Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 13738
6. oldal

"A tehetségért-a Zrínyiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 29-33.
képviselő: Pintér Miklós
Lehetővé teszi a tehetséges tanulók képességeinek további kibontakoztatását, gondolkodásmódjának, szemléletének a hazai és nemzetközi ismeretszerzésen nyugvó kiteljesítését. Elősegíti az iskola kulturális életének (ünnepségek, újság, diáknap, stb.) fellendítését. ... >>

A Tehetséges Tanulókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6640 Csongrád, Szentesi u. 2/a.
képviselő: Bódi Anikó, a kuratórium elnöke
A csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskolában és Szakmunkásképző Intézetben tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek anyagi segítése a tanulás és képzés területén; a tanulók tanulmányi versenyeken való részvételének költségfedezetéhez hozzájárulás; iskolai rendezvények megtartásának kezdeményezése, elősegítése; a tanulmányi évben kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, illetve a megyei versenyeken I-III. helyezést elért jó tanuló sportolók díjazása; a tantervhez kapcsolódó speciális szakkörök működéséhez anyagi bázis megteremtése; a társintézmények rendezvényein eredményesen szereplő, a társintézményben tanuló gyermekek évenkénti díjazása; az iskola pedagógiai munkájában kiemelkedő eredményt elért oktatók, tanárok, technikai dolgozók jutalmazása. ... >>

"A teljes életért" Rehabilitációs, Közhasznú Egyesület

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Lujza út 4.
képviselő: Székely József
egyéb az alapszabály szerint ... >>

A Teljes Katolikus Liturgiáért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1056 Budapest, Március 15. tér 2.
képviselő: Jancsó András
A Budapesti Belvárosi Templomban a teljes katolikus liturgia lehetővé tétele annak anyagi támogatásával, a Belvárosi Templomnak, mint kulturális örökségnek a megóvása, karbantartása, a műemlék védelme, a Főplébánia szociális és oktatási feladatainak anyagi támogatása. ... >>

A Telki Templomért Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

2089 Telki, Áfonya köz 13.
képviselő: Gerhárt Józsefné, Harkai Gábor elnök, Homolya László
-Telki műemlék jellegű római katolikus templomának állagmegóvása, többlépcsős rekonstrukciója, illetve az igényeknek megfelelő bővítése. -A több mint 800 éves telki bencés apátság történetének kutatása. A törökök által lerombolt ősi apátsági templom maradványainak és köveinek felkutatása, számbavétele, katalogizálása, a jelzés szintű alaprajz rekonstruálása, restaurálása. -A település vallásos hagyományainak és az ezekhez kötődő tárgyi emlékek felújítása. -Templomi, vagy templomhoz kötődő kulturális események támogatása. -Szükség esetén a templom működésének segítése. -A gyermekek és az ifjúság vallásos nevelésének előmozdítása. Hittan és szkóla táborok, valamint a helyi cserkészet támogatása. -Preventív célú szabadidős programok szervezése gyermekeknek és fiataloknak. -Karitatív tevékenység. Szociális problémákkal küzdők támogatása felekezeti hovatartozás nélkül. -Időseknek szervezett összejövetelek, kirándulások támogatása. -Jegyespárok házasságra való felkészítését célzó program segítése. Fiatal házasok és nagycsaládosok közötti kapcsolat erősítése. ... >>

A térség kertészeti termelésének és felsőoktatásának fejlesztését szolgáló alapítvány

(oktatási,egyéb)

4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
képviselő: elnök Dr. Kátai János
A mezőgazdaság átalakulásával, az árutermelő magángazdaságok kialakulásával a kertészeti termelés kiemelkedő jelentőségű ágazattá fejlesztésének előmozdítása a térségben. ... >>

A Tervezhető Jövőért Alapítvány

(egyéb)

1115 Budapest, Ecsed utca 13.
képviselő: dr. Pap László Tamás
A magyarországi politikai és gazdasági átalakulás során a szabadelvü megoldások kutatása. ... >>

A Testi-Lelki Jólétért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2151 Fót, Virág u. 1.
képviselő: Illésné Varga Erzsébet ( elnök )
A természetes életmóddal kapcsolatos humán szolgáltatások, ellátások támogatása, oktatása, felvilágosító munka, sport és ismeretterjesztő rendezvények szervezése, támogatása, stb. ... >>

"A Tisza-mente lovas-és mozgásterápiájáért, gyermek- és ifjusági lovassportjáért" Alapítvány

(sport,egyéb)

5091 Tószeg, Külterület 017/12.
képviselő: Fodor István
lovasterápia, gyermek- és ifjúsági lovassport segítése ... >>

"A Tiszalúci Református Templomért" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3565 Tiszalúc, Alkotmány u. 46.
képviselő: Dr. Tóth Albert
A tiszalúci református templom felújítása, mindenkori külső-belső karbantartása, a templom fűtésének megvalósítása. Az egyházi ingatlanok mindenkori felújítása, karbantartása. A Szenczy Molnár énekkar működtetése. A gyülekezet ifjúságának nevelése, programok szervezése, hasznos, épületes időtöltés biztosítása. Országos és regionális egyházi összejövetelek szervezése. Idősek támogatása. A világ bármely részén élő magyarok nemzettudatának megőrzése, a magyar nyelv és kultura ápolása, össztartozásuk erősítése és kapcsolatuk fejlesztése "a velük együtt élő más nemzetekhez tartozókkal való barátság ápolása Az alapítvány közhasznú tevékenysége: 1.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 2.) kulturális tevékenység 3.) kulturális örökség megóvása 4.) emberi, állampolgári jogok védelme 5.) a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 6.) szociális tevékenység, családsegítés 7.) tudományos tevékenység, kutatás 8.) ismeretterjesztés 9.) műemlékvédelem 10.)gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet ... >>

A TÖRÖCSKEI TEMPLOMÉRT Alapítvány

(egyéb)

7400 Kaposvár, Fenyves utca 75/A.
képviselő: Várdai Tibor
A Kaposvár Töröcskei Templom építésének a megsegítése. ... >>

A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön

(egyéb)

6720 Szeged, MTA Szegedi Akadémiai Központ
képviselő: Dr.Kiss Tamás kuratóriumi titkár, Dr.Mészáros Rezső kuratóriumi elnök
A Szegedi Akadémiai Bizottság által kiírt pályázatokra beérkező és elfogadott dolgozatok díjazása; a kiemelkedő, a régió céljait is szolgáló tudományos eredmények kiadványban való megjelentetésének támogatása; a tudományszervező munkában elért kiemelkedő eredmények jutalmazása; esetenként tudományos kutatása támogatása, fiatal kutatók munkáira is tekintettel. ... >>

a Túronyi Református Templomért Alapítvány

(egyéb)

7811 Túrony, Kossuth L. utca 1/4.
képviselő: ifj. Szarkándi Lajosné, Rőth József
A műemléktemplom és parókia felújításának és folyamatos karbantartásának anyagi támogatása. ... >>

A Váci Mihály Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17
képviselő: Kvaka Árpádné
Az intézményben folyó pedagógiai munka színvonalának emelése, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

A Vácszentlászlói Egyházközségért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2115 Vácszentlászló, Fő út 31.
képviselő: Sziráki József ( önállóan )
Vácszentlászlói Egyházközség egyházi célú létesítményeinek (a római katolikus templom, a kegyhelyek, a plébánia, stb.) folyamatos fenntartása, karbantartása és felújítása.
További cél:
- a templom és a plébánia tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása,
- az iskolán kívüli karitatív oktatási, továbbtanulási tevékenység tervezése, szervezése és támogatása, ezen belül elsősorban a hitoktatás, a ministránsképzés és az egyházi hivatást választók tanulmányainak támogatása,
- kulturális tevékenység tervezése, szervezése és támogatása, ideértve különösen:
- zarándokutak és hitéleti találkozók szervezését, illetve az azokon való részvétel támogatását,
- egyháztörténeti, egyházművészeti és egyéb vallási tárgyú kiállítások és konferenciák szervezését, valamint a hívek azokon való részvételének támogatását,
- egyházi zenei koncertek szervezését és az azokon való részvétel támogatását,
- a Kereszténységgel, és a Katolikus Egyházzal kapcsolatos ismeretek terjesztése és elmélyítése a hívek és nem hívők körében egyaránt,
- minden egyéb a keresztény hitélethez kötődő és egyházi cél megvalósítása,
- az Egyházközség hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű családjainak támogatása. ... >>

A VÁROS Mindenkié Egyesület

(egyéb)

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 66.
képviselő: dr. La Callmeyer Ferenc
annak elősegítése, hogy Budapestet minden lakosa, ezen túlmenően Magyarország minden polgára sajátjának érezze. ... >>

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület

(egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Takács Ferenc Képző Központ, Tanya 1447.
képviselő: Dr. Hernádi Gyula
A vidéki területeken történő változások támogatása, a nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálás. A nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása. Beruházással a vidék vonzóbbá tétele. A gazdasági és társadalmi visszaesés, a vidék elnéptelenedése folyamatának megfordítása. Az 1698/2005.EGK. rendeletben foglalt III-IV. Tengely tekintetében az alapszabályban vállalt feladatok teljesítése. ... >>

A Vendéglátás Tisztességéért Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

1077 Budapest, Akácfa u. 38.
képviselő: Aubel Ervin, Holé Sándor
A vendéglátó szakma legfontosabb erkölcsi alapelveinek és normáinak megfelelően a vendéglátásban dolgozók mindinkább képesek legyenek és mindnagyobb lehetőségt kapjanak a tisztességes é becsületes szakmai tevékenység folytatására. ... >>

A Versenyhátrány Leküzdéséért Alapítvány

(egyéb)

1102 Budapest, Szent László tér 20.
képviselő: Dencsy Dénes László
A rendelkezésre álló idő alatt megfelelően felkészítsék a nemesfém mikro- és kisvállalkozásokat az európai helytálláshoz szükséges vállalkozói alapismeretekre és szemléletre, az információs társadalom által kínált lehetőségek jobb kihasználására és hasznosítására. ... >>

A Veszélytelen Utakért Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

3023 Petőfibánya, Iskola út 10.
képviselő: elnök Ondrék József
Szabályos közlekedésre buzdítás az autósport népszerűsítésével, a közlekedés biztonság javítása érdekében
- Környezettudatos gondolkodás népszerűsítése a közlekedési eszközök használata során keletkező hulladékok körében.
- A közlekedés és a környezetvédelem céljainak összehangolása.
- Az autósport rendezvények, mint kulturális és szabadidő programok népszerűsítése.
- Fiatalok helyes közlekedésre felhívása. ... >>

A Vezsenyi Református Egyházközösségért

(egyéb)

Vezseny, Fő u.1.
képviselő: Fábián Zoltán ... >>

A Vidék Társadalmi Felemelkedéséért Alapítvány

(egyéb)

1054 Budapest, Széchenyi rkp.19.
képviselő: Szabó János dr., Szabó János dr., Szabó János dr., Szabó János dr.
A politikai demokrácia intézményrendszere kiszélesítésének a magán- tulajdonon alapuló árutermelő gazdaság kiépítésének a népesség mű- veltségi színvonala emelésének támogatása. ... >>

A Vidéki Cigányokért Egyesület

(egyéb)

8747 Garabonc, Fő út 32.
képviselő: Fenyvesi Tibor
A vidéki cigánysággal kapcsolatos tevékenység, ebből kiemelten a dél-nyugat magyarországi cigányság érdekérvényesítése. ... >>

A Világkiállításért Egyesület

(egyéb)

1111 BME, Központi Épülete, 111x. Műegye
képviselő: Molnár József ... >>

"A XXI. század Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7130 Tolna, Selyemgyár u. 5.
képviselő: Herkéné Klem Györgyi
a tolnai iskola és óvoda támogatása ... >>

A XXI.század diplomásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1025 Budapest, Csévi köz 15.
képviselő: Somfai Ildikó
Elsődlegesen a felsőoktatában résztvevő főiskolai és egyetemi hallgatók részére olyan lehetőségek biztosítása, amelyek lehetővé teszik az érintettek szakmai területeken történő alaposabb vagy széleskörűbb ismeretek szerzését támogatások, ösztöndíjak vagy tanulmányutak költségeinek biztosításával, valamint az adott oktatási területhez kapcsolódó, minőségi szabadidős tevékenységek kifejtését. Az alapítvány a későbbiek során tervezi szakkolégiumi képzés beindítását, az ahhoz szükséges kollégiumi elhelyezés biztosításával. ... >>

"A Zalabéri Templomért Magánalapítvány"

(egyéb)

8798 Zalabér, Templom tér 9.
képviselő: Molnár Istvánné, Szeghy Józsefné
A zalabéri templom felújításának támogatása, az egyházi ingatlanok és köztéri szobrok ápolása. ... >>

A Zalaegerszegi Landorhegyi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15/ A.
képviselő: Mátainé Varga Ágota
A Zalaegerszegi Landorhegyi úti Óvoda népi hagyományápolásán alapuló nevelési programja megvalósításában segítő eszközrendszer biztosítása, kitekintés az óvódán kívülre kirándulások biztosításával; tartáshibák prevencióját szolgáló tornaszerek, játékok beszerzése; az óvoda udvarának általakítása az egészséges, edzett gyermekek neveléséhez. Az óvodai nevelés tárgyi eszközeinek és feltételeinek biztosítása, felújítása, esetleges cseréje. ... >>

A "ZEMPLÉNI SZAKKÉPZÉSÉRT" ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Arany J. u. 5.
képviselő: Peremiczki Tibor
A minőségi szakképzés megszerzésének elősegítése. A nyelvtanulás támogatása, felkészülni az Uniós csatlakozásra. A szülőföldhöz, a régióhoz való kötődés, a patriótizmus erősítése, a kulturális értékeket hordozó hagyományok ápolása. A szakoktatás feltételeinek javítása, korszerűsítésének segítése. Országos és más területi versenyeken való részvétel anyagi támogatása. Az oktatáshoz szükséges eszközös állagának megóvása (javítások), vásárlások támogatása. A hazai és külföldi cserekapcsolatok segítése, anyagi támogatása. ... >>

A Zeneiskola jövőjéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 46.
képviselő: elnök: Szilágyi Péter
A feltételek megteremtése, hogy a Bihari Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Berettyóújfalu Városi Zeneiskola a Berettyóújfalu, Tardy u. 10. szám alatti épületben folytassa oktatási tevékenységét a jövőben is. A fentiekhez szükséges anyagi eszközök előteremtése. A zenei tehetség megfelelő környezetben való gondozása, az ehhez szükséges tárgyi feltételek javítása. ... >>

A Zeneoktatás Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1147 Budapest, Balázs 13/b.
képviselő: Gábor Péter
A zenei oktatás, nevelés, hangszerképzés keretein belül elősegítse a zenetanárok, előadóművészek, zenét tanuló diákok szakmai képzé- sét. ... >>

A-Z Közhasznú Egyesület (A-Z Egyesület)

(kulturális,egyéb)

4002 Debrecen, Pajzsika u 26
képviselő: Szécsényiné Egri Zsuzsanna elnök
kulturális, szociális tevékenység, érdekképviselet ... >>

A.T.H. Magyar Terméket Pártoló Egyesület

(egyéb)

3600 Ózd, Eötvös út 7.
képviselő: Kincses László elnök
A Magyar termékek használatának, fogyasztásának elősegítése ? személyes közreműködéssel, felvilágosítási munka végzésével, tanfolyamok szervezésével ? mindezekkel elősegítve a Magyarországon élő emberek munkahelyének megőrzését, illetve munkához való jutását. Idős, kis nyugdíjjal rendelkező személyek támogatása, számukra emberhez méltó életkörülmények biztosítása. ... >>

Aba és Térsége Fejlesztéséért Egyesület

(egyéb)

8127 Aba, Fehérvári út 093/15. hrsz.
képviselő: Csabai Gábor elnök
Az egyesület működési területéhez tartozó térség vidékfejlesztési stratégiájának kialakításához szükséges hatékony szakmai segítségnyújtás intézményi hátterének kialakítása. Tervek és javaslatok kidolgozása a mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti ágazat versenyképességének kidolgozása, a strukturális feszültségek enyhítése, a termelési szerkezetváltás elősegítése érdekében. Integrált, térségi alapú, kísérleti jellegű fejlesztési stratégiák kidolgozása, alulról jövő kezdeményezések generálása és segítségnyújtás azok megvalósításához. A vidékfejlesztési pályázati lehetőségek vonatkozásában az információhoz való hozzáférés biztosítása a települések és helyi közösségek számára. Pályázatok generálásán keresztül a térség településeinek fejlesztése. ... >>

Abai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8127 Aba, Rákóczi u. 12.
képviselő: Füzi Zoltán elnök
A község erősen megromlott közbiztonságának javítása, élet és vagyonbiztonság megteremtése, bűnmegelőzés. ... >>

Abakusz Kör

(szociális,egyéb)

4220 Hajdúböszörmény, Szilassy J. u. 109.
képviselő: Kathy Zsigmond elnök
jogvédő tevékenység, fogyasztóvédelem, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, euroatlanti integráció elősegítése ... >>

ABAKUSZ MŰHELY EGYESÜLET

(kulturális,egyéb)

4024 Debrecen, Vár u. 8. I/19.
képviselő: elnök: Cseke András
Az amatőr színjátszás gyakorlása, népszerűsítése, magyar népi hagyományok néptánc, népművészet és népi mesterségek ápolása, megőrzése, egészséges életmód, egészségvédelem népszerűsítése. ... >>

Abaligeti Iskolabővítésért és Működtetésért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 82.
képviselő: kuratóriumi elnök Gálos László
Az abaligeti iskolánál folyó beruházás támogatása és működtetése. ... >>

Abaligeti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 87.
képviselő: elnök Meggyes Éva
a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok), csoportok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvása, vagyonvédelem és közbiztonság javítása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezetvédelmi feladatok végrehajtásában. Különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása. ... >>

Abasári Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

3261 Abasár, Fő tér 1.
képviselő: polgárőrség vezető Mezner Ernő ... >>

Abaúj Bútoripari Dolgozók Társtulajdonosi Egyesülete

(egyéb)

3860 Encs, Ipartelep
képviselő: Csurkó László elnök ... >>

"ABAÚJ BŰNMEGELŐZÉSÉÉRT" Alapítvány

(egyéb)

3895 Forró, Fő utca 62
képviselő: dr Sulyok János
Az Encsi Rendőrkapitányság illetékességi területén a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának, szinvonalának emelése. ... >>

Abaúj és Térségének Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3800 Szikszó, Bethlen G utca 3
képviselő: Szögeczki József ... >>

Abaúj Leader Egyesület

(kulturális,egyéb)

3860 Encs, Petőfi út 62.
képviselő: Bratu László alelnök, Füzesséry József elnök
Abaúj és az Észak-magyarországi régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az egyesületet létrehozó helyi közösséget alkotó térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek fejlesztése.
Abaúj és az Észak-magyarországi régió, kiemelten az egyesületet létrehozó helyi közösséget alkotó települések, értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése.
A térségben történő előremutató változások támogatása a gazdasági tevékenységnek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonozóbbá tevő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. ... >>

Abaúj Térségi Gazdasági- és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

3860 Encs, Bem J utca 3
képviselő: Mercz Dániel
A régió összehangolt gazdaság- és vállalkozásfejlesztésének segítése, támogatása. Közös területfejlesztési programok kialakításának koordinálása. A fejlesztések megvalósításához szükséges pénzalapok kialakításának segítése. A térség kis- és középvállalkozásai létrehozásának támogatása jogi és szaktanácsadással. A térségen belüli települések gazdasági fejlődésének elősegítése és összehangolása. A környezetfejlesztés koordinálása. A térségi fejlesztési programok megvalósításának elősegítése szakember gárda kiközvetítésével. Az idegenforgalom és fejlesztésének támogatása és segítése. Az országon belüli és külföldi erőforrások térségbe vonzása és azok koordinál felhasználásának elősegítése. Információ biztosítása a térségen belül és kívül egyaránt a gazdaság valamennyi elemére. Szakmai konferenciák, tapasztalatcserék szervezése, gazdasági együttműködések szervezése különböző szinteken. Kapcsolattartás más térségi gazdaságfejlesztő szervezetekkel. ... >>

Abaúj-Hegyköz Bűnmegelőzési Egyesület

(egyéb)

3888 Vizsoly, Szent János út 155
képviselő: Bihi Miklós ... >>

Abaúj-Hegyköz Térségi Civil Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

3893 Fony, Petőfi utca 62
képviselő: elnök Sándor Béláné ... >>

Abaúj-Hegyközi Örökség Alapítvány

(egyéb)

3881 Abaújszántó, Béke út 47.
képviselő: Czupy Szilvia, Regőczi Tamás
Az Abaúj-Hegyközi térség, Tokaj-Hegyalja valamint ezek kapcsolódó térségei, területei örökségének megőrzése, társadalmi, etnikai, nyelvi, írásbeli, zenei, kuturális, történelmi, vallási, irodalmi, tájképi, örökségeinek a megőrzése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal