Tímea ... >>

"Gelléri" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 17.
képviselő: Fekete Anikó, Kincses László
Az alapító ezen alapítvánnyal emléket kíván állítani Gelléri Emilnek a kaposvári Táncsics Gimnázium volt tanárának, aki rengeteget fáradt azért, hogy Kaposvár és a Gimnázium zenei életét fellendítse. Az alapító az alapítványon keresztül támogatja az iskola kitűnő eredményeket felmutató tanulóit. ... >>

GÉNIUSZ Közhasznú Alapítvány

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 32/b
képviselő: elnök Balázsné Kis Mária
Az alapítvány célja, egyben közhasznú tevékenysége, hogy segítse a tanulói személyiség, a képesség és a készségek kibontakozását, a tanulók művelődési, művészeti, idegen nyelvi ismereti, sport tevékenységét, illetve mindezekhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítását, illetve a már meglévők bővítését. ... >>

"GÉPÉSZ-SPORT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Horváth Miklós
A Kaposvári Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola és Gimnázium egészségmegőrzési tevékenységének valamint sportéletének fejlesztése, különösen a mindenkori a tanulóifjúság diáksportolóinak és tanáredzőinek hazai, ill. külföldi sportversenyekre, táborozásokra anyagi fedezet biztosítása, a kiemelkedő sport- és munkateljesítmények jutalmazása. A Kaposvári Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola és Gimnázium egyesületi-, verseny-, tömeg- és rekreációs diáksporttevékenységéhez szükséges eszközök, felszerelések vásárlásához anyagi fedezet biztosítása. ... >>

Gépészek a Gépészekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Maár Tibor
A Kaposvári Ipari Szakközépiskolában végzett, de elhelyezkedni nem tudó pályakezdőknek átképzési segítése, az oktatók továbbképzése, támogatása, az iskola oktatási munkájának segítése. ... >>

Gr.APPONYI KÖZ ÉS KÖRNYÉKE BARÁTI TÁRSASÁG Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Gróf Apponyi köz 9.
képviselő: Dr.Pap Tamásné
Mint nevében is jelzi, elsősorban helyi, a Gr. Apponyi köz és környéke és Kaposvár polgári arculatának kialakítása, a polgári értékek, szellemi, kulturális örökség ápolása. Rendezvények szervezése, újság, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás társadalmi és kulturális szervezetekkel. ... >>

Gyakorlati Oktató Szervezetek Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 47. VI/24.
képviselő: Garbera István, elnök, Hefter József, alenök, Lőczi József alelnök, Sztankó Károlyné, alelnök
Az egyesület tagjainak ill. a szakmunkásképzésben gyakorlati munkahelyen részt vevők érdekvédelme és -képviselete, szakmunkástanulók támogatása. ... >>

GYAKORLÓ DIÁKSPORT EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Béke utca 75.
képviselő: Juhos Ferenc
Az iskola pedagógiai programjával összhangban a tanórán kívüli diáksport szervezése Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Kar Gyakorló Általános Iskola és Gimnázumában a mindennapos testedzés és a szabadidősport lehetőségének biztosítása, az utánpótláskorú diákjaink részére kírt bajnokságon való részvétel szervezése, valamint a rendszeres testedzés érdekében egyéb programok megvalósítása. A Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium együttműködik egyesületekkel, és e szervezetekkel külön megállapodás alapján az adott feladataok vállalása, a sportágspecifikus képzés elősegítése, a tehetséges tanulók felkészítése és e diákok külső egyesületekbe való irányítása. A sportolni vágyó gyerekek fejlesztésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, a rendszeresen sportolók számának növelése, a diáksport egyesület a városi egyesületekkel kötött együttműködési megállapodás alapján az utánpótlás nevelésben való részvétel, valamint ezek érdekében a csapatok versenyeztetése és egyéb sportprogramok szervezése, a gyerekek egészséges életmódra való nevelése, a társadalomba való beilleszkedés és a személyiségfejlesztésben való tevékenység. ... >>

"Gyermekeink jövőjéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Béke utca 75.
képviselő: Molnár Anna
A modern pedagógiai eljárások megvalósításához szükséges feltételek biztosítása. A szülők és pedagógusok együttműködése a személyiség differenciált, egyénre szabott fejlesztéséért. A gyermeki és pedagógusi kezdeményezések anyagi feltételeinek megteremtése. Az iskolai eszközök megvásárlásához támogatás. Az oktatás színvonalának emelését szolgáló személtetőeszközök, anyagok vásárlásának támogatása. A tanulmányi, művészeti programok és versenyek támogatása. Diáksport versenyek szabadidős sporttevékenység támogatása. ... >>

"GYERMEKEINKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 21.
képviselő: Ojtó Lajos
A Kinizsi Lakótelepi Általános Iskola programjának, minőségfejlesztési célkitűzéseinek támogatása. A Kinizsi Lakótelepi Általános Iskola oktatástechnikai feltételei javítása. A legeredményesebb tanulók elismerése, a tehetséggondozás támogatása. A gyermekönkormányzat munkájának és szabadidős programjainak, az iskola lakótelepi közművelődési programjának támogatása. A pedagógusok csoportos önképzése, továbbképzésének és átképzésének támogatása. A legeredményesebben dolgozó pedagógusok és alkalmazottak elismerése. A szociálisan rászoruló tanulók tanulmányi útjainak támogatása. A Kinizsi Lakótelepi Általános Iskola által szervezett versenyek, táborok támogatása. ... >>

"GYERMEKEK HÁZA" Alapítvány

(szociális)

7400 Kaposvár, Bem utca 61.
képviselő: Kolecsányiné Salamon Andrea
Lakásotthon létrehozása, amely olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermek otthont nyújtó ellátását biztosítja, önálló lakásban vagy családi házban családias körülmények között. Az állami gondozott gyermekek ellátására, életkörülményeinek, életszínvonaluk minőségi javítására, a szabadidő színvonalas eltöltésére, nyaraltatásuk szervezésére, valamint a hiányzó szülői gondoskodás pótlására irányul. ... >>

"GYERMEKMOSOLY" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Toponári út 49.
képviselő: elnök Horváthné Dr. Kovács Bernadett, titkár Bekesné Porczió Margit
A toponári óvoda gyermekeinek töretlen szellemi, erkölcsi és testi fejlődésének biztosítása. ... >>

"Gyermekünkben a jövőnk" Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-32.
képviselő: Dr.Major Andrea
Az újszülöttek és a koraszülötteket veszélyeztető állapot felismeréséhez, valamint a veszélyállapot elhárításához, a kezelés szövődményeinek megelőzéséhez, valamint az újszülöttek és koraszülöttek rehabilitációjához szükséges műszerek fejlesztése. ... >>

"Gyermekvédők" Baráti Köre

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Orci utca 18/a.
képviselő: Németh Istvánné
Célja: a család,- gyermek,- és ifjúságvédelemben dolgozott szakemberek öntevékeny baráti közössége, részükre szabadidős, közösségépítő, kulturális programok szervezése. ... >>

"GYERMEKVILÁG" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7400 Kaposvár, Füredi utca 76.
képviselő: elnök Ángyánné Hász Emőke
Az alapítvány segíteni kívánja a Gyakorló óvoda keretein belül az új nevelési módszerek megismerését és azok alkalmazásának gyakorlati megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzését. Feladata az óvodapedagógusok szakmai fejlődéséhez szükséges továbbképzések, illetőleg az óvodai személyzet szakirányú képzéséhez az anyagi támogatás biztosítása. Az alapítvány segíteni kívánja a gyermekek egészségének megóvás érdekében a környezeti ártalmak csökkentését (zöldövezet fejlesztése, környezetvédelemre nevelés kiszélesítése, természetbarát játékeszközök beszerzése). Az alapítvány célul tűzi a gyermekek sportolási lehetőségeinek kiszélesítését, sporteszközök és udvari játékok beszerzésével. ... >>

Györke Völgye Pain Ball Szabadidő Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) paint ball szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. Paint ball versenyek szervezése, modern harcászati fegyver modellek bemutatása és ismertetése. ... >>

Györke Völgye Sziklamászás Szabadidő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. A sziklamászás sport bemutatása (épített sziklafalon), oktatása, népszerűsítése a helyi lakosság körében. Szakképzett alpinisták közreműködésével. ... >>

GYÖRKEVÖLGYI SPORT HORGÁSZ Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 32. II/2.
képviselő: Koczka Zsolt
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat érintő) felnőtt és gyermek horgászversenyek szervezése és lebonyolítása, közösség építő egyesület létrehozása, a magyar hagyományos horgászati módszerek ápolása és továbbadása, a fiatalok egészséges és természetet szerető életmódra való nevelése, gyermekek szünidős táboroztatása vízi szabadidős programok szervezésével. Érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. ... >>

HANIEL Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz MIhály utca 8. 2./3.
képviselő: Orsik Gábor
Somogy, Tolna, Baranya megye területén, illetőleg településein az időskorúak, és egészségi állapotuk folytán rászorulók gondozása, ápolása, egészségmegőrzése, betegség-megelőzésének segítése, illetve utókezelésük végzése. Ugyanezen három megye területén, kulturális és természeti értékek mentése, védelme, népszerűsítése. ... >>

"Harmadik Oldal Magyarországért" Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Dr.Gyenesei István ... >>

"HÁROM VEZÉR" Kisgáti Szabadidő Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tas vezér utca 7.
képviselő: elnök Dr. Tapazdiné Dr. Klujber Gabriella, elnökhelyettes Hausz Rita, elnökhelyettes Nagy Sándor
Az Egyesület célja elsősorban, de nem kizárólagosan a Kaposvár Kisgáti városrészben - Előd vezér utca, Huba vezér utca és Tas vezér utca - és környékén élők részére a szabdidő kulturált, hasznos eltöltése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása céljára szabadidő park létesítése, üzemeltetése, szabadidő, sport, gasztronómiai és kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Hátrányos helyzetű Cigánygyerekek és Mozgássérült gyermekek Egyesülete

(szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 51. I/3.
képviselő: elnök Farkas István
Somogy megyében és kiemelten Kaposvár és környékén élő hátrányos helyzetűek érdekképviseleti szervezete, mely a társadalmi élet területén fejti ki tevékenységét. Ellátja az általa képviseltek érdekének érvényesítését. ... >>

"HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉGES GYERMEKEKÉRT"

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Búzavirág u.24.III/1.
képviselő: Körmendi Anikó
Az anyagilag hátrányos helyzetű, a tanulásban, sportban az átlagosnál nagyobb teljesítményre képes gyermekek támogatása, hozzásegítése tanulmányaik folytatásához, üdülési, pihenési, utazási lehetőségekhez, sporttevékenységük kibontakoztatásához. ... >>

HÁTTÉR 2010 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Beszédes J. utca 42.
képviselő: elnök Dr.Nagy József
a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek társadalomba való fokozatos integrálásának elősegítése; - a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek iskoláztatása során a magasabb iskolai végzettség kitűzése, szakmai ismereteken alapuló szakképzettség megszerzése, illetőleg ennek támogatása; - a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek identitásának erősítése; - a származási hagyományok elsajátítása, ápolása, fejlesztése; - kulturális rendezvények, programok szervezése; - érdekvédelmi szervezetekkel való szoros együttműködés; - környezet kultúra megóvása, fejlesztése; - esetleges különbségek kiegyenlítése; - hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek életkörülményeinek, életszínvonalának minőségi javítása; - A rászoruló, arra érdemes tanulmányi és közösségi munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó roma tanulók pénzbeni támogatása pályázatok alapján. - Tehetséggondozás. - Hátrányos helyzetű, eredményes tanulók érdeklődés szerinti képzésének biztosítása és segélyezése. - A szociálisan rászoruló roma gyermekek beiskolázásának, tanulmányi munkájának segítése. - Fenntartható fejlődés elősegítése, környezettudatos és környezetvédő viselkedésformák népszerűsítése. - Az egészséges életmód és sport népszerűsítése. ... >>

HIDEG TEAM Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Kálvária utca 69.
képviselő: Hideg János ... >>

HigiFil Szabadidősport Klub

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Győr utca 14.
képviselő: Mészáros József
Az egészséges életmód biztosítása és népszerűsítése érdekében a szabadidősport területén általános szervezési, előkészítési, rendezési, bonyolítási, oktatási, propaganda, tanácsadási tevékenység az ifjúság, a család, az aktív korosztály és az idősek számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása. Részvétel amatőr szabadidős és sport rendezvényeken. ... >>

"HINTALÓ" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Buzsáki utca 36.
képviselő: Sípos Stella
A sérült halmozottan sérült gyermekek komplex korai fejlesztése, fejlesztő felkészítése, a képesség és szemlyiségfejlődés minél teljesebb kibontakoztatása a sokoldalú rehbilitáció megvalósítása, képzési kötelezettsége teljesítése. A tanulási és/vagy viselkedési zavart (pl: hiperaktív, súlyos beilleszkedési zavart mutató, alacsony szociális készséggel rendelkező) mutató gyermekek vizsgálata, szűrése, terápiás gondozása- a prevenció és reedukáció megvalósítása érdekében. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása, az óvodai-iskolai integráció megvalósítása és támogatása. A pszichiátriai és szenvedélybetegséggel élők segítése, a társadalmi beilleszkedés segítése. A pervazív személyiségzavarral küzdő- autisztikus, autista szemlyiségjegyeket mutató gyerekek, fiatalok és családjaik speciális gondozása. Preventív gyermek- és családvédelmi céllal játszócsoportok, játszóházak működése, egyéb szociális- és gyermekvédelmi feladatok ellátása. Az eltérő fejlődésű gyermekeket, fiatalokat nevelő családok szakmai, szociális segítése (az alapítvány anyagi helyzetének figyelembe vételével), a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése. Gyógypedagógiai fejlesztés, gyógy úszás, gyógy lovagoltatás. Egyéni és kiscsoportok fejlesztése, terápia. Önsegítő, és kortárscsoportok működtetése. Szülőképzés, szülőcsoportok működtetése. Szakemberek továbbképzésének támogatása, publikációs, szórólapok készítése, szakmai konferenciák, előadások szervezése. Lehetőségek és források felkutatása az alapítvány folyamatos, magas szintű tevékenységének kifejtéséhez szükséges intézmények helyének megteremtéséhez, azok fenntartásához és működéséhez. Az alapítvány céljainak megfelelő intézmények, szervezetek alapítása. Ismeretterjesztő és szakmai előadások, előadássorozatok és egyéb rendezvények szervezése és tartása. Kapcsolattartás és együttműködés a Magyarországi és a külföldi hasonló célú intézményekkel és csoportokkal. A képességek korai fejlesztése. A harmonikus képességprofil kialakítása. Óvodára, iskolára felkszítés. A tanulási képességek megalapozása, javítása. A tanulási és egyéb részképességi zavarok kialakulásának megelőzése, illetve azok kezelése. ... >>

Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 18.
képviselő: elnök Fodor György, ügyvezető igazgató Zsiborás Magdolna
A Szövetséget a szövetkezésből eredő előnyők kihasználására a Somogy megyében működő tagegyesületek érdekvédelmének segítésére, egymás kölcsönös támogatására önkéntes elhatározásból hozták létre. Elsődleges célja a szabadidő jobb, kulturáltabb kihasználásán túlmenően a szervezett horgászmozgalom elősegítése, a folyamatos működésének biztosítása, a horgászat érdekeinek előmozdítása és megvédése. ... >>

Horizont Testedző Egylet

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Adria utca 7.
képviselő: elnök Fűzi Attila
a/ Teke, tenisz, természetjárás, szabadidő sport sportágakban tevékenyen részt vállalni, a polgárok sportolási lehetőségeinek biztosításában. Számukra versenyek, szabadidős sportesemények szervezése. b/ A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése az 1977. Évi 156. Törvény 26. § (c) pontja szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41