Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 77
1. oldal

"A kaposvári egészségügyi felsőoktatásért Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/b.
képviselő: Harjánné Brantmüller Éva
Olyan anyagi alap létrehozása, amely a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával lehetővé teszi az alábbi célok elérését:- a szociálisan rászoruló főiskolai hallgatók anyagi segítése, a főiskolai szakemberképzés anyagi és tárgyi feltétleinek javítása, továbbképzési feladatok támogatása, tudományos diákköri, szakmai munkák ösztönzése, elismerése, belföldi és nemzetközi tanulmányutakon való részvétel segítése, tudományos konferenciákon, kongresszusokon való részvétel támogatása, a főiskolai hallgatói rendezvények anyagi támogatása, a főiskola belföldi és nemzetközi kapcsolat felvételének támogatása, az egészségügyi szakemberképzés támogatása vállalkozók és vállalatok által (oktatási segédeszközök, felszerelések, anyagi támogatás), HÖK. működésének támogatása. ... >>

ARANYKOR ÉLETMÓD KLUB EGYESÜLET

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 74.
képviselő: Átol Sándorné ... >>

AZ ÉLETÉRT, A FÖLDÉRT, AZ EGÉSZSÉGÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 209.
képviselő: Erős Győző
Az érrendszeri és a daganatos megbetegedések megelőzése, a környezetszennyezés elleni küzdelem. Az alapítvány konkrét céljai: közintézményekbe (bölcsőde, óvoda, iskola) víztisztító berendezések felszerelése, az ember egészségére és környezetére kedvező hatással bíró természetes anyagok népszerűsítése, természetgyógyászati központ létesítése. ... >>

"AZ ÉP HALLÁSÉRT" Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Somssich P. utca 8.
képviselő: Hartainé dr.Benkő Ibolya
A cochlea implantációs műtétekhez szükséges anyagi eszközök biztosítása, a műtéttel kapcsolatos információ szolgáltatás. ... >>

"AZ ÉRSEBÉSZET SOMOGYÉRT" Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Temesvár utca 9.
képviselő: Dr.Halmos Ferenc
Az érsebészeti munka, tudomány, kutatás támogatása és fejlesztése. ... >>

Belvárosi Nyugdíjas Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Baross G. utca 41. 2. 3.
képviselő: Kovács József
Egészségmegőrzési, betegség-megelőzési, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység szervezése, ilyen ellátásokhoz való hozzájutás támogatása, segítése, illetve ilyen tevékenységek végzése. A rászoruló emberek körében szociális tevékenység végzése: ellátásukhoz való hozzájutás segítése, illetve ilyen szolgáltatások biztosítása, az Elnökség külön döntése alapján, megfelelő források megléte esetén szociális és rehebilitációs célú eszköz és pénz segélyek nyújtása, idős emberek, beteg, vagy fogyatékos emberek és családjaik segítése, idős korú, beteg, vagy fogyatékos személyek gondozásának segítése, illetve számukra gondozás biztosítása. Kulturális tevékenység végzése és elősegítése, program szervezés, programok működtetése, a helyi hagyományok ápolása és őrzése. Az időskorú, egészségkárosodott, fogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében érdekképviseleti, érdek érvényesítő, társadalmi tudat formáló tevékenység végzése, illetve az ilyen tevékenységet folytató személyek és szervezetek támogatása. Az emberi és állampolgári jogok védelme az idős, egészségkérosodott, fogyatékos emberek számára. Sport és szabadidős tevékenységek szervezése, a hozzáféhetőség elősegítése, valamint ilyen tevékenységek folytatása. Ismeret terjesztő, ismeret bővítő képzések, előadások, programok, oktatási tevékenységek szervezése és végzése időskorú, egészségkárosodott, fogyatékos, vagy más, sajátos igényű társadalmi csoportok tagjai, családtagjaik és a velük együttműködő személyek számára. ... >>

D.e.v.i.l.s. Kaposvári Kerékpáros Sportklub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 7. III/5.
képviselő: elnök Soós László
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Kulturális tevékenység. Természet és állatvédelem. Környezetvédelem. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Dél-Dunántúli Hátrányos Helyzetű Családokért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

7400 Kaposvár, Kócsag utca 42.
képviselő: Csonka Arnold
A. Karitatív tevékenység a régió társadalmi perifériáján lévők részére, a társadalmi beilleszkedés segítése. B. Szenvedélybetegségek és a bűnöző életmód prevenciója. C. Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése a Biblia alapján. D. A keresztyén hit gyakorlatának tanítása és megvalósítása a Biblia alapján. ... >>

Dél-Dunántúli Innovációs Centrum Marketing-, Élelmiszer-, Gazdaságtudományi Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

7400 Kaposvár, Borostyán utca 25.
képviselő: elnök Szecsődi Norbert, elnökségi tag Dr. Magyary István, elnökségi tag Somogyi Mariann
Az egyesület közvetett célja:a Dél-Dunántúli Régió élelmiszeriparának minden téren értelmezhető helyzetét javítani, ennek keretében elősegíteni az élelmiszerek minőségének javításával az egészségmegőrzést, betegségmegelőzést. Az ezzel kapcsolatos tudományos és kutató-fejlesztő tevékenység végzése és ennek eredményeinek publikálása. Az egyesület közvetlen céljai: a./ marketing-szakértelem célzott alkalmazásával javítani a régió élelmiszeripari szereplőinek (profitorientált és non-profit szervezetek, valamint természetes személyek) helyzetét, b./ élelmiszertudományi, -minőségbiztosítási és - biztonsági szakértelem felhasználsával javítani az élelmiszerek minőségét, értékét, biztonságukat és növelni az innováció mértékét a régióban, c./ gazdasági szakértelem kihasználásával elősegíteni a régió élelmiszeripari szereplőinek gazdasági, munkaügyi és logisztikai helyzetét. ... >>

Dél-Somogyi Cigányszervezetek Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Frigur Domokos
a./ A létminimum alatt élők, arra rászorulók támogatása, részükre egészségügyi, -szociális és rehabilitációs segítségnyújtás. b./ Munkahelyteremtés, társadalmi beilleszkedésük elmozdítása. c./ Kulturális és szabadidős tevékenységük tartalmasabbá tétele. d./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. e./ Képzésük és oktatásuk megszervezése, kiadványok megjelenítése, tájékoztatók és tapasztalatcserék szervezése. f./ Környezetvédelmi tevékenység, környezet óvása és fejlesztése a közösség elérésével, környezetvédelmi programok szervezésével. g./ Társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel, valamint médiákkal való kapcsolattartás. h./ Információgyűjtés, rendszeres kiadványokat jelentet meg. ... >>

Dolgozni, Megélni Vágyók Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Zsigmondy Richárd utca 2.
képviselő: Kadlicskó Pál
Az Egyesület az alábbi célok és feladatok megvalósulása érdekében jön létre: - Az Egyesület tagsága küzd az elszegényedés, a társadalom peremére kerülés ellen. - Küzd a jobb életért, a megélhetésért, - Kapocsolatot tart fenn minden olyan szervezettel, más egyesülettel, amelyek hasonló célokat tűztek ki, segíti munkájukat, javaslatokkal, tervekkel, - Segíti mindazokat, akik munka nélkül maradtak, a tönkrement kisvállalkozókat és kényszervállalkozókat, a rokkantakat, a kisnyugdíjból élőket, a nagycsaládosokat. - Oktatás, képzés szervezésével segít annak érdekében, hogy az állás nélküliek mielőbb elhelyezkedhessenek. Ehhez kapcsolatot tart fenn minden olyan gazdálkodó szervezettel, költségvetési szervvel és más szervezettel, amely megfelelő munkát tud biztosítani. - Harcol a jogegyenlőségek, a megkülönböztetés minden fajtája ellen, küzd a minden téren való egyenlőség eléréséért, azért hogy emberi jogaiban senki ne sérülhessen, akit pedig hátrány ért, az mielőbb rehabilitálva legyen. - Segít, támogat minden rászorulót - rokkantat, beteget, nyugdíjast, a társadalom peremére szorultat - mind szociális munkával, mind egyéb módon abban, hogy jobb minőségű, egészségesebb életet élhessen, a társadalmi életbe visszakerülhessen. - Célja, hogy minél több otthon végezhető munkát szervezzen, ezzel segíteni a rokkant, a nagycsaládos, vagy egyéb módon rászoruló nő és férfi munkához jutását, rehabilitációját. - Figyelemfelhívással küzd minden olyan tevékenység ellen, amely szennyezi a környezetet, ezzel negatív irányban befolyásolja a minőségi, egészséges életet. - Propaganda munkát fejt ki annak érdekében, hogy minden ember számára fontos legyen a környezet megóvása, tisztántartása. ... >>

Dr. Csorba Lajos Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

7400 Kaposvár, József A.u. 17.
képviselő: Száler Endréné
Dr.Csorba Lajos születésnapján, január 24-én évente egyszer az alapítványi vagyon kamatából a kuratórium döntése alapján részesüljön legalább kettő nyugdíjas ápolónő, asszisztens, főnővér, műtős vagy műtősnő, takarítónő, aki legalább 4 évet együtt dolgozott dr.Csorba Lajos főorvossal. Ha volt munkatársak a hosszú évek során elhalnak, akkor ugyanezen a napon a Kaposi Mór Megyei Kórház Mellkas-sebészetének olyan ápolónői, asszisztensei, főnővérei, műtősök, takarítónők jussanak az adományhoz, akik legalább 4 évet dolgoztak ezen az osztályon. Az adományban részesülők Lajos napon tegyenek a főorvos sírjára egy kis virágcsokrot. ... >>

Dr.Arató Miklós Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-34.
képviselő: Prof. Dr. Oláh Tibor
Somogy megye területén működő 35. életévüket be nem töltött orvosok tudományos tevékenységének támogatása, elismerése. ... >>

"Dr.Farkas Sándor Orthopédiai Osztály a mozgássérült betegek kórházi ellátásáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-34.
képviselő: Dr. Szabó István
A műtéti feltételek javítása. Új műtéti eljárások bevezetése. Gyermekkori gerincferdülés modern műtéti eljárásának bevezetése, a betegek gyorsabb gyógyulása és deformitásuk csaknem teljes korrekciója érdekében. Az időskorú, nagyszámú térdizületi beteg járóképtelen állapotának javítása. A "Kaposi Mór" Oktató Kórház területén lévő hydrotherápiás egység helyreállítása, az operált betegek mielőbbi rehabilitása érdekében. Az Orthopédiai Osztályon fekvő gyermek betegek kórházi körülményeinek javítása. Az orthopédiai osztályon dolgozók belföldi és külföldi tudományos kongresszusokon, szakképzéseken, továbbképzéseken való részvételének támogatása. Az orthopédiai osztály által szervezett rendezvények, kongresszusok szervezésének támogatása. Az orthopédiai osztályon dolgozók munkakörülményeinek, munkaeszközeinek fejlesztése. Az orthopédiai osztály dolgozói által a belföldi és külföldi orthopédiai osztályok látogatásának, az ismeretszerzések támogatása, a tanulmányutaknak a támogatása. Az orthopédiai osztályon dolgozók rekreációjának biztosítása. ... >>

"DYS-PINTYEK" Tanulási és/vagy Viselkedési Zavarral Küzdő Gyermekek és Fiatalok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 18.
képviselő: Schifferer Edina
A tanulási és/vagy viselkedési nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű (testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszédfogyatékos, halmozottan sérült, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, autizmussal élő, stb.) gyermekek, fiatalok és családjaik komplex segítése, érdekeik védelme.A társadalmi szemléletformálás, a szakmai ismeretek széles körben történő terjesztése, a jogszabályokban megfogalmazott elvek gyakorlati megvalósításának támogatása az esélyegyenlőség biztosításának érdekében. Az együttműködés elősegítése a szociális, oktatási, valamint az egészségügyi szférákban. A bölcsődei, óvodai és iskolai integráció segítése, az egyenlő bánásmód előtérbe helyezése. ... >>

"EFFETA" Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Léva köz 1.
képviselő: Gombosné Németh Adrienne
A halmozottan és súlyosan sérült, pszichiátriai betegségben szenvedő, másképpen fejlődő, a meglévő intézményi ellátottságból kiszoruló, helyzetükhöz képest ellátatlan gyermekek szakszerű gondozásának, nevelésének lehetővé tétele. Az alapítvány hivatott minden olyan kezdeményezésre, szervezésre és tevékenységre, mely a pszichiátriai vagy testi betegségben, fogyatékosságban szenvedő, "másképpen fejlődő" gyermekek életkörülményeit és életminőségét pozitív irányban befolyásolja. Az alapítvány elsősorban Somogy megye és Kaposvár város gyermeklakosságán kíván segíteni, de nem zárkózik el az ország más településén élő, segítséget igénylő "másképpen fejlődő" gyermekek segítésétől sem. ... >>

"Egészséges életmódért, egészséges környezetért" Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 33.
képviselő: elnök Tarlósi Miklós
Megteremteni az anyagi feltételeit annak, hogy a Honvéd Utcai Tagiskola tanulói számára mind a tanórákon, mind a délutáni foglalkozásokon, mind az iskolán kívüli rendezvényeken egészséges életmódra nevelhessünk. Ennek érdekében az alapítvány anyagi erejének igénybevételével felújítjuk, korszerűsítjük eszközeinket, sportfelszereléseinket, lehetőség szerint újakat szerzünk be, bővítjük, gazdagítjuk az udvari játék- és sportfelszereléseket, megteremtjük a táborozási feltételeket. Amennyiben az iskokla fenntartója nem tudja támogatni a tanulók úszás oktatását, úgy azt is az alapítvány erőforrásainak terhére kívánjuk finanszírozni. Továbbra is csinosítjuk tantermeinket, megteremtjük a kulturált, egészséges környezetet a gyermekek számára a vizesblokkokban is. Támogatja az alapítvány anyagilag és erkölcsileg is azokat a pedagógusokat, akik élenjárnak a tehetséggondozásban. Az alapítvány a kiemelkedően tehetséges tanulókat is támogatni kívánja. ... >>

"EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS" Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Daru utca 4.
képviselő: Jakabné Turóczi Gizella
Anyagi és tárgyi feltételek biztosításával hatékony támogatást adni a lakosságnak a legfontosabb népbetegségek leküzdéséhez: A daganatos megbetegedéseket kiváltó környezeti tényezők hatásának csökkentése a kockázati tényezők megismertetése, a diagnosztika és terápia fejlesztése. A szív-érrendszeri megbetegedések okainak feltárása, megismertetése, hatásuk csökkentése, a rehabilitáció támogatása. A légúti, allergiás megbetegedések gyakoribbá válása okainak feltárása, megismertetése, kiküszöbölésük, gyógyításuk elősegítése. A gyomor-bélrendszeri megbetegedések környezeti okainak feltárása, megelőzése, diagnosztikája és gyógyítása. ... >>

Egészségügyi Szakképzéséért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 58.
képviselő: Horváthné Pintér Piroska
Az alapítvány támogatni kívánja:
- azoknak az oktatást segítő tárgyi eszközöknek a beszerzését, amelyek az intézményben tanuló diákok részére minél hatékonyabb ismeretelsajátítást tesznek lehetővé,
- azokat az intézményben tanuló diákokat, akiknek családi körülményei miatt nehézséget okoz a tanulással kapcsolatos tárgyi eszközök beszer-zése, tanulmányaik folytatásához szükséges többletismeretek elsajá- títása, amennyiben magatartásuk és tanulmányi eredményük alapján arra érdemesek,
- az intézményben tanuló diákok kiemelkedő tanulmányi eredményeinek díjazását, a helyben nem biztosíható tanulmányi /továbbtanulási/fel- készítés, ismeretszerzés költségeinek biztosítását, a tanintézet hír- nevét öregbítő sikerek anyagi elismerését,
- az egészséges életmód megvalósítását az iskolai sportélet fejlesztését. ... >>

"Együtt a gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Petőfi utca 20.
képviselő: Hádingerné Harnos Ildikó
A Petőfi Sándor Óvoda Játék-Mozgás-Környezet tevékeny megismerése pedagógiai program megvalósításának segítése. A 3-7 éves korú gyermekek egészséges életmódjának kialakítása, a mindennapos szervezett és szabad mozgás rendszerével a gyerekek civilizációs (mozgásszervi) betegségeinek megelőzése. Testileg-lelkileg egészséges gyerekek nevelése, akik sikeresen kezdhetik meg iskolai tanulmányaikat. A szülők és óvodapedagógusok együttműködése a gyermeki személyiség differenciált, egyénre szabott fejlesztéséért, iskolára való felkészítés. A gyermeki és óvodapedagógusi kezdeményezések anyagi feltételeinek megteremtése. A Petőfi utcai óvodapedagógusok szakmai és önképzési feltételeinek biztosítása. A Petőfi utcai Óvoda épületének fenntartása és karbantartása. Az óvodai eszközök vásárlásához támogatás. Az óvodáskorú gyermekek nevelésének, oktatásának elősegítése, képességfejlesztése. Óvodás korú gyermekek sportolásának elősegítése, ehhez sporteszközök, sportruhák, labdák, egyéb sporttal kapcsolatos játékok vásárlásának elősegítése, foglalkozások megtartásához sport végzettségű szakemberek igénybevételének, díjazásának támogatása. ... >>

"Együtt a jobb hallásért" Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 14-16.
képviselő: Márkus Sándor
A halláskárosodás megbetegedés korai felismerése, rendszeres szűrővizsgálatok által a megelőző munka hatékonyabbá tétele, technikai fejlesztése, a születésüktől hallássérültek és az életük folyamán megbetegedők gyógyítása, a betegség kialakulásának megelőzése, rehabilitáció. ... >>

ÉLET BETEG VESÉVEL Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-34.
képviselő: Dr.Sámik József
A vesebetegek egészségének és szociális helyzetének javítása. Segítségnyújtás a házi betegápolás szervezésében. Gyógyszertámogatás. ... >>

ÉLETÚT Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi u.100/a.sz.
képviselő: Dr.Heintz Tamás
Az egészség megóvása érdekében Kaposfüreden egy egészségmegőrző és utógondozó centrum létrehozása. ... >>

Fehér Liliom Hospice Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Zárda köz 1.
képviselő: elnök Szabadkai Brigitta
Az alapítvány célja, hogy támogassa Kaposvári székhelyű Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálatot feladatainak ellátásában a hosszú lefolyású halálhoz vezető betegségben szenvedő betegek testi, lelki ápolásában, gondozásában. Célja a haldokló betegek fájdalmának enyhítése, életminőségének javítása, az emberi méltóságuk halálukig való megőrzése érdekében segítés nyújtása, szellemi és lelki erejük megtartásához támasz nyújtása, az elmúlás emberhez méltó körülményeinek megteremtése. A haldokló betegek hozzátartozóinak segítségnyújtás és tanácsadás az ápolásában. Az elhunyt családtagjainak támogatása, lelki gondozása a veszteség elviselésére és annak feldolgozásának segítése. ... >>

"Fogorvosi Tagozat Alapítványa a Magyar Fogorvosokért"

(egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 15.
képviselő: Dr.Gerle János
A Magyar Orvosi Kamara FogorvosiTagozata működésének és feladatainak segítése a fogorvosok érdekképviseletének hatékonyabbá tételének érdekében. Fogorvosok folyamatos továbbképzésében való részvétel /továbbképzések, szakmai napok szervezése, lebonyolítása/, illetve csatlakozás más szervezet által rendezendő fogorvosi továbbképzésekhez. A magyar fogorvosok tudományok tevékenységének támogatása. A fogorvosi kar szakmai előkészítése az EU-csatlakozás követelményeinek teljesítése érdekében. Nemzetközi fogorvos társadalom képviseletének segítése a különböző nemzetközi konferenciákon, rendezvényeken. A Magyar Fogorvos című szakmai lap támogatása. Fogorvosi hivatással összefüggő ismeretterjesztő tevékenység. ... >>

Föld Jövője Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 4. II. 1./1.
képviselő: elnök Ifj. Haraszti András, kuratóriumi tag id. Haraszti András
Az Alapítvány céljai egészségvédelem, egészségfejlesztés, környezetvédelem, környezeti nevelés, környezeti hatásvizsgálat, közösségfejlesztés, érdekvédelem, érdekképviselet, kulturális célok, ifjúságvédelem, betegcsoportok képviselete, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés, munkaerő-védelem, kutatás-fejlesztés, közbiztonság-védelem. ... >>

"Gyermekünkben a jövőnk" Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-32.
képviselő: Dr.Major Andrea
Az újszülöttek és a koraszülötteket veszélyeztető állapot felismeréséhez, valamint a veszélyállapot elhárításához, a kezelés szövődményeinek megelőzéséhez, valamint az újszülöttek és koraszülöttek rehabilitációjához szükséges műszerek fejlesztése. ... >>

HANIEL Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz MIhály utca 8. 2./3.
képviselő: Orsik Gábor
Somogy, Tolna, Baranya megye területén, illetőleg településein az időskorúak, és egészségi állapotuk folytán rászorulók gondozása, ápolása, egészségmegőrzése, betegség-megelőzésének segítése, illetve utókezelésük végzése. Ugyanezen három megye területén, kulturális és természeti értékek mentése, védelme, népszerűsítése. ... >>

"HINTALÓ" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Buzsáki utca 36.
képviselő: Sípos Stella
A sérült halmozottan sérült gyermekek komplex korai fejlesztése, fejlesztő felkészítése, a képesség és szemlyiségfejlődés minél teljesebb kibontakoztatása a sokoldalú rehbilitáció megvalósítása, képzési kötelezettsége teljesítése. A tanulási és/vagy viselkedési zavart (pl: hiperaktív, súlyos beilleszkedési zavart mutató, alacsony szociális készséggel rendelkező) mutató gyermekek vizsgálata, szűrése, terápiás gondozása- a prevenció és reedukáció megvalósítása érdekében. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása, az óvodai-iskolai integráció megvalósítása és támogatása. A pszichiátriai és szenvedélybetegséggel élők segítése, a társadalmi beilleszkedés segítése. A pervazív személyiségzavarral küzdő- autisztikus, autista szemlyiségjegyeket mutató gyerekek, fiatalok és családjaik speciális gondozása. Preventív gyermek- és családvédelmi céllal játszócsoportok, játszóházak működése, egyéb szociális- és gyermekvédelmi feladatok ellátása. Az eltérő fejlődésű gyermekeket, fiatalokat nevelő családok szakmai, szociális segítése (az alapítvány anyagi helyzetének figyelembe vételével), a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése. Gyógypedagógiai fejlesztés, gyógy úszás, gyógy lovagoltatás. Egyéni és kiscsoportok fejlesztése, terápia. Önsegítő, és kortárscsoportok működtetése. Szülőképzés, szülőcsoportok működtetése. Szakemberek továbbképzésének támogatása, publikációs, szórólapok készítése, szakmai konferenciák, előadások szervezése. Lehetőségek és források felkutatása az alapítvány folyamatos, magas szintű tevékenységének kifejtéséhez szükséges intézmények helyének megteremtéséhez, azok fenntartásához és működéséhez. Az alapítvány céljainak megfelelő intézmények, szervezetek alapítása. Ismeretterjesztő és szakmai előadások, előadássorozatok és egyéb rendezvények szervezése és tartása. Kapcsolattartás és együttműködés a Magyarországi és a külföldi hasonló célú intézményekkel és csoportokkal. A képességek korai fejlesztése. A harmonikus képességprofil kialakítása. Óvodára, iskolára felkszítés. A tanulási képességek megalapozása, javítása. A tanulási és egyéb részképességi zavarok kialakulásának megelőzése, illetve azok kezelése. ... >>

Human Well-wisher Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 4. II.lh. IV/1.
képviselő: Gábor Balázs
Közvetett cél a hátrányos helyzetű rétegek (45 év felettiek, büntetett előéletűek, szellemileg sérültek, árvízkárosultak, betegségük miatt hátrányos helyzetűek, beilleszkedési problémákkal küzdők, terhes kismamák, hajléktalanok), illetve a kisebbségek, különösen a romák társadalmi és munkaerő-piaci helyzetének javítása tudományos, szakmai és egyéb eszközökkel. Környezetvédelem, fenntartható életmód és fogyasztási szokások, cselekvésminták, mintaprojektek megvalósítása. Közvetlen célok: - A hátrányos helyzetűek oktatása. - A célcsoport munkaerő-piaci helyzetének javítása tanácsadással, kutatási-fejlesztési eredmények elérésével és gyakorlati adaptálásával. - Tudományos munkák készítése. - A pályázati források hatékony felhasználása a célcsoportok társadalmi és munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében. - Szabadidősport tevékenység folytatása a célcsoport egészségének megőrzése érdekében.- Környezetvédelmi megmozdulások szervezése. - A társadalom minél szélesebb körében tudatosítani a fenntarthatóságot mint értékrendet, a fenntartható alternatívák használatának módjait és a fogyasztás környezeti hatásait, javítani a különböző fenntartó fogyasztási alternatívák ismertségét elérhetőségét és használatát. ... >>

Idősek Közösségeinek Somogy Megyei és Kaposvári Szövetsége Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 191.
képviselő: elnök Horváth Gábor
Hagyományőrzés, hagyományápolás. Kulturális és művészeti programok szervezése. Egészségügyi felvilágosító munka fiatalok és gyermekek részére. Családsegítés. Segítségnyújtás a kisebb települések és önkormányzataik számára. A nehezen tanuló gyermekek részére korrepetálás szolgáltatás nyújtása. Kirándulások szervezése, gyermekek kirándulásán felügyelet biztosítása. Idősek szabadidejének lekötése, idősek gondozása, részükre kulturális programok, ünnepségek szervezése, egyéni szállítás megszervezésével. Idősek számára munkalehetőségek felkutatása, idősekre vonatkozó pályázati tanácsadás. Idősek támogatása, érdekképviselete. Könyvtárszolgáltatás. Segítségnyújtás egyedül élőknek (takarítás, bevásárlás, stb.). Az egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése. Az Egyesület segíti azokat a kezdeményezéseket amelyek az előbbiekben megfogalmazott általános és konkrét elképzelést és cselekvési szándékot tartalmaznak. Szabadidő sport támogatása. ... >>

Kaposfüredi Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüredi út 173.
képviselő: Lugossy Győző
Az Egyesület célja Kaposvár Kaposfüredi városrészében: 1./ A gyermek és ifjúsági sport szervezése, támogatása. 2./ Gyógytorna, az asszonytorna, idősek testmozgásának szervezése, támogatása. 3./ A fogyatékosok sportjának támogatása. 4./ Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. 5./ A mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. 6./ Az utánpótlás-nevelés műhelyeként működő Kaposfüredi Általános Iskola sportéletének elősegítése, szakmai és anyagi támogatása. 7./ Kulturális tevékenység, kulturális és szabadidő programok, megemlékezések szervezése. 8./ A helyi kulturális örökség megóvása. 9./ Környezetvédelem. 10./ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 11./ Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. 12.a felnőtt sport szervezése, támogatása. ... >>

"KAPOSI MÓR MEGYEI KÓRHÁZÉRT"

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-34.
képviselő: Dr. Repa Imre
Az egészségügy átalakulásában döntő szerepet játszó kórházmenedzsment fejlesztése. A kórház szellemi tőkéjének fokozása, a kórház működésében kulcsszerepet játszó fiatal szakemberek továbbképzésének elősegítése. Tudományos konferenciák, kongresszusok szervezése, szervezési munkák feltételeinek biztosítása. Oktatás, tudományos élettel összefüggő célok megvalósítása, a tájékoztatás és információs rendszer továbbfejlesztése. A kórházban folyó gyógyító munka színvonalának emelése, új gyógyító eljárásokhoz szükséges eszközök, műszerek beszerzése révén. A magyar állampolgárok külföldön történő gyógykezeltetésének támogatása, amennyiben az Magyarországon működő egészségügyi intézményben nem végezhető el. A Kórház működésében kulcsszerepet játszó szakemberek továbbképzésének elősegítése. Oktatás, kutatás, tudományos élettel összefüggő célok megvalósítása, a tájékoztatás és információs rendszer továbbfejlesztése. A kórházban folyó gyógyító munka színvonalának emelése és új gyógyító eljárások bevezetésének támogatása. A Somogy megyei állampolgárok külföldön történő gyógykezelésének a támogatása, amennyiben az Magyarországon működő egészségügyi intézményben nem végezhető el. ... >>

Kaposvár Város Közbiztonságáért

(egészségügyi,közbiztonság)

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Farkas Edit
A lakosság hatékony bevonása a bűnmegelőzésbe, társadalmi bázis kiépítése. A gyermek- és fiatalkorúak erkölcsi, érzelmi nevelésének támogatása, a közösségi és családtudat erősítése. Az egyetemes erkölcsi értékrend elterjesztése, s ezáltal a gyermek- és fiatalkorú bűnözés visszaszorítása. Korszerű, új vagyonvédelmi eszközök és módszerek kifejlesztésének ösztönzése, elterjesztése, vagyonvédelmi propaganda tevékenység. Vagyon- és polgárvédelmi szervezetek anyagi- és szakmai támogatása. Az önkormányzat intézményeinek és az alapítványhoz csatlakozók vagyonának hatékonyabb védelme, a rendőrség ezirányú munkájának segítése. Önvédelmi csoportok, szervezetek tevékenységének segítése, támogatása. A Kaposvári Rendőrkapitányság tehnikai ellátottságának fejlesztése. A rendőrök rekreációjának biztosítása, az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Az alapítvány céljaival összhangban álló tudományos tevékenység, kutatás. Gyermek- és ifjúságvédelem. Bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>

Kaposvárért Közalapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
képviselő: elnök dr. Fekete László
Segíteni a településfejlesztés és településrendezés feladatait, az épített és természeti környezet védelmét, a helyi közutak és közterületek fenntartását, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését, továbbá az egészségügyi és szociális alapellátás, az alapfokú oktatás és nevelés biztosítását. ... >>

Kaposvári Mentő Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Arany köz 1.
képviselő: Dr.Szerémy György
Kaposvár városában és vonzáskörzetében élő, dolgozó, vagy bármely ideig tartózkodó személyek magas színvonalú, sürgősségi mentőellátásának biztosítása és fejlesztése. ... >>

Kaposvári Mentődolgozók Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 55/A.
képviselő: elnök Skiba Péter
A kaposvári mentődolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének támogatása. A kaposvári mentődolgozók egészségi állapotának megőrzéséhez, javításához szükséges tevékenységek támogatása. A kaposvári mentődolgozók munkakörülményeinek javítását elősegítő tevékenységek, ahhoz szükséges eszközök biztosításának támogatása. Az Egyesület támogatja a lakosság képzését az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és elsősegélynyújtás terén. A vonatkozó jogszabályok által támogatott esetekben az Egyesület vállalja egészségügyi felügyelet biztosítását. Az Egyesület személyes részvétellel nyújt segítséget önkéntes mentési tevékenységek esetében, valamint katasztófa elhárításakor elsősegély nyújtási tevékenységek biztosításában. ... >>

Kaposvári Roma Polgárjogi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Nap utca 29.
képviselő: elnök Frigur Domokos
Kaposvár és vonzás körzetében élő roma lakosság jogegyenlőségének, emancipációjának elősegítése, érdekképviselete. Roma és nem roma lakosság közötti harmonikus együttélés elősegítése, konfliktusok, szolgálat működtetése. Jogvédelem, oktatás, a kultúra, a környezetvédelem, az egészségügyi,. szociális és foglalkoztatási helyzet, a közösségi - mentális környezet javítása, fejlesztése érdekében szervező szolgáltató és szolgáló közösségi tevékenység. ... >>

Kaposvári Tenisz Club

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Iszák utca 45.
képviselő: Murányi Ferenc
Az erkölcsi és fizikai képességek fejlesztése, az eredményes versenyzés céljainak elérése (verseny-és élsport). Utánpótlás biztosítása, a fiatalság erkölcsi és fizikai képzése (versenysport). A sportszerű életmód kialakítása (versenysport). A sportszerető fiatalok részére a versenyszerű sportolás biztosítása. A minőségi sport fejlesztése, a versenyszerű sportolás biztosítása, a sportemberek értékes tulajdonságainak kialakítása (verseny- és élsport). Az egészséges életmód és testedzés lehetőségeinek megteremtése szakmai segítséggel a társadalom széles rétege számára (egészségügy, oktatás). Kapcsolatok létesítése és fenntartása külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel, sportrendezvényeiken való részvételekkel. Jó propagandával a sportos egészséges életmód népszerűsítésében a fiatalok edzettségének fejlesztésében szokásainak alakításában a teniszsport, mint tömegsport népszerűsítése, (egészségügy, tömegsport). Diákok nyári tenisz napközi otthoni ellátása, szervezése. Rendszeresen sportolásra való nevelés, oktatás, melynek fontos szerepe van a felnövekvő társadalom egészségügyi helyzetének alakításában (oktatás). A társadalom egészségének védelme, szabadidős és amatőr sportrendezvényekkel, sportszolgáltatásokkal, és a sportlétesítmények rendelkezésre bocsátásával (amatőrsport, egészségügy). Sportolásra vágyó mozgáskorlátozottaknak lehetőséget teremteni, megismertetni velük és felkarolni a "kerekes teniszt" (szociális). Az életmód javítását szolgáló rendezvények felkarolása, lebonyolítása. Közgyűlések színvonalas megtartása, szülőkkel, tagokkal való kapcsolatok kiszélesítéséhez szükséges rendezvények megszervezése. Nemzetközi veteránversenyek, országos és nemzetközi versenyek megszervezése, rendezése, lebonyolítása, az eseménysorozat folyamatát, nyitását, zárását méltóképpen megrendezni, mert ezzel kívánjuk öregbíteni egyesületünk és városunk jó hírnevét határainkonkívül és belül (amatőr). Versenyeken résztvevőkkel a helyi turizmus, az idegenforgalom, a termálfürdőnk megismertetése és elkalauzolása, kulturális eseményekre való figyelemfelhívás (kultúr, idegenforgalom). A versenyek lebonyolításához szponzorok felkutatása és megőrzése. Teniszcsarnok-létesítmények megvalósításához támogatások szerzése. Teniszcsarnok működtetése, rendeltetésszerű használata. Az egyesület szolgáltatásaiból a tagjain kívül bárki más is részesülhet, az egyesület tagjai, tagsági jogviszonyuk alapján, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti szolgáltatásban részesülhet. ... >>

LIONS CLUB KAPOSVÁR I. Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Puskin utca 2.
képviselő: elnök Szászné Hajdú Katalin
1. A világ népei közötti megértés szellemének erősítése. 2. A társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata a társadalmi jólét megteremtése érdekében, ezen belül a./ egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egyéb egészségügyi tevékenység b./ Gyermek és ifjúságvédelem c./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének támogatása. 3. A klub tagjai közötti barátság és megértés erősítése illetve a szövetség más hazai és külföldi székhelyű klubjaival való kapcsolattartás és együttműködés. Hátrányos helyzetű családok üdültetése, jótékonysági célú forrást gyűjtő rendezvények megszervezése. ... >>

Lovasakadémia Sportclub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.
képviselő: Dr.Hafner József
a./ A sportclub, illetőleg lovas szakosztály tagjai részére a lovas sportágban végzendő rendszeres sportolási lehetőségek biztosítása, a verseny- és kiemelten utánpótlás sport művelése. b./ A Ritmikus Sport Gimnasztika szakosztály sportolói hazai és nemzetközi versenysportban való eredményes részvételének biztosítása, valamint elsődlegesen az utánpótlás-nevelés folyamatos szinten tratása. c./ Lovas ismeretek oktatása, ló- és lovas kiképzés. d./ Szabadidős (eü. prevenciós) lovas sportolás segítése, biztosítása. e./ A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. f./ A tagság természet iránti érdeklődésének felkeltése, a természet szeretetére és környezete iránti igényességre történő nevelése. g./ Az egyesület tagjai szabad idejének rekreáló, preventív és kompenzáló tevékenységekkel való eltöltése. h./ Lovas sportrendezvények szervezése, helybiztosítása. i./ Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. j./ Terápiás egészségügyi lovaglás lehetőségeinek megteremtése. ... >>

Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. III./313.
képviselő: Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna
Az Egyesület: - a cukorbetegek önkéntes társulásán alapuló közhasznú társadalmi szervezet, amely a tagok és az egyesületen kívülállók körében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló egészség-megőrzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat. - Elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-egészségügyi tevékenységeket. - Érdekképviseletet biztosít az e betegségben megbetegedetteknek, szoros együttműködésben minden olyan szervezettel, amely a cukorbetegek érdekében tevékenykedik. - Biztosítja, hogy tagjai és az egyesületen kívül állók minden lehetséges segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy anyagcserezavaruk ellenére a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek. - Segíti a cukorbeteg gondozás színvonalának és hatékonyságának növekedését, a későbbi szövődmények kialakulásának megelőzését. - Részt vesz a diabétesz megelőzésével (ún. primer prevencióval) kapcsolatos egészségnevelő, felvilágosító tevékenységben. ... >>

Magyar ILCO Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14. I/11-12.
képviselő: Horváth Gyula
A bélkikötéssel élő daganatos (stomás) betegek jogainak elismertetése és megsegítése, nemre, nemzetiségre, vallási és ideológiai hovatartozásra való tekintet nélkül, beleértve a gyermekeket is. Sajtótermékek segítése, és kiadása, újságkiadványok pénzügyi és szellemi segítése, ILCO klubok és egyesületek anyagi, erkölcsi megsegítése, új klubok szervezése. Az alapítvány állandó és folyamatos célja a gyógyító-, egészségügyi és betegségmegelőző tevékenységek segítése. ... >>

Magyar ILCO Szövetség Kaposvár

(egészségügyi,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14. I/11/12.
képviselő: Somogyvári Imre
A szövetség célja és feladata a magyarországi ILCO klubokban folyó utógondozási, rehabilitációs, szociális segítségnyújtási munkák koordinálása, a betegség megelőzésére, a vastagbéldaganatos betegségek korai felismerésére irányuló szűrési programok támogatása és azok segítése, tájékoztatás a legújabb műtéti és stomaterápiás módszerekről, a hazai és a külföldi ILCO mozgalom gondjairól és eredményeiről, a stomások ill. a klubokat érintő különböző témákról, továbbá a klubok, valamint a stomások érdekvédelme. ... >>

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 8.
képviselő: Dr Sótonyi Tiborné
Az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása. Az emberi szenvedés, a szociális gondok enyhítése. A betegség megelőzése. A fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése. A Genfi Egyezményekből adódó feladatokban való közreműködés. A nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt alapelveinek terjesztése. A társadalmi szolidaritásra nevelés. ... >>

MANATUS KÖRNYEZETBARÁTOK EGYESÜLETE

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 30.
képviselő: Argay Ferenc
Az Egyesület természetet és természetjárást kedvelő alapítói mind természeti, mind pedig épített környezetünk védelmében kívánják elsősorban - de nem kizárólagosan - az ifjúság figyelmét az általuk fontosnak tartott értékekre ráirányítani. Az alapítók különösen az édes és sós vizek, illetve vizes élőhelyek, olyan szintű és módú megismerését szeretnék elősegíteni, hogy ezen helyek védelme az ott járó, bennük mozgó emberek megfelelő ismereteken nyugvó természet rajongásából - önként fakadjon. A természetben élő ember feladata annak értékei megóvása, ekként az Egyesület egyik alap célkitűzése tehát az, hogy a víz közeli kikapcsolódás kedvelői, hobbijuk színterétől úgy tudjanak elválni, hogy szabadidős örömkeresésük a rombolás nyomait ne hagyja maga után a természetben. Ennek elengedhetetlen feltétele ismerni a védelmet igénylő közeget, illetve környezetet. Az egyesület részt kíván venni az egyre intenzívebb odaadást igénylő természetvédelem érdekében hazai vizeink és a tengerek élővilágának, állapotának felmérésében, illetve az emberi jelenléttől terhelt részek mentesítésében (szemét és egyéb szennyeződések eltávolítása). Az Egyesület saját, illetve egyéb forrású szakmai felmérések eredményeit a veszélyeztetett, illetve csökkenő létszámú fajok, illetve vizes élőhelyek színességének védelme érdekében a propaganda, a tanítás és a tájékoztatás eszközeivel kívánja felhasználni. Az édes és sós vizek, illetve vizes élőhelyek felkeresői valamint a víz közeli kikapcsolódás kedvelői közt nagy számban található sportolók, akik környezethez való viszonyulása, valamint sporttevékenységük során tanúsított magatartása a korábban megfogalmazott célok szerint kell, hogy folyjon. Sporttevékenység, illetve sportrendezvények szervezésével, az ennek keretében folytatott oktatással, illetve annak során az egyesület jelentős figyelmet kíván fordítani a kedvtelési célú sportolók környezettudatosságra való nevelésére. A természetközeli sportok esetében az Egyesület fel kívánja azon tényre hívni a figyelmet, hogy az elsődleges cél nem a mindenáron elérendő eredmény, hanem az, hogy természeti környezetünket minél tovább, és egyre javuló körülmények közt élvezhessük. A sport általánosságban is eszköze az egészségmegőrzésnek, mely mellett a vízi sportok különösen alkalmasak gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatására. Az Egyesület tehát a vízi sporttevékenységeket általános egészség-megőrzési célzattal is, és beteg, vagy fogyatékos emberek rehabilitációja, mozgási szabadsága kiterjesztése érdekében is folytatni kívánja. Az Egyesület fenti céljai szerint az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ pontjának 1., 4., 8., 9. és 14. alpontja alapján közhasznú tevékenységet kíván ellátni. ... >>

Megújulás és Lendület Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Arany J. köz 7. 4/19.
képviselő: elnök Kiss Béláné
Az alapítvány általános célja, hogy elősegítse a főállású anyaságból, a "Gyes"-ről és "Gyed"-ről a munkaerőpiacra visszatérő nők, illetve férfiak munkahelyhez jutását a szükséges képzéssel illetve átképzéssel. Cél tanfolyamok és ismeretterjesztő előadások tartásával a nők esélyegyenlősége előmozdításának biztosítása. További cél a betegségek megelőzése az egészséges életmódra való figyelemfelhívással, a lakosság környezettudatos életmódra való nevelése. Az alapítvány céljai részletesen: - a gyermeknevelésből a munkaerőpiacra visszatérő nők részére tanfolyamok és képzések szervezésével piacképes tudás megszerzésének biztosítása, - a környezettudatos életmód, az alternatív energiafelhasználás keretében kiadványok készítése, táborok és előadások szervezése, - a betegségek megelőzése és az egészséges életmódra nevelés érdekében kiadványok szerkesztése, előadások és tanfolyamok szervezése, - az általános célok megvalósítása érdekében tanácsadói hálózhat kiépítése. ... >>

MENTA LELKI EGÉSZSÉGVÉDŐ EGYESÜLET

(egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 13.
képviselő: Buzsáki Tünde
Segítse a méltó emberi életet és közreműködjön annak jobbá tételében, elsősorban lelki vonatkozásban, különös tekintettel a gyermek- és ifjúsági korosztályra, és a lelki válságban szenvedő lakosságra. Mentálhigiénés segítséget nyújtson egyének, családok életműködésének javításához, egészségének fenntartásához.Eszközöket, módszereket adjon ahhoz, hogy akut problémáikat hatékonyan megoldani, illetve hosszabb távon kezelni tudják. Elősegítse a mentálhigiéné területén tevékenykedő különböző humán foglalkozású szakemberek, önkéntes segítők, laikusok együttműködési lehetőségének kiaknázását, képzését és továbbképzését. Ezzel is támogatva, hogy minél hatékonyabban segítsék elő saját közösségeikben és tevékenységi körükben a lelki egészségvédelmet, a közösségi mentálhigiéné elterjedését, a primer prevenciót. ... >>

Mozgásszervi Rehabilitációt Támogató Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-34.
képviselő: Dr.Brigovácz Anna Éva
A már meglévő károsodás, fogyatékosság mértékének csökkentése, illetve a betegek életminőségének javítása. Konkrét célok: A Kaposi Mór Megyei Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályán
- a betegápolási, gyógyítási munka színvonalának emelése,
- a betegápolás körülményeinek, az osztály hotel funkciójának javítása,
- a rehabilitációs munka színvonalának javítása az abban résztvevők szakmai- tudományos tevékenységének elősegítése és továbbfejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal