Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 13738
2. oldal

A Balkányi Általános Iskola és Diákotthon Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

4233 Balkány, Kossuth utca 5.
képviselő: Maduráné Bíró Ágnes
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, ennek keretében: az iskola oktató-nevelő tevékenységének javítása, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, a tanulmányi versenyek költségeinek átvállalása, rendezvények lebonyolításának segítése, kirándulások, sportversenyek támogatása, az iskola hírnevét gazdagítók megbecsülésének elősegítése. ... >>

A Bicskei I. számú Általános Iskoláért közalapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2060 Bicske, Prohászka Ottokár u. 3.
képviselő: Schulman Tiborné kuratórium elnöke
A Bicskei I. számú Általános Iskola tárgyi működési feltételei biztosításához hozzájárulás. ... >>

A Biztonságos Járművezetésért Egyesület

(oktatási,egyéb)

2235 Mende, Dózsa Gy. út 54.
képviselő: Ács Péter Zoltán önállóan, Paku Róbert elnök önállóan
A közúti közlekedés biztonságának növelése azáltal, hogy megfelelő társadalmi felvilágosítással, a társadalmi összefogás építésével, a közlekedés biztonságát biztosító hatóságokkal való társadalmi párbeszéd és együttműködés eredményessége növelésével, a közlekedés biztonságot szolgáló oktatások és egyéb tájékoztató programok szervezésével csökkentse a közlekedés körében a megfelelő járművezetési készségek hiányában való gépjárművezetés és általában a közlekedés társadalmi kockázatait. ... >>

A Bobai Evangélikus Tempolomért Alapitvány

(egyéb)

9542 Boba, József A.u. undefined 24.
képviselő: Csák Tamás, Csik Tibor, Dr.Stankovits György, Sipos Tibor, Tóth László ... >>

A Bokodi Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány (52100/2002)

(egyéb)

2855 Bokod, Fő u.25. (Lelkészi Hivatal)
képviselő: Csonkáné Szabó Magda, Id. Szmilek András tag, Lázár Zoltán tag, Martikánné Nagy Erzsébet tag, Szabó Mihályné tag, Szabó Pál kuratórium elnöke
A Bokodi Evangélikus Gyülekezetben a hitélet erősítése, különös tekintettel az ifjúság és az idősek körében végzendő tevékenységre, valamint az egyházi tulajdont képező ingatlanok karbantartásában való közreműködésre. ... >>

"A boldog gyermekévekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Alkotmány út 15.
képviselő: Pankotainé Kőhalmi Judit
Az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű, a nagycsaládban élő gyermekek esélyegyenlőségének javítása, tehetséggondozás, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Boross József Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Boross József u. 25.
képviselő: Beznóczki Ilona a kuratórium elnöke
A Szeged Boross József utcai Óvodában a gyermekek fejlesztésében a különböző nevelési területek eszközfeltételeinek gazdagítása; az óvoda működésének szintentartásához, javításához anyagi segítségnyújtás; a fizikális, testi nevelés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; a gyermekek világnézeti látókörének szélesítése, ennek tárgyi feltételei biztosítása; a gyermekekkel kapcsolatos oktatási, kulturális és tömegsport előnevelés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

A Bölcsödés Gyermekekért Alapítvány

(egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u.7.
képviselő: Hajduné Gál Anikó kuratóriumi elnök
Anyagi támogatás a bölcsödei ellátás színvonalának emeléséhez. ... >>

A bükkszenterzsébeti óvodás gyermekekért és óvodájukért alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3257 Bükkszenterzsébet, Hársfa utca 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Andrásné
Az óvodai egészséges és biztonságos nevelés támogatása és az óvodai eszközök fejlesztésének támogatása. ... >>

A CEGLÉDI ROMA KISEBBSÉG FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális,egyéb)

2700 Cegléd, Táncsics M. u. 2. 2.lh. 1/4.
képviselő: Jakab János ( elnök )
Rövidtávon, tüneti szinten, a Cegléd Városában és kistérségében élő hátrányos helyzetű roma kisebbség integrációs problémái végre átfogóan feltárásra kerüljenek. Az alapítvány gyakorlati segítséget kíván nyújtani az elmaradott, szegregációs problémákkal küzdő roma kisebbségű lakosság napi életviteli problémáinak kezelésében. Hosszú távú célja az, hogy Cegléd Városban és annak kistérségi szintű vonzáskörzetében felmerülő, roma kisebbséget halmozottan érintő, egyértelműen negatív szociológiai töltettel bíró társadalmi hatásokat tényszerűen feltárja, és lehetőségeihez mérten, mint szervezet katalizátor jellegű szerepet töltsön a diszkriminációs folyamatok tekintetében. Az alapítvány hosszú távon a helyi integrációs problémák feltárása után gyakorlati eszközökkel igyekszik majd segíteni a hátrányos helyzetű roma kisebbség felzárkóztatását a többségi társadalomhoz, elsősorban az oktatás, a munkavállalás, a bűnmegelőzés, a lakhatás és gyermeknevelés területén. Az alapítvány hosszú távú célkitűzései közé tartozik a hátrányos helyzetű roma lakosság felzárkóztatásán keresztül a város és térségének élhetőbbé tétele is. ... >>

A Cigányság Európai Polgárosodásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1081 Budapest, Bezerédi utca 4. 3./5.
képviselő: Varga József
Esélyegyenlőség megteremtése érdekében támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózását, kiemelten a hazai cigányságra tekintettel. Ösztönözze és elősegítse a hátrányos helyzetűek iskolai és iskolán kívüli oktatásban történő részvételének esélyeit. Sokoldalúan támogassa a hazai cigányság önazonosságának megőrzésére tett törekvéseit, kulturális értékeinek bemutatására tett törekvéseit. Támogassa a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elhelyezkedési esélyeinek növelését a munkaerőpiacon. ... >>

A Cigányságért az Európai Unióban Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Csallóköz út 6.
képviselő: Bogdán ARanka
Tevékenységével hozzájárul a kisebbségi és többségi társadalom közti kapcsolatok fejlesztéséhez, a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, a diszkrimináció és az előítéletesség csökkentéséhez, a cigány származású emberek életminőségének javításához.
Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű összefogással és cselekvéssel óvja és ápolja a kisebbségi kultúrát (a cigányság jelképeit), elősegíti az oktatási, a foglalkoztatási, a szociális, a lakhatási, az egészségügyi, a kulturális és a sport, turisztikai szolgáltatások bővítését, erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a cigány civil szervezeteket és mozgalmakat, hozzájárul a humán erőforrás fejlesztéséhez, az alkalmazkodó képesség javításához a munkaerő-piacon való érvényesülés érdekében, erősíti a diszkrimináció visszaszorítását ? főként a cigányokkal, cigánysággal szemben felmerülő esetekben ? egy toleránsabb társadalom létrehozása érdekében, hozzájárul a lakosság felkészítéséhez, az Európai Unióba való beilleszkedés elősegítése érdekében, erősíti a környezetvédelem szellemiségét a társadalmon belül az élővilág megőrzése, szebbé tétele érdekében. ... >>

A Cikói Tehetséges Általános Iskolás Tanulók Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7161 Cikó, Iskola tér 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Walterné Nagy Erika Adrienn
Az iskolai tehetséggondozó szakkörök bővítése, a továbbtanulók elhelyezésének elősegítése, nyelvvizsgára való felkészítés, versenyek, kirándulások szervezése és anyagi segítése. ... >>

A Cselekvő Társadalomért Egyesület (CSET Egyesület)

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 12. fsz. 3.
képviselő: elnök: Dr. Kovács Krisztián, elnökségi tag: Dr. Kanál Ferenc, elnökségi tag: Furkó Tibor
Az egyesület célja a segítségnyújtás, az Észak-Alföldi Régió, azon belül is különösen Hajdú-Bihar Megye hátrányos helyzetű és mezőgazdaságból élő lakosai számára, elsősorban képzéssel, tájékoztatók tartásával, nyomtatott és elektronikus szórólapok készítésével, valamint hatályos jogi ismeretek átadásával. Az egyesület tevékenysége szempontjából kiemelt célcsoportként tekint a romákra, fogyatékossággal élőkre, megváltozott munkaképességűekre, GYED-ről, GYES-ről visszatérőkre, 40 év feletti álláskeresőkre, iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódott 26 év alatti fiatalokra, tartósan munka nélkül lévőkre, gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatalokra és a börtönből szabadulókra. Ezen feladatok ellátásának érdekében az egyesület fontosnak tartja, hogy a régió állami és önkormányzati feladatokat ellátó intézményei megismerjék egymás munkáját, jó kapcsolatot alakítsanak ki egymással, ezzel téve hatékonyabbá a fenti ügyfeleik érdekében végzett munkát. Ezt a fenti intézmények dolgozói számára tartott képzéssel, továbbképzéssel, és közös rendezvéneyek szervezésével kívánja az egyesület segíteni. ... >>

A Csereháti Romákért és a Nagycsaládosokért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3786 Hegymeg, Kossuth út 4.
képviselő: Mogyoró Katalin
A Csereháti települések közösségi életének fejlesztése, kultúrájának megtartatása, a meglévő de nem ismert értékek feltárása, különösen a közösségfejlesztés eszközeinek használatával. A Csereháti települések hátrányos települések hátrányos helyzetű lakói közötti együttműködés és szolidaritás és az önsegítés kialakítása. Kor, nem, iskolai végzettség és egyéb okok miatt hátrányos helyzetű személyek esélyegyenlőségének biztosítása. Kulturális rendezvények, programok létrehozása, szervezése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek képzése, foglalkoztatása, célzott programok megvalósítása. Információáramlás, nyilvánosság megteremtése és biztosítása. Hagyományosan szabadidős és nem versenyszerű sport tevékenységek támogatása. A háztáji mezőgazdaság felelevenítése, népszerűsítése, ilyen irályú képzések szervezése. ... >>

A Cserkészetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
képviselő: Bohács József elnök
Támogatni a gyermeknevelő és karitatív jellegű tevékenységeket, az ehhez szükséges eszközök beszerzését. Segítse az ennek megvalósításához szükséges tárgyi eszközök megszerzését, azok fejlesztését. Segítse elő a kapcsolatfelvételt más cserkészcsapatokkal, karitatív szervezetekkel, iskolákkal, ennek keretében támogassa a cserkészgyerekek csereüdültetését, cserelátogatását, az ismeretek kölcsönös kicserélését. Támogassa a rendelkezésre álló lehetőségek szerint az ifjúság versenyeit, azok megszervezését, és azokon szereplők jutalmazását. Segítse elő a gyerekek pályázaton való indulását, az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Pedagógusaiért és Diákjaiért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.
képviselő: Dr. Salamon Ágnes, Erdei András kur. tag
A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tanárainak és tanulóinak kiemelkedő oktatási és tanulmányi teljesítményének elismerése és támogatása. ... >>

A DARÁNYI NAGYCSALÁDOSOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

(egyéb)

7988 Darány, Rákóczi utca 64.
képviselő: elnök Solymosiné Götz Anikó, elnökhelyettes Orsósné Bogdán Mária, titkár Tóthné Gyarmati Zsuzsanna
A legalább három gyermeket nevelő családok (nagycsaládosok) segítése, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés. ... >>

A Decsi Református Temetőért Alapítvány

(egyéb)

7144 Decs, Kossuth Lajos utca 34-36.
képviselő: kuratórium elnöke Papné Dávid Judit
A Decsi Református Egyházközség tulajdonában és kezelésében lévő temető és templom megóvása, fenntartásához történő hozzájárulás, épített és szellemi örökségének gondozása; a temető növényi kultúrájának fenntartása; részvétel más, a község területén található emlékművek gondozásában. ... >>

A DEPSI - Debreceni Pszichológus Hallgatók Tudományos, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4032 Debrecen, Komlóssy u. 45.
képviselő: Angyal Zsófia titkár, Józsa Balázs elnök, Penczi Barbara alelnök
hallgatói érdekképviselet, tudományos tevékenység támogatása ... >>

A Drégelypalánki Szent Erzsébet Templomért Alapitvány

(egyéb)

2646 Drégelypalánk, Petőfi út 1.
képviselő: Tóth László
A drégelypalánki Szent Erzsébet Templom tetőszerkezete feljújításra szorul. A későbbiekban szükségessé válik a padok cseréje, a templom belső festése, a tamplomi orgona felújítása is. Ezen munkálatokhoz a megfelelő források az egyházközségnek nem állanak rendelkezésre. Az alapítvány célja ezen körülményeken való segítés, támogatás.
Az alapítvány célja továbbá a templomhoz tartozó épületegyüttes, plébániaépület, melléképületek, továbbá az Erzsébet-ház, valamint az egyéb egyházközségi ingatlanok felújítása, valamint állagának megóvása, illetve az ezekben történő segítő közreműködés. Az alapítvány célja továbbá minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet támogatása, amely az alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. ... >>

A DUNAFÖLDVÁRI BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY

(oktatási,egyéb)

7020 Dunaföldvár, Kossuth L. utca 23.
képviselő: kuratórium elnöke Bálint Erika
A dunaföldvári bölcsőde, valamint az intézménybe járó gyermekek támogatása, nevelési, oktatási munka segítése. ... >>

"A Dunaújvárosi Evangélikus Centrumért" Alapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Szilágyi Erzsébet u. 34.
képviselő: Hábermajer Jánosné kuratóriumi elnök
A dunaújvárosi evangélikusok hitélete jobb feltételeinek biztosítása. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

A Faddi Gyermekotthonért Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

7100 Szekszárd, Bezerédj utca 7-9.
képviselő: elnök Kosztyiné Dr. Horváth Gabriella
A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 2. sz. Gyermekotthonának, valamint az ott nevelkedő, vagy nevelkedett gyermekek testi és lelki fejlődésének magasabb szintű nevelésének, képeségeik felismerésének, fejlesztésének elősegítése és támogatása. ... >>

A fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 33.
képviselő: Kelemenné Dr. Szondi Emese
nevelés, oktatás segítése, különösen: az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, az ideben nyelv és informatika tanulás elősegítése, az iskolai szabadidős programok támogatása, tanulmányi, kulturális, sportversenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolítása, a nehéz körülmények között élő jól tanuló diákok segítése, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Fejllődő Észak-Heves Megyéért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Keleti fény út 1.
képviselő: elnök Hadobás Zsolt
nevelési, oktatási, képességfejlesztési feladatok ellátása;
- kulturális tevékenység;
- kulturális örökség megóvása;
- euroatlanti integráció elősegítése;
- környezetvédelem, természetvédelem;
- időskori otthoni ápolás megszervezése;
- sport és egészségvédelem, az ifjúság és a nyugdíjas réteg egészségének biztosítása a közösségi élet szervezése jegyében;
- képzőművészeti tevékenység fellendítése;
- munkanélküliség csökkentése a helyi munkaerő piac bővítésével, munkahelyteremtés támogatása munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése érdekében. ... >>

A Fejlődésért Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7090 Tamási, Gábor Áron utca 33.
képviselő: elnök Bakó Béla
A Tamási kistérség fejlődését biztosító pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatok előkészítése, monitoring feladat ellátása.
- A Tamási kistérség és lakóinak, valamint tágabb értelemben vett környezetének kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, oktatási, környezet-, gyermek-, család és műemlékvédelmik építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése.
- A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (megváltozott munkaképességűek, romák) társadalmi beilleszkedésének elősegítése, munkaerő-piaci esélyeinek növelése, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.
- A társadalmi diszkrimináció megszüntetésére való törekvés.
- Együttműködés a helyi önkormányzatokkal a fejlesztési célok összehangolásában, a források biztosításában. ... >>

A Felnövekvő Nemzedékért 96 Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4722 Nyírmeggyes, Petőfi út 6.
képviselő: Tóth László Kálmán a kuratórium elnöke
Az iskolai és óvodai nevelés, oktatás nyínvonalának emelése, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása, gyermekrendezvények támogatása és egyéb az alapszabály szerint ... >>

A Felsőfokú Vendéglátó Oktatásért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1138 Budapest, Párkány utca 46. fsz./3.
képviselő: Kovács Ferencné
A felsőfokú vendéglátó oktatás támogatása. ... >>

A felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33. D. 2../10.
képviselő: Hajdu István Csongor
A felsőoktatás és munkaerőpiac közötti kapcsolat erősítése, annak támogatása és elősegítése, hogy a felsőfokú képzések minél inkább feleljenek meg a munkaerőpiac igényeinek. A felsőfokú képzések részeként vagy azt kiegészítve, szakmai gyakorlat keretében a hallgatók ismerjék meg a leendő szakmájukat, a munka világát. A hallgatók a képzések keretében elsajátított ismereteket minél nagyobb mértékben tudják hasznosítani választott szakmájukban. A hallgatók szociális helyzete ne befolyásolja a munkaerőpiacra történő kilépésüket. A munkáltatók minél teljesebb képet kapjanak a felsősokú tanulmányikat befejezők tudásáról, felkészültségéről, preferenciáiról. ... >>

A Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Sport út 2.
képviselő: Tóthné Szűcs Mónika
Elősegítse a társadalmi esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetű csoportok felé irányuló tevékenységgel, tanulmányaikban segítse a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalokat, lehetőséget biztosítson szabadidejük hasznon, tartalmas eltöltéséhez, segítse szocializációjukat. Ismereteik bővítése útján segítse Felsőzsolca fiataljait a felnőtt társadalomba való beilleszkedésben.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

A Fényeslitkei Református Egyházért Alapítvány

(egyéb)

4621 Fényeslitke, Petőfi utca 36.
képviselő: Bezzegh Gábor
A gyülekezet műemlék templomána renoválása, korszerűsítése, egyházi épület felújítása, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

A Fordulópont Nemzetközi Holisztikai Egyesület

(egyéb)

1036 Budapest, Lajos 131.
képviselő: Sárvári György dr. ... >>

A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány

(egyéb)

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
képviselő: dr. Nagy Balázs
A magyar feltáró expedíciós tevékenység segítése, alapjainak, hátterének erősítése; az expedíciós kutatómunka elismertségének növelése: publikációs támogatással, fotópályázatokkal, kiállításokkal, előadásokkal. Utánpótlás-támogatás: a jövőben tudományos feltáró munkát végzők új generációjának támogatása, tréningje - földrajz versenyekkel, fotópályázatokkal, cikkpályázatokkal, terepi kutatási lehetőséggel, tanulmányutakkal. A minőségi kutatómunka támogatása: szervezési és terepkutatási szakmai tanácsadás. Anyagi háttér előteremtésének segítése pályázati formában. Tanulmányutak elősegítése, támogatása, szervezése. Szakmai minőség-biztosítás. Az expedíciók eredményeinek széles körű megismertetése: kiállítások, előadások, konferenciák, kiadványok létrehozásával, szervezésével. ... >>

A Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Tagjai Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1123 Budapest, Alkotás utca 63-67.
képviselő: Dr. Harbula Gyula
A szolidaritás kialakítása a tagok között, valamint a tagok halálát követően a családtagok támogatása tanácsadással és mindenfajta segítségnyújtással, kivéve pénzezközök juttatását, és jogtanácsadást; A becsületrend, annak alapelvei és a tagok erkölcsi megbecsülésének növelése - a magyar-francia barátság jegyében - a magyar közvélekedésben; Jótékonysági akciók lebonyolítása és az ezeken való részvétel a fenti célok szolgálatában, különösen akciók és kiadványok formájáben. ... >>

A Gépészmérnök Képzésért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1111 Budapest, Müegyetem rkp. 3. I/14./BME Gé
képviselő: Dr. Penninger Antal
a BME Gépészmérnöki Karán folyó képzés korszerüsitése, szinvonalának emelése. ... >>

A Gondolkodó Ifjúság Kulturális Fejlődéséért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3532 Miskolc, Győri kapu 108 b II/2
képviselő: Hubai Krisztián
a bejegyzett kulturális és környezetvédelmi tevékenységen túlmenően a horvát kissebséghez tartozó érdekképviselete és hagyományainak újraélesztése. ... >>

A GRSP Magyarország - Partnerség a Közlekedésbiztonságért Magyarországi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.
képviselő: dr. Lányi Péter, Mocsári Tibor, Pausz Ferenc, Tokár Balázs elnök
A közúti közlekedés területén a hazai konszenzus és együttműködés elősegítése a közlekedésbiztonság javítására. támogatva az Európai Unió közlekedéspolitikája által kitűzött célt, a közlekedési balesetek halásos áldozatai számának 50 %-os csökkentését. Hatékony hazai együttműködés kialakítása a kormányzati, a civil és az üzleti szektor között, a közlekedésbiztonság javítását célzó, közös projektekben való részvétellel. Nemzetközi együttműködés kialakítása a GRSP Irányítótanácsával, az európai GRSP szervezetekkel a hazai munka elősegítése, az un. ?legjobb gyakorlatok? ( best practice ) átvételére. Közlekedésbiztonsági nemzeti stratégia megvitatása, mely a jövőben alapját képezheti közlekedésbiztonság területén való együttműködésnek. Kapcsolattartás a közlekedésbiztonság területén érintett tárcákkal, így a Közlekedési Minisztériummal, a Belügyminisztériummal, az Egészségügyi Minisztériummal, az Oktatási Minisztériummal és az azok alá - illetve mellérendeltségében működő szakmai szervezetekkel, különös tekintettel az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságára és a való együttműködő helyi rendőri szervekre, valamint a Közlekedési Főfelügyeletre és a helyi Közlekedési Felügyeletekre. A közlekedésbiztonság szakterületének a hazai felsőoktatásban történő hatékony megjelenítése. ... >>

A Gyógyítás Iskolájáért Tanulmányi és Fejlesztési Magánalapítvány a Szegedi Orvostudományi Egyetem Hallgatóinak Képzéséért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6720 Szeged, Apáthy u. 4.
képviselő: Apáti-Nagy Péter, a kuratórium elnöke
A SZOTE hallgatóinak tanulmányi támogatása, szakmai és érdekvédelmi szervezeteinek működési támogatása, kutatási támogatása, szociális támogatása, kulturális és sport támogatása. ... >>

A Gyönki Módszertani Otthon Lakóiért Alapítvány

(egyéb)

Gyönk, Táncsics u. 472.
képviselő: Bíró Kornélia
az otthoz támogatása ... >>

"A Győri Óvodákért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9023 Győr, Szigethy Attila út 109.
képviselő: Ábrahám Erika, Eőryné Juhász Kinga, Knausz Lászlóné (ö), Soós Elekné, Szük Ödönné ... >>

A Gyulai Református Életért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Petőfi tér 4.
képviselő: elnök Dr. Puskás János
A gyülekezeti élet működésének, a lelkészi és munkatársi szolgálat ellátásának segítése, az egyházközség tulajdonában és fenntartásában lévő ingatlanok építése, felújítása, korszerűsítése, az iskola és óvoda működésének segítése. Egyházi missziói munka támogatása, a diakónia és szociális feladatok fejlesztése. ... >>

A Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetűek Zala Megyei Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Petőfi S. út 5.
képviselő: Orsós Imre
Célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Törekszik a hozzá forduló hajléktalan és szociálisan hátrányos helyzetű sorstársak érdekeinek kifejezésére, megvédésére, tevékenységével esélyegyenlőségük valós megteremtésére. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő oktatási, képzési és kulturális programokban. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő munkaügyi programokban, céljával összefüggésben magában a közhasznú foglalkoztatásban. ... >>

A harmadik évezred a liberálisokért Egyesület

(egyéb)

1141 Budapest, Szugló u. 164.
képviselő: Almási János ... >>

A "Harmonikus Emberért" Chi Kung Egyesület

(egyéb)

5700 Gyula, Esze Tamás utca 2.
képviselő: Mokáné dr. Komlódi Eszter
Egészségmegőrzés ősi magyar és keleti (kínai) technikák segítségével. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal