Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 13738
10. oldal

Alapítvány a Keresztény Szellemiségért

(egyéb)

2030 Érd, Áfonya u. 46.sz.
képviselő: Balázs József
A keresztény humanizmus jegyében a transzcendes értékek előmozdítása. A történelmi egyházak párbeszédeinek elő- mozdítása. A keresztény demokrata ma- gyar és európai gondolkodóinak megis- mertetése. ... >>

Alapítvány "A Kiegyensúlyozott Tájékoztatásért"

(sport,egyéb)

3531 Miskolc, Avasalja út 12
képviselő: elnök Szűcs István
A közérdekű, pártatlan tájékoztatás, az objektív tények bemutatása a lakosság széles rétegeiben, a kultúra, a sport, a mindennapi életümk részeinek számító eseményekről a zempléni régióban. ... >>

Alapítvány a Kislángi Református Szeretetotthonért

(egyéb)

8156 Kisláng, Fő u. 51.
képviselő: Kovács Gyula kuratórium elnöke
A Kislángi Református Szeretetotthon beindítása. Továbbá az alapító oki- ratban részletezettek. ... >>

ALAPÍTVÁNY A KOMPLEX KULTÚRAKUTATÁSÉRT

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3534 Miskolc, Szarkahegy utca 25 III/1
képviselő: Kaczári István
A kultura- és társadalomkutatás anyagi és erkölcsi támogatása- kutatására, a magyarországi etnikumok és szubkulturák sajátosságainak feltárására, a vizuális eszközökkel folytatott társadalomkutatás elősegítése. Kulturák tevékenységének sokirányú támogatása. Komplex kulturális adatbázis és gyűjtemény létrehozása, gyarapítása, fejlesztése a Miskolci Egyetem KVA Tanszék keretei között. A kultúra- és a társadalomkutatás anyagi és erkölcsi támogatása - különös tekintettel régiónk, a Kárpátok-Eurorégió kultúrái, jelenkori problémáinak kutatása, a magyarországi etnikumok és szubkultúrák sajátosságainak feltárása, továbbá a vizuális eszközökkel (film, videó, fotó) folytatott társadalomkutatás elősegítése. A magyaraországi kultúra- és társadalomkutatás színvonalának emelése és tárgyilagosságának elősegítése érdekében a kutatók tevékenységének sokirányú támogatása, tájékozódásuk elősgeítése, eredmdényeik közzététele és népszerűsítése, s ennek keretében elsősorban regionális, országos és nemzetközi kutatások eredményeinek bemutatása, nyílt és meghívásos pályázatok megszervezése, anyagi és erkölcsi támogatása, új társadalomtudományi kutatási és nyilvántartási módszerek meghonosítása, különös tekintettel az elektronikus multimédia alkalmazásására, szinpóziumok, szakmai viták, továbbképzések, oktatási tevékenységek és egyéb rendezvények szervezése, anyagi támogatása, az így befolyó bevételekből hasonló magyar és nemzetközi rendezvényeken részt venni kívánó diákok, oktatók, kutatók és más szakemberek ösztöndíjas támogatása. Komplex kultúrális adatbázis és gyűjtemény létrehozása, gyarapítása, fejlesztése. A magyarországi kultúra- és társadalomkutatás eredményeinek az oktatásban való hasznosítása. Kepes György múzeum és kiállítóhely létrehozása, működtetése, turisztikai programokba kapcsolása. ... >>

Alapítvány a Korszerű Közbeszerzésért

(egyéb)

2071 Páty, Várhegyi u. 9.
képviselő: Kárpátiné dr. Krausz Zsuzsanna ( elnök )
Elősegíteni a versenykultúra javítását a közbeszerzések, pályáztatások, tendereljárások során. Bővíteni a közbeszerzési eljárások megismerhetősége, tanulmányozása a fontos ismeretek megszerzése tekintetében, közvetíteni kívánja továbbá a nemzetközi tapasztalatokat, módszerek átvételét, illetve hazai tapasztalatok nemzetközi fórumokon való megismertetését. ... >>

Alapítvány a Közgazdász Tanárképzésért

(oktatási,egyéb)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Dr. Szirmai Péter
A közgazdász tanárképzés támogatása. ... >>

Alapítvány a Közösségi Rádiózásért

(oktatási,egyéb)

1066 Budapest, Ó u. 11.
képviselő: Weyer Balázs
A rádiózás a közösségi médiahasználattal kapcsolatos képzések szervezése, ezekhez kapcsolódó szakmai kiadványok készítése és ebben a körben a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és erősítése. Akciók, programok indítása a különféle kisebbségi csoportok jogainak megismertetésére, jogai érvényesítésének segítése. A rádiózás segítségével fórumok, műsorok készítése. Nemzetközi tapasztalatok befogadása, feldolgozása, felhasználása, illetőleg az alapítvány által megszerzett tapasztalatok átadása nemzetközi téren. A közösségi kapcsolatok fejlesztés segítségével, a Közép- és Kelep-Európai közösségi rádiókkal közös képzési tapasztalatcsere programok működtetése, szemináriumok szervezése. Szorgalmazza a nemek közötti kultu- rális és társadalmi esélyegyenlőség megteremtését, támogatja a nők részvételét. ... >>

Alapítvány a Külföldiek Magyarországi Integrációjáért

(kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Föltámadás utca 9/A.
képviselő: Dr. Pingiczer László, a kuratórium elnöke
A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok magyarországi integrációjának elősegítése kulturális, művészeti rendezvények, előadások, konferenciák, nyelvtanfolyamok, társadalomtudományi kutatások szervezésével, nemzetközi tapasztalatcserével. ... >>

Alapítvány a Lakótelepi Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6034 Helvécia, Óvoda u. 3.
képviselő: Gabuláné Turkevei Nagy Anna
Támogatja az óvodai neveléshez, oktatáshoz használható szemléltető eszközök, játékok beszerzését. Egészségmegőrzés, kulturális tevékenység, sport, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Alapítvány a Lenti Szent Mihály Plébániáért"

(intézményi,oktatási,egyéb)

8960 Lenti, Szabadság tér 4.
képviselő: Tüske József
A műemlék jellegű római katolikus Szent Mihály templom teljes restaurálása, valamint a folyamatos karbantartása és állagmegóvásának biztosítása, a keresztény szellemű egyházi óvoda megszervezése és működésének biztosítása. ... >>

Alapítvány a lógyógyászatért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Guba Sándor út 40.sz.
képviselő: Dr.Tornyos Gábor
A Pannon Lovas Akadémia és Mezőgazdasá- gi Szakközépiskola területén jelenleg működő Pannon Lógyógyászati Szolgálat eszközparkjának és infrastruktúrájának fejlesztése, kutatási és egyéb tudomá- nyos programok támogatása, ismeretter- jesztő, kultúrális, rehabilitációs és természet- illetve állatvédelmi prog- ramok segítése. ... >>

Alapítvány a Magyar Húsmarhatenyésztésért

(egyéb)

8360 Keszthely, Deák F. út 57/E.
képviselő: Dr. Szabó Ferenc
Célja,hogy hozzájáruljon a hazai húsmarhatenyésztés folyamatos fejlesztéséhez. ... >>

Alapítvány a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért

(egyéb)

1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19.
képviselő: dr. Kövér László Csaba
Az Alapítók az Alapítványt a hazai és a nemzetközi közvélemény magyar nemzeti kisebbségi kérdésekkel kapcsolatos ismeretei elmélyítése, a nemzeti kisebbségek jogainak európai politikai kultúrán belüli kiterjesztésének támogatása és a nemzeti kisebbségi közösségeknek az európai folyamatokba történő bekapcsolódásának elősegítése érdekében kívánják létrehozni. Az Alapítvány e célok megvalósítása érdekében állandó brüsszeli irodát hoz létre és működtet. Az Alapítvány brüsszeli irodájának tevékenysége a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Állandó Bizottsága által elfogadott állásfoglalásokban meghatározott célok és törekvések megvalósítását szolgálja. ... >>

Alapítvány a Magyar Nyelv Ápolásáért

(egyéb)

1025 Budapest, Törökvész 119/d.
képviselő: Herczegh Károly dr.
Minden olyan tevékenység támogatása, amely az élő magyar nyelv meg- újulását segíti elő. ... >>

Alapítvány a Magyar Repülőiparért

(egyéb)

1093 Budapest, Lónyay u. 22.
képviselő: Hideg Mihály
A magyar repülőipar EU szintre való felzárkóztatását és a jelenle- ginél szélesebb körű, területileg jobban diverzifikált és mélyebb gyártási, karbantartási, javítási és egyéb szolgáltatási tevékeny- ségek hazai meghonosítását - ez által új munkahelyek teremtését - és további bővítését kívánja elősegíteni hazánk Euroatlanti integ- rációs céljaival összhangban. Hazánk térségfejlesztési politikájá- nak figyelembevételével kezdeményezi, elősegíti és támogatja zöld- mezős beruházások létesítését is elsősorban külföldi tőke bevonása révén. ... >>

Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft park)
képviselő: Kroó Róbert
A magyarországi középiskolai természettudományos oktatás támogatása. ... >>

Alapítvány a Magyar Vezetési és Szervezeti Kultúra Fejlesztéséért

(oktatási,egyéb)

2462 Martonvásár, Bajcsy Zsilinszky út 30/A.
képviselő: d Bakacsi Gyula
A hazai vezetési és szervezési kultúra oktatásának és kutatásának támogatása. ... >>

Alapítvány a Magyarországi Németajkú Református Gyülekezetért

(egyéb)

1054 Budapest, Alkotmány u.15.
képviselő: Kahulits Andrea
A németajkú református egyházi élet biztosításának támogatása. ... >>

Alapítvány a Máriapócsi Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,egyéb)

4326 Máriapócs, Kossuth tér 12.
képviselő: Hajdu Mihályné
A gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, az óvodába járó gyermekek zökkenőmentes iskolára való felkészítése, az életre való felkészítés, egyéni képességek fejlesztése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, képességfejlesztő eszközök beszerzése, az óvodapedagógusok szakmai képzésének és továbbképzésének elősegítése, tanulmányutak szervezése, finanszírozása. ... >>

Alapítvány a MÁV Kórház Szemészeti Osztályának Támogatására

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

1025 Budapest, Kapy út 38/F. 2./2.
képviselő: dr. Vogt Gábor
A gyógyításhoz szükséges gépek berendezések, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése; a gyógyító tevékenység továbbfejlesztése, szűrővizsgálatok szervezése, szakmai továbbképzés, oktató és ismeretterjesztő tevékenységek, kutatások és más tudományos tevékenységek támogatása. ... >>

Alapítvány a Mentalhygiéne Oktatására

(oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Mátyás tér 23.
képviselő: Dr. Ónody Sarolta kuratóriumi elnök
A mentálhygiénés szemlélet bármely szakmában történő oktatása, képzése. Az egyéni és közösségi mentálhygiénét folytató szakemberek személyes és szakmai szintentartása, szuperviziós segítése.
Az alapítvány további céljai: A mentálisan segítségre szorulók támogatása, kezelése, akkreditált pszichoterapeuta oktatás, mentális elváltozásokkal kapcsolatos tudományos tevékenység és kutatás. ... >>

Alapítvány a Mezőszentgyörgyi Református Templomért

(oktatási,egyéb)

8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 23
képviselő: Pásztiné Berta Ildikó kuratóriumi elnök
A helybeli műemlékjellegű templom, parókia, gyülekezeti ház megóvása, rászoruló hívek támogatása, hittanoktatás, ifjúság szervezése, az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

"Alapítvány a Mezőszilasi Református Templomért"

(egyéb)

7017 Mezőszilas, Petőfi u. 62.
képviselő: Menyhártné Nagy Judit kur.elnöke
A Mezőszilasi Református Templom felújításának, restaurálásának, majdani állagmegóvási munkálatainak támogatása, a felújításhoz szükséges anyagi források gyűjtésében való közreműködés. ... >>

Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáért

(oktatási,egyéb)

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Dr. Mikó Irén elnök
oktatási és kutatási tevékenység ... >>

Alapítvány a Modern Baloldalért

(oktatási,kulturális,egyéb)

1146 Budapest, Thököly u.127/B.
képviselő: Honti Pál Árpád elnök
A civil társadalom értékeinek megőrzése, a hagyományok fejlesztése. A politikai kultúra fejlesztése a modern európai nevelési-oktatási módszerek felhasználásával. Ezen belül a személyiségfejlesztés, a kommunikációs képzések, a civil érdekképviselet és az önkormányzati technikák fejlesztése különböző oktatási formák felhasználásával. ... >>

Alapítvány a Nemzetközi Kulturális Együttmüködésért

(kulturális,egyéb)

7633 Pécs, Bánki D. utca 23.
képviselő: kuratóriumi elnök Wéber Beáta, titkár Nyári Zsófia
kulturális együttműködés elősegítése és támogatása nemzetközi szinten. ... >>

Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért

(egyéb)

1118 Budapest, Villányi út 47.
képviselő: Tatár György
Az emberi jogok nemzetközi szintű védelme. ... >>

Alapítvány a Pécsi Ókeresztyén Sírkamrák Megmentésére

(egyéb)

Pécs, Szent István tér 15.
képviselő: Somogyvári Imre ... >>

Alapítvány a Pestszentlőrinci Katolikus Közösségekért

(egyéb)

1182 Budapest, Fogaras u. 16
képviselő: Benke István
A Pestszentlőrinc területén müködő katolikus közösségek támogatása. ... >>

Alapítvány a Soproni Főiskoláért

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
képviselő: Dr. Bucsy Gellértné, Tóth Marianna
A Soproni Benedek Elek Óvóképző Főiskola működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása. ... >>

"Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására" (51248/2002)

(egyéb)

2543 Süttő, Templom tér 1.
képviselő: Horváth Anikó jegyző
A Süttői Római Katolikus templom renoválása. ... >>

ALAPÍTVÁNY A SZAKOLYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁÉRT ÉS TANULÓIÉRT

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4234 Szakoly, Mátyás király útja 12
képviselő: Pásztorné Fontos Éva
Az iskolával tanulói jogviszonyban álló szociálisan rászoruló gyermekek támogatása (tankönyvtámogatás, versenyeztetési költségek támogatása, üdültetési költségek támogatása). Emelett szociális helyzetüktől függetlenül támogatásban részesítse a kiemelkedő tanulmányi, szakmai, kulturális valamint sportteljesítményt nyújtó gyermekeket. ... >>

Alapítvány a Szakolyi Napközi Otthonos Óvodáért és Óvodás Korú Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4234 Szakoly, Létai utca 18.
képviselő: Dr. Balla Zsolt
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és egyéb szociális tevékenység. Családsegítés, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Alapítvány a Szegedi Cserkészéletért

(oktatási,egyéb)

6721 Szeged, Festő u. 4.
képviselő: Ványai László Levente elnök
A szegedi cserkészélet és cserkészmozgalom támogatása, ennek keretében valláserkölcsi témájú ismeretterjesztő és oktató jellegű kiadványok megjelentetése, külföldön megjelent vallási témájú anyagok fordítása és adaptálása a magyar viszonylatoknak megfelelően. ... >>

Alapítvány a Szegedi Régió Hematológiai Betegeinek Ellátásáért

(egészségügyi,egyéb)

6723 Szeged, Bihari u. 11. II.em.5.
képviselő: Dr.Varga Gyula a kuratórium elnöke
Az alapítvány célja, hogy a hematológiai ellátásra szoruló felnőtt betegek a szegedi régióban jussanak megfelelő ellátáshoz, valamint az őket kezelő orvosok megfelelő tudományos ismeretekkel rendelkezzenek a betegek kezeléséhez és tudásukat folyamatosan gyarapíthassák. ... >>

Alapítvány a Szegedi Városi Rendőrkapitányság I. sz. Rendőrállomás Körzetének Közbiztonságáért

(oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Oroszlán u. 3. I. em. 1.
képviselő: Bakos Mihály kuratóriumi tag, Dr.Fekete Zoltán kuratóriumi elnök, Dr.Márton István kuratóriumi tag, Dr.Mezey Róbert kuratóriumi tag, Dr.Tráser Ferenc kuratóriumi tag, Koczkás Sándor kuratóriumi tag, Seres Péter kuratóriumi tag
A Szeged városi Rendőrkapitányság I. sz. Rendőrállomás területén a bűnözés visszaszorítása, a felderítés eredményességének fokozása, a közrend, a közbiztonság megszilárdítása, valamint a közlekedés biztonságának javítása. Ennek érdekében technikai eszközök beszerzése, azok használatának biztosítása. A bűnmegelőzési, vagyonvédelmi propagandatevékenység megvalósítása, a kiemelkedő rendőri munka anyagi elismerése, szakmai továbbképzésekez ösztöndíj, tanulmányút finanszírozása. ... >>

Alapítvány a szív és érrendszeri betegségek gyógyszeres kezeléséért Szegeden

(egészségügyi,egyéb)

6720 Szeged, Dóm tér 12.
képviselő: Dr.Resch Béla kuratóriumi titkár
Szegeden a szív és érrendszeri betegségek megelőzését és kezelését szolgáló új gyógyszerterápiás eljárások kidolgozásának, új gyógyszerek kifejlesztésének segítése. ... >>

Alapítvány a Tab és Környéke Evangélikus Gyülekezetért

(oktatási,kulturális,egyéb)

8660 Tab, Kossuth L. utca 57.
képviselő: elnök Kovács Mária
rászorultak családlátogatása, részükre lelki támasz nyújtása,
- gyermekek részére ajándék osztása karácsonykor és más ünnepek alkalmával,
- az alapítvány céljával összhangban álló kirándulások szervezése, támogatása,
- egyházzenei programok szervezése,
- gyermekek részére különféle szellemi képességet és kézügyességet fejlesztő foglalkozások szervezése,
- ifjúsági délutánok tartása filmvetítéssel, kulturális ismeretek terjesztésével,
- gyermekek hitoktatási táboroztatása,
- közép- és felésőfokú tanulók ösztöndíjjal, vagy más módon történő anyagi támogatása,
- az evangélikus hit gyakorlásához szükséges tárgyi feltételek megteremtésének előmozdítása, technikai eszközök begyűjtése, illetve beszerzése,
- hitoktatás, az ehhez szükséges irodalom és tárgyi eszközök biztosítása,
- evangélikus fiatalok ifjúsági konferenciákon való részvételének támogatása,
- ismeretterjesztés saját szerkesztésű kiadványok útján,
- műemléki és egyéb szempontból védelmet érdemlő ingatlanok megóvása, lehetőség szerint a felújításukhoz támogatás nyújtása. ... >>

Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért

(intézményi,egyéb)

1092 Budapest, Ráday 43-45.
képviselő: Magi István
A Társadalomelméleti Kollégium szakmai - tudományos munkájának támogatása. ... >>

Alapítvány a Távközlési és Telematikai Felsőoktatásért

(oktatási,egyéb)

1013 Budapest, Krisztina körút 55.
képviselő: Sallai László
A távközlés szakterületén folyó felsőfokú képzés és továbbképzés tárgyi és személyi feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Tihanyi Yacht Clubért közhasznú

(oktatási,kulturális,egyéb)

8230 Balatonfüred, Pásztor János u.8/B
képviselő: Fertig István
A Tihanyi Yacht Club környezetének, a kultúrált pihenés feltételeinek fejlesz-tése, kiszélesítése, a környezet állapo-tának megőrzése,- a Club kikötőjének környezetvédelmi minta kikötővé történő fejlesztése, - rászoruló gyermekek üdültetése, táboroztatása,- a művészet és a kultúra támogatása, - oktatási és gyermekintézmények segitése,-a Club idegenforgalmi vonzerejének növelése. ... >>

Alapítvány a Tornyai János Utcai Óvodás Gyermekekért

(intézményi,oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Tornyai János u. 15.
képviselő: Nagy Edit a kuratórium titkára
Az óvoda fejlesztése. ... >>

Alapítvány a Tudományos Szemészetért

(egyéb)

6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.
képviselő: Dr. Sóhár Nicolette Annamária, a kuratórium titkára, Dr. Tőzsér József, a kuratórium tagja, Prof. Dr. Janáky Márta, a kuratórium elnöke
A szemészeti biokémia, ill. retinakutatás terén kifejtett tudományos tevékenység segítése, ezen tevékenység elismerése és további eredmények elérésének ösztönzése, továbbá a tudományos eredményt elért orvosok és kutatók elismerése pénzjutalommal és emléklappal. ... >>

Alapítvány a Választásokért

(oktatási,egyéb)

1051 Budapest, Nádor utca 2.
képviselő: Dr.Máthé Gábor
Az országgyűlési önkormányzat képviselői, valamint polgármesteri választás, továbbá népszavazási szakértők, nemzetközi választási rendszerek szakértői képzésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Vállalkozók Önszerveződéséért

(egyéb)

1146 Budapest, Thököly út 58
képviselő: Giday András
Vállalkozók segítése a sikeres vállalkozás érdekében. ... >>

Alapitvány a Veszprémi Református Gyülekezetért közhasznú szervezet

(egyéb)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 22.
képviselő: Niederhoffer Zoltán
A veszprémi Református gyülekezeti élet fellendítése. ... >>

Alapítvány a Zrínyi utcai Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u.23.
képviselő: Seresné Kapu Márta, a kuratórium elnöke
Az óvoda játékainak bővítése, sportszerek, oktatáshoz szükséges eszközök, technikai berendezések, nyelvoktatáshoz szükséges eszközök vásárlása, a játékokkal való ellátáshoz szükséges eszközök biztosítása. ... >>

Alapítvány az 1. számú Gyakorló Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
képviselő: Majsa Imréné Schilt Ágnes
A Soproni l. sz. Gyakorló Óvoda céljainak megvalósításához szüksége anyagi feltételek biztosításához való hozzájárulás. ... >>

Alapítvány az Altajisztika és Turkológiai Stúdiumok Támogatására

(egyéb)

6722 Szeged, Egyetem u. 2.
képviselő: Dr.Ressné Dr.Ivanics Mária elnök
Az altajisztikai és turkológiai stúdiumok támogatása Magyarországon. Jutalmazza az ezen szakterületen kutató szakembereket, akik munkájukban kiváló eredményeket értek el, továbbá ösztönzi azokat a hallgatókat és oktatókat, akik ezen szakterületeken kiváló eredményeket értek el, illetve kiemelt érdeklődést mutatnak ezen szakterület iránt. ... >>

Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért

(egyéb)

2170 Aszód, Papföldi u 20.
képviselő: Detre Zoltán, Makai Szabinak - ketten, Szikora Veronika - ketten
Az evangélikus ifjúság munkájának életének segítése, a rászorulók gondozása. ... >>
5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal