Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 6198
3. oldal

A Kecskeméti SOS Gyermekfalu Gyermekeiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Benedek E.u.2/A.
képviselő: Hámori Zoltán elnök
A SOS Gyermekfaluban nevelkedő gyermekek személyiségfejlesztésének, társadalmi integrációjának elősegítése, - Az eltérő fejlettségű gyermekek szakirányú fejlesztésének támogatása, - Kreatív foglalkozások, értékalkotó tevékenységek feltételeinek és működtetésének kialakítása, előkészítése, - A gyermekek oktatásával, speciális képzésével kapcsolatos támogatások,, - Egészségügyi gyógykezeléshez, rehabilitációhoz való hozzájárulás, - Az önálló életkezdés támogatása, - Rendkívüli segélyezési rendszer működtetése. ... >>

A Kecskeméti Utánpótlás Vízilabdáért Alapítvány 2003 Alapítvány

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
képviselő: Nagypál Sándor kuratóriumi tag
Az alapítvány fő célja a kecskeméti vízilabda utánpótlás erkölcsi és anyagi támogatása, ezen belül az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, és a sporttevékenység támogatása az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

A Kékestetői Gyógyintézetben Ápolt Betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

3233 Mátraháza, Mátrai Állami Gyógyintézet
képviselő: dr. Mekler Róbert
Magyarország egyetlen klimatikus gyógyhelyén az ápolási körülmények javítása. A légúti és pajzsmirigy betegségek tudományos kutatásának támogatása. ... >>

"A Kiegyensúlyozott Emberért" Alapítvány

(egészségügyi)

1183 Budapest, Kálti Márk utca 6. b.
képviselő: Kovács Miklós Imre
A fogazat és sok testi probléma összefüggésének megismertetésével és feltárásával megalapozni egy fogászati ellátó kultúrát, amely eredményeinek alkalmazásával a fogorvosok és fogtechnikusok nagymértékben enyhítik, vagy megszüntetik a fogazat okozta testi és lelki gyötrelmeket, és az ember számára visszaállítják a kiegyensúlyozottságot. Megtapasztalni a testi és lelki kiegyensúlyozottságot és annak hosszú távú fenntartása érdekében megoldásokat mutatni az emberek számára, valamint támogatni azokat a kezdeményezéseket, amelyek ezt lehetővé teszik. ... >>

A Kistarcsai Onkológiáért Alapítvány

(egészségügyi)

2143 Kistarcsa, Zrínyi M. u. 1.
képviselő: Bánfiné Tóth Mária (elnök)
az Onkológiai Osztályon kezelt betegek támogatása gyógyítást elősegítő eszközzel. Rehabilitációjuk elősegítése, prevenziós előadások támogatása, ápolási eszközök beszerzése, az ambulanciai eszközök fejlesztése, a Burn out támogatása. ... >>

A Konduktív Nevelési Rendszer Nemzetközi Pető András Társasága

(egészségügyi)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
képviselő: Horváth Dezsőné dr., Kozma Gyuláné ... >>

A korszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1088 Budapest, Baross utca 27.
képviselő: Dr. Rigó János
A szülészet, a nőgyógyászat, az újszülött gyógyászat és a klinikai genetika művelésének és fejlesztésének támogatása és elősegítése a gyógyítás, a tudomány és az oktatás területén. ... >>

A Korszerü, Kíméletes Medicina Fejlesztéséért alapítvány

(egészségügyi)

1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 4-6. C. 1./3.
képviselő: Dr. Élő Gábor
A modern orrvostudomány fejlesztésével összefüggő tudományos eredmények ismertetése és népszerüsítése. ... >>

A Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6000 Kecskemét, Dobó krt.8.
képviselő: Dr.Nemesné Hódi Gizella kur.elnök
Baleseti járó és fekvőbeteg ellátás végzése folytán személyi és tárgyi feltételeinek javítása, színvonalának emelése, különös tekintettel a minimál invazív módszerek alkalmazásának bővítésére.Szakemberképzés, oktatás, személyi-tárgyi feltételeinek biztosítása, a rehabilitáció tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. ... >>

A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Klapka u. 7.
képviselő: Demeter András dr. (k. tag), Joó Csaba dr. (k. elnök)
A 7. sorszámú végzéssel KIEGÉSZÜL: - Oktatás, és az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, eszközök beszerzése. - Támogatni a diákönkormányzat iskolai szintű rendezvényeit. - Az iskola tanulóinak, dolgozóinak támogatása rendkívül súlyos egészségügyi, szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő táborok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekapcsolat, tanulmányút finanszírozása. Pk.60.014/1991/29.sz. végzéssel új cél: a) Az Andrássy György Közgazdasági Szak- középiskola nevelőtestülete által alapí- tott az "ISKOLÁNKÉRT-DR. ÓRIÁS NÁNDOR JUBILEUMI EMLÉKÉREM" anyagi fedezetének biztosítása. Az emlékérmet kaphatják a kiemelkedő munkát végző pedagógusok és iskolai dolgozók, a kiváló tanulmányi, kulturális eredményeket elérő tanulók és a közgazdasági szakoktatásért eredménye- sen tevékenykedők. b) Az alkotó, innovatív iskolafejlesztő és szervező, tantárgygondozói tevékeny- séget folytató tanárok, munkacsoportok, szakmai munkaközösségek munkájának anyagi megbecsülése, jutalmazása. c) Ösztöndíj-támogatás a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és a szakma legtehetségesebb, legeredményesebb ta- nulók számára. d) A megújuló gazdaság vállalkozói, adó számviteli, pénzügyi, közigazgatási rendszere érdekében magasszintű szakmai ismeretekkel és nyelvvizsgával rendelke- zők képzéséhez anyagi segítség nyújtása. e) Az alma mater hagyományainak ápolása, a közgazdasági, ügyviteli, informatikai és gazdasági tevékenység közérdekűségé- nek erősítése (szakmai konferenciák, ta- lálkozók, publikációk, ünnepségek, jubi- leumi rendezvények költségeihez történő hozzájárulással). f) Oktatás és az oktatás anyagi, techni- kai feltételeinek javítás, eszközök be- szerzése. g) Támogatni a diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek rendezvényeit. h) Az iskola tanulóinak, dolgozóinak tá- mogatása rendkívül súlyos egészségügyi szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő tá- borok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekap- csolatok, tanulmányút finanszírozása. Az iskola jó tanulmányi eredményű, szo- ciálisan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása pályázat alapján. i) Szakképesítés megszerzésére felkészí- tő, iskolarendszeren kívüli felnőtt és egyéb oktatás, központi képzési progra- mok alapján. ... >>

A Közjóért - Pro Bono Publico - Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3390 Füzesabony, Rákóczi u.55.
képviselő: Bocsi Imre (kutratóriumi elnök)
Az alapítvány célja, hogy a Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet működési területén pénzbeni jövedelemmel, természetes juttatással támogassa az itt élő - elsősorban takarékszövetkezeti tag - lakosokat. - akiknek idős koruk, tartós betegségük, munkaképesség csökkenésük, vagy egyéb szociális ok miatt létszükségletük kielégítése tartósan vagy átmenetileg veszélyeztetve van. - segítse elő a mozgáskorlátozottak beilleszkedését és egyesületek tevékenységének kiteljesedését, - járuljon hozzá az egészség megőrzését szolgáló eszközök beszerzéséhez, egészségügyi, szociális és közcélú intézmények megvalósulásához, működéséhez, továbbá - támogassa a szabadidő és tömegsportot, illetve a sportegyesületek ilyen irányú tevékenységét, - biztosítson lehetőséget azon felsőfokú iskolába járó fiataloknak, akik vállalják, hogy a végzettség megszerzését követően községükben maradnak. ... >>

A Kunszentmártoni Kármelita Rendházért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

5440 Kunszentmárton, Munkácsy út 1.
képviselő: elnök dr.Tarnai Julianna Katalin
a Kunszentmártoni Rendház működtetésének biztosítása , stb. ... >>

A Lakosság Egészségéért Alapitvány

(egészségügyi)

5000 Szolnok, Ady E. út 35-37.
képviselő: Dr.Dajkáné Szarvák Anna ... >>

"A látó szemért" Közalapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Dr.Kollarics Béla kuratórium elnöke
Szervezéssel és anyagiakkal támogassa a Szent Pantaleon Kórház Dunaújváros Szemészeti Osztályán a dolgozók szakmai fejlődését. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

A "Lelki egészségünkért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3580 Tiszaújváros, Mátyás király u. 4. V/2.
képviselő: Katona Ibolya
Az alapítvány clja a lelki egészség megtalálása és megtartása, pozitív életszemlélet kialakítása, a lelki egészség védelme. Ennek érdekében személyiségfejlesztés, önismeret segítése, önismereti tréningek szervezése. Kommunikációs és konfliktus kezelési tréningek, krízis intervenció, öngyilkosság megelőzés. A családok harmónikus együttélésének megőrzése érdekében a válsághelyzetben, kritikus életszakaszokban együttműködés. Gyászolók mielőbbi felépülésének elősegítése. A pszichoszomatikus betegségek leküzdése érdekében ismeretterjesztés, oktatás. A gyermekek szabadidős foglalkozásainak megszervezése, szabadidős tevékenységeinek segítése, gyermekfelügyelet, képességfejlesztés. ... >>

A Lelkibetegek Egészségéért, a Lelki Egészség Védelméért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1086 Budapest, Szűz u. 3.I.10.
képviselő: dr. Frecska Ede
A pszichiátriai betegellátás reformja, a közösségi ellátás kiépítése és kiterjesztése, a kiegészítő közösségi ellátási formák fejlesztése és elterjedése. Családterápiás műhely működtetése: az önsegítés támogatása. A lelki egészség védelme. A lelki egészség védelme érdekében szakmai továbbképzés, tanfolyam, rendezvény szervezése, kiadvány szerkesztése és terjesztése, a hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítése, ápolása, a nemzetközi tapasztalatoknak a megismertetése. Tanulmány készítése: Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a pszichiátriai kutatási eredmények minél szélesebb körben történő megismertetéséhez. A céljai megvalósítását segítő eszközöket felkutatja, a feladatok megvalósításához támogatásokat vesz igénybe és támogatásokat nyújt. ... >>

A Leukémiás Betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

1097 Budapest, Gyáli 5-7.
képviselő: Fekete Sándor dr., Herjeczki Kornél dr.
A leukémiás betegek gyógyításának elősegítése. ... >>

"A LÓÉRT, AZ EMBERÉRT" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Ádámvölgy utca 2/ A
képviselő: Veres Albert
a.)A lovaglás és a lótartás ismereteinek átadásával az ember és a ló közötti lehető legmagasabb harmónia elérése. Ez különösen a gyermekek és a fiatalok személyiségfejlődése szempontjából nagyon értékes, mivel a lóval foglalkozó embernek az állatszeretet mellett önuralmat, korrektséget és fegyelmet is kell tanulnia. Annak elsajátítása, hogy a lovas nem csupán önmagáért és lovas-társaiért tartozik felelősséggel, hanem a rábízott lóért is.
b.)A lovaglás mint sporttevékenység minél szélesebb körű elterjesztése nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is, hiszen a lovassport nagy hatással van az egészségre, az életörömre és a jó közérzetre.
c.)A ló megismerésén és a vele való foglalkozáson keresztül az állatok védelmének, a velük való helyes viselkedés és gondoskodás kialakítása, hogy a lovaglás és a lótartás ne csupán az embernek, hanem az állatnak is örömet jelentsen.
d.) Környezetünk védelmének, környezeti értékeink megőrzésének minél magasabb fokú tudatosítása a lovakkal foglalkozó gyermekek és felnőttek körében. A lovastúrák során megismertetni a lovasokkal azt a szabadságot, melyet akkor nyerhetünk el, amikor a lovas útja a természetbe vezet. A Kazincbarcika környékén lévő erdős hegyek és völgyek, folyópartokon tett kirándulások alkalmával a természet megismertetése és értékeinek megóvása.
e.)Gyógy-lovagoltatás keretében a lovaglás pszichés és fiziológiai hatásainak felhasználása fogyatékos és sérült embertársaink helyzetének javításában.
- hippoterápia, melynek során a ló mint élő gyógyászati segédeszköz vesz részt a neurológiai törvényszerűségen alapuló terápiában,

- gyógypedagógiai lovaglás és lovas-torna, amelynek során a ló ? ember, ember ? ember együttműködése eredményeképpen létrejövő pszichés értékek használhatók fel az egyén fejlesztésében,

- fogyatékosok sportlovaglása, ahol a lovaglásnak egy, a tevékenységet űző testi vagy szellemi képességeihez megfelelően kialakított formáját használják fel a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.

f.) A lovagláson keresztül az egészséges életvitel, egészségmegőrzés elősegítése, különösen a lovagolni vágyó gyermekek szellemi, fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése.

A gyermekek részére nyári táborok szervezésével a lovaglás mint sporttevékenység megismertetése, egészséges életmód kialakítása és a szabadban töltött tevékenységekkel környezettudatos gondolkodás kialakítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

A M.-on nem gyógykezelhető BKKM-i Eg.károsodott Gyerm.Külf.Gyógykezeléséért és Műtétjéért,vmint a BKKM-ben élő Mozgáskorl.Gyerm.Nyári Táborozt.Biztosításáért

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Május 1. tér 3.
képviselő: Dr. Gubacsi László elnök
A külföldi gyógykezelésre és műtétre szoruló gyermekek gyógyításának támogatása. ... >>

A "MA Emberéért" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1131 Budapest, Völegény utca 4.
képviselő: Vaderna Zsuzsanna
egészségi, szociális, érdekérvényesítési problémákkal küzdők részére segítség nyújtása. ... >>

A magyar általános orvoslás nemzeti és nemzetközi színvonalának emeléséért

(egészségügyi,oktatási)

1135 Budapest, Hegedűs Gyula utca 16. IV./2.
képviselő: dr Balogh Sándor
Az élet minőségi jegyeit erősítő, szemléletformáló és cselekvés- központú egészségmegőrző programok kidolgozása és támogatása. Az egészségügyi alapellátás területén elősegíteni a hazai háziorvos kar magas színvonalú tájékoztatását és továbbképzését. A népesség egészségügyi ismereteinek, tudásának és kultúrájának gyarapítása. Egészségmegőrző felvilágosító tevékenység a születéskor várható élettartam növelése érdekében. Elősegíteni a krónikus, nem fertőző megbetegedések korszerű ellátásának széles körű alkalmazását, ezzel csökkentve azok előfordulási gyakoriságát. Lehetőségeit felhasználva hozzájárulni az országos egészségügyi alapellátási programok megvalósításához, elsősorban a szemléletmód formálásával. A fenti témákban szerzett nemzetközi ismeretek és tapasztalatok hazai alkalmazása, azok széles körű megismertetése és népszerűsítése. Az alapellátás területén elősegíteni az integrációs folyamatot, pályázatok útján feltételeket biztosítani a legmodernebb tudásanyag és a legfejlettebb technológia magyarországi alkalmazásához. A témában elért hazai eredmények nemzetközi bemutatása, népszerűsítése. Céljait szolgáló hazai és nemzetközi projektek kidolgozása, tanulmányok készítése és kutatások folytatása. Kapcsolatteremtés hazai és külföldi partnerekkel, regionális és nemzetközi szervezetekkel a szakmai együttműködés érdekében, elsősorban Európában. ... >>

A Magyar Egész-ségőr Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8500 Pápa, Anna tér 8.
képviselő: Oroszi Mihály Ferenc képviselő
A társadalom testi-lelki egészségének megóvása, - a népegészség területén az alternatív gyógyászati, testi és mentális egészség megőrzési, betegség megelőzési ismeretek mind szélesebb körben történő terjesztése elsősorban megelőző /preventív/, majd kiegészítő /komplementer/ célzattal, - ősi gyógymódok kutatása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kutatások, előadások, tanfolyamok támogatása, - rendezvények szervezése, - kiadványok, tudományos-ismeretterjesztő művek fordítása, kiadása, támogatása, terjesztése. ... >>

A Magyar Egészségügyi Informatikáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1035 Budapest, Vihar utca 29.
képviselő: Prof. Dr. Kékes Ede
Az informatikai kultúra fejlesztése és terjesztése a magyar egészségügyben. ... >>

A Magyar Ergoterapeuták Egyesülete

(egészségügyi)

1528 Budapest, Szanatórium u. 19.
képviselő: Szöllősyné Juhász Csilla ... >>

A Magyar Fül-Orr-Gégészet Fejlesztéséért Alapítvány

(egészségügyi)

1083 Budapest, Szigony utca 63.
képviselő: dr. Liktor Bálint titkár, Prof.dr. Jóri József, Prof.dr. Pytel József, Prof.dr. Répássy Gábor, Prof.dr. Sziklai István
A fül-orr-gégészeti, fej-nyaksebészeti tudományos, továbbképző, oktató munka támogatása. ... >>

A Magyar Immunológia Haladásáért Alapítvány

(egészségügyi)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.V.611
képviselő: Dr. Benczúr Miklós
Az immunológiai kutatások támogatása, az immunológiai betegellátás javítása. ... >>

A Magyar Kórházi Gyógyszerészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: elnök Dr. Pintye János
Elősegíteni a kórházi gyógyszerészet szakmai színvonalána emelését, a gyógyszerészeti tudományok aktív művelését, a tudományos eredmények minél szélesebb körű alkalmazását a mindennapos gyakorlatban és ezzel összefüggésben az eredményes munkához szükséges műszerfejlesztést. Az oktatás, továbbképzés támogatása, szakmai kongresszusok, nagygyűlések rendezése, hazai és nemzetközi irodalom vásárlása, cseréje, csatlakozás nemzetközi egyesületekhez. ... >>

A Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány

(egészségügyi)

1026 Budapest, Ürömi u. 56.
képviselő: Gönczi Csabáné
A magyar reumatológiai tudomány, betegellátás és egészségnevelés támogatása. ... >>

A Magyar Tüdőgyógyászat Megújulásáért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104. II./205.
képviselő: Dr. Kádár László
a tüdőgyógyászat személyi és tárgyi feltételeinek támogatása, szakmai színvonalának emelése. ... >>

A Magyar Vesebetegekért Alapítvány

(egészségügyi)

1032 Budapest, Föld 57.
képviselő: Petrányi Győző dr
A magyar nephrológiai ellátás segítése. ... >>

A Magyarság Eredete Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

1147 Budapest, Damjanich u. 51.
képviselő: Balog Barna, Cingerné Balla Judit, Esztergályos Jenő, Hummel Rozália, Jánoska Sándorné
-a magyarság eredetének további kutatása, a magyar őstörténet, hitvilág és művészet és az ázsiai eredet kapcsolatának művészeti megjelenítése, -az ősi művészetek tanítása, népszerűsítése, széles körben való ismertetése, -a magyar fiatalok "ős-magyar tudatának" erősítése, -festészet, előadó- és bábművészet tanítása, -tanfolyamok és előadások szervezése, kiadványok kiadása, művészeti központ működtetése, -tanulmányutak szervezése, -az ősi művészeti tevékenységek és az egészségjavítás együttműködésének biztosítása, -az ősi művészet mint alternatív gyógymód alkalmazása betegségek gyógykezelésében (természetgyógyászat, színterápia.) ... >>

A Májbeteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

1025 Budapest, Nagybányai út 5/A.
képviselő: Dr. Szőnyi László
Májbetegségben szenvedő gyermekek minél magasabb szintű gyógyításának, valamint az ezen tevékenységgel kapcsolatos kutatások támogatása. ... >>

A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi u.27.
képviselő: Csillik Pál (kuratóriumi tag)
A jelentős forráshiánnyal küzdő kórház egészségügyi gép- és műszerbeszerzéseinek anyagi támogatása annak érdekében, hogy a gyógyító munka, egszségügyi ellátás színvonala jelentősen emelkedhessen. A kórház és rendelőintézet számára anyagi támogatást nyújtson a folyamatos működéshez szükséges költségek kiegészítésére. Anyagi támogatás nyújtása az intézmény ingatlanvásárlásaihoz, illetve meglévő ingatlanjaik műszaki állapotának fenntartásához, fejlesztéséhez, továbbá új épületek, építmények létrehozásához. Szakemberképzés, továbbképzés támogatása. ... >>

A második első lépésért Rehabilitációs Alapítvány

(egészségügyi)

6764 Balástya, Kóródy utca 24.
képviselő: Gégöl Anna, a kuratórium elnöke, Szabó Ferenc, a kuratórium tagja
A mozgásszervi betegségek vagy balesetek okán kialakult fogyatékosság rehabilitációjának elősegítése; korszerű segédeszközökkel, módszerekkel, egészségügyi és pszichés körülményeik javítása érdekében komplex terápiás és rekreációs programok kidolgozása és alkalmazása. ... >>

A mentésügyért Szabolcs-Szatmár-Beregmegyében alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4600 Kisvárda, Árpád utca 28.
képviselő: Toldi Ferenc
Mentés, tudományos tevékenység. Oktatás- ismeretterjesztés. Mentő és betegszállító tevékenység. A munkavégzés feltételeinek javítása a mentőállomáson. Mentőorvosok, mentőtisztek és hallgatók tanulmányi költségeinek támogatása. Tudományos rendezvény szervezése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A MERLIN-KÖR Egyháza

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7678 Abaliget, Kölessy Vilmos utca 28.
képviselő: képviselő Surjánné Hajdu Erika
vallásos cselekmények, szertartások végzése, nevelési oktatási intézményekben vallásoktatás, hitélethez szükséges kiadványok, kegytárgyak előállítása, értékesítése, egyházi célra használt épületek részleges hasznosítása, vallásgyakorlás hozzáférhetővé tétele szociális, egészségügyi gyermek, ifjúságvédelmi intézményben gondozottak, büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartottak számára, kulturális, nevelés-oktatási, szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézményműködtetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

A "Mi Támaszunk" Szociális Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

3021 Lőrinci, Gyergyó u. 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Zeleznyikné Papp Katalin
Rendszeres orvosi ellenőrzés megszervezése és kórházi ellátásban részesült időskorúak utógondozása, személyre szóló ápolás és gondozás mellett.
- Az időskorúak egészségének megőrzése és megbetegedésük megelőzését szolgáló kirándulások, természetjárás megszervezése.
- Idősek otthonának létrehozása és működtetése, melyben a rászoruló idősek orvosi ellenőrzés mellett kulturált körülmények között tölthetik el életük hátralevő részét.
- Biztonságos és nyugodt életfeltételek nyújtása, kiegyensúlyozott és megfelelő keretek között. ... >>

A Miskolci Urológiáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3535 Miskolc, Bükk utca 9
képviselő: Dr. Pintér József
A Miskolci Megyei Jogú Város Semmelweiss Kórház és Rendelőintézet Urológiai Osztályának Fejlesztése az alábbiak szerint fontossági sorrendben:
a.) Az Urológiai Osztály mindenkori dolgozói (orvosok, nővérek, ápolók) szakmai képzésének, továbbképzésének és fejlődésének elősegítése, támogatása.
b.) Az Urológiai Osztály műszerekkel való ellátásának elősegítése, a már meglévők fejlesztése, karbantartása, szakkönyvek és folyóiratok beszerzésének támogatása,
c.) a képzéseken túl az Urológiai Osztály kohéziójának, összetartásának növelése, ennek érdekében az osztály dolgozóinak szakmai, kulturális és szabadidős programok szervezése, ezek támogatása,
d.) az Urológiai Osztály munkahelyi környezetének, a dolgozók és a betegek élettere minőségének javítása, hogy a betegek és dolgozók komfortérzete javuljon, és az erre irányuló törekvések támogatása, elősegítése. ... >>

" A MISKOLCIAK EGÉSZSÉGÉÉRT " Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Baross Gábor út 17
képviselő: Dr. Munkácsi László
Az alapítvány kiegészített új céljai:

Miskolc Megyei Jogú Város lakosságának egészségügyi ellátását magasabb színvonalon biztosító háziorvosi rendszer szervezésének, irányításának és szervezeti működtetésének támogatása.
Támogatni Miskolcon a preventív gyermekorvoslást.
Karitatív tevékenység folytatása.
Támogatni Miskolcon a magasabb szintű gyermekorvoslást.
A gyermekorvoslás fejlesztéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása, és szervezeti célok megvalósítása érdekében gazdasági társaság létrehozása.

További célok:

A lakosság magasabb rendű egészségügyi kultúráját, szokásait, egészségügyi állapotát javító programok (rendezvények, akciók, kiadványok, propaganda, stb.) szervezésének és lebonyolításának finanszírozása.
A betegségek megelőzését, hatékonyabb gyógyítását szolgáló legújabb, modern eszközök, eljárások bevezetésének támogatása.
Az ifjúság, nyugdíjasok és hátrányos szociális helyzetűek egészségügyi, szociális és mentálhigiénés programjának anyagi támogatása.
A háziorvosi rendelők és háziorvosok munkaeszközeinek a jobb betegállását érdekében végzett korszerűsítéshez való hozzájárulás, új műszeres-diagnosztikai eljárások, információtechnikai módszerek bevetésének támogatása.
A háziorvosok és szakalkalmazottak továbbképzésének támogatása (tanfolyamok, bel- és külföldi konferenciák, kongresszusok, szakmai kiállítások költségeihez, részvételi díjhoz való hozzájárulás, helyi rendezvények szervezése és/vagy finanszírozása, stb.).
Az egészségügyi ellátást menedzsment-színvonal javításának, az orvosok idegen nyelvi képzésének támogatása.
A tudományos és oktató tevékenység támogatása.
Az alapellátással összefüggő tanulmányok, illetve tudományos dolgozatok dologi kiadásaihoz való hozzájárulás.
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó háziorvosok és szakdolgozók elismerésére szolgáló díjak alapítása, odaítélése.
Pályakezdő és nyugdíjas háziorvos kollégák támogatása.
Évenkénti országos pályázat kiírásának támogatása, a háziorvosi rendszere korszerűsítése és fejlesztése témakörben az alapellátásban dolgozók, illetve az alapellátásért tenni akarók részére.
Kölcsönös részvétel más egészségügyi, illetve szociális célú alapítványok munkájában a fenti célok megvalósítása érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
közhasznú szerveztek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások,
környezetvédelem,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

"A mosdósi asztmás gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

7257 Mosdós, Petőfi utca 4.
képviselő: Dr.Laki István
A kórház gyermekosztályán az asztmás és más krónikus légúti betegségben szenvedő gyermekek ellátási színvonalának továbbfejlesztéséhez, valamint az ennek érdekében szervezett oktatóprogramok színvonalának emeléséhez és folytonosságának biztosításához való hozzájárulás. ... >>

A Mosolyért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1117 Budapest, Fehérvári út 80.
képviselő: Gombás Erika Magdolna
Az alapítvány célja, hogy - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény céljai és alapelvei alapján - hozzájáruljon a különböző immunrendszeri betegségekben szenvedő gyermekek gyógyításához, egészségi állapotuk stabilizáláshoz és javításához, rehabilitációjukhoz; hogy segítséget nyújtson az ezen betegségben szenvedő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez illetve ahhoz, hogy betegségük ellenére saját családjukban nevelkedhessenek, otthoni környezetben biztosítva számukra a gyógyuláshoz szükséges feltételeket, és megkaphassák az állapotuk javításához, illetve stagnálásához szükséges különleges ellátást.
Az Alapítvány célja a betegségben szenvedő gyerekek társadalomba beilleszkedésének, esélyegyenlőségének, emberi méltóságának önrendelkezési jogának megteremtése, megőrzése és biztosítása a különböző egészségügyi intézményeken belüli, és otthoni, valamint ambuláns kezelések, illetve más alternatív gyógymódok alkalmazása során. ... >>

A Nagy Csoport Magyarországért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1011 Budapest, Bem rakpart 15. 4./20.
képviselő: Mester Ákos
A Maharishi Mahesh Yogi által közismertté tett Transzcendentális Meditáció és TM-SIDHI program csoportos gyakorlásának megszervezése, működtetése, támogatása, képzése. ... >>

"A Nagyatád Szövetkezet Tagjaiért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 11.
képviselő: Poór Józsefné
A "Nagyatád" Szövetkezettel tagsági viszonyban állók, és a szövetkezet átalakulásával létrejövő kft üzletrészesei, illetőleg annak társaságaiban folyamatosan dolgozók vagy mindezen szervezetektől nyugdíjba vonultak, szociális, egészségügyi, továbbá művelődési és szabadidősport tevékenységek támogatása. Juttatások: Egészségügyi cél, amely valamennyi betegség megelőzésére, gyógyítására, ill. magánszemélyek habitációjára, ill. rehabilitációjára irányul. Szociális cél: segély, szociális támogatás, gyógyüdülés. Művelődési cél: tanfolyami hozzájárulás, oktatási költség, konferencián, kongresszuson való részvétel díja. Szabadidősport célra: egyesületekben a tagsági díj, saját dolgozói állomány szabadidősportjának költségei. ... >>

"A negyven prédikátor" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

9097 Mezőörs, Fő u. 39.
képviselő: Nagyné Takács Tünde
Az alapítvány általános, közvetett célja: az egyházi és a kulturális örökségek megőrzése, védelme, széles körben való megismertetése. Egyházi célú hasznosítású ingatlanok állagának megőrzése, építésüknek, felújításuknak támogatása. Egyházközségek működésének támogatása, egyházi fenntartású intézmények tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, működésüknek biztosítása. Családok támogatása, egészségének megőrzése; gyermekek, fiatalok helyes és egészséges életmódra nevelése; idősek gondozása, ápolása, szociálisan rászorulók, betegek, fogyatékossággal élők, életvezetési problémákkal, szenvedélybetegségekkel küszködők támogatása. Természeti katasztrófák, ár- és belvíz elhárításának és a természeti katasztrófák, ár- és belvíz áldozatainak segítése; jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása. Fejlesztési, munkahely-teremtési, turisztikai tevékenység, infrastrukturális fejlesztési tevékenység; tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés. Történelmi személyiségek emlékének megőrzése; hagyományőrzés; természet- és környezetvédelem, az épített környezet védelme, támogatása. Közösségi programok szervezése; sport- és turisztikai programok támogatása. A határon túli magyarsággal való kapcsolatok kiépítése, ápolása. Pályázatokon való részvétel. ... >>

A Német Kultúr Centrumért Közalapítvány (A Német Nemzetiségi Oktatási,Kultúrális Mentálhigiénés és Környezetvédelmi Közalapítvány)

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Kardos Miklós elnök
Az alapítvány elsődleges céljának tekinti a kecskeméti Német Kultúr Centrum létrehozását,felépítését és működtetését. A Német Kultúr Centrum feladata a német nyelvi kultúra megőrzése,fejlesztése és a német nemzetiségi hagyományőrzés megvalósítása. A Német Kultúr Centrum feladata továbbá a német identitás megőrzése céljából a német nemzetiségi oktatás óvodai, általános iskolai, középiskolai szintű beindítása, a német nyelven való művelődés feltételeinek megteremtése és elindítása. Valamint az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség megóvása, - műemlékvédelem, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

A Népegészségügyi Fejlesztéséért DOTE Társadalomorvostani Intézete

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4033 Debrecen, Sarkadi Imre u. 59.
képviselő: elnök: Veres Gergő
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és a lakosság mindenkori egészségi állapotát befolyásoló területeken ismeretterjesztő, továbbképző és tudományos rendezvéenyek, oktatás, képzés szervezését támogatja. Kiemelt figyelmet fordít az ifjúság, valamint a hátrányos helyzetű rétegek egészségi állapotának javítása érdekében egészségügyi ismereteik fejlesztésére, ezáltal élet- és foglalkoztatási kilátásaik javítására és a kapcsolódó szolgáltatások végzésére. ... >>

A neurológia támogatására Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4700 Mátészalka, Kórház utca 2.
képviselő: Nagy Gyula
A Mátészalkai Területi Kórház Neurológiai Osztály és Szakrendelő betegellátási körülményeinek javítása, az itt dolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének támogatása. A célok megvalósítását elősegítők felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

"A Neurorehabilitációs Osztályért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6725 Szeged, Semmelweis utca 6 IV
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Jakab Katalin, a kuratórium titkára Mártonné Geczó Klára, Fazekas Katalin elnökhelyettes
Az osztályon dolgozó orvosok, szakdolgozók, gyógytornászok továbbképzése, a neurorehabilitációs osztály betegellátásához kapcsolódó szakmai anyagok, gyógyászati segédeszközök és anyagok beszerzése. ... >>

A Nők Egészségéért, Egészséges Újszülöttekért Jövőnkért Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
képviselő: Dr. Nagy Tamás
Olyan korszerű módszerek adaptálása, kifejlesztése, korszerű műszerek beszerzése és működési feltételeinek a megteremtése, amelyekkel fokozható lenne a nők reprodukciós egészségének helyreállítása, a terhességek zavartalan kihordása, az újszülöttek károsodásmentes világrajövetele és későbbi fejlődése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal