Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

szociális civil szervezetek


Találatok száma: 8155
6. oldal

"A Varbói Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3778 Varbó, Rákóczi u. 24..
képviselő: Bak Pálné
A varbói napköziotthonos óvódába járó gyermekek szellemi és fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az óvodásokkal a kötelező és a kötetlen foglalkozásokon kívül foglalkozó pedagógusok, külső szakemberek segítése. Kulturális és tanulóprogramok szervezése, továbbképzések támogatása, nevelési, oktatási feltételek javítása, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

A város Idős lakosságáért Alapítvány

(szociális)

7090 Tamási, Rákóczi u. 1.
képviselő: Szalai Ernőné
A rászoruló idős személyek megsegítése, az Idősek Gondozási Központja tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

A Vaskúti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6521 Vaskút, Kossuth L.u.140.
képviselő: Hodoványné Varga Györgyi
A vaskúti óvodás gyermekek mindennapi óvodai foglalkoztatásának segítése, támogatása, a gyermekeknek kedvező körülményekhez való juttatása az Alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

A Végzett Türrös Tanulók Alapítványa

(oktatási,szociális)

6500 Baja, Bácska tér 1.
képviselő: Feketéné Nagy Ibolya Mária kuratóriumi tag
Tanévenként a kimagasló eredményt elért 4 legjobb végzős tanuló egyszeri jutalmazása (elsősorban a továbbtanulni szándékozó és legrosszabb anyagi helyzetben lévő tanulókat kell figyelembe venni), továbbá a szociálisan hátrányos helyzetű diákok tanulásához támogatást nyújt. ... >>

A Vidék Fejlődéséért Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

2370 Dabas, Ady Endre u.32/a. sz.
képviselő: Cziróczi Ferencné együttes képviseleti jogosultak, Králl Péter (elnök) önálló képv.jogosult, Krállné Malecz Julianna (elnökhelyettes) és
Dabas és környéke társadalmi életének fellendítése, drogellenes prevenció, fogyatékosok, időskorúak problémáinak megoldása, kultúrprogramok, sportrendezvények, társadalmi rendezvények szervezése segítése. ... >>

A Vitézi Rend Zrínyi Csoportja Alapítvány

(szociális,kulturális)

2627 Zebegény, Csalogány u. 4.
képviselő: dr. Kovács Ákos ( elnök )
Az alapító szándékával összhangban lévő 1000 éves Szent Istváni magyar államot megtestesítő Szent Koronához kapcsolódó történelmi jelentőségű nemzet és államfenntartó gondolkodásnak, szellemi örökségének korunkhoz szóló üzeneteinek közvetítése és támogatása.
A magyar Szent Koronához, az ősi vitézi eszméhez kapcsolódó kutatási terület teljes körű támogatása az ország egész területén és a határokon túl. A 2000 éves keresztény/keresztyén erkölcsiségen, hiten alapuló szellemi örökség terjesztése. A magyar nemzeti tudat, önbecsülés, a hazafias érzés megerősítése, cselekvő erővé tételének támogatása.
Az alapító pártokon felül álló voltából eredően a társadalmi összetartozás és összefogás előmozdításának támogatása.
Nemzeti sajátosságaink, társadalmi műveltségünk elmélyítésének, a kulturális emlékek megjelenítésének, gyűjtésének támogatása.
A határokon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenysége során az alapítvány előmozdítja a világ magyarsága körében élő vitézek nemzeti összetartozásának kifejezését. Azon magyar származású és a magyarság iránt elkötelezett személyek szociális alapú, karitatív támogatása, akik az alapító szándékával összhangban, annak működési körében végzik nemzetépítő tevékenységüket. ... >>

A XI. kerület Időseiért Alapítvány

(szociális)

1117 Budapest, Budafoki út 55.
képviselő: Mádai Istvánné
A Budapest XI. kerületben a koruk, egészségi, illetve szociális állapotuk miatt hátrányos helyzetbe kerültek segítése. ... >>

A XIII.Kerületi Bölcsödéseket Támogató Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

1131 Budapest, Jász utca 113-117.
képviselő: Tímár Klára Viktória
Segítségnyújtás a kerületi elavult infrastruktúrájú bölcsődék fejlesztéséhez anyagi támogatás biztosításával, kérelmek és adományok útján. Segítségnyújtás a kerületi bölcsődék nevelő, oktató, fejlesztő felszereléseinek korszerűsítéséhez, kérelmek és adományok útján. Kerületi bölcsődék számára kulturális és sportprogramok szervezéséhez támogatás nyújtása, kérelmek alapján szervező és anyagi támogatás. Bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztésének- és munkakörülményeik javításásának támogatása. A bölcsődei egészségügyi ellátásokhoz szükséges feltételek és eszközök biztosításának támogatása kérelmek és adományok útján. ... >>

A XXI. Század Gyermekeiért Nevelési és Oktatási Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3000 Hatvan, Gódor Kálmán u.13.
képviselő: Takóné Kovács Judit (kur. elnök)
Az óvodás korosztályú kisgyermekek nevelése, testi- és lelki fejlődése érdekében az ellátásuk színvonalának emelése. Az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Gódor Kálmán utcai Tagóvodájában folyó pedagógiai munka támogatása: a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermek az óvoda által szervezett programokon való részvételének elősegítése, az óvoda által évek óta kiemelt célként kezelt intézményi, technikai feltételek javítása, műszaki, technikai eszközök, információ hordozók beszerzésének és széleskörű használatának elősegítése, az oktató-nevelő munka során felhasznált szakmai anyagok, játékok, képesség- és mozgásfejlesztő eszközök szélesebb körű beszerzésének bizotsítása, az óvoda érdekében a lagaktívabban tevékenykedő munkatársak részére magasszintű szakmai továbbképzések támogatása, egészségügyi feltételek javítása. ... >>

A XXI. század Magyarországáért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1144 Budapest, Füredi utca 5/D. IV/19.
képviselő: Barabás Miklós a kuratórium elnöke
Az európai integrációs folyamatokhoz szorosan kapcsolódó szakmai és nyelvi képzések elősegítése, az arra érdemes fiatal tehetségek segítése, a hátrányos helyzetű magyar fiatalok segítése, a hátrányos helyzetű magyar fiatalok segítése, hogy részesei és formálói lehessenek az európai folyamatoknak, Magyarország felemelkedését az ország integrációját és az európai együttműködést előmozdító egyéb programok támogatása. ... >>

A York Magyarország International Kft. elhunyt munkavállalóinak közvetlen családtagjait segítő Alapítvány

(szociális)

1138 Budapest, Váci út 206
képviselő: De Chatel András
A York Magyarország International Kft. elhunyt munkavállalói rászoruló hozzátartozóinak anyagi támogatása. ... >>

A Zánkai Általános Iskoláért Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8251 Zánka, Vérkúti út 126
képviselő: Kőváriné Zuggó Gyöngyi
az oktató-nevelő munka feltételeinek javitása, - a diáksport és szabadidős tevékenységek - egy tornaterem felépitésének, - tehetséges gyermekek,- hátrányos helyzetű gyermekek támogatása gyermek- és ifjúságvédelem ... >>

Abádszalóki Gyermekekért Közalapitvány

(szociális)

5241 Abádszalók, Deák F. utca 12.
képviselő: Molnár Józsefné ... >>

Abakusz Kör

(szociális,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Szilassy J. u. 109.
képviselő: Kathy Zsigmond elnök
jogvédő tevékenység, fogyasztóvédelem, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, euroatlanti integráció elősegítése ... >>

Abaligeti Nőegylet

(szociális)

7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 63.
képviselő: elnök Molnárné Szőke Ágnes, elnökhelyettes Gálné Szerző Magdolna, titkár Tóthné Schneider Mónika ... >>

Abaligeti Romákért Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 131.
képviselő: elnök Kalányos Erika
Az Abaligeten élő roma lakosság felzárkóztatásának, beilleszkedésének elősegítése. Az iskolai oktatás, illetőleg az azon való részvétel támogatása. A foglalkoztatás elősegítése, ezáltal a munkanélküliség csökkentése. Kulturális rendezvények szervezése és az azokon való részvétel biztosítása. A környezet megóvása, az azzal összhangban történő élés elősegítése. Sportolási lehetőségek kialakítása, az azon való részvétel, a technikai fejlesztés elősegítése. Együttműködés, kapcsolattartás, illetve közös programok szervezése illetékes területi önkormányzattal, intézményekkel, társadalmi szervezeteikkel, a kapcsolatok építése és fenntartása hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

ABAÚJI FIATALOK OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3800 Szikszó, Rákóczi út 22-24.
képviselő: Budai Béláné
A jóváhagyott pedagógiai-szakmai program alapján ellátja a szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelelt tanulók szakképesítés megszerzésére irányuló oktatását. Felkészít szakmai vizsgára, illetve a munkába álláshoz és önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátítására. Szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tanműhelyben és gazdálkodó szervezeteknél történő gyakorlati oktatása. A gyakorlati képzés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodás kötése. A tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat. Jogszabályban alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek, illetve gyermek és ifjúságvédelmi feladaok ellátása. Szakképzés, a nappali képzés keretében meghatározottak szerinti, nappali, esti, illetve levelező formában. A tanulmányok befejezéséhez szükséges vizsgák szervezése és vizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény képzési profiljához illeszkedő egyéb, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. Továbbképzések, önköltséges, tanórán kívüli foglalkozások szervezése, intézményi vagyon működtetése a teljes kapacitás kihasználása érdekében. A tanműhelyi szabad kapacitás terhére szolgáltatási tevékenység végzése, tanműhelyi termékek értékesítése. ... >>

Abdai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,szociális,egyéb)

9151 Abda, Szent István u. 20.
képviselő: László József
A községben a bűncselekmények megelőzése, bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése, a dorgterjesztés megelőzése, a fiatalok körében a drogfogyasztás visszaszorítása, mindezekről az intézkedésre jogosult szervek, hatóságok tájékoztatása, járőrszolgálatok szervezése. ... >>

ABIGÉL Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Kővári Edit
A pervazív fejlődési zavarral élők oktatásának, integrálásának elősegítése, foglalkoztatása és lakhatási gondjaik megoldása. Életúttervezés, önálló életvitel kialakításának segítése. A fenti állapottal együtt élők családtagjainak egy közösségbe tömörítése, számukra közösségi élet biztosítása. Családi napközi létrehozása, szabadidős programok szervezése. Együttműködés a társszervekkel, az országosan kialakított autizmussal kapcsolatos törekvések megvalósításában és az érdekvédelemben, érdekérvényesítésben. A segítő szakmai szervezetek munkájának segítése. A társadalomban széles körben ismertté tenni fenti problémák mibenlétét, kezelésének módszereit, elfogadásának lehetőségeit. ... >>

Ability Park a Fogyatékos Személyek Társadalmi Beilleszkedéséért Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.
képviselő: Nagy Géza
a hátrányos helyzetű , ezen belül a kiemelten a fogyatékos személyek társadalmi befogadásának elősegítése ... >>

ABLON Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2.
képviselő: Dr.Madej György, Horányi János
1./ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Khtv.26.§.c./pont 1. alpontja): - tartós betegségben szenvedők (szív- és keringési betegségek, AIDS, csontbetegségek, stb.) segítése a betegségmegelőző és gyógyító tevékenység támogatásán keresztül. 2./ Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Khtv.26.§.c./pont 2. alpontja): - a családsegítő, hospice-tevékenység és időskorúak gondozásának fejlesztésének, propagálásának támogatása. 3./ Tudományos tevékenység kutatás (Khtv. 26.§.c./pont 3. alpontja): - tudományos igényű tanulmányok és publikációk készítésének támogatása, tudományos kutatások, konferenciák támogatása. 4./ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés (Khtv. 26.§. c./pont 4. alpontja): - közreműködés a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek korai fejlesztésével és gondozásával, nevelésével és oktatásával, fejlesztő felkészítésével kapcsolatos feladatok megvalósításában. 5./ Kulturális tevékenység (Khtv. 26.§.c./pont 5. alpontja): - kulturális, művészeti és a kapcsolódó tudományos alkotómunka feltételeinek javítása, az új alkotások hazai és külföldi közreadásának, bemutatásának elősegítése, - az alkotó, kísérletező művész, tudós, értelmiségi közösségek és egyének támogatása, - a magyar kultúra nemzetközi megismertetésének támogatása. 6./ Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Khtv.26.§.c/pont 10. alpontja): - a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó jobb feltételek megteremtésében való közreműködés, - a gyermekek és az ifjúság érdekekinek védelmének, valamint az Alkotmányban és a gyermekek jogairól szóló, az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihírdetett egyezményben garantált jogok érvényesítésének elősegítése, - a gyermekek és a fiatalok iskolán kívüli nevelésének, művelődésének és az ifjúsági képzések támogatása, - az egészségkárosító szerek fogyasztásának megelőzésére irányuló programok támogatása. 7./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Khtv. 26.§.c/pont 11. alpontja): - hátrányos helyzetű emberek, embercsoportok (péládul vakok- és gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek) életminőségének javítása, - az érintettek munkába állását elősegítő tevékenység támogatása. 8./ Az euroatlanti integráció elősegítése (Khtv.26.§.c/pont 19. alpontja): - egyetemi hallgatók nemzetközi képzésének elősegítése, - egyetemi oktatók nemzetközi továbbképzésének elősegítése.
Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás. (Khtv. 26. § c./ pont 15. alpontja)
Katasztrófa-elhárítás, így különösen adománygyűjtés.
Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (Khtv. 26. § c./ pont 21. alpontja)
Árvíz, illetve belvíz által megrongált épületek felújítása. ... >>

Abonyi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2740 Abony, Vasút út 2.sz.
képviselő: Mucsányi Tamás
Az abonyi gyermekek egészséges életmódra nevelése, gyermekétkeztetésének támogatása, szabadidős programjainak, gyermeküdültetés szervezése támogatása. Középiskolai és felsőfokú tanulmányokat folytató abonyi diákok támogatása (pl: kollégiumi térítési díj, ösztöndíj stb.). Különösen a halmozottan hátrányos helyzetű abonyi gyermekek támogatása. ... >>

Abonyi Imre Fogathajtó és Lovas Sport Egyesület Bugac

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6114 Bugac, Béke u. 10.
képviselő: Szabó László elnök
Bugac és vonzáskörzetében élő emberek körében a lovassportok népszerűsítése a fogathajtás és a lovaglás oktatása, fejlesztése, versenysportolók nevelése. A fogathajtás és a lovaglás által minden korosztály mozgásigényének kielégítése, tömeg-és szabadidősportok szervezése, egészséges életmódra nevelés. A fogathajtó és lovassport terjesztése, továbbfejlesztése és minden korosztály számára elérhetővé tétele, sportbaráti kapcsolatok kialakítása, különféle edzésmódok és nevelési metodiák elsajátítása. Fogathajtó versenyek rendezése, azon történő részvétel támogatása. A lovas és fogathajtó kultura őrzése, hagyományainak ápolása, megismertetése és Abonyi Imre szellemében annak továbbfolytatása. A bugaci pusztai élet és lovassport összefüggéseinek megismertetése a környezet és fogathajtás, lovaglás kapcsolatainak feltárása, megismertetése és továbbfolytatása, lovassportok, lótenyésztés, lótartás megismertetése. Gyógylovaglás és mozgáskorlátozottak lovagoltatásának, fogathajtásának szervezése, részükre edzőtáborok, versenyek szervezése.A falusi turizmus fejlesztése, lovas élettel, fogathajtással kapcsolatos gyűjtemény és kiállítóhely létrehozása az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Abonyi Nosztalgiakórus Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

2740 Abony, Tószegi u. 1/B.
képviselő: Bukor Erzsébet ( elnök )
Kulturális örökségek megóvása, kulturális tevékenység az Abonyi Nosztalgiakórus létrehozásával és fenntartásával. Koncertek, énekversenyek szervezése és lebonyolítása mind Magyarország területén, mind pedig a külföldi magyarlakta területeken (felhasználva a meglévő kapcsolatokat a Sárrétudvariban, illetve az erdélyi Tordasszentmihályon működő vegyeskarokkal). A kórus repertoárjában szerepelnek az autenikus magyar népdalkincs darabjai is. Az egyesület végzi a jövőben az abonyi Bihari János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kertjének gondozását, ápolását, takarítását, illetve tervbe veszi Abony város köztéri parkjaiban is hasonló munkálatok végzését. Az Abonyi Családsegítő Szolgálattal együttműködve koncertek tartása a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. ... >>

" Ács István " Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3900 Szerencs, Rákóczi u.79.
képviselő: Lapis Tiborné
Ács István volt egri segédpüspök szellemi hagyatékának ápolása.A hagyatékból létrehozott könyvtár működtetése. Családi élet erősítésén alapuló közösségteremtő gondolat továbbvitele. Karitasz munkatársak képzése és továbbképzése. Közösségteremtést segítő tevékenység támogatása. ... >>

Activus Egyesület

(természetvédelem,szociális)

4241 Bocskaikert, Báthory u. 47.
képviselő: elnök Fási Ágnes, titkár Balogh Attiláné
Bocskaikert szociális rászorultjainak támogatása, családtámogatás, a település
természet- és környezetvédelmének támogatása. ... >>

Ad perpetuam memoriam (örök emlékezetre) Adorans Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1021 Budapest, Bölöni György u. 16.
képviselő: Simala Péter
Különböző mozgásfejlesztési alternatívákat alkalmazó oktatási intézmény létrehozatala. Folyamatos pedagógiai, ortopéd orvosi felvilágosítás, háttér információk szolgáltatása az ilyen intézmények munkájáról, az igényelhető állami és alapítványi támogatásokról. A külföldi mozgássérült gyermekek hazai oktatása, fejlesztése, részükre gyógyászati segédeszközök juttatása. A mozgássérült emberek foglalkoztatása, részükre munkaeszközök fejlesztése. ... >>

Ádándi Általános Iskolásokért ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8653 Ádánd, Széchenyi utca 8.
képviselő: elnök Torda János
Az alapítvány célja, hogy az ádándi Általános Iskola (8653 Ádánd, Széchenyi u. 8.) diákjai számára biztosítsa az iskolai oktatáshoz kapcsolódó szakmai képzést és ennek magasszintű kiszélesedését, a tanórákon kívüli ismeretszerzés, kultúra, művészeti tevékenység és sport területén az esélyegyenlőség biztosítása melletti részvételt. A fentiek megvalósulása érdekében különösen: - nevelési és oktatási tevékenység támogatása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés elősegítése, - kulturális tevékenység (hagyományok kialakítása, megőrzése és annak támogatása), - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - az iskola által szervezett diákrendezvények, - tanulmányi kirándulások, színházlátogatások, tanulmányi versenyek, vetélkedők, szakkörök - támogatása, - diáksport-rendezvények szervezése, lebonyolítása, vidékre utaztatás biztosítása, - taneszközök, játékok vásárlásához támogatás nyújtása, - 8 év alatti, kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló jutalmazása emléklapon, melyen szerepel az alapító neve (a jutalom 5.00,-Ft értékű könyvutalvány). Az alapítvány céljának tekinti, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatását, támogatások igénybevételét és nyújtását. ... >>

Add a Két Kezed Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1141 Budapest, Bonyhádi út 98. fszt./1.
képviselő: Esti Nóra
Magyarország elmaradottabb térségeiben élő hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok és felnőttek élethelyzetének javítása, társadalmi integrációjának elősegítése oktatási, kulturális, művészeti tevékenységgel. ... >>

Add a kezed az esélyegyelőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Szent I. utca 9.
képviselő: Kóka Ágnes
Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósítása érdekében prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzése. A humán erőforrás tudás- és kézségszintjének fejlesztése. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az egyesület alapszabályának 2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

"Add a Kezed" Mozgássérültek Egyesülete

(szociális)

6636 Mártély, Községház u.6.
képviselő: Arnóczky Györgyné elnök ... >>

Addetur /Adj Hozzá/ Alapítvány

(szociális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
képviselő: Gyug Ferenc
A Mozgássérültek Állami Intézetéből kikerülő vagy kikerült mozgássérült fiatalok önálló munkakezdésének, vállalkozásának támogatása. ... >>

ADDIKCIÓ ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

8700 Marcali, Gábor Á.u.2.II/2.
képviselő: Bertalan Gyula
Marcali és vonzáskörzetében létesítendő rehabilitációs munkahelyteremtő beruházások támogatása, illetve működésének segítése. A várható igények elbírálásánál elsőbbséget élveznek azok a kezdeményezésk, amelyek a MÜM 4/1991.rendeletén túl az alkoholbetegséghez kapcsolódnak.Továbbá célja, ennek a halmozottan hátrányos helyzetű réteg szociális helyzetének javítása. ... >>

Addiktológiai Kutató Intézet Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1121 Budapest, Remete u. 12.
képviselő: Dr.Gerevich József
szenvedély- és egyéb betegségek megelőzése, dohányzás, gyógyszerabuzus, kábítószerfüggőség és AIDS megelőzése az iskolában, lakóhelyi közösségekben, kortárscsoportokban - szenvedélybetegek gyógykezelése, utógondozása és rehabilitációja, rehabilitációs foglalkoztatása - szenvedélybetegek szűrése, drogbetegek AIDS megelőzése, szűrése, AIDS tréningje - szenvedélybetegekre vonatkozó kutatások - modellkísérletek, akcióprogramok és értékelésük - szakemberképzés és továbbképzés a szenvedélybetegségek területén - nemzetközi kapcsolatok kiépítése, külföldi tanulmányutak, külföldi konferenciákon való részvétel, szakembercsere hazai és külföldi szervezetek között - európai összehasonlító kutatásokban való részvétel - hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés kutatásban, gyógyításban, képzésben és megelőzésben, az euroatlanti integráció segítése - hazai és nemzetközi konferenciák szervezése - szakkiadványok szerkesztése, kiadása - kisebbségi-, emberi- és betegjogok érvényesítése - magyarországi etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság addiktológiai problémáinak segítése - gyermek- és ifjúságvédelem - kábítószer-, alkohol- és egy kémiai szerekkel kapcsolatos policy-jellegű kutatások és tevékenységek - gyógykezelés - egyéb gyógyító intézmény alapítványi formában való működtetése ... >>

ADELANTE ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Állomás tér 5. fszt./1.
képviselő: Mráz Sándor Zoltán
A szenvedélybetegek számának csökkentése. A társadalmi esélyegyenlőtlenségből eredő egészségbeli egyenlőtlenségek csökkentése. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi életesélyeinek javítása. Egészségügyi, szociális, társadalmi vonatkozású kutatások, felmérések készítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

ADEPTUS Alapítvány a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulási lehetőségeiért

(intézményi,oktatási,szociális)

6612 Nagytőke, Széchenyi tér 7.
képviselő: Csákóné Kuczora Zsuzsanna, a kuratórium tagja, Kiss Eszter, a kuratórium tagja, Kovács László, a kuratórium elnöke
A hátrányos helyzetű iskolás és pályakezdő fiatalok továbbtanulási, átképzési, elhelyezkedési ill. vállalkozási lehetőségeinek támogatása és elősegítése, szociális helyzetük javítása. ... >>

Adj Esélyt az életért Egyesület

(szociális)

2310 Szigetszentmiklós, Fenyő u. 42.sz.
képviselő: Beszteri László elnök, Vajda Zoltán elnökhelyettes ... >>

Adj esélyt az élethez Gyermekalapítvány

(egészségügyi,szociális)

8914 Vasboldogasszony, Petőfi út 92
képviselő: Szabó Sándor
Életet veszélyeztető betegségben szenvedő gyermekek és családjainak támogatása. Gyógyíthatatlan betegségben, valamint fogyatékkal élő gyermekek életminőségének javítása. Kritikus élethelyzetbe került családok támogatása. Gyermek- és Ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Egészségmegőrzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Adj Esélyt Független Cigány Társadalmi Szervezet

(oktatási,szociális,kulturális)

8772 Zalaszentbalázs, Kossuth út 7.
képviselő: Fülöp Zoltán József
Az emberi és állampolgári jogok védelme, azon belül is a kisebbségek védelme. A cigányság társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. A cigány népművészet és kultúrkincsek megőrzése, a cigány nyelv oktatásának elősegítése. A társadalmilag hátrányos helyzetbe került cigányság szocializációjának elősegítése. ... >>

Adj esélyt Nemzetközi Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 4.
képviselő: Kecskés Ferenc, Száraz József
A magyarországi és a szomszédos országok, főként erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és edélvidéki mamgyar és más nemzetiségű mozgássérültek szabadidő és sportevékenységének szervezése és bonyolítása üdülési keretek között. külföldön élő magyar nemzetiségiek részére magyar nyelv és irodalom történelem oktatása nyári táborozások megszervezése által. ... >>

Adjuvans Caritas Közhasznú Alapitvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 1 4/51
képviselő: Szabó István
Szellemi fogyatékos emberek szociális és szellemi fejlődését segítő tevékenység támogatása és egyéb az alapító okiratban foglaltak alapján.
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rahabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Adománykosár Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

5662 Csanádapáca, Árpád utca 3.
képviselő: elnök Annus Sándor Péter
Csanádapáca területén a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló családok, gyermekeiket egyedül nevelő szülők, nyugdíjasok, létminimum alatt élők támogatása. A települési óvoda, iskola, szociális otthon és az intézmények lakói, diákjai és dolgozói részére rendezett közös ünnepségek támogatása. Az egészséges, sportos életvitel hirdetése, és tárgyi jellegű adományok formájában történő propagálása. Az oktatás, a művelődés támogatása, azon személyeken keresztül, akik tehetségesek, de anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé a kibontakozásukat. ... >>

Adra - Vitium Esélyegyenlőség Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 4.
képviselő: Dr. Kováts Ákos
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon, EU követelményrendszerhez igazodva, az állami és önkormányzati ellátórendszer intézményi feltételeinek támogatása, esetenként szerződés alapján történő átvállalása. Khtv.26/C/2: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Khtv.26/C/17: rehabilitációs foglalkoztatás Khtv.26/C/18: munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Adra Spess Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2049 Diósd, Ifjúság u. 6/A I/5.
képviselő: Holinszki Ottó
Az EU-hoz való csatlakozás feltételrendszerének megteremtése az egészségügyben. Egészségügyi rehabilitációs oktatási intézmények eszközfejlesztésének segítése. Down-kóros gyermekek támogatása. ... >>

"Adultus" a Felnőttképzést és Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. utca 93/B.
képviselő: elnök Laskai Hajnalka, társelnök dr.Horváth Lívia
A minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő konstrukciójú felnőttképzés és szakképzés támogatása, fejlesztése, és annak művelésének támogatása. Az alapítvány célja továbbá Akkreditált Felnőttképző Intézményekhez jelentkező hátrányos helyzetű résztvevők támogatása. Ezen belül is új munkakörök szakképzési hátterének biztosítása, új pályaválasztási irányok megteremtése, az iskolai és iskolán kívüli képzésben a csökkent munkaképességű munkavállalók illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése. Akkreditált képzése támogatása abban az esetben, ha az egyén a munkakörülményeit és jövedelmét csakis átképzés útján tarthatja meg. A fenti célon belül az Alapítvány egyik konkrét célja az ügyfélszolgálati szakma felmenő szakképzési rendszerének támogatása többféle képzési forma párhuzamos végzésével. Az Alapítvány céljának tekinti továbbá a nemzetközi szakképzési kapcsolatok ápolását, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációját, a folyamatos információcsere biztosítását, valamint az Európai Unióban leggyakoribb nyelvek oktatásának támogatását. ... >>

Ady Endre Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8722 Nemesdéd, Fő u.64.
képviselő: Nagyné Visnyei Mária
A Nemesdédi Általános Iskolában az is- kolai diákközélet eseményeinek gazdagí- tása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és tá- mogatása, a működő diákönkormányzat munkájának támogatása, a diáksport tá- mogatása, az iskola kultúrális és kie- gészítő oktatási programjainak támoga- tása, hátrányos helyzetű és adottságú diákok támogatása. ... >>

"AEGONOSOK EGYMÁSÉRT ÉS MÁSOKÉRT" Szakszervezeti Alapítvány

(természetvédelem,érdekképviselet,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 1.
képviselő: Kovács Éva
a munkavállalók, vállalkozók és családtagjaik, szakszervezeti tagok, stb. szellemi életének, művelődésének, a kultúra bármely területének az épített és természeti értékek védelmének, valamint a humán szolgáltatások javításának támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal