Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém szociális civil szervezetek


Találatok száma: 64
1. oldal

A hátrányos helyzetű gyermekek oktatásáért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Horváth Géza
A középiskolákban a tehetséges, de hátrányos helyzetben lévö - elsösorban cigány származású - diákokat támogatásban részesitse, megteremtve annak lehetöségét, hogy felsöfokú ta nulmányokat folytathasson. A felsöfokú oktatási intézményben annak elösegitése, hogy anyagi gondok miatt - az arra rászoruló diák ne kényszerüljön a tanulmányok feladására. Az alapitó reméli, hogy kezdeményezésére bel- és külföldi jogi és magánszemélyek csatlakozzanak. és ily módon járulnak hozzá, hogy a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok nyugodt körülmények között tanulhassanak. Külön kiemelendö a cigány származású fiatalok támogatásának szükségessége,valamint elösegitése, hogy értelmiséggé váljanak, ezáltal példát mutatva a többieknek, valamint ily módon segitve a kisebbségi és hátrányos helyzetben lévö cigányságot. ... >>

Alapitvány a cukorbetegekért közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Ádám I. u. 1.
képviselő: Reichardt Béláné kuratórium elnöke, képviselője
A cukorbetegek oktatásának, nevelésének, társadalmi beilleszkedésének elősegítése, támogatása, a megelőzéshez szükséges tevékenység támogatása, oktatóbázis létrehozása, elismerések adományozása stb. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység,családsegítés, időkorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek - és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Alapítvány a volt bírósági, nyugdíjas dolgozókért"

(kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Vár u. 19.
képviselő: Dr. Wéninger Tiborné, Redling Károlyné
Szociális, igazságszolgáltatási-történeti kutatás támogatása; Veszprém-megye jogászi hagyományainak ápolása. ... >>

Alkohol Drogsegély Ambulancia

(egészségügyi,szociális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 19.
képviselő: Szabóné Virányi Judit elnök ... >>

Az Országos Onkológiai Intézet "C" Belgyógyászat Szociális és Önsegélyező Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, József Attila utca 51.
képviselő: Vörös Lászlóné képviselő
hogy az Országos Onkológiai Intézet "C" Belgyógyászat dolgozóinak oktatási, kutatási tevékenységét, szociális, egészségügyi ellátását /pl. családvédelem, egészségkárosultak védelme, stb./, valamint kultúrális, sport és szabadidős tevékenységét támogassa. segítséget kíván nyújtani az alapító az Országos Onkológiai Intézet "C" Belgyógyászat munkavállalóinak nemzetközi kapcsolattartásában /nemzetközi kultúrális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása/. ezen tevékenységek megfelelnek az 1997. évi CLVI. törvány 26.§.c.) 1-5., 14., 18.-19. pontja szerinti tevékenységnek . A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Bányai Családi Liga

(szociális)

8200 Veszprém, Sólyi út 16/A.
képviselő: Kozma Krisztina elnök ... >>

Csillagfény Waldorf Alapitvány kiemelkedően közhasznú

(intézményi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Megyeház tér 2.
képviselő: Szabó Ferenc képviselő
Waldorf-pedagógiájú oktatási-nevelési intézmények létrehozásának elősegitése, a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Álta- lános Iskola támogatása. Általában a Waldorf-pedagógia magyaror- szági népszerűsítése, vásárok, kiállitá-sok, kongresszusok, tudományos, kultúrá-lis találkozók szervezése. ... >>

Együtt egy drogmentesVeszprémért Alapítvány

(szociális,egyéb)

8200 Veszprém, Állvány u. 10.
képviselő: Demecs István kuratórium elnöke
Az alapítvány elsődleges célja olyan veszprémi szerveződés, amely mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy tegyen valamit a józan emberi értékek visszaállításáért, állást foglaljon a drogok kérdésében, és ha jelképesen is, de cselekedjen. ... >>

"Élet Erő" Egészséges Életmódot Segítő Egyesület közhasznú

(szociális)

8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 9/F. 7/21.
képviselő: Kálazi Ágnes elnök ... >>

Életet Segitő Alapítvány

(oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Lóczy u. 42/a. II/7.
képviselő: Dörnyeiné Barabás Éva kuratórium elnöke
Értelmileg sérült emberek elhelyezésére és ellátásuk megszervezésére munkaalkalom teremtése, nevelés segítése. Támogató szolgálat létrehozása és működtetése (információs szolgálat, tanácsadás, személyi segítő szolgálat, szállító szolgálat stb.), amely az alábbi fogyatékkal élő személyek önálló életvezetéséhez nyújt segítséget: érzékszervi, így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeiket jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokló személyek, illetőleg akik a kommunikációjukban számottevően korlátozottak, és ez számukra tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek /így különösen a tartós munkanélküliek, a szakképzetlenek, a megváltozott munkaképességűek, cigány származású munkavállalók, 45 éven felüliek,gyermekes családanyák, pálykezdők etc./ képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, részükre munkaerő-piaci szolágatás nyújtása. ... >>

Épületenergetikai Tanácsadó Szolgálat Alapítvány

(szociális)

8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u.3.
képviselő: Pataky Elemér elnök
Az 199.évi CLVI.tv.26.$.c./9.pontja szerinti környezetvédelem, ezen belül specifikusan a főbb tevékenységi területek : - Magyarország épület-vagyona gyarapitása és értéknövelő fenntartása /megőrzése során az energiafelhasználás hatékonyságának növelése, fejlagos ener-giamegtakaritás.- Az épületvagyon gyarapitói és fenntartói számára a hatékony energiafelhasználás módszereinek megismerhetővé és alkalmazhatóvá tétele. Az épületek energiafelhsználásával kapcsolatos szakmai állásfoglalások kidolgozása, az állásfoglalások közzététele. Közvetlen, személyre szóló épületenergetikai tanácsadás megvalósítása/megszervezése az ország területén. ... >>

"Equilibrium-együtt a fenntartható fejődésért" Természet és környezetvédő-oktató Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Muskárli út 2.
képviselő: Dr.Tatay Tibor képviselő
a.) az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálás, b.) az általános egészségmegvédés alapjainak és az egészséges táplálkouzás tanítása, c.) az egészségmegőrzés területén alternatív segítő módszerek terjesztése, d.) tanfolyamok, ismertetterjesztő előadások szervezése, klubok működtetése,e.) a természetvédelem és környezetvédelem lehetőségeinek keresése. f.) a munkaerőpiac hátrányos helyzetű rétegeienk felkutatása, képzések, oktatók szervezése. g.) közhaznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások bemutatása. ... >>

Eszter Liliána Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 105.
képviselő: Hőgyészi Petra képviselő
A mozgássérültek rehabilitációjának segítése, eszköz ellátás, ápolás betegszállítás és minden ezzel kapcsolatos tevékenység,- egészségmegőrzés,betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Európai Kisebbségekért és Demokráciáért Alapítvány

(szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság tér 15. undefined
képviselő: Velez Árpád
A kisebbségek és a kisebbségi kultúrák támogatása, megőrzésük és fennmaradásuk elősegítése, a kisebbségi kultúráknak a többségi társadalommal és kultúrával való kapcsolatai útján való megértetése, a kölcsönös elfogadás alapján történő fejlesztése. Célja továbbá a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szociális és családvédelmi problémái megoldásának elősegítése, illetőleg ezen problémák mérséklése. ... >>

FÁK, Ukrajna, Magyarország Népei Kultúrális és Nemzeti Örökségének Egyesülete

(kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Jutasi út 65/A. 8//50.
képviselő: Tasner Irina
Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, nevelés, kultúrális ... >>

Gizella Királyné Klub Nemzeti Segítő Szolgálat Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. undefined
képviselő: Csajági Izabella elnök
Veszprém és térségében a tehetséges, hátrányos helyzetű iskolás gyermekek támogatása. ... >>

Görög Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 16/I. 9/27.
képviselő: Dr.Rednik András képviselő
A Veszprém megyében lévő görög katolikus közösségek tevékenységének elősegítése, az egyházközösségi létesítmények és intézmények fenntartásának, működésének, felújításának támogatása.Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek, sajtó- és bizantológiai kiadványok megjelentetésének támogatása. Tudományos képzés, egyházi oktatás, idegennyelv-tanulás és továbbképzés elősegítése, tanulmányok, sport-és kultúrális tevékenységek támogtása, ebben a körben ösztöndíjak alapítása és adományozása. Keresztény társadalmi egyesületek működésének segítése, gyermekek üdültetésének és cserekapcsolatok kiépítésének támogatása. A görög katolikus egyházközösség rászoruló tagjainak szociális szempontok alapján szükség sezrint történő támogatása, esetenként más görög katolikus egyházközösségek és intézmények megsegítése. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésénak elősegítése, sporttevékenységük támogtása. Karitatív tevékenység végzése, segély-akciók szervezése, vagy azokhoz való csatlakozás. ... >>

Gyermeksziv Alapitvány Celldömölk Sági u.7.sz.

(szociális)

8200 Veszprém, Kalmár tér undefined 30.
képviselő: Süle Nándor ... >>

Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Veszprém Megyei Szervezete

(szociális,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Zalka M. tér 1.
képviselő: Varga László
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Hajszál Veszprémi Hajléktalanokat Segitő Alapitvány

(oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Jutasi u. 24-26.
képviselő: Gyimesi Károly
Szociális szolgáltatások nyújtása a helyi hajléktalanok számára; Rehabilitációs célú foglalkoztatás, képzés; Új módszerek, megoldások kidolgozása a hajléktalanság kezelésére. Kutatások végzése, irányitása. ... >>

Harmónia Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó út 12/A. 5/30.
képviselő: Hajdu Péter képviselő
Oktatás, nevelés támogatása.
Alapfokú művészetoktatási intézmény alapítása, fenntartása és működtetése, az oktatási tevékenység ellátása, elősegítése, támogatása.
Együttműködés külföldi oktatási intézményekkel, az oktatásat segítő szervezetekkel,
diáküdültetés, táboroztatás szervezése, megtartása, támogatása.
Oktatást segítő kidványok /könyv, jegyzet, segédany, stb/ megjelentetésének támogatása,
a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, szocializációjának elősegítése. ... >>

"Horgony Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

8412 Veszprém-Gyulafirátót, Eresztvényi u.26/a. undefined
képviselő: Dr. Balczár Lajos képviselő
A pszichiátriai betegek ellátásának támogatása. A fő célon belül: - a Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Pszichiátriai Gondozójának fejlesztése és működési feltételeinek javítása; - A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III.tv., valamint a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV.tv. l/2006.(I.7.) SzCsM. rendeletben történt módosításai alapján Veszprém és környezetében a közösségi ellátási formák bevezetése és működtetése. ... >>

Innova Szociális Innovációs és Képzési Alapítvány

(oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Kalmár tér 22.
képviselő: Szabóné Dr. Virányi Judit
Magyarországon, azon belül kiemelten a Közép-dunántúli régióban közreműködjön a szociális ellátások, a szociális intézmények, a foglalkoztatáspolitika, a helyi és a regionális szociálpolitikák innovatív fejlesztésében, megújításában. ... >>

Kereskedelmi Park Alapitvány Veszprém

(természetvédelem,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Egry J. u. 29.
képviselő: Hoffer János, Horváth Imre
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegylőségének elősegitése. Magyar állampolgárságú kereskedők, szolgálta- tók, földtulajdonosok érdekei védelmé- nek elősegitése. Euroatlanti integráció elősegitése. Közforgalom számára megnyi-tott út, híd létrehozásához, fejleszté- séhez, fenntartásához kapcsolodó tevékenységének elősegitése. A 0213/40. -es hrsz.-ú közforgalom számára megnyitott út, és azt a 82.-es főforgal-mi úttal összekötő híd fejlesztésének elősegitése. Az emberi és állampolgári jogok védelme. Természetvédelem. A kereskedelmi park területén keresztül-vezető kerékpárút, 0213/40.-es hrsz.-ú út és a 82.-es főút csomópontjának kié- pitésének elősegitése. Tudományos tevé- kenység, kutatás-fejlesztés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-jesztés elősegitése. Ezek azok a célok, amelyről állami szervnek, vagy önkormányzatnak kellene gondoskodnia. ... >>

Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakdolgozókért Alapitvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Kórház u. 1.
képviselő: Egresy Józsefné
A kórházszakdolgozó növérek közismerten - a természetesen nem csökkentve az orvosok munkáinak jelentőségét - a kórházi betegek közelében avagy életének legnehezebb időszakaiban végzik
szakértelmet, és emberséget is igénylő munkáikat, elősegitvén a betegek mielöbbi gyógyulását és kiegyensúlyozott kórházi tartózkodást fentiek elérése céljából. Mindezek elősegitése céljából az alapitvány alapvető célja a kórház szakdolgozó - nővérek szociális és kultúrális segítése ... >>

Kovácsi Objektív Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8200 Veszprém, Március 15. u. 2/b. I/7.
képviselő: Győrffy István elnök
Az alapítvány célja, hogy Kovácsi Miklós szakmai törekvéseinek és emberi tulajdonságainak, segítőkészségének megfelelően minden évben kiadja a Kovácsi Objektív elnevezésű díjat, továbbá betegség miatt nehéz élethelyzetbe került újságírótvagy fotóriportert vagy családjukat támogatja. ... >>

Mária Rádió Közhasznú Egyesület

(szociális)

8200 Veszprém, Házgyári u. 7.
képviselő: Dr.Szabó Tamás elnök, Németh Miklós Attila alelnök
Támogassa a lelki és spirituális értékek terjesztését minden olyan csatornán keresztül, ami elérhetővé teszi embereknek, hogy Istenre figyeljenek;keresztény értékek ápolása, erősíteni hazai és keresztény világcsaláddal való kötődést; hátrányos helyzetűek szociális, lelki támogatása; keresztény örökség megóvása. ... >>

Megyei Karitativ Alapitvány Veszprém Megye Mozgássérültjeiért

(szociális)

8200 Veszprém, Budapest u. 16.
képviselő: Hegedüs Józsefné
A mozgássérültek társadalmi helyzetének javitása, a társadalmi életbe való eredményes részvétel elősegitése, a társadalmi beilleszkedés megkönnyitése, a megsebesült életfeltételek javitása, a mozgássérültek alkotói tevékenységének elősegitése, munkájuk propagálása, életfeltételeik könnyebbé tétele. ... >>

Mozgássérült gyermekeket nevelő családokért Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Harmat u. 3.
képviselő: Máté Ferenc, Weber Jánosné
Mozgássérült gyemekeket nevelő szülők, családok mentálhigiénás támogatása. Mozgássérült gyermekek és szüleik uta- zási támogatása a konduktiv pedagógiai fejlesztése igénybevételéhez. Segédeszközök beszerzésének támogatása, tehetséges mozgássérült gyermekek tanu- lásának támogatása. ... >>

Mozgássérültek Aktív Egyesülete

(szociális)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 16/H. 6/18.
képviselő: Bakonyi Jánosné elnök
Szociális tevékenység, egészségkárosult, mozgásfogyatékos emberek támogatása. ... >>

Négylábú Doktorok Közhasznú Alapítvány

(szociális,egyéb)

8200 Veszprém, Fűzfa u. 65.
képviselő: Zagyváné Fekete Andrea képviselő
Állatasszisztált segítő tevékenység az állaasszisztált terápia /lovak és kutyák, illetve egyéb terápiás célra alkalmas állatok bevonásával történő fejlesztő célú tevékenység/ speciális módszereinek, valamint mozgássérülteket segítő kutyák alkamazásával. ... >>

Örömélet Idősekért és Hátrányos Helyzetűekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Sólyi u. 20.
képviselő: Farkas Margit kuratórium elnöke
Idősek és fogyatékkal élők, valamint az őket ellátó intézmények támogtása. Egyéb hátrányos helyzetben lévő személyek és azok ápolását, gondozását végző intézmények támogatása.Hátrányos helyzetbenlévők képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Rehbilitációs foglalkoztatás.Anyagi lehetősége függvényében idősek gondozóháza-, nyigdijasház épitése és üzemeltetése.
Szociális szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tanácsadás, segitségnyújtás.Szabadidős, kulturális és egyéb programok szervezése, ilyen jellegűrendezvények támogatása.Szociális tanácsadói, jóléti és hasonló szolgáltatások biztosiítása.Speciális szociális és egészségügyi tanácsadás, Karitatív és szociális ellátással kapcsolatos tevékenység végzése, támogatása, Idős és nyugdijas személyeket érintő kérdésekkel kapcsolatos előadások megszervezése, kiadványok ,tájékoztatók megjelentetése, ilyen jellegű tevékenység támogtása. Hazai és külföldi, az alapítvány céljához hasonló tevékenységet végző szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Őszutó Nyugdijasokért Szociális Alapitvány Veszprém

(egészségügyi,szociális)

8200 Veszprém, Juhar u. 5.
képviselő: Győri Gyuláné Mészáros Erzsébet
Beteg, egyedülálló, létminimum alatt élő anyagilag rászorult Veszprém Dózsavárosi nyugdijasok támogatása élelmiszer és gyógyszerellátás formájában ezen célok megvalósitásához szükséges anyagi eszközök biztositása. ... >>

PRO GEO 62 Alapítvány

(szociális)

8200 Veszprém, Lóczy Lajos u. 33/3.
képviselő: Forgó Béla, Gadzojannisz Panajotisz, Szentai György
A budapesti Geológiai Technikum 1962. évben végzett hallgatóinak támogatása, kapcsolattartás, egymás kölcsönös segí- tése érdekében a rászorultak szociális támogatása. ... >>

Rotary Club Egyesület

(szociális)

8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán út 11.
képviselő: Dr. Udvarhelyi Miklós alelnök, Dr.Edmund Beltz elnök, Hartmann Péter titkár, Somlai József számvevő
Előmozdítani a civil szerveződést annak érdekében, hogy a különböző foglalkozású tagok rendszeres találkozással megismerjék egymást, mások családtagjait, az életről, világról alkotott nézeteit. ... >>

SÉF SZAKISKOLÁÉRT Nyílt Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Szeglethy u. 7.
képviselő: László Károlyné
A SÉF Szakiskola Épületénekés szemléltető eszközeinek felújítása a kor kultúrális és művelődési igényeinek megfelelő színvonalára az alapítvány eszközeivel, kiváló tanulmányi és közösségi eredményeket elérő tanulók támogatása. Kimagasló eredményeket elérő pedagógusok elismerése, pályázatok kiirása, amelyek az oktatás, a kultúra és a sport terén hozzájárulnek a tanuló ifjúság szellemi, fizikai, szociális fejlődéséhez, hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának támogtása közép
és felsőfokúintézményekben. Veszprém területén működő civil, üzleti és önkormányzati szervezetek számára nyűjt információs és képzési szolgáltatásokat annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a társadalomés a gazdaság fejlődéséhez, bárki számára elérhető rendezvéyneket, akciókat szervez annak érdekében, hogy a térség kultúrális és természeti értékeit közvetitse és megóvja, tanácsadással és programokkal segíti az egészséges életmód elterjedését azzal, hogy hozzájárul a humán erőforrások
fejlesztéséhez és a természeti erőforrások fenntarthatóságához. ... >>

Szakértők az igazságért Alapitvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Stadion utca 19/B.
képviselő: Latorczai János képviselő
Anyagi támogatás annak érdekében, hogy magasabb szinvonalra lehessen emelni az igazságügyi tevékenységet. Intézményi szinten az igazságügyi tevékenység segítése. Anyagi támogatás nyújtása az igazságügyi szakértők továbbképzésére, belföldi, külföldi szakmai tanulmányutakra, beteg szakértők támogatására. Idegennyelv elsajátitásához. elősegíteni az igazságügy szinvonalának javulását az igazságügyi szakértésen keresztül. ... >>

Szegfü Alapitvány Veszprém

(szociális)

8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
képviselő: Pusztai István, Schwarczinger László
az MSZP azon tagjaninak vagy elhunyt tagjai hozzátartozói közül házastársá- nak és gyermekeinek anyagi támogatása egyéni elbirálás alapján, akik átmenetileg vagy tartósan olyan szociális helyzetbe kerültek, hogy rá- szorulnak az alapitvány támogatása. ... >>

Szénhidrogénipari Vegyészmérnök-utánpótlásért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10,
képviselő: Grád Ottó képviselő
Az alapítvány elsődleges célja, hogy a Pannon Egyetemen folyó vegyészmérnökképzést, ezen belül kiemelten az ásványolaj- és petrolkémiai technológiai szakirány /piaci és tőzsdei ismeretekkel kiegészített/ oktatását támogassa, ezáltal is elősegítve a kőolaj- és földgáz-előkészítés, -feldolgozás és a petrolkémiai termékgyártás szakember-utánpótlását. ... >>

Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Alapitvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Iskola u. 4.
képviselő: Halmay György képviselő
az általános iskola elektronikai felszerelésének bővitése és fejlesztése, az oktatási technikai szinvonalának emelése.
A Szilágyi Erzsébet Általános Iskola /névváltozást követően és jelenleg Szilágyi Erzsébet keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény/ elektronikai felszerelésének bővítése és fejlesztése, az oktatás technikai színvonalának emelése.
-hátrányos helyzetű, rászoruló tanulók támogatása.
-diákönkormányzat munkájának támogatása,
-táborozások, kirándulások,erdei iskolai programok támogatása,
-teheséges tanulók tmogatása, közhasznú tevékenysége: nevelés, oktatás, képeségfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Szociális Innovációs Társulás

(szociális)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 25/A. 4/14.
képviselő: Győri Piroska elnök ... >>

Szolidaritás egyMásért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Kerszt u. 9.
képviselő: Katanics Sándor képviselő
Az emberek közötti szolidaritás erősítése, a demokrácia értékeinek és hagyományainak terjesztése, a szociáldemokrácia eszmeiségének megismertetése, az ezen értékeket képviselő egyesületek, klubok szerveződések támogatása. A Magyar Szocialista Párt Veszprém Megyei Szervezete önhibájukon kivül nehéz helyzetbe került tagjainak és közvetlen hozzátartozóinak egyedi elbírálás alapján történő esetenkénti támogatása. A hátrányos anyagi helyzetű, tehetséges fiatalok felkészítésének, iskolai oktatásának, az idegennyelv elsajátításának, a szakismeretek megszervezésének támogatása, tanfolyamok és más képzési formák megvalósításával a politikai kultúra fejlesztésének elősegítése.
A szociális, munkajogi , társadalombiztositási kérdésekben járatlan személyek tájékoztatásssal való
ellátása. ... >>

Szorgalom és Tehetség Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Egyetem út 19. II/3.
képviselő: Dr. Melegh Anna képviselő, Dr. Pogácsás Anett képviselő, Papp Gábor képviselő
Szociálisan rászoruló családok gyermekei továbbtanulásának támogatása, megélhetésüket biztosító szakma megszerzéséhez segítése, idegennyelv-tudásuk feljesztésében való közreműködés. Tehetséges gyermekek, fiatalok nevelésének - oktatásának, képességfejlesztésben való részvételének elősegítése, képességfejlesztési módszerek, rendezvények és programok támogatása. Kultúrális közösségek, csoportok, alkotó-művészek tevékenységének segítése, tudományos és művészeti alkotások létrehozásának támogatása. Határon túli magyarok rászoruló teheséges gyermekei tanulásának, továbbtanulásának, továbbképzésének elősegítése. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének elősegítése, sporttevékenységük támogatása. ... >>

Tellus Kutatási Közhasznú alapítvány

(természetvédelem,szociális)

8200 Veszprém, Klapka Gy. u. 3/A. 4613.
képviselő: Rozgonyi Szabolcs képviselő
A természet védelmében a fenntartható fejlődés feltételeit megteremtő kutatások végzése, ismeretterjesztés, valamint a nők és fiatalok kutatási és fejlesztési projektekbe való bevonásának támogatása, életpálya segítése.
Foglalkozási csoportokat összefogó tevékenység, kutatási tevékenység, környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Új Út Egyesület

(szociális)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. út 2.
képviselő: Mile Ferenc
Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés. ... >>

Ukrajnai Rászorultak Egészségügyi Támogatásáért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8200 Veszprém, Kossuth utca 10. 4.emelet 411.
képviselő: Magyar Larisza képviselő
Az alapítvány legfőbb célul a csernobili sérültek-, károsultak egészségügyi rehabilitációját, anyagi, szociális támogatását tűzi ki. ... >>

Vagyonőr Alapitvány

(oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Dózsa György út 34/
képviselő: Angyal István György elnök, Merényi Zoltán képviselő
Tanfolyamok és továbbképzések szervezése a vagyonőri munka helyes végéséről annak érdekében, hogy a vagyonőr a rábízott feladatokon túlmenően saját életét és testi épségét, egészségét hogyan óvaj, védi. A vagyonőri munka végzése közben egészségromlást, maradandó testi fogyatékosságot
okozó balesetet szenvedett vagyonőrök annak családjainak támogatása. A vagyonőri munka végzése közben elhunyt vagyonőr családjának, hozzátartozóinak támogatás. A vagyonvédelem eszközeinek népszerűsítése, az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátása,kiállítás szervezések, újságkiadás.
Önhibáján kívül nehéz anyagi helyzetbe került vagyonőröket, családtagjaikat támogatja. ... >>

Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

8200 Veszprém, Kossuth utca 10 I./114
képviselő: Csehné Huszics Márta elnök
Ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. ... >>
1. oldal 2. oldal