Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár civil szervezetek


Találatok száma: 755
2. oldal

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre u.29/c.
képviselő: Lukács Sándor
A Berzsenyi Dániel Általános Iskola diáksportkörének anyagi támogatása. Az alapítvány által nyújtott támogatás sportolási feltételek javítására is felhasználható. ... >>

Berzsenyi Dániel Általános Iskola PEDAGÓGIUM Alapítványa

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 29/c.
képviselő: Kovács Zoltán
Az alapítvány oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi célra alakult közhasznú alapítvány, mely segíti a Berzsenyi Dániel Általános Iskola tanulóinak oktatási és nevelési céljainak megvalósítását. Tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása. Táborozások, kirándulások anyagi támogatása. Szociálisan rászoruló tanulók támogatása. Korszerű eszközök beszerzése. Épület állagának javítása. 8 osztályos és 8 osztályt végzett tanulóink továbbtanulásának támogatása. Iskolánk legkiemelkedőbb tanulmányi eredményt elért és kiváló magatartású tanulója cím odaítélése évente 2 fő részére - alsós, felsős - tárgyjutalom, melynek értéke évente kerül meghatározásra. ... >>

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 12.
képviselő: elnök Pomogáts Béla, ügyvezető alelnök Dr. Ujkéry Csaba, ügyvezető titkár Egerszegi Edit
A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti társaság (továbbiakban Társaság) a Kaposváron 1904 nyarán alakult és 1949-ig megszakításokkal működő, azonos nevű és hasonló célú társaság -egyesület- hagyományait folytatja az irodalom és más művészeti ágak "a múzsák testvérisége jegyében". (Az 1985. május 20-i újjáalakulást támogatta a Magyar Írók Szövetsége Berzsenyi Dániel Baráti Köre, Kaposvár Város, Somogy és Vas megye, valamint Szombathely Városának tanácsa). A társaság Berzsenyi Dániel szellemi, alkotói örökségének ápolását országos ügynek tekinti, ezért vállalja életművének megismertetését, művészi, szellemi hagyatékának ápolását és a szűkebb régiókban - Vas és Somogy megyékben - az emlékhelyek méltó megőrzését és megismertetését. A magyarországi Berzsenyi kép teljesebbé, árnyaltabbá tételére és más nyelvterületeken való megismertetésére törekszik. A társaság feladatának tartja a hazai és a határainkon túli magyar műveszeti és szellemi értékek gondozását, közvetítését mind szélesebb körben és formában. Ezen céljait közösségi művelődés támogatásával, találkozók, irodalmi, művészeti és közművelődési esmények, tanácskozások rendezésével, pályázatok kiírásával, kiállítások rendezésével, díjak alapításával, folyóirat- és könyvkiadással kívánja elérni. Külföldön kifejtett tevékenységével részt vállal a kétoldalú kulturális kapcsolatok őrzésében és továbbfejlesztésében, szem előtt tartva a határainkon túli magyarság közös kultúrát megőrző szerepét. A Berzsenyi Társaság feladatának tekinti kulturális, művészeti folyóirat működtetését, fenntartását. E vállalt feladatának teljesítése érdekében a Társaság a Somogy Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján lapgazdája a SOMOGY címmel megjelenő irodalmi, művészeti, kulturális folyóiratnak (továbbiakban: a Társaság folyóirata). A folyóirat kiadásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a Társaság gyakorolja. Könyvkiadói tevékenységét a Társaság "Berzsenyi Kiadó" elnevezés feltüntetése mellett végzi, amely során a magyar irodalom értékeinek megőrzése és fejlesztése érdekében elsődlegesen olyan szerzők műveit kívánja megjelentetni, akik tagjai a Társaságnak. Tagjainak alkalmakat biztosít baráti összejövetelekre, közös eszmecserékre, közösségépítő találkozókra, táborokra, túrákra. ... >>

BÉT ÓLÁM ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egyéb)

7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 14.
képviselő: Nattán László
A kaposvári zsidó temető és ezen belül a Somogyból elhurcolt mártírok emlékműve karban- és rendbentartásának, a természeti környezet rendbentartásának segítése. A mártírok emlékére rendezvények, megemlékezések szervezése, rendezése, ezek anyagi fedezetének biztosítása segítése. A Kaposvári Zsidó Hitközség tagjai felsőfokú tanulmányait folytató gyermekeinek segítése. ... >>

Bianchi Club Kerékpáros Egyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Arany János utca 2/A.
képviselő: elnök Szél Attila
Az Egyesület célja Magyarországon - ezen belül Dél-Dunántúlon, különösen Somogy Megyében illetve Kaposváron - a népszerű, de nem szervezetten kerékpáros sportág összeszervezése, továbbá népszerűsítése, amely tevékenységén keresztül az egyesület hozzájárul a lakosság egészségének a megőrzéséhez az egyesület célja a kerékpár sportban a fiatalok utánpótlás-nevelése, oktatása, a senior korosztály számára a kerékpározás mint egészségmegőrzés módjának a megismertetése, ismeretterjesztés, amatőr versenyzés, tehetségek felkutatása. ... >>

BITT Kaposvári Női Röplabda Club

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Guba S. utca 87.
képviselő: Orosz Ferenc
Az alapító tagok a sportegyesületet a röplabda sportág művelésének érdekében hozták létre, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/14. pontjára figyelemmel közhasznú jelleggel, szem előtt tartva a versenyzés feltételeinek biztosítását. Az egyesület az önkéntesség elve alapján alakult meg, önkormányzati elven működik. A szervezet az egyesületi célok érdekében biztosítja a tervszerű működéshez szükséges feltételeket és versenyzői számára a rendszeres sportolás feltételeit és a sportrendezvényeken való részvételt. Az egyesület célja továbbá: a./ rendszeres és versenyszerű sportolás biztosítása, a sportolási igények felkeltése, b./ működési területén a tanulóifjúság szabadidős- és versenyszerű sportolásának szervezése, c./ hazai és nemzetközi sportkapcsolatok kiépítése és fenntartása, d./ a női röplabda sportág népszerűsítése, valamint olyan felkészültségi játékosállomány kinevelése - elsősorban az utánpótláskorú egyesületi tagokból -, akikre a későbbiek során építve az egyesület eredményesen szerepelhet a sportág bajnokságain, rendezvényein. Az egyesület az országos szakszövetséggel együttműködve, annak munkáját segítve tevékenykedik úgy, hogy ezzel egyidejűleg ápolja az egyesületi hagyományokat, valamint kiépíti és fejleszti a sportkapcsolatait. e.) környezetvédelem, környezeti nevelés és egészséges életmódra nevelés. ... >>

BLACK LEOPÁRD EGYESÜLET, HONG LUNG CH UAN TAO KUNG-FU

(sport,oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 44.
képviselő: elnökhelyettes Bodnár Rudolf, elnökhelyettes Pataki Ferenc, Márton László
Az Egyesület célja elsősorban az egyesületbe belépő tagok sportolási lehetőségének biztosítása, egészséges életmódjának elősegítése.
- az egyesület tagjainak ismeretanyag és szemléletbeli képzése, oktatása
- aktív segítségnyújtás az egészséges életmód gyakorlati megvalósítása,
- versenylehetőség megszervezése a tagok számára
- tagok képviselete, érdekérvényesítése a szükséges fórumokon
- képviseli tagságát más szervezetekkel, szövetségekkel való együttműködés folyamán. ... >>

BLK RALLY TEAM Autó Motor Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Szőlőhegyi utca 5.
képviselő: elnök Nagy Gergely
Az Egyesület olyan sport egyesület, amely az autó-motorsportot szerető, azt művelni, fejleszteni kívánó tagokat egyesíti. Célja, hogy mások felé is terjessze ezen sport szeretetét, a környezet megkímélése melletti űzését, tagjai részére biztosítsa a versenyeken történő részvételt, a részvételhez előírt technikai, személyi feltételek megteremtésében segítséget nyújtson, versenyeken való részvételen túl az Egyesület versenyek megszervezését és lebonyolítását is célul tűzi ki. ... >>

Body Fittness SC.

(sport)

7400 Kaposvár, Kinizsi ltp-i edzőcsarnok
képviselő: Klujber Zoltán
A szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmód elősegítését célzó sporttevékenység lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Erőemelő szakosztály működtetése. Sportrendezvények, versenyek, bemutatók szervezése. sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Az SC céljai megvalósítása érdekében gazdasági tevékenységet folytat. ... >>

"Boldog gyermekkorért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 2/A.
képviselő: elnök Mártonné Filó Margit
A boldog, derűs, vidám, testileg és lelkileg a világ megismerésére képes gyermekek neveléséhez szükséges feltételek minél magasabb szintű megteremtése. Célja a mai kor támasztotta követelményeknek megfelelő az ösztönös gyermeki érdeklődésen és tanulni vágyáson alapuló olyan óvodai oktatási program kialakítása, amely gyermekközpontúsága folytán a leghatékonyabban szolgálja az iskolára és a mindennapi életre való felkészítésüket. ... >>

BONSAI CLUB KAPOSVÁR Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kőrösi Csoma Sándor utca 52.
képviselő: elnök Hirth János
Találkozási és továbbképzési lehetőség biztosítása kezdő és haladó bonsai barátok számára. Bonsai szeretetének, nevelésének népszerűsítése és e tárgyban előadások és kiállítások szervezése. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás külföldi társklubokkal, a nemzetközi világszövetséggel. ... >>

Borostyán Fit Sportegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Vörösmarty utca 40.
képviselő: Lukics János
A quash sportágban a versenyzés és szabadidősport népszerűsítése, az utánpótlás-képzés feltételeinek megteremtése. A túra-autó motorsport űzése és népszerűsítése. ... >>

"BOROSTYÁNVIRÁG" ALAPÍTVÁNY A CSALÁD NÉLKÜL MEGSZÜLETETT GYERMEKEK ÉS FIATAL ANYÁK MEGSEGÍTÉSÉRE

(szociális)

7400 Kaposvár, Jutai út 24
képviselő: elnök Zsugovics Miklós
Gyermekeiket egyedül, családi háttér nélkül megszülő fiatal anyák, valamint gyermekeik átmeneti és tartós elhelyezésének, ápolásának és gondozásának biztosítása. A gyermekszegénység és a gyermekbántalmazás elleni kűzdelem, a nők és férfiak esélyegyenlőségének támogatása, a családon belüli erőszak elleni küzdelem, a leszakadó rétegek reintegrációja és a komplex hátrányok mérséklése, az etnikai kisebbségek esélyegyenlőségének biztosítása, az állami gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek reszocializációja, valamint a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása. ... >>

Buborék Szabadművészeti Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Várdomb utca 10.
képviselő: Nyári Julianna
Az egyesület célja fiatal hivatásos és nem hivatásos képző- és iparművészek munkájának segítése találkozók, kiállítások rendezésével, kiadványok szerkesztésével és kiadásával, internetes portál és hozzá kapcsolódó honlapok létrehozásával; a pórusbetonnak mint szobrászati alapanyagnak népszerűsítése elsősorban a gyermekek körében játszóházak, szakkörök szervezésével. Célul tűzi ki még a részvételt az egészséges életmódra nevelésben, az ökológiai szemlélet terjesztésében. A kertkultúra és az épített környezet kultúrája új szemléletének kialakítására is törekszik, különös tekintettel a kert- és parkszobrászat és a lakáskultúra formavilágának megújítására természetes és természetazonos anyagok felhasználásával.
Továbbá az egyesület célja:- családi napközi létrehozása, fenntartása, működtetése, - gyermekek egészséges fejlődése, nevelése, oktatása, gyermekjóléti alapellátás - napközbeni ellátás - biztosítása családi napköziben. - Szabadidős programok, közművelődési események szervezése,bemutatása, művészeti munkák, értékek megismertetése, megőrzése, lehetőségek teremtése a gyermekek számára, képességfejlesztés érdekében. - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, - nemzetközi tevékenység: kapcsolatok építése fenti cél szerinti tevékenységek megvalósítása érdekében. ... >>

"BUDAI TEAM" Sportegyesület Kaposvár

(sport)

7400 Kaposvár, Keszthely utca 12.
képviselő: Budai Béla ... >>

Budalakk Titán-Szeged Sakk Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 14.
képviselő: Bálint János a kuratórium elnöke, Kele János a kuratórium titkára
Szeged város minőségi, utánpótlás és iskolai sakkéletének támogatása. ... >>

Búvópatak Alapítvány

(kulturális)

7400 Kaposvár, Somssich P. utca 11-13. I/12
képviselő: Csernák Árpád
Művészeti /irodalmi, képzőművészeti, stb/ alkotásokkal szolgálja a magyar és egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését, elősegítve ezzel is a kereszténypolgári értékrend terjedését, a hazaszeretetre nevelést. A műveltség gyarapítását elősegítő kulturális termékek színvonalas közvetítésével tartalommal töltse meg és erősítse a nemzeti nyelvi és kulturális identitást. Közreműködjön a kissebbségben élő magyar nemzeti közösségek azonosságtudatának, anyanyelvének, kulturájának megőrzésében. Hozzájáruljon ahhoz, hogy a magyarság a 21. század információs társadalmában is megőrizze az anyanyelv és a személyes érintkezés, a személyes gondolat semmivel sem pótolható értékét. A maga sajátos eszközeivel segítse a kulturális hátrány, a szellemi-lelki szegénység és élményhiány miatt jelentkező nyelvi deficit leküzdését. Segítse a helyi közösségi célok, valamint a társadalmi szolidarítás, önszerveződés megvalósítását, továbbá a kiegyensúlyozott tájékoztatást, hozzájáruljon a véleménynyilvánítás szabadsága, mint alapvető emberi jog érvényesítéséhez. Támogassa a civil szerveződések, öntevékeny csoportok, körök, civil mozgalmak létrejöttét, kulturális, hagyományörző és társadalmi önszervező tevékenységét. A felsorolt célok megvalósítását segítő eszközöket felkutassa, támogatásokat vegyen igénybe, illetve nyújtson. ... >>

Búzavirág SC.

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Tisza utca 1.
képviselő: Mészáros Antal Zoltán
1. A sportegyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. 2. A sportegyesület gondoskodik a bázisszerve tagjainak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét, elősegíti a sportágak népszerűsítését, illetve eredményes felkészülést és versenyzést biztosít sportolói számára. ... >>

"Búzavirág" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 19.
képviselő: Skanderáné Tavali Gabriella
A Kaposvár, Búzavirág utcai óvodába járó gyermekek idegennyelvi képzésének elősegítése, szervezése, a gyermekek egészséges életet szolgáló programok szervezése. ... >>

Buzsáki Autógumi Rally Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Táncsics M. utca 57.
képviselő: Buzsáki Zoltán ... >>

Camelot Kutyás Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

7400 Kaposvár, Uránia lakótelep 4.
képviselő: Fazekas Ágnes
A Camelot Kutyás Sport Egyesület egy olyan sportegyesület, amely székhelyén, és annak környezetében a természethez kötődő és a közélettel kapcsolatos sport- illetve társadalmi tevékenységet végez kutyakiképzés és kutyás sportok területén szabadidős és versenyszerű jelleggel egyaránt. ... >>

CIFA Kulturális, Szabadidő, Amatőr és Versenysport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7400 Kaposvár, Szőlőhegyi utca 1.
képviselő: ifj. Dr. Csima Ferenc
A szabadidő egészséges eltöltése feltételeinek megteremtése. Kulturális- és sportrendezvényeken való részvétel. Kulturális- és sportrendezvények lebonyolítása. A szabadidő egészséges, kultúrált és aktív eltöltése. A természet- és környezetvédelem értékeinek szélesítése. A tagok kulturális igényeinek kielégítése. ... >>

COMPASS Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Nyár utca 23.
képviselő: elnök Eglyné Katona Andrea
Segítségnyújtás a Magyarországon élő fiatalok számára az Európai Unió rendszerébe történő integrációhoz, egyéni és közösségi aktivitásuk támogatása, cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése a felelős Uniós állampolgári magatartáshoz, cselekvéshez szükséges készségek elsajátítása érdekében. ... >>

COMPUR FOTÓKLUB

(természetvédelem,kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: Bedő Kornél
Az Egyesület az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c. pontjának 5. alpontjában foglalt kulturális tevékenységet fejt ki, melynek keretében elsődleges feladatának a Somogy Megyében élő és alkotó amatőr és hivatásos fotográfusok, illetve a fotográfiát kedvelő emberek szervezését összefogását tekinti. - hazai és egyéb pályázatokon szűkebb hazánk fotós életének képviselete, - megye kül- és belkapcsolatainak kiszélesítéséhez, illetve elmélyítéséhez saját lehetőségével való hozzájárulása, - Magyarország és a Dél-Dunántúl fotókultúrájának nemzetközi szintű elmályítése, - működési terület természeti és néprajzi életének feltárása, bemutatása a fotózás eszközeivel, - saját belső és külső pályázataival a fotózás iránti kedv fokozása, fényképészettel kapcsolatos kulturális, technikai és egyéb ismeretterjesztés, - a társadalom vizuális nevelése, a fotókkultúra hagyományainak ápolása révén, különös tekintettel az ifjúságra, azzal a szándékkal, hogy belőlük fotográfiát kedvelő és értő emberek váljanak, - az Egyesülettől függetlenül működő öntevékenyen szerveződött alkotók tevékenységének támogatása, - Magyarország, kiemelten Dél-Dunántúli régió fotósainak támogatása, tevékenységük kiállításokon való bemutatása útján, - szakirodalom és egyéb szakanyagok kiadása, terjesztése, - szakírói és előadói tevékenység, - a fotózáshoz közelálló emberek ösztönzése érdekében zsűrizés, szakvéleményadás és szakmai támogatás adása. ... >>

Corso Tánc Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Zrínyi utca 1.
képviselő: Bódis-Nagy Katinka
lati-amerikai és standard táncok művelése, - utódnevelés, - táncversenyek lebonyolítása, - nemzetközi versenyeken való részvétel, - továbbképzés szervezése, - fellépések, táncbemutatók tartása, - művészeti tevékenység, nevelés folytatása. ... >>

CORVIN Alapítvány

(szociális)

7400 Kaposvár, Pipacs utca 14.
képviselő: kuratórium elnöke Bajer Nándor, kuratórium elnökhelyettese Horváth Alajos, tiszteletbeli elnök Gőgös Ottó, ügyvivő Sáfár Albert
A magyar katonai repülők közösségét érintő jótékonysági alap létrehozása a katonai repülés áldozatai, sérültjei, egyéb szolgálati eredetű okból hátrányos helyzetbe került hivatásos, sorállományú katonák és polgári dolgozók (indokolt esetben azok hozzátartozói), továbbá a repülőbaleset esetleges polgári áldozatai közvetlen hozzátartozóinak támogatása. Az alapítvány további célja a magyar katonai repülők közösségének fejlesztése, valamint a nemzetközi katonai repülőtársadalom kapcsolatai fejlesztéséhez való hozzájárulás. ... >>

CORVINA Vadásztársaság

(egyéb)

7400 Kaposvár, Petőfi utca 49. I. IV.
képviselő: Huzsvár Attila ... >>

Crystal Gyermek és Ifjúsági Sport Club

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Füredi utca 7/c. I./1.
képviselő: Szolnoki Attila
a./ Tagjai részére a különböző mozgásképzés során végzendő rendszeres testedzés és sportolási lehetőségének biztosítása. b./ A lakosság szabadidős sportolásának segítése. c./ A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, tehetséggondozás kibontakoztatása, segítése. ... >>

Cser-Donner Baráti Kör Egyesülete

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Laborfalvi R. utca 2.
képviselő: Luthár Kristóf
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a helyi, a Donner és a Cser városrészek és Kaposvár Polgári arculatának kialakítása, a polgári értékek szellemi, kulturális örökség ápolása. Rendezvények szervezése, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás a társadalmi és kulturális szervezetekkel. ... >>

Cserénfai Tájvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Zaranyi út 6-8.
képviselő: elnök Zsille Péter, elnökhelyettes Fördős Jenő, elnökhelyettes Váradi Attila
Az egyesület célja elsősorban az épített és természeti környezet védelme az egyesületbe belépők egészséges életmódjának elősegítése, sportolási lehetőségének biztosítása. A szervezet közelebbi céljai: A természetvédelem gyakorlati művelése, társadalmi előmozdítása, népszerűsítése. Az ifjúság széleskörű bevonása a természetvédelembe, helyes szemléletük kialakítása érdekében. Természeti értékek minél alaposabb megismerése és a szervezett tudásanyag rendszerezése, feldolgozása, ismertetése, védelmi javaslatok kidolgozása és eljuttatása az illetékes szervekhez. Részvétel a térség területfejlesztésében. Ismeretterjesztés, környezeti nevelés, környezet- és természetvédelmi ügyekben tanácsadás, környezet- és természetvédelmi érdekképviselet ellátása, hátrányos helyzetben lévő személyek társadalmi esélyegyenlőségének segítése, munkahelyek létesítése a környezet- és természetvédelemmel összhangban. A szabadidő sport támogatása. Sportszolgáltatás nyújtása, úgymint tanfolyamok és oktatások szervezése. ... >>

Csertán Márton Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 23.
képviselő: esperes-lelkipásztor Bellai Zoltán
Kaposváron a Magyar Református Egyház által működtetett öregotthon létesítése a város szociális gondjainak enyhítésére. A már feltüntetett célokon túl református általános iskola építése, bővítése, a már létrehozott iskola működési feltételeinek anyagi biztosítása, támogatás, ösztöndíjak létrehozása, meghírdetése és támogatása, a tanulók közül a hátrányos helyzetüek megsegítése, támogatása. ... >>

CSI-HO Security Boksz Klub

(sport)

7400 Kaposvár, Dália utca 4.
képviselő: Csikos József ... >>

"CSIKSZENTKIRÁLYI LESTYÁN FERENC" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Bárczi G. utca 1.
képviselő: Bellai Zoltán
Az idős, nehéz körülmények között élő, családi gondozásban nem részesülő személyek méltó körülmények közötti életvitelének elősegítése, a róluk való gondoskodás szervezése, elősegítése, támogatása, valamint az életpályára felkészítő tanulmányaikat hátrányos helyzetben folytató középiskolai tanulók megsegítése, támogatása. ... >>

"Csiky Gergely Szinházért"

(intézményi,kulturális)

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
képviselő: elnök Rátóti Zoltán, titkár Ficsórné Sárdi Ágota
A Csiky Gergely Szinház több évtizedes kiemelkedő művészeti eredményeinek megőrzése és továbbfejlesztése. ... >>

Csillag Gyermekkert Alapítvány

(oktatási)

7400 Kaposvár, Hunyadi utca 2.
képviselő: elnök Szabó Csilla
2-14 éves kor közötti gyermekek napközbeni felügyelete, ellátása, gondozása. ... >>

"Csiribiri Bölcsődei Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 10.
képviselő: Kovácsné Jusztusz Judit, Magyar Zsoltné, Oláhné Biri Csilla
a modern bölcsődepedagógiai eljárások megvalósítása feltételeinek biztosítása
- a szülők és a bölcsődei dolgozók együttműködése a gyermek egyénre szabott fejlesztése, óvodára való felkészítése érdekében
- a bölcsődei eszközök vásárlásának támogatása. ... >>

Csomópontok Irodalmi és Művészeti Nyugdíjas Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Buzsáki utca 97.
képviselő: Tóth István
Az irodalom és más művészetek népszerűsítése. A nemzeti kultúra ápolása. Fiatal alkotók felfedezése és megismertetése a közönséggel. ... >>

D.e.v.i.l.s. Kaposvári Kerékpáros Sportklub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 7. III/5.
képviselő: elnök Soós László
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Kulturális tevékenység. Természet és állatvédelem. Környezetvédelem. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Dél-Dunántúlért Regionális Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 1-9.
képviselő: Baloghné Bálint Ildikó ... >>

Dél-Dunántúli Emberekért Szövetség

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14. II./1.
képviselő: dr. Gyenesei István ... >>

Dél-Dunántúli Hátrányos Helyzetű Családokért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

7400 Kaposvár, Kócsag utca 42.
képviselő: Csonka Arnold
A. Karitatív tevékenység a régió társadalmi perifériáján lévők részére, a társadalmi beilleszkedés segítése. B. Szenvedélybetegségek és a bűnöző életmód prevenciója. C. Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése a Biblia alapján. D. A keresztyén hit gyakorlatának tanítása és megvalósítása a Biblia alapján. ... >>

"Dél-dunántúli Innováció-Információs Centrum" Alapítvány

(szociális)

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 1/C.
képviselő: Dr.Orosz László
Az Európai Unió műszaki szabványai információs centrumának létrehozása, működtetése. - A műszaki innováció, a műszaki fejlesztés, a műszaki alkotómunka elismerése és ösztönzése, díjak, kitüntetések alapítása, odaítélése. - Műszaki ismeretek terjesztése. - Somogyi Műszaki Szemle időszakos, célszámainak szerkesztésében történő tanácsadás, közreműködés. - Műszaki alkotások, műemlékek, helytörténeti jelentőségű alkotások, technikatörténeti gyűjteményének létrehozása. - Somogyi felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók tanulmányainak támogatása, szülőföldhöz kötésének ösztönzése. - Műszakiak "otthonának" (Kaposvár, Technika Háza) hasznosításában, fenntartásában közreműködés. ... >>

Dél-Dunántúli Innovációs Centrum Marketing-, Élelmiszer-, Gazdaságtudományi Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

7400 Kaposvár, Borostyán utca 25.
képviselő: elnök Szecsődi Norbert, elnökségi tag Dr. Magyary István, elnökségi tag Somogyi Mariann
Az egyesület közvetett célja:a Dél-Dunántúli Régió élelmiszeriparának minden téren értelmezhető helyzetét javítani, ennek keretében elősegíteni az élelmiszerek minőségének javításával az egészségmegőrzést, betegségmegelőzést. Az ezzel kapcsolatos tudományos és kutató-fejlesztő tevékenység végzése és ennek eredményeinek publikálása. Az egyesület közvetlen céljai: a./ marketing-szakértelem célzott alkalmazásával javítani a régió élelmiszeripari szereplőinek (profitorientált és non-profit szervezetek, valamint természetes személyek) helyzetét, b./ élelmiszertudományi, -minőségbiztosítási és - biztonsági szakértelem felhasználsával javítani az élelmiszerek minőségét, értékét, biztonságukat és növelni az innováció mértékét a régióban, c./ gazdasági szakértelem kihasználásával elősegíteni a régió élelmiszeripari szereplőinek gazdasági, munkaügyi és logisztikai helyzetét. ... >>

Dél-Dunántúli Régió Élelmiszergazdasága Fejlesztéséért Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Ond Vezér utca 1.
képviselő: Dr.Bánáti Henrik
(1) Az Egyesület célja dél-dunántúli régió versenyképességének növelése Élelmiszertudományi kompetenciaközpont létrehozása és működtetése által. (2) Az Egyesület a Dél-Dunántúli Régióban működő élelmiszer-alapanyagot és élelmiszert előállító vállalkozások műszaki, technikai fejlődésének (gyártmány-, és gyártásfejlesztés, élelmiszerbiztonság fejlesztése), piaci stabilitásának elősegítése vertikális és horizontális kapcsolati rendszer kiépítésével; a régióban és a régión kívüli tudományos, technikai kutatási, fejlesztési eredmények feltárása, a vállalkozásokhoz való beáramoltatása, tudástranszfer; új kutatási, fejlesztési projektek és a vállalkozások fejlesztési igényeinek generálása. Működésével a fogyasztói kultúra fejlődését, a fogyasztói igények jobb kielégítését szolgálja, melynek piaci biztonságot eredményező hatása az ágazatban működő KKV-k gazdasági stabilitását, munkaerő megtartó, bővítő képességét, így a Dél-Dunántúli régió gazdasági fejlődését, lakosainak életminőség-javítását eredményezi. ... >>

Dél-Dunántúli Regionális Lovassport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: Stemler József
A Somogy, Tolna, Baranya megyékben a lovassport egyesületek összefogásával a lovas sport fejlesztése, népszerűsítése, a sportág működésének elősegítése, fejlesztése, célkitűzéseinek meghatározása, és megvalósításuk elősegítése, a lovassport egyesületek tevékenységének összehangolása, a különböző lovas versenyek hatékonyabb lebonyolítása, az eredményes sportolók előrejutásának segítése, a sportág tömegbázisának növelése, az ifjúság életmódjának alakítása. ... >>

Dél-Dunántúli Szarvasgombavadász Egylet

(környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Kemping utca 35.
képviselő: Buzgó József ... >>

Dél-Somogyi Cigányszervezetek Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Frigur Domokos
a./ A létminimum alatt élők, arra rászorulók támogatása, részükre egészségügyi, -szociális és rehabilitációs segítségnyújtás. b./ Munkahelyteremtés, társadalmi beilleszkedésük elmozdítása. c./ Kulturális és szabadidős tevékenységük tartalmasabbá tétele. d./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. e./ Képzésük és oktatásuk megszervezése, kiadványok megjelenítése, tájékoztatók és tapasztalatcserék szervezése. f./ Környezetvédelmi tevékenység, környezet óvása és fejlesztése a közösség elérésével, környezetvédelmi programok szervezésével. g./ Társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel, valamint médiákkal való kapcsolattartás. h./ Információgyűjtés, rendszeres kiadványokat jelentet meg. ... >>

Démon Team Sporegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 10.
képviselő: elnök Kovács József, elnökhelyettes Juhász Krisztián, elnökhelyettes Kovács Attila
Az egyesület célja elsősorban az egyesületbe belépők egészséges életmódjának elősegítése, sportolási lehetőségének biztosítása. Az egyesület tevékenységével elősegíti a verseny és élsportot, valamint szabadidő sportot. Támogatja és szervezi a motocross-sportot, valamint egyéb technikai sportokat, rendezvényeket szervez, tagjai és más személyek részére egyéb sportszolgáltatást végez, tanfolyamokat és oktatással összefüggő egyéb tevékenységet fejt ki, valamint egyéb közösségi jellegű szolgáltatást végez. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41