Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

szociális civil szervezetek


Találatok száma: 8155
3. oldal

A Jobbágyi Általános Iskola Gyermekeinek Jövőjéért / közhasznu /

(intézményi,oktatási,szociális)

3063 Jobbágyi, Iskola u.2-4. Általános Iskola
képviselő: Rácz Katalin
A tehetséges tanulók tanulmányi munkájának támogatása, az eredmények elismerése, jutalmazása a tanév végén. Az önhibájukon kivül hátrányos helyzetü családok tehetséges szorgalmas gyermekei tanulmányi munkájának támogatása, helyi tanulmányi versenyek megrendezésének területi, megyei, országos tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása. ... >>

A Jót Meg Kell Tenni Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1021 Budapest, Ötvös u. 7.
képviselő: Fábián Emília
A Budapest Főváros Önkormányzata Ötvös J. utcai Általános Iskola és Diákotthon többszörösen hátrányos helyzetű növendékei szabadidős programjának a támogatása. ... >>

A jövő biztonsága Alapítvány

(szociális)

2330 Dunaharaszti, Damjanich u.30.sz.
képviselő: Seres Jánosné
A szociálisan rászoruló l8-55 év kö- zöttiek támogatása. ... >>

A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület

(szociális)

3672 Borsodnádasd, Petőfi tér 1
képviselő: elnök Szántó Endre ... >>

A jövő Gyermekeiért Alapítvány a Fővárosi Általános Iskola Diákotthon és Gyer- mekotthon Alapítványa

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.sz
képviselő: Osvalda Zoltánné
A személyiség fejlődését hatékonyan biztosító diákottnoni nevelés felté teleinek megújítása, az ifjúság új erkölcsi értékrendjének kialakítása. A diákotthoni növendékek személyiségét építő, kreativitásukat fejlesztő öntevékenység létrehozása és azok anyagi támogatása..Önmegvalósításra, kibontakozásra, egészséges mentális és testi életmódra, a demokratikus önszerveződő társas élet motiváló diákotthoni pedagógiai realizálása. Tehetséggondozás, illetve a szociális hátrányos helyzetűek részére ösztöndíjak kiírása. A diákotthoni diáksport, az egészséges életmód eszményének kialakítása a bentlakásos diákok szemléletében. Káros szenvedélyek kialakulásának elterjedésének megelőzése, preventív ismeretterjesztési formák támogatása. A diákotthoni művelődési lehetőségek bővítése, a meglévők továbbfejlesztése, értékes hagyományok ápolása. Hon-és nemzetismereti programok létrehozása, ennek érdekében tanulmányi kirándulások és természetjárások rendszeres szervezése. A családi életre felkészítés érdekében nevelési program kialakítása és megvalósítása, felvilágosítás és ismeretterjesztés. A hatékonyabb diákotthoni pedagógiai munkavégzés érdekében az információ és oktatás technikai rendszer fejtése és kiegészítése. A diákotthoni környezet otthonossá tétele és fejlesztése. A pedagógusok szakmai továbbfejlesztését biztosító tapasztalatcserék szervezése, továbbképzések támogatása. ... >>

A Jövő Hídjai közhasznú egyesület

(oktatási,kulturális,szociális)

6640 Csongrád, Dob utca 4-8.
képviselő: Horváth Erik, alelnök, Podhoretz János, elnök
A halmozottan hártányos helyzetű gyerekek jövőbeni elképzeléseinek elősegítése. Célja szerinti besorolása: szociális, oktatási, kulturális, gyermek és ifjúságvédelmi, kutatási tevékenység. ... >>

A Jövő Iskolája Magyarországi Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális)

2030 Érd, Aszfaltozók u. 10/a.
képviselő: Kabarcz Zoltán
Nevelés, oktatás,képesség fejlesztése, ismeretterjesztés a világos jövőkép kialakítása, feltételeinek megteremtése, koordináló közösség kialakítása, résztvevő pedagógusok, közösségformáló személyek találkozói, tapasztalatcseréje, képzése, közösség és jövőkép alakító programok a gyerekek számára, az iskolai hasznosítási lehetőségek kidolgozása, fltárása, progresszív kezdeményezések támogatása, illetve a támogatás lehetőségeinek megteremtése, programszervezés szülők számára, gyermeknevelési tanácsadás megszervezése. Magyarországon jól működő programok tevékenységi és intézményi formák (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) civil kezdeményezések megszervezése a határokon túl is. Értékközvetítő programok, anyagok készítése és a létrehozás segítése, iskolák közösségek használatára jövő iskolája program és pályázat a pályázat célját felszínre hozni és összegyűjteni azokat a kezdeményezéseket, konstruktív elképzeléseket, javaslatokat, amelyek megvalósítása hozájárulhat a jövő évezred generációinak méltóbb neveléséhez és teret kívánunk biztosítani az alkotó képzeletekre is. Időszakos találkozók, nyári táborok szervezése, tanulmánykötetek, évkönyvek, szakmai munkák létrehozása, kiadásának segítése, kiadása, csereutazások, cserediákprogram. Konferenciák és szemináriumok szervezése, könyvajánlat, video- és hanganyag létrehozása és terjesztése. Számítógépes kapcsolat és hangposta szolgáltatás megteremtése. Széleskörű európai és egyéb nemzetközi kapcsoaltok kialakítása és ápolása, szellemi innováció. ... >>

"A jövő iskolájáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9145 Bágyogszovát, Árpád u. 51.
képviselő: Horváthné Szabó Csilla
A magyar nyelv és irodalom területén szervezet vetélkedők, versenyek, pályázatok támogatása, a tehetséges, kiváló eredményt elért tanulók támogatása, jutalmazása, a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az iskolai oktatást - nevelést segítő programok, tanulmányi versenyek, tanulmányi kirándulások támogatása, az iskolai taneszközök fejlesztése. ... >>

A jövő tehetséges, viszont hátrányos helyzetű gyermekeiért alapítvány

(oktatási,szociális)

1077 Budapest, Dohány utca 68. IV./3.
képviselő: Kárpáti János Gergő, Ladányi György, Ladányi Kálmán
Megkeresni és támogatni mindazon tehetséges fiatalokat, akik segítség nélkül valószínűleg elkallódnának a társadalomban. Az alapítvány ezért méltányos, hatékony és tényleges segítséget kíván nyújtani a társadalmi szférában hátrányos anyagi helyzetű családokban nevelkedő, kiemelkedően tehetséges gyermekek részére. Alapítványunk fő célja a kapcsolattartás. Támogatni azon gyermekeket, melyek valamilyen téren kiemelten tehetségesek, azonban a továbbképzéshez szükséges összeg a család számára nehézkesen vagy abszolút nem előteremthető a mai magyarországi viszonyok mellett. ... >>

A Jövő Záloga Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.
képviselő: Székely Klára kuratóriumi elnök
Tehetséges diákok támogatása, akik közép- vagy felsőfokú iskolában tanulnak és családjuk rossz anyagi helyzete veszélyezteti tanulmányaik további folytatását. - Azon tehetséges diákok továbbtanulásának elősegítése, támogatása, akik közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatára sikeresen felvételt nyertek, de rossz anyagi körülményeik a továbbtanulást nem teszik lehetővé az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

A Jövő Záloga Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1038 Budapest, Pusztakúti köz 8. A
képviselő: Dr. Börcsök Imre
A magyar állampolgárok és a Magyarországon élő külföldi állampolgárok, valamint a határokon túli magyarok ? közöttük a gyermekek és a hátrányos helyzetű nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó személyek ? nevelésének és oktatásának, továbbá kulturális és sporttevékenységének támogatása;
A családsegítés, az időskorúak gondozásának előmozdítása, valamint az egészségmegőrzés elősegítése. ... >>

A jövőért Alapítvány

(szociális)

9700 Szombathely, Aréna u. undefined 10
képviselő: * Nincs adat *, Dr. Asbóth Mária ... >>

A Jövőért Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Deák Ferenc u.19.
képviselő: Kónya Lajos (kuratóriumi elnök), kuratóriumi titkár Herman Szabolcs
Szociálpolitikai, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megoldásának elősegítése Heves Megye területén.
Pk.60256/1991/63. sz. végzéssel célkiegészítés:
Információs és tanácsadói szolgáltatás, szociális ügyintézés a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára, annak érdekében, hogy a különböző szolgáltatásokat, a törvény szerinti támogatási formákat igénybe vehessék.
A fenntartható fejlődés három egyenrangú pillére a gazdaság, társadalom és a környezet harmonikus fejlesztése. Cél a környezeti fenntarthatóság biztosításának elősegítése:
- a környezeti követelmények elfogadásának és megtartásának elősegítése,
- az emberi szükségletek kielégítése és a megfelelő környezet állapot közötti egyensúly biztosításának segítése,
- a meglevő értékek védelme és megőrzése (természeti és kulturális stb. értékek),
- a helyi közösségek hosszú távon egészséges környezetének biztosítása,
- a környezet tudatos szemlélet megismertetése, elfogadtatása és elterjesztése.
A Nyugat Európai tapasztalatok, hasznosítható eljárások adaptálása és terjesztése az alapítvány céljaihoz kapcsolódó területen.
Szakmai és pénzügyi tanácsadás közhasznú szervezetek számára. Képzések, tréningek, szemináriumok egyéb oktatási tevékenység szervezése és bonyolítása közhasznú szervezetek számára. Közhasznú szervezetekben folyó programok menedzselése. ... >>

A Kabai Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4183 Kaba, Kossuth u. 2.
képviselő: elnök Szabóné Tőzsér Anikó
Anyagi alap nyújtása:
- Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartásához
- Oktatás korszerűsítéséhez
- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatásához.
Gyermek és ifjúság védelem, hátrányos helyzetű és beteg gyermekek támogatása.
Iskolában tervbe vett sportlétesítmény kialakításához anyagi segítség. ... >>

A Kakasszéki Emberekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

6821 Székkutas, IV. kerület 130.
képviselő: Blahó János, a kuratórium elnöke, Deák Sándorné, a kuratórium alelnöke
A rászoruló kakasszéki lakosok szociális támogatása, új kakasszéki munkahelyek megteremtésében részvétel, a kakasszéki lakosok részére ismeretterjesztő, kulrutális célok érdekében klubok működtetése, a kakasszéki környezet megóvása, rekonstrukciója. ... >>

A Kapu Addigtológiai Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,egyéb)

8360 Keszthely, Ady E. út 4/B.
képviselő: Háder György
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a legális és illegális psychoaktív szerek okozta függőségek rehabilitációjában való segítségnyújtás a TC modell és a ?Minnesota? modell ötvözetével, amelynek során az alapítvány megismerteti és biztosítja a közhasznú szolgáltatásait széles körben, lehetőség szerint bármely, önkéntesen jelentkező, rászoruló személy részére, akár anonimitás biztosításával is. Az alapítvány tevékenységével elő kívánja segíteni a ?szenvedélybetegek? társadalomba történő visszailleszkedését és az e témakörhöz tartozó felvilágosító, egészségmegőrző tevékenységével, előadások, nyílt napok szervezésével preventív tevékenységet is kíván folytatni, különös tekintettel a sport gyógyító határára. E célok elérése érdekében az alapítvány egészségügyi rehabilitációs intézetet kíván székhelyén fenntartani, amely az állam vagy az önkormányzat által biztosítandó személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátás. ... >>

A "KÉK SZALAG ÚTJA" FÜGGETLEN BUDDHISTA REND EGYHÁZA

(oktatási,szociális,egyéb)

7759 Lánycsók, II.Lajos u. 1.
képviselő: egyházfő Paczér József
Vallásos cselekmények, szertartások végzése, vallásoktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

A Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3396 Kerecsend, Fő út 55.
képviselő: Román Lászlóné, Tóth Albin (ellenőrző biz.elnöke)
Hátrányos helyzetű tehetséges kerecsendi fiatalok tanulmányainak támogatása, továbbtanulási esélyek növelése a helyi oktatás feltételeinek fejlesztésével. A közalapítvány politikai szervezeteket, pártokat nem támogat. ... >>

A Keresztény Ifjúságért a Jövőért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
képviselő: Felföldi László
Segíteni az ifjúságot keresztényi nevelésében, krisztusi életének fejlődésében. Segíteni hittancsoportok létrejöttét, támogatni azok munkáját. Hittan- táborok szervezése. Bátorítani a fiatalokat a helyi keresztény közösség életébe való bekapcsolódásban. Támogatni minden olyan programot, rendezvényt, ahol a keresztény közösség érdekei ezt megkívánják. Olyan ifjúság kinevelése, amely alapját képezi egy keresztény szellemű Magyar Társadalom létrejöttének. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak védelme. ... >>

"A KERESZTYÉN NEVELÉSÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3770 Sajószentpéter, Kuruc utca 12.
képviselő: Pogonyi Mihály
a keresztyén szellemű óvoda elindításának támogatása a székhelyen,
az óvoda tárgyi, anyagi, infrastrukturális feltételeinek megteremtése és folyamatos javítása,
az óvodai nevelés megszervezése után az alapfokú keresztyén iskolai oktatás megszervezésének támogatása,
a keresztyén nevelést igénylő, hátrányos helyzetű családoknak, az óvodai nevelés igénybevételéhez szükséges segítségnyújtás (közlekedés, étkeztetés, tárgyi eszközök, ruházat, stb.),
modern technikai eszközök beszerzésének támogatása az oktatás-nevelés színvonalának emelésére,
a keresztyén tankönyvek, segédletek, kiadványok megjelenésének támogatása,
a minőségi keresztény oktatás-nevelés népszerűsítése. ... >>

A Kertváros Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
képviselő: Zseni László kuratóriumi elnök
Kertvárosi Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása. Tanulók szabadidős tevékenységének támogatása. Hátrányos helyzetű tanulók segítése. ... >>

"A Kicsikért" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1106 Budapest, Vadszőlő utca 6. III. 2.
képviselő: Hähnel Diana
A kiskorú gyermekek úszásoktatásának szervezése és a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. ... >>

A Kisvarsányi Cigányokért GondolkodókEgyesülete

(szociális)

Tiszavid, Szondi u.17.
képviselő: Rózsáné Tóth Mária ... >>

"A kollégiumért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth u. 31.
képviselő: Csoma Lászlóné, Gál Gabriella, Sánta Erzsébet
Képessé tenni az intézményt a pedagógusok és a tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer kidolgozására. Hozzájárulni a kiemelkedő képességű, hátrányos helyzetű tanulók hazai és külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez. Elősegíteni a kollégiumi nyelvoktatás feltételeinek megteremtését. Kollégistáink számára fejleszteni a mikrokörnyezetünket, fokozni az "otthonosság" érzetét. ... >>

A Korszerű Adácsi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3292 Adács, Rákóczi út 20-24.
képviselő: kuratóriumi elnök Csontos Ildikó
Az Adácsi Általános Iskola diákjai számára korszerű technikai eszközök biztosítása, mely az oktatás színvonalás oly mértékben javítják, hogy az hosszú távon alkalmassá válik az európai szintű műveltség elérésére.E célt szolgálja a szakmai felszereltség javítása; az oktató - nevelő munka feltételeinek korszerűsítése; az idegennyelvi oktatás feltételeinek javítása; a hátrányos helyzetű diákok anyagi és tárgyi eszközökkel történő támogatása; számítástechnikai - informatikai alapképzés bevezetése; szakmai jellegű továbbképzések iskolán belüli megvalósítása. ... >>

A korszerű és a hagyományokat is ápoló mezőgazdasági szakoktatásért alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5742 Elek, Szent István utca 4-6.
képviselő: elnök Nádor Mária
Az alapítvány céljaként többek között tenni kíván a hátrányos helyzetű vidéki tehetséges fiatalok támogatásáért, megyénk hagyományaihoz kapcsolódó hiányszakmák képzési feltételeinek támogatásáért. A nyelvismeret, az idegennyelv ismerete és a szakmai kultúra fejlesztése. ... >>

A korszerű takarmányozásért Alapítvány

(szociális)

1113 Budapest, Badacsonyi utca 9. II.
képviselő: Dinnyés Lászlóné dr., dr. Babinszky László
A legkorszerűbb takarmányozási szakmai ismeretek terjesztése által a biztonságos mezőgazdasági termelés és élelmiszerfeldolgozás versenyképességének javítása minél szélesebb körben. ... >>

"A kótaji Általános Iskolás Gyermekekért" Közalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4482 Kótaj, Szent I. út 13.
képviselő: Kovalecz Gáborné
szociális tevékenység, családsegítés, nevelés-oktatás, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egyéb- az alapító okirat szerint ... >>

A Kovácsházi Reformátusokért Alapítvány

(szociális)

5800 Mezőkovácsháza, Táncsics utca 43.
képviselő: elnök Kitlingerné Lengyel Erika
Hitéleti jellegű rendezvények szervezése, szociálisan rászorulók támogatása, karitatív tevékenység, e célok eléréséhez anyagi feltételek megteremtése. További célok a református egyházközség - a hitélet és a kegyesség céljait szolgáló ingatlanainak helyreállítása, fenntartása, bővítése, felszerelése, a hitélet gyakorlásához szükséges feltételek biztosítása. ... >>

A Kör Egyesület

(szociális)

4300 Nyírbátor, Ifjúság út 13.
képviselő: Kovács Róbert
Észak-alföldi régió területén az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, gyermekvédelmi gondoskodásban élő, hátrányos helyzetű roma illetőleg nem roma fiatalok megsegítése. Hátrányos helyzetű fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez szükséges kézműves jellegű foglalkozások szervezése, az így létrejött termékek jelképes áron történő étékesítésében való segítség. Információs szolgáltatás pályázati lehetőségek illetőleg diákmunkák területén. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Klapka u. 7.
képviselő: Demeter András dr. (k. tag), Joó Csaba dr. (k. elnök)
A 7. sorszámú végzéssel KIEGÉSZÜL: - Oktatás, és az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, eszközök beszerzése. - Támogatni a diákönkormányzat iskolai szintű rendezvényeit. - Az iskola tanulóinak, dolgozóinak támogatása rendkívül súlyos egészségügyi, szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő táborok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekapcsolat, tanulmányút finanszírozása. Pk.60.014/1991/29.sz. végzéssel új cél: a) Az Andrássy György Közgazdasági Szak- középiskola nevelőtestülete által alapí- tott az "ISKOLÁNKÉRT-DR. ÓRIÁS NÁNDOR JUBILEUMI EMLÉKÉREM" anyagi fedezetének biztosítása. Az emlékérmet kaphatják a kiemelkedő munkát végző pedagógusok és iskolai dolgozók, a kiváló tanulmányi, kulturális eredményeket elérő tanulók és a közgazdasági szakoktatásért eredménye- sen tevékenykedők. b) Az alkotó, innovatív iskolafejlesztő és szervező, tantárgygondozói tevékeny- séget folytató tanárok, munkacsoportok, szakmai munkaközösségek munkájának anyagi megbecsülése, jutalmazása. c) Ösztöndíj-támogatás a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és a szakma legtehetségesebb, legeredményesebb ta- nulók számára. d) A megújuló gazdaság vállalkozói, adó számviteli, pénzügyi, közigazgatási rendszere érdekében magasszintű szakmai ismeretekkel és nyelvvizsgával rendelke- zők képzéséhez anyagi segítség nyújtása. e) Az alma mater hagyományainak ápolása, a közgazdasági, ügyviteli, informatikai és gazdasági tevékenység közérdekűségé- nek erősítése (szakmai konferenciák, ta- lálkozók, publikációk, ünnepségek, jubi- leumi rendezvények költségeihez történő hozzájárulással). f) Oktatás és az oktatás anyagi, techni- kai feltételeinek javítás, eszközök be- szerzése. g) Támogatni a diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek rendezvényeit. h) Az iskola tanulóinak, dolgozóinak tá- mogatása rendkívül súlyos egészségügyi szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő tá- borok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekap- csolatok, tanulmányút finanszírozása. Az iskola jó tanulmányi eredményű, szo- ciálisan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása pályázat alapján. i) Szakképesítés megszerzésére felkészí- tő, iskolarendszeren kívüli felnőtt és egyéb oktatás, központi képzési progra- mok alapján. ... >>

A Közjóért - Pro Bono Publico - Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3390 Füzesabony, Rákóczi u.55.
képviselő: Bocsi Imre (kutratóriumi elnök)
Az alapítvány célja, hogy a Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet működési területén pénzbeni jövedelemmel, természetes juttatással támogassa az itt élő - elsősorban takarékszövetkezeti tag - lakosokat. - akiknek idős koruk, tartós betegségük, munkaképesség csökkenésük, vagy egyéb szociális ok miatt létszükségletük kielégítése tartósan vagy átmenetileg veszélyeztetve van. - segítse elő a mozgáskorlátozottak beilleszkedését és egyesületek tevékenységének kiteljesedését, - járuljon hozzá az egészség megőrzését szolgáló eszközök beszerzéséhez, egészségügyi, szociális és közcélú intézmények megvalósulásához, működéséhez, továbbá - támogassa a szabadidő és tömegsportot, illetve a sportegyesületek ilyen irányú tevékenységét, - biztosítson lehetőséget azon felsőfokú iskolába járó fiataloknak, akik vállalják, hogy a végzettség megszerzését követően községükben maradnak. ... >>

A KÖZSZOLGÁLAT NYUGDÍJASAIÉRT

(szociális)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Pók Ferenc kuratórium elnöke
Dunaújváros Megyei Jogú Város Költségvetési intézményeiből és azok jogelődjeiből nyugállományba vonult, kizárólag nyugellátásban részesülő személyek életminőségének, szociális helyzetének javítása. ... >>

A Lábatlani Református Egyházközség működésének és társadalmi, egyházi, karitativ célkitűzéseinek támogatására (1731/2004)

(szociális)

2541 Lábatlan, Dózsa György út 112.
képviselő: kuratórium elnök Csathó István
A szociális tevékenység, családsegités, időskorúak gondozása, műemlékvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, stb. közhasznú szervezet. ... >>

A Lakiteleki Gondozási Központért Alapítvány

(szociális)

6065 Lakitelek, Béke utca 20.
képviselő: Kapás Béláné kuratóriumi titkár, Tóth Ferencné kuratóriumi elnök
A Lakiteleki Gondozási Központ fejlesztésének elősegítése: a gondozottak ellátási körülményeinek javítása, a környezet esztétikusabbá tétele, az ápolási- gondozási munka tárgyi feltételeinek körszerűsítése, csoportos kirándulások támogatása, hozzájárulás a rendezvények költségeihez. ... >>

A Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Lunkányi J.u.10.
képviselő: Modok Gáborné kuratóriumi elnök
Segíti a rászoruló tanulókat az iskolai munkával összefüggő dolgokban, ösztönzést nyujt a nevelők és tanulók minőségi munkájának javításához. Segíti a rászoruló tanulókat az iskolai munkával összefüggő dolgokban, ösztönzést nyujt a nevelők és tanulók minőségi munkájának javításához. Az Alapító ezen Alapítvánnyal segíti az iskola tanulóinak a tárgyi, és a kor követelményeihez alkalmazkodó, az eredményesebb oktató-nevelő munkát segítő egyéb feltételek biztosítását. ... >>

A Látássérült Gyermekek és Fiatalok Társadalmi Integrációját Segítő Országos Szülői Egyesület

(szociális)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
képviselő: dr. Fábián Magdolna, Katona Krisztina elnök, Kuli Andrea, Mendlyné Szerbin Ágnes, Zsolnai Andrea
A látássérültek (vak és gyengén látók) és szüleiknek segítése a gyermek sérülésének felismerésétől az integrált munkába állásuk időpontjáig, úgy mint közérdekű kötelezettség teljesítése. ... >>

A Lélek Művészete Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1046 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 26.
képviselő: Gáti Imréné
Alkotóház éa alkotóműhely létrehozása, működtetése hátrányos helyzetű emberekért. ... >>

A Liberalizált Energiapiacért Alapítvány

(szociális)

4025 Debrecen, Széchenyi u. 35.
képviselő: Dr. Kisteleki Károly elnök ... >>

A Magyar Családokért, a Megmaradásért Közhasznú Alapítvány

(szociális)

6725 Szeged, Teve utca 17.
képviselő: Majoros István, a kuratórium elnöke
A közvélemény tájékoztatása az egyre súlyosabb népesedési válságról, annak következményeiről, a szükséges lépésekről, a gyermekvállalás népszerűsítése, ezekkel kapcsolatos rendezvények, tanácsadások szervezése, tartása, kiadványok terjesztése. ... >>

A Magyar Felnőttképzésért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1114 Budapest, Villányi út 5-7.
képviselő: Dénes Adrienn együttes, Siklósi Csaba együttes
Az Alapítvány egyik fő célja, hogy elősegítse a magyarországi felnőttképzés fejlődését, szélesebb rétegek számára elérhetővé tegye e szolgáltatást. Az Alapítvány e célt elsősorban a hátrányos helyzetűek és kisebbségekhez tartozók támogatásával kívánja elérni. Az Alapítvány másik fő célja, hogy elősegítse a hátrányos helyzetűek és kisebbségekhez tartozók felsőoktatásba történő bekapcsolódását. E célt elsősorban a felvételi, illetve érettségi vizsgára történő felkészülés támogatásával kívánjuk elérni. Az Alapítvány támogatni kívánja a felnőttképzéssel foglalkozó kis- és középvállalkozásokat. ... >>

A Magyar Torma Megmentéséért Alapítvány

(szociális)

4286 Bagamér, Csokonai u. 39.
képviselő: Rácz Péter elnök ... >>

A Magyar Űrkutatásért Alapítvány

(szociális)

1027 Budapest, Fö 68.
képviselő: dr. Horváth András
A hazai asztronautikai és űrkutatási tevékenység elősegítése. ... >>

A Magyarországon Élő Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány

(szociális)

2300 Ráckeve, Szt. István tér 2.
képviselő: Ötvös István elnök
munkabiztosítás és segítése a hátrányos helyzetű emberek részére ... >>

A Majsai Cigány Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6120 Kiskunmajsa, Fő u.130.
képviselő: Tapolcai Pál
A Kiskunmajsán élő, vagy onnan származó általános-és középiskolába, ill.esetleg valamely felsőoktatási intézménybe járó, s ott tanulmányi eredményeiket tekintve kiemelkedő képességű cigánygyermekek támogatása, a tehetséges gyermekek és fiatalok tanulásának segítése. ... >>

A Makói Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6900 Makó, Návay L. tér 12.
képviselő: Molnárné Baranyai Éva, a kuratórium elnöke
A Makói Deák Ferenc Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez- az alapellátáson felül sporszerek beszerzése, az iskolai könyvtár bővítése- történelmi, földrajzi és kulturális ismereteket szerző kirándulások szervezéséhez anyagi fedezet biztosítása. ... >>

A MARTONVÁSÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

2462 Martonvásár, Dózsa Gy. u. 16.
képviselő: Szentgáli Nóra kuratórium elnöke
A rászoruló emberek segítése, a határon túli magyarsággal a kapcsolat ápolása, részükre támogatás nyújtása, a martonvásári és környékbeli gyerekek oktatása, katolikus szellemű nevelése, karitatív tevékenységet végzők támogatása, a működési feltételeinek biztosítása érdekében épületek felújítása. ... >>

A Mátészalkai 4.sz. tagóvodába járó gyermekekért "Kerekecske dombocska" alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 17.
képviselő: Tárkányiné Budai Éva
A nevelés, a személyiségfejlesztés tárgyi feltételeinek javítása. Óvodai és szabadidős tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű és etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek segítése. Játékok, szemléltető és személyiségfejlesztő eszközök beszerzése. Az egészséges életmódra nevelés elősegítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A Mátészalkai Gyermekvédelmi Központ Hátrányos Helyzetű Gyermekeiért

(szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2.
képviselő: Szabó Bertalanné elnök
A Mátészalkai Gyermekvédelmi Központban élő gyermekek támogatása. Gyermek és ifjúságvédelem és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A MERLIN-KÖR Egyháza

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7678 Abaliget, Kölessy Vilmos utca 28.
képviselő: képviselő Surjánné Hajdu Erika
vallásos cselekmények, szertartások végzése, nevelési oktatási intézményekben vallásoktatás, hitélethez szükséges kiadványok, kegytárgyak előállítása, értékesítése, egyházi célra használt épületek részleges hasznosítása, vallásgyakorlás hozzáférhetővé tétele szociális, egészségügyi gyermek, ifjúságvédelmi intézményben gondozottak, büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartottak számára, kulturális, nevelés-oktatási, szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézményműködtetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal