Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 10242
6. oldal

A Jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, József A.u.2.sz.
képviselő: Börzsönyi Tünde
az iskola tanulóinak teljesitménydijazása évi egyszeri alkalommal ... >>

A jövőért hematológiai alapítvány (51575/2002)

(intézményi,egészségügyi)

2800 Tatabánya, Dózsa u. 77.
képviselő: Dr. Csökör György tag, Dr. Dombi Péter titkár, Dr. Hargitai Ferenc, Dr. Schvarcz Tibor tag, Homor Lajos kuratórium elnöke, Jegesiné Varga Éva tag, Madarász Anna tag
A betegség korai felismerése, a gyógyítás kórházi és otthoni körülményeinek javítása mellett az ismeretterjesztés. Lehetőség szerint új műszerek beszerzése. ... >>

"A jövőért" (PRO FUTURO) Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Liszt F. u. 42.
képviselő: Dr. Cseh Sándor
A főiskolai oktató munka, művészeti és sporttevékenység feltételeinek javítása. Tudományos kutatások és publikációs tevékenységének, nemzetközi kapcsolatainak, idegennyelvi képzésének, továbbképzésének, tanfolyamainak, a főiskola által szervezett nemzetközi, országos és regionális oktatási, tudományos, művészeti és sportrendezvények, valamint az informatikai infrastruktúra fejlesztésének szakmai és anyagi támogatása. ... >>

A Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Petőfi u. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Andrea Terézia
a) Az idegennyelv oktatás területén kifejlesztett módszerek, eljárási rendszerek, illetve ezek eredményeinek alkalmazása, felhasználása az idegennyelv oktatás szakmai színvonalának emelése érdekében. b) Az általános iskolában folyó matematikai, számítástechnikai képzés feltételeinek korszerűsítése és fejlesztése. c) Lehetőséget adni az érintett tanároknak és diákoknak az egyes idegennyelvek minél teljesebb elsajátításához. d) Anyagi bázist teremteni a kiemelkedő oktatási eredmények díjazására a fent vázolt célok megvalósítása érdekében, a szükséges személyi feltételek, tárgyi feltételek kialakítására. e) További lehetőségek biztosítása a tanulók nyári táborozására.
Pk60090/1991/35. sz. végzéssel célkiegészítés: kirándulások, szabadidős tevékenység biztosítása. Az oktatás, nevelés tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

A Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6723 Szeged, József A.sgt.116.Gedói Ált.Isk
képviselő: Dr. Mészáros Rezsőné, a kuratórium elnöke
Az iskolában az idegen nyelvoktatás feltételeinek javítása, tehetséges gyermekek tanulmányi-, kulturális-, sport és egyéb versenyeken, pályázatokon való indulásának anyagi támogatása, a nevelés, oktatás, kulturális, sport tevékenységek szélesítése. ... >>

A Kabai Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4183 Kaba, Kossuth u. 2.
képviselő: elnök Szabóné Tőzsér Anikó
Anyagi alap nyújtása:
- Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartásához
- Oktatás korszerűsítéséhez
- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatásához.
Gyermek és ifjúság védelem, hátrányos helyzetű és beteg gyermekek támogatása.
Iskolában tervbe vett sportlétesítmény kialakításához anyagi segítség. ... >>

"A Kajászói Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2472 Kajászó, Rákóczi u. 80-82.
képviselő: Vassné Horváth Szilvia kuratóriumi elnök
A Kajászói általános iskolai tanulmányaikat folytató valamilyen oknál fogva hátrányos körülmények között élő tehetséges tanulók előmenetelének segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

A "Kakas Óvodás Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Rózsa utca 1.
képviselő: Nagyné Tábori Ibolya kuratóriumi elnök
A IV. számú tagóvodába /Kakas Óvodába/ járó gyermekek kulturális, oktatási, környezetvédelmi, természetvédelmi és szabadidő-sport tevékenységének segítése, támogatása. ... >>

A Kállósemjéni Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4324 Kállósemjén, Dózsa Gy. utca 22.
képviselő: Ragány Györgyné
A kállósemjéni óvodában a játékok színvonalának emelése, skálájának szélesítése, a gyermekek személyiségének fejlesztését szolgáló játékeszközök beszerzése, udvari játékok bővítése, kulturális tevékenység, szakmai napok támogatása, kirándulások szervezése, óvodai és szabadidős tevékenységek támogatása. ... >>

A Kalmáros Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1027 Budapest, Jurányi u. 1.
képviselő: Dr. Stúr Dénesné
Járuljon hozzá a Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola sajátos arculatának erősítéséhez, gazdagitásához. ... >>

A Kalocsai Kórházért, Betegeinkért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6300 Kalocsa, Kossuth utca 34-36.
képviselő: Dr. Keresztes Rita kuratóriumi elnök, Faragó Tiborné Kuratóriumi titkár
A kalocsai kórházban ápolt betegek gyógyításához szükséges modern gyógyászati eszközök és berendezések beszerzése, illetve támogatás nyújtása ezek kalocsai kórház által történő beszerzéséhez. A gyógyulást, illetve rehabilitációt elősegítő kézieszközök beszerzése a betegek közvetlen használatára. Az egészségmegőrzés területén szükséges felvilágosító tevékenység kifejtése, annak támogatása. A kórház orvosai, egészségügyi szakdolgozói továbbképzésének, tudományos rendezvényeken való részvételének támogatása a magasabb szintű betegellátás érdekében, melynek során előnyt élveznek a fiatal, pályájuk elején járó szakemberek. A modern medicína szerinti leghatékonyabb gyógyászati kezelések elsajátítását célzó tudományos rendezvények szervezése és finanszírozása. Az előzőekben felsorolt alapítványi célok megvalósítása érdekében fejtsen ki hatékony szervező, ösztönző és felvilágosító tevékenységet, gyűjtse össze az anyagi forrásokat, illetőleg lehetőségei szerint gondoskodjék az alapítványi vagyon befektetés, vállalkozás útján is történő gyarapításáról. ... >>

"A KÁLOZI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT"

(intézményi,oktatási)

8124 Káloz, Szent István tér 9.
képviselő: Vörös György kuratórium elnöke
Közreműködés a Kálozi Szent István Általános Iskola oktatási feltételeinek javításában. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

" A Kandó Szakközépiskoláért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Palóczy u.3.
képviselő: Tordai György Mihály
korszerű és hatékony iskolai oktatás kialakítása a tantervi követelményeken túlmenően, a tanulók tehetséggondozásának kiterjesztése, a szociális hátrányok kiküszöbölése,
oktatási programok fejlesztése,
a nevelő-oktató munka tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, szemléltető eszközök, audiovizuális berendezések beszerzése,
az oktató-nevelő munka színvonalának emelése érdekében diák és pedagógus továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel, tanulmányutak szervezése, támogatás,
az iskolában működő szakkörök támogatás,
nyelvi képzés fejlesztése, a nyelvtanulás ösztönzése, honi és külföldi diák- és tanárkapcsolatok kiépítésének segítése, hazai és külföldi tanfolyamokon, cserekurzusokon való részvétel, az iskola oktatási rendszerének felzárkóztatása az Európai Uniós elvárásokhoz, idegen nyelvi labor kialakítása,
számítástechnikai eszközök beszerzése, multimédiás termek kialakítása,
jutalomüdülések, táborozások finanszírozása, táborok szervezése, táboroztatási és tanfolyam vezetési díjak fedezése,
kiemelkedő tanulmányi eredmények jutalmazása, a nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges tanulók anyagi segítése,
szociális hátrányok csökkentése érdekében segélyek kiutalás,
tanulmányi, kulturális s sportversenyek kapcsán felmerülő költségek finanszírozása,
iskola és más kulturális, sport, szabadidős programok és ezeken való részvétel támogatása,
a diákok egészséges testi, szellemi fejlődésének biztosítása, a sportudvar és a tornaterem korszerűsítése, sporteszközök pótlása, beszerzése,
a diákönkormányzat munkájának támogatása, táborokon való részvétel, a diákönkormányzat munkájában résztvevő tanulók jutalmazása, a diákönkormányzat rendezvényeinek finanszírozása,
a ?Kandó-díjban? részesültek jutalmazása (tanuló, tanár),
iskolarádió, stúdió korszerűsítse,
a szülői munkaközösség rendezvényeinek (pl.: Kandó-bál, pedagógus nap) támogatás,
a technikai feltételek, a szükséges felújítási munkák, karbantartások finanszírozása ... >>

A KÁPOLNÁSNYÉKI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ISKOLÁT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi út 29.
képviselő: Bencze Péter kuratóriumi elnök
Tanulmányutak szervezése, anyagi támogatás, szakmai pályázatok meghirdetése, ösztöndíjak alapítása, odaítélése, oktatásba részt vevő oktatók, valamint az oktatás tárgyi technikai feltételeinek biztosításában részt vevő dolgozók továbbképzésének támogatása, tehetséggondozás, kiemelkedő oktatói munka elismerése. ... >>

"A kaposvári egészségügyi felsőoktatásért Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/b.
képviselő: Harjánné Brantmüller Éva
Olyan anyagi alap létrehozása, amely a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával lehetővé teszi az alábbi célok elérését:- a szociálisan rászoruló főiskolai hallgatók anyagi segítése, a főiskolai szakemberképzés anyagi és tárgyi feltétleinek javítása, továbbképzési feladatok támogatása, tudományos diákköri, szakmai munkák ösztönzése, elismerése, belföldi és nemzetközi tanulmányutakon való részvétel segítése, tudományos konferenciákon, kongresszusokon való részvétel támogatása, a főiskolai hallgatói rendezvények anyagi támogatása, a főiskola belföldi és nemzetközi kapcsolat felvételének támogatása, az egészségügyi szakemberképzés támogatása vállalkozók és vállalatok által (oktatási segédeszközök, felszerelések, anyagi támogatás), HÖK. működésének támogatása. ... >>

A Kármán Kollégiumért Alapítvány

(intézményi)

1111 Budapest, Irinyi J. 9-11.
képviselő: Dr. Horváth Béla
A Kármán Tódor Kollégium célkitűzéseinek támogatása. ... >>

A Károlyis Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1138 Budapest, Váci út 89.
képviselő: Inzelt Péterné dr.
A középiskolai oktatásban résztvevők szakmai továbbképzése anyagi lehetőségeinek bővítése, az oktatási színvonal emelése. ... >>

A Kastély Kincse Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kecskemét, Teleki L. u. 1.
képviselő: Zentainé Rizinger Helga
Az Óvoda felszereléseinek bővítése, a külső környezetének rendezése, Óvónői önképzés támogatása. ... >>

A Katolikus Diáksportért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bihar utca 4
képviselő: Magó Gábor kuratóriumi elnök
A Magyarországon működő katolikus iskolákban szervezett diák versenysport támogatása. A diák versenysport sikeres megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzésének és működtetésének segítése. Sikeres diák sportoló további sikereinek anyagi támogatása. A Katolikus Iskolák Nemzetközi Sportszövetsége által rendezett nemzetközi sportversenyeken való részvétel segítése és támogatása az Alapító Okirat III. pontja szerint. ... >>

"A Kazinczy Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3561 Felsőzsolca, Sport u.2.
képviselő: Szántó Istvánné
Az alapítvány célja a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka folyamatos megújítása, színvonalának emelése, a diákok, tanárok önálló kezdeményezéseinek támogatása. Az alapítók remélik, hogy kezdeményezésük csatlakozásra serkenti Felsőzsolca nagyközség gazdálkodó szervezeteit, az iskola volt diákjait, a szülőket, s ily módon hasznosan járulnak hozzá a jövő generáció neveléséhez. ... >>

"A kecskédi általános iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2852 Kecskéd, Vasút u.100.
képviselő: Dr.Karácsonyiné Handl Mária
A kecskédi általános iskolai tanulók képességeit kibontakoztató tevékenység elősegítése és támogatása. ... >>

A Kecskédi Általános Iskolásokért (51952/2002)

(intézményi,oktatási)

2852 Kecskéd, Vasút u. 100.
képviselő: Dr. Karácsonyiné Handl Mária kuratóriumi elnök
A tehetség, a képesség kibontakozását segítő tevékenységek támogatása. Hátrányos helyzetü tanulók támogatása. Nemzetközi kapcsolatok támogatása. ... >>

A Kecskemét- Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 3.
képviselő: Lázár János
Az alapítvány célja: - A Kecskemét-Katonatelep városrészében élő ifjúság szabadidejének tartalmas és hasznos eltöltését támogatni, - A városrészben élő tehetséges fiatalok továbbtanulását elősegíteni, - Az ifjúság szervezett szórakozásáról gondoskodni, - A szabadidő rendszeres eltöltését biztosító közösségi helyiséget bérelni, esetleg kialakítani, - A városrész híreiről rendszeres tájékoztatást biztosítani az ott lakóknak, különös tekintettel az ifjúság nevelésére. - A városrészi iskolák diáksport versenyeinek megszervezése, megrendezése, - Diák sportolók gyerkmek- és ifjúságvédelme, az Alapító Okirat III. fejezete szerint. ... >>

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.
képviselő: Dr. Horváthné Dr. Endrényi Mónika kuratóriumi elnök, Juhász Mária kuratóriumi titkár
Hangszerállomány fejlesztése, zenei táborok rendezése, kórusok utatztatása, tanárok továbbképzése. ... >>

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyil u.9.
képviselő: Dömötör Zsuzsanna alelnök, Kissné Sápi Zsuzsanna alelnök, Nagy Berta Violetta elnök ... >>

A Kéki Rosszcsontokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4515 Kék, Rákóczi út 2.
képviselő: Nagy Lászlóné
A kéki Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak szellemi, erkölcsi, művelődési és testi nevelésének támogatása. Tanulmányi, sport, kulturális versenyek, vetélkedők lebonyolítása, táborhely kialakításához történő segítségnyújtás, diákönkormányzat működésének elősegítése, a községi kulturális és közösségi rendezvények támogatása, községi kiadványok kiadása. Kulturális tevékenység. ... >>

A kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberképzésért Oktatási-Szakképzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 29. II/5.
képviselő: Farkas Attila elnök, Jekő György titkár
A kereskedelmi és vendéglátó ipari szakemberképzés színvonalasabb feltételrendszerének megteremtése és folyamatos fejlesztése, gyakorlati oktatási helyek teremtése, működtetése, a meglévők korszerűsítése. Mind ezeken belül a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája és Kollégiuma kereskedelmi és vendéglátóipari képzésben részesülő tanulói szellemi és testi fejlődésének elősegítése, az oktatás és tanórán kívüli tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztése. Oktatás, kiemelten az iskolarendszeren kívüli (elméleti és gyakorlati) szakmai képzés, továbbképzés, átképzés és vezetőképzés. Érettségizettek szakmai képzése. Egyéb tanórán kívüli szakköri és tanfolyami fakultációs programok szervezése, támogatása. Pályaorientációs tanácsadás, képzési tanácsadás, beiskolázási marketing, együttműködés más képzés és vizsgaszervezőkkel, munkaerő közvetítés a kiképzett szakemberek és gazdálkodó szervezetek között. - Gyakorlati oktatást végző gazdálkodó szervezetek és személyek, valamint az elméleti szakemberek folyamatos kapcsolattartásának javítása. - Szakmai bemutatók, rendezvények szervezése, bonyolítása, versenyek zsűrizési tevékenységében történő közreműködés. - A tehetséges, de szegény sorsú fiatal szakemberek (tanulók) támogatása. - A szakképzésben résztvevők (oktatók, tanulók) részére pályázati rendszer kialakítása és működtetése. - Új, az oktatás eredményességét elősegítő módszerek kifejlesztése, valamint már meglévő módszerek helyi körülményekhez való adaptálása, kutatások elősegítése, tankönyvek szerkesztése és megjelentetése. - A fiatal szakemberek (tanulók) egészségi és általános testi állapotának javítása érdekében sport programok támogatása. - Külföldi oktatási tapasztalatok szerzése, valamint az idegen nyelv ismert fejlesztése érdekében külföldi tanulmányutak szervezése, illetve támogatása. - Kiemelkedő oktató tevékenységet folytatott aktív és nyugdíjas szakemberek támogatása - Az alapítványi célok megvalósítását elősegítő szervezetek és személyek támogatása, pályázati úton, visszatérítendő és vissza nem térítendő formában. - Az alapítvány a kiskunhalasi kereskedelmi és vendéglátóipari képzés 50. évfordulójának emlékére (2005) MERCURIUS DÍJ kitüntetést működtet. A kitüntetés a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakemberképzésben legjobb eredményt elérő tanulók elismerésére, továbbá azon személyek, közösségek, cégek elismerésére szolgál, akik a szakképzést, illetve intézményeit több éven keresztül szolgálják, segítették, támogatták. A kitüntetés adományozásának formáiról, feltételeiről, módjáról, idejéről a kuratórium külön határozatban rendelkezik. ... >>

A Kereszt Utcai Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
képviselő: Hadobás Istvánné
Az óvodába járó gyermekek szellemi és testi fejlődésének érdekében az óvoda feltételeinek javítása, az óvoda épületének és udvarának egészségmegóvást, esztétikus környezetet és a gyermekek korszerű elhelyezését eredményező tárgyi feltételek javítása, a hátrányos és fogyatékos gyermekek támogatása és felzárkóztatása, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

A Keresztény Nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Kálvin tér 19-21.
képviselő: kuratóriumi elnök Végh József, Wolfgang Köbel
Iskola létrehozása és fenntartása Szekszárdon ... >>

"A KERESZTYÉN NEVELÉSÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3770 Sajószentpéter, Kuruc utca 12.
képviselő: Pogonyi Mihály
a keresztyén szellemű óvoda elindításának támogatása a székhelyen,
az óvoda tárgyi, anyagi, infrastrukturális feltételeinek megteremtése és folyamatos javítása,
az óvodai nevelés megszervezése után az alapfokú keresztyén iskolai oktatás megszervezésének támogatása,
a keresztyén nevelést igénylő, hátrányos helyzetű családoknak, az óvodai nevelés igénybevételéhez szükséges segítségnyújtás (közlekedés, étkeztetés, tárgyi eszközök, ruházat, stb.),
modern technikai eszközök beszerzésének támogatása az oktatás-nevelés színvonalának emelésére,
a keresztyén tankönyvek, segédletek, kiadványok megjelenésének támogatása,
a minőségi keresztény oktatás-nevelés népszerűsítése. ... >>

A "Kernstok Iskola Tanulóiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 1.
képviselő: Benkő Géza
A tanulók idegennyelv és számítástechnika-informatika oktatásához szükséges tárgyi feltételek folyamatos korszerűsítése, bővítése. A tanulmányi, szaktárgyi versenyek szervezése. ... >>

A Kertészszigeti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5526 Kertészsziget, Kossuth L. u. 18.
képviselő: Földi László
Az iskolai oktatás feltételeinek javítása, iskolai és szabadidős programok támogatása, tanulmányi és egyéb versenyek dijazása. ... >>

A Kertváros Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
képviselő: Zseni László kuratóriumi elnök
Kertvárosi Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása. Tanulók szabadidős tevékenységének támogatása. Hátrányos helyzetű tanulók segítése. ... >>

A Kertvárosi Gyermekekért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8500 Pápa, Aradi u. 10-12. undefined
képviselő: Egyházy Viktorné, Koncz Sándor
Az iskola oktatási színvonalának emelése a tanulók és szülök érdekében. Az alapítványi célok megvalósításához anyagi feltételek biztosítása. ... >>

A kiművelt emberfők sokaságáért Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 1.
képviselő: Alapítványi Tanács
Sebes György Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola tanulói egyetemi, főiskolai előkészítő tanfolyamok, idegennyelv-óradíj költségeihez, hazai és külföldi nyelvi táborok költségeihez hozzájárulás. ... >>

"A KIS CSILLAG IS CSILLAG" Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1136 Budapest, Pannónia utca 1.
képviselő: Marton László
Emléket állítani Szatmári Istvánnak , aki 1951-től 1998-ban bekövetkezett haláláig a Vígszínház társulatának művésze volt . Díj létesítése azzal a céllal, hogy a Vígszínházban, a Pest Színházban és a Stúdióban az évad legkiemelkedőbb epizód alakítása évről-évre elismerésben részesüljön. ... >>

A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1192 Budapest, Gutenberg krt.6.
képviselő: Lázár András
A kispesti Deák Ferenc Gimnázium nevelő-oktató tevékenységének segítése, az iskolában folyó szaktárgyi és pedagógiai munka színvonalának emelése. ... >>

A Kispesti Zeneoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1193 Budapest, Irányi Dániel utca 2.
képviselő: Payr Henrik
Anyagi segítséget nyújtani a kerületi zeneiskola keretében történő hangszeres nevelés fejlesztéséhez. ... >>

A Kiss Herceg Alapítvány a Radnóti Miklós Általános Iskola tanulóiért

(intézményi,sport,oktatási)

2600 Vác, Radnóti Miklós u.5-7.sz.
képviselő: Nagy Ágnes elnök
A Radnóti Miklós Általános Iskola tanulói ösztönzése, segítése abban, hogy kiemelkedő tanulmányi eredményt, vagy sporttevékenységet érjenek el. ... >>

A Kisteleki Középiskoláért és Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6760 Kistelek, Ifjúság tér 3.
képviselő: Dobcsányiné Rehák Rózsa, Kálmánné Rácz Ilona, a kuratórium tagja, Lazányi Etelka, kuratóriumi tag, Szolarov Annamária, a kuratórium tagja, Tóth Gabriella kuratóriumi elnök
A kisteleki Árpád Fejedelem Gimnázium Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak oktatásában, nevelésében a minőségi feltételek javítása, rendezvények, tanulmányi és sportrendezvények, kirándulások támogatása; a kiemelkedő munkát végző tanulók, nevelők jutalmazása; a tanulók és nevelők szakmai és egyéb rendezvényeken, kirándulásokon való részvételének támogatása. ... >>

"A Kistokaji Általános Iskoláért Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3553 Kistokaj, Szabó L.u.51.
képviselő: Szekeresné Kiss Éva
A kiváló tanulók jutalmazása, az iskolai eszközállomány fejlesztése, az isklai kultúrális és sportjellegű rendezvényeinek helyezettjei és szervezői támogatása. ... >>

"A Kistokaji Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43.
képviselő: Nagy-Kovács Melinda elnök
A Kistokaj, Széchenyi u. 37. sz. alatt található óvoda támogatása. A széles körben megnyilvánuló társadalmi segítőkészségre alapozva csoportok, gazdálkodó és egyéb szervezetek, magánszemélyek áldozatvállalási készségének mozgósításával a működéshez szükséges anyagi alapok megteremtése. Az alapítvány pénzéből a szakmai munka színvonalának (óvónők továbbképzése, külön tanárok foglalkoztatása - nyelvtanár, logopédus, tánctanár stb.), az óvoda felszereltségének növelése és az óvoda gyermekeinek testi, szellemi és lelki fejlődésének elősegítése. ... >>

A Kisvárdai Móricz Zs.Úti Óvoda a Kiegyensúlyozott Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4600 Kisvárda, Móricz Zs. út 2.
képviselő: Poncsák Andrásné
az óvodába járó gyermekek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, kirándulás, gyermeknap szervezése, játék, szakkönyvvásárlás és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

"A Kiszombori Diákokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6775 Kiszombor, Óbébai u. 6.
képviselő: Nagy Róbert kuratóriumi elnök
A kiszombori tehetséges és szorgalmas diákok segítése az általános iskolától az egyetemig. ... >>

A Klebelsberg Kuno Oktatást Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Szabadság 35-37.
képviselő: Rósa Viktor
A szabadság úti Általános Iskola célkitűzéseinek támogatása, az oktató-nevelő munka korszerübbé tétele érdekében. ... >>

"A kollégiumért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth u. 31.
képviselő: Csoma Lászlóné, Gál Gabriella, Sánta Erzsébet
Képessé tenni az intézményt a pedagógusok és a tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer kidolgozására. Hozzájárulni a kiemelkedő képességű, hátrányos helyzetű tanulók hazai és külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez. Elősegíteni a kollégiumi nyelvoktatás feltételeinek megteremtését. Kollégistáink számára fejleszteni a mikrokörnyezetünket, fokozni az "otthonosság" érzetét. ... >>

A Komlói Sallai Uti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Sallai u. 1.
képviselő: Buzásiné Petkó Ildikó
az óvoda tevékenaységéhez szükséges feltételek javítása ... >>

A Komlói Szilvási Óvodáért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Függetlenség u.30
képviselő: Németh Tamásné
célja: az óvoda müködésének támogatása v.f.h.játékok, butorok,nevelési eszközök vétele,óvodai programok költségeinek átvállalása ... >>

"A kónyi iskola diákjaiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9144 Kóny, Árpád u. 2.
képviselő: Turiné Németh Mária
A kónyi Körzeti Általános Iskola tehetséges tanulóinak előmenetelét támogassa, ezeket felkarolja, növelje az oktatásban résztvevő tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatás és ösztönzőrendszer alkalmazásával. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal