Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 181
1. oldal

A Báthorys Gyermekekért Alapitvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Halle u. 10.
képviselő: Kobánné Horváth Éva képviselő
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása.Szociális célú támogatások. A tanulók foglalkoztatásával kapcsolatos költségek térítése. ... >>

A Fény Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8200 Veszprém, Egry J. u. 47/A. I/4.
képviselő: Czabuláné Nagy Andrea elnök
Tagok és nem tagok részére: sport, mozgáskultúra fejlesztés és egészséges életmódra nevelés, szabadidős tevékenység, óvodás korosztálynak játékos-mozgásos foglalkozások tartása, úszásoktatás gyermekeknek és felnőtteknek, gyermek és felnőtt gyógytorna, részképességzavarok kiszűrése - szakemberhez irányítás és utánkövetés, egyéb gyermek és felnőtt szabadidős tevékenység szervezése, táboroztatás. ... >>

A hátrányos helyzetű gyermekek oktatásáért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Horváth Géza
A középiskolákban a tehetséges, de hátrányos helyzetben lévö - elsösorban cigány származású - diákokat támogatásban részesitse, megteremtve annak lehetöségét, hogy felsöfokú ta nulmányokat folytathasson. A felsöfokú oktatási intézményben annak elösegitése, hogy anyagi gondok miatt - az arra rászoruló diák ne kényszerüljön a tanulmányok feladására. Az alapitó reméli, hogy kezdeményezésére bel- és külföldi jogi és magánszemélyek csatlakozzanak. és ily módon járulnak hozzá, hogy a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok nyugodt körülmények között tanulhassanak. Külön kiemelendö a cigány származású fiatalok támogatásának szükségessége,valamint elösegitése, hogy értelmiséggé váljanak, ezáltal példát mutatva a többieknek, valamint ily módon segitve a kisebbségi és hátrányos helyzetben lévö cigányságot. ... >>

A jó tetőfedőkért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
képviselő: Tárai Istvánné képviselő
A Veszprémi Tetőfedő Szakmunkásképző Intézet és Szakközéspiskola elméleti oktatásának anyagi segítése. ... >>

A Kőolajipar a Veszprémi Egyetemen Folyó Kőolajipari Mérnökképzésért Alapitvány

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Gergely János
A Veszprémi Egyetemen köolajipari mérnökképzés anyagi feltételeinek javitása, eszközállomány korszerüsitése, az oktatók szakmai konferenciákon és továbbképzö tanfolyamokon való részvétele pénzügyi feltételeinek megteremtése. ... >>

A Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet

(oktatási)

8200 Veszprém, Egyetem u.10.
képviselő: Dr.Kovács Tibor, Kávási Norbert
Környezetvédelem, kutatás, oktatás, ismeretterjesztés. ... >>

A Veszprémi Egyetemen Folyó Szilikát Szakirányú Vegyészmérnök és Anyagmérnökök Képzéséért

(oktatási)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Kovács Kristóf
A Veszprémi Egyetem Szilikátkémiai és Technológiai Tanszékén, illetve az annak mindenkori jogutódján folyó szilikátipari vegyészmérnök képzés és az anygmérnökképzés körülményeinek és feltételeinek javitása. ... >>

A Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekarért Alapítvány közhasznú szervezet

(oktatási)

8200 Veszprém, Megyeház tér 5.
képviselő: Németh Borbála titkár önállóan, Ötvös Károly kuratórium eln. önáll.
Veszprém város ifjúsága zenei nevelésével a zenei közizlés alakitása, a fúvoszene népszerűsitése, a fúvoszene még hatékonyabb támogatása Veszprémben és körzetében. A fúvoszenekari és fú- vóshangszeres utánpótlás nevelésének elősegitése. A Veszprémi Ifjúsági Fúvoszenekar működési feltételeinek meg-teremtése, ennek segitése az alapitvány rendelkezésére álló minden eszközzel. A fentiek érdekében hangverseny szervezé- se, táboroztatás, utazások, tanulmányi utak, koncertutak anyagi lehetőségeinek segitése. Az ország fúvoszenekaraival és más országok zenekaraival való kap- csolat felvétele és ápolása, ennek fel- tételei megteremtése, illetve elősegi- tése az alapitvány eszközeivel. A Veszprémi Ifjúsági Fúvoszenekarnak Veszprém város és Veszprém megye zenei életében való aktiv részvételének elő- segitése. Fontos feladatának tekinti a kiemelkedő képességű fúvoshangszeres tanulók tehetséggondozását. ... >>

A Vetési Albert Diákjaiért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Kemecse u.1.
képviselő: Dr. Soós Kálmán
Anyagi eszközök nyújtásával támogassa a Vetési Albert Gimnázium oktató-nevelő munkáját, hozzájáruljon az oktató-nevelő munka feltételeinek javításához, támogassa a gimnázium hírnevét öregbítő tanulókat, elősegítse a tanórán kívüli kultúrális, nűvészeti és személyiségfejlesztő feladatok ellátását, szerepet vállaljon az idegen nyelv okatásának, valamint az informatikai oktatás fejlesztésében, a gimnázium épületének és létesítményeinek gondozásában. ... >>

Ablak a Múltra Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Papvásár u. 2.
képviselő: Dékmárné Forgács Zsuzsanna alelnök, Jurics Tamás elnök, Tirják Boglárka alelnök
A magyar népi kultúra, néphagyomány ( néptánc, népzene, népdal, népi mesterségek) gyűjtése, kutatása, megismerése, megőrzése, ápolása, bemutatása, oktatása. ... >>

Add a Kezed Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Egry J. u. 55. undefined
képviselő: Karfnerné Szabó Ibolya elnök
Az óvodai munka támogatása. ... >>

Agape /Szeretet/ Kultúrális Alapitvány

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Bem u. 15.
képviselő: Nagy Imre Jenö
A magyar nemzet számára a biblikai értékeket különbözö eszközökkel közvetítö teljes evangéliumi alapokon álló Hit Gyülekezete közmüvelödési, kultúrális, oktatási, valamint szociális tevékenységének erkölcsi támogatása. ... >>

Agro-Pannónia Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Mártírok útja 11.
képviselő: Téli Róbert elnök
Nevelés, oktatás, kultúrális tevékenység ... >>

Alapitvány a Balatonkörnyéki vendéglátás és idegenforgalom szinvonalának emeléséért Veszprém közhasznú szervezet

(oktatási)

8200 Veszprém, Munkácsy M. u. 3/G.
képviselő: Balás Dénes, Windhoffer László
Somogy, Veszprém és Zala megye területén a vendéglátásban és idegenforgalomban dolgozók szakmai segitése, továbbképzésük anyagi tá- mogatása. ... >>

Alapitvány a cukorbetegekért közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Ádám I. u. 1.
képviselő: Reichardt Béláné kuratórium elnöke, képviselője
A cukorbetegek oktatásának, nevelésének, társadalmi beilleszkedésének elősegítése, támogatása, a megelőzéshez szükséges tevékenység támogatása, oktatóbázis létrehozása, elismerések adományozása stb. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység,családsegítés, időkorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek - és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Alapitvány a Veszprémi Ipari Szakközépiskola tehetséges tanulóinak javára

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Iskola u.4.
képviselő: Szakál Éva elnök
a tehetséges tanulók még eredményesebb munkára való serkentése, a tanulmányi versenyeken való szereplés ösztönzése, egyéb tevékenységekben való részvétel motiválása, a rászoruló és arra érdemes tanulók segélyezése . ... >>

Alapitvány a Veszprémi Protestáns Iskoláért közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 22.
képviselő: Niederhoffer Zoltán
Veszprémben az ujra induló protestáns szellemű alsófoku iskolai oktatás kiépitésének és fenntartásának támogatására. ... >>

Almádi Öregdiákok Egyesülete

(oktatási)

8200 Veszprém, Kinizsi út 7.
képviselő: Kész Zoltán elnök
A gimnázium erkölcsi, anyagi támogatása. ... >>

Alternativ Szakképzésért Alapitvány Veszprém kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Mester u. 29.
képviselő: Vizl Lőrincz képviselő
Az új kihívásoknak eleget tenni tudó szakemberek képzése, nemzetgazdaság igényeinek, a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően. Az alapítvány e célok érdekében külföldi kapcsolatokat ápolhat, iskolát tart fenn, működtet, és kiegészítő,- illetve másodlagos jelleggel szakkönyvet adhat ki és más vállalkozási
tevékenységet folytathat. ... >>

Angolkisasszonyok Boldogságos Szűz Mária Intézet Veszprém Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Iskola u. 5.
képviselő: Dr. Varga István
Anyagi alap létesitése a rendház és általa majdan müködtetö óvoda, iskola céljára, az ifjúság keresztény szellemü nevelése, oktatása. ... >>

Az Iskola épületének és Létesitményeinek gondozása és kialakitása Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Kemecse u. 1.
képviselő: Dr.Soós Kálmán, Kocsyné Garamvölgyi Tímea
Iskolai emlékpark kialakítására és gondozására létrehozott alapítvány.Emlékhely kialakítása, gondozása.
Az iskola épületének, létesítményeinek, tárgyi eszközeinek fejlesztése, bővítése az országos anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. A tanórán kívül szervezett nyelvi tanfolyamok, nyelvi táborok a nyelvtanulás érdekében szervezett utak anyagi támogatása. ... >>

Az Országos Onkológiai Intézet "C" Belgyógyászat Szociális és Önsegélyező Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, József Attila utca 51.
képviselő: Vörös Lászlóné képviselő
hogy az Országos Onkológiai Intézet "C" Belgyógyászat dolgozóinak oktatási, kutatási tevékenységét, szociális, egészségügyi ellátását /pl. családvédelem, egészségkárosultak védelme, stb./, valamint kultúrális, sport és szabadidős tevékenységét támogassa. segítséget kíván nyújtani az alapító az Országos Onkológiai Intézet "C" Belgyógyászat munkavállalóinak nemzetközi kapcsolattartásában /nemzetközi kultúrális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása/. ezen tevékenységek megfelelnek az 1997. évi CLVI. törvány 26.§.c.) 1-5., 14., 18.-19. pontja szerinti tevékenységnek . A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Bababolygó Bölcsődei Alapitvány Veszprém

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Halle u. 1.
képviselő: Répás Józsefné titkár, Sulyok Józsefné elnök
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, szociális tevékenység, családsegités ... >>

Bakony Dinamikus Lövész Egyesület

(sport,oktatási)

8200 Veszprém, Tiszafa u. 2/E.
képviselő: Rektor Mihály elnök
A lövészsport alapszabályban felsorolt ágazatinak gyakorlása, oktatása, házi,hazai és nemzetközi minősítő lövészversenyek rendezése, a fiatalok beszervezése és oktatása, szakmai oktatási fórumok szervezése. ... >>

Bakony Szabadidős Sportjáért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási)

8200 Veszprém, Házgyári u. 26.
képviselő: Dr.Szigeti József képviselő
Elsődlegesen Veszprémben és térségében szabadidős sport tevékenység támogatása, népszerűsítése, versenyek szervezése, a kiemelkedő tehetségek felkarolása és támogatása. Bakony és Balaton-felvidék természetjárásának népszerűsítése, túristaútvonalak és jelek karbantartása. Ezen túlmenően a térségi motorsportok, tömegsportok, szabadidős tevékenységek, minőségi és versenysport pártfogása, rendezvények szervezése, egészséges életmódra való ösztönzés, egészségtudatos életvitel propagálása. ... >>

Bárczi-Caritas Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Batthyány u.12.
képviselő: Dr. Barbarics Tamásné, Fébertné Hőriszt Éva
A veszélyeztetett és hátránoys helyzetű tankötelezett korú gyermekek nyári foglalkoztatásának támogatása, az aktív, tehetséges és rászoruló gyermekek anyagi támogatása. Iskolai rendezvényeken felmerülő költségek biztosítása, tárgyjutalmak vásárlása. Fejlesztő játékok, könyvek, informatiaki eszközök vásárlása.
Veszprém város, és vonzáskörzetében élő, sajátos nevelési igényű /fogyatékos/ gyermekek korai fejlesztésének támogatása. ... >>

Baum Csaba Alapítvány a Lovassys Diákokért

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Avar u. 14/B.
képviselő: Leitold László képviselő
A Lovassy László Gimnazium szociálisan rászoruló tehetséges diákjait tanulmányi előmenetelük, iskolai közéleti tevékenységük alapján támogassa. ... >>

Bébi Koraszülött Mentő Alapitvány Veszprém kiemelkedően közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Kórház u. 1.
képviselő: Dr.Mátay Lilla Mária, Dr.Szabó Éva Erzsébet
Az alapitvány legfőbb célja, hogy a Kormány 1143/2001./XII.29./Korm.sz. határozatával létrehozott Magyar Koraszülött Mentő Közalapitvánnyal együttműködve, szervezze és végezze Veszprém, Ajka, Pápa, Várpalota, Zirc, Tapolca / egész Veszprém megye/ és Mór vonzáskörzetében, mint ellátási területen a koraszülött és a beteg újszülött gyermekek mentését, szükség esetén ellátási érdekből való intézetek közötti szállitását. A kuratórium tagjai kurátori tevékenységükért díjazásban nem részesíthetők. Azokban az esetekben, amikor a kuratórium gyermekorvos szakképesítésű tagjai az alapítvány cél szerinti koraszülött és beteg újszülött gyermekek mentésében, ellátási érdekből való intézeketek közötti szállításában, beosztás szerint, vagy rendkívüli indokkal szakorvosi közreműködést biztosítanak, akkor ezekben az esetekben részükre ugyanúgy folyósítható e tevékenységükért díjazás, mint a cél szerinti tevékenységre az alapítvánnyal jogviszonyban álló szakorvosok részére. Ugyancsak díjazásban részesíthetők a kurátorok, ha az alapítvány cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódóan, vagy az alapítvány vállalkozási jellegű tevékenysége keretében oktatási, gyakorlati képzési feladatokat látnak el. Díjazásuk ebben az esetben is a nem kurátor szakorvosok díjazásához igazodik. ... >>

Bencés Diákok Veszprém Megyei Egyesülete

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Mártírok út 11.
képviselő: Radó András elnök
Kultúra, oktatás ... >>

Berenhidai Huszár Péter Baranta Hagyományos Magyar Harcművészeti Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szél u. 36/A.
képviselő: Fajd Bence elnök
A hagyományos magyar testkultúra, testedzés gyakorlása, oktatása, népszerűsítése, kulturális hagyományaink megismerése, megélése, tanítása, a magyar szellemi kultúra megismertetése, gyarapítása. ... >>

Cápa Vízipóló Klub Úszó-vízilabda Sportegyesület

(sport,oktatási)

8200 Veszprém, Jutasi u. 11. undefined
képviselő: Eckert Ágnes elnök, Pfaff Péter klubvezető
Úszás oktatása kisgyermektől felnőtt korig, kezdő szinttől a verseny szintig, vízilabda oktatása és csapat szervezése ... >>

Cholnoky Jenő Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21.
képviselő: Johnné Zuggó Mária elnök
Az iskolai oktató-nevelő munka differenciált emelése. ... >>

Cholnoky Óvoda Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Lóczy L. u. 26.
képviselő: Kovács Istvánné
Az alpitvány célja, hogy lehetőségeihez képest nyújtson anyagi és erkölcsi támogatást a Cholnoky Óvodában folyó- a szülői és nevelői közöség által megha-tározott - óvodapedagógiai eljárások eszköz- és anyagszükségletének biztosi- tásához, valamint a szükséges szakmai háttér kialakitásához. ... >>

Családokért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Mikszáth K. u 13.
képviselő: Fülöp Zsuzsanna képviselő
Támogatást nyújtson azon tevékenységekhez, és szolgáltatásokhoz, melyek a Veszprémben és környékén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetőleg krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzését, a kialakult krízishelyzet megszüntetését, továbbá az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzését hivatott szolgálni;- figyelemmel kísérje a Veszprémben és környékén élő lakosság mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagy számban előforduló, egyének és családok életében jelentkező probléma okait, és jelzi azokat az illetékes hatóság, illetőleg a megelőző bekezdésben jelzett szolgáltatást végző szervezetek felé; - segit- se az előbbiekben részletezett veszélyeztettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszer működését, támogatja az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálatok, a gondozási központ, továbbá társadalmi szervezetek, egyházak, és magánszemélyek részvételét a megelőzésben;- támogatást nyújtson a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működéséhez, az e területen dolgozó szakemeberek továbbképzéséhez, illetőleg felsőfokú szakmai képzéséhez. ... >>

Csigaház Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

8411 Veszprém-Kádárta, Vasút u. 28/1. undefined
képviselő: Vankóné Fű Ibolya elnök
A gyermekek napközbeni felügyeletének, gondozásának, nevelésének, oktatásának ellátása, kis létszámú csoportban, barátságos, családias és természetközeli környezetben. Szabadidős tevékenységek szervezése a 20 hetestől 14 éves kort be nem töltött gyermekeknek mind alkalmi, mind tartós jellegű foglalkozások (pl. nyári tábor) keretében. ... >>

Csillagfény Alapitvány Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Csillag úti óvoda
képviselő: Kauzli Dezsőné
A szülők és a nevelőközösség által meghatározott óvodapedagógiai eljárások eszköz-és anyagigényét biztositsa, a kitüzött feladatoknak erkölcsi és anyagi támogatást nyújtson. ... >>

Csillagfény Waldorf Alapitvány kiemelkedően közhasznú

(intézményi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Megyeház tér 2.
képviselő: Szabó Ferenc képviselő
Waldorf-pedagógiájú oktatási-nevelési intézmények létrehozásának elősegitése, a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Álta- lános Iskola támogatása. Általában a Waldorf-pedagógia magyaror- szági népszerűsítése, vásárok, kiállitá-sok, kongresszusok, tudományos, kultúrá-lis találkozók szervezése. ... >>

Csivitelők Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Hajlat u. 43/C. fsz. 1.
képviselő: Kovács Ferenc Béla elnök
Gyermekek napközbeni felügyeletének, gondozásának, nevelésének, oktatásának ellátása, kis létszámú csoportban, barátságos, családias környezetben. Szabadidős tevékenységek szervezése a 20 hetestől 14 éves kort be nem töltött gyermekeknek mind alkalmi, mind tartós jellegű foglalkozások (pl. nyári tábor) Keretében. ... >>

Diákok Egészségéért, Veszprém Megye Kézilabda Sportjáért

(sport,oktatási)

8200 Veszprém, Jutasi u. 18/1.
képviselő: Veress István
a megye általános és középfokú oktatási intézményt tanulói diáksportjának tá- mogatása, kézilabda sport támogatása. ... >>

Dózsa Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szent I. u. 56.
képviselő: Rácz Zoltán kuratórium elnöke, képviselő
A Dózsa György Általános Iskola támogatása és fejlesztése. ... >>

Dózsaváros Diáksportjáért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási)

8200 Veszprém, Szent István u. 56.
képviselő: Eisenbeck István kuratórium elnöke
az iskoláskorú gyermekek oktatása, nevelése, és tömegsportjának támogatása. ... >>

Dr.Aranyossy Szilárd Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 11/A. tetőtér
képviselő: Farkas Zsuzsanna képviselő
Néhai Dr. Aranyossy Szilárd természetfotós munkásságának közkinccsé tétele, kiállítások szervezése, művészi kiadványok készítése, a magyar fotóművészet népszerűsítése, az ifjú tehetségek támogatása, felkarolása, a magyar fotóművészet fejlődésének segítése. ... >>

Egészséges Szívünkért Alapítvány közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 72.
képviselő: Dr.Sydó Tibor
Az egészség megőrzése,az egészséges életmódra történő nevelés,-a túlsúlyos betegek testsúlycsökkentésének szervezett formában történő elősegítése, korszerű szakmai és technikai vezetéssel, - a magas vérnyomás, mint betegség megelőzése, az ezzel kapcsolatos tájékoztatás, felvilágositás minél szélesebb körben történő terjesztése,- a megelőzéssel kapcsolatos lehetőségek megteremtése és megszervezése, - a magas vérnyomásos betegek gondozása, - korszerű rehabilitációs és gyógyitó központ létrehozása,- edukációs ismeretterjesztő programok szervezése. ... >>

Egyenlő Esélyt Tanoda Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Baláca utca 15.
képviselő: Kovácsné Üveges Gabriella elnök
szociális, oktatási, kulturális tevékenység ... >>

Egyetemünkért Alapitvány Veszprém

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Kolics Bertold
A Veszprémi Egyetem lapjának, az EGYETEMÜNKNEK szinvonalas megjelenésé- nek támogatása. Szakmai segitségnyújtás az újság elkészitéséhez diákújságirók oktatása, utánpótlásuk biztositása. Magasan képzett szakemberek bevonása a szerkesztésbe, együttműködés helyi és országos napi- és hetilapokkal, különszámhoz szükséges támogatók meg- nyerése. ... >>

Elektronikával a gyermekekért Alapitvány Veszprém

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Victor H. u. 28.
képviselő: Kungl József, Papp Jánosné
a gyermekek számitógépes és elektroni- kai kultúrájának fejlesztése, ismeretgyarapitás, anyagi feltételek megteremtése, a számitástechnikai képzés során ... >>

Életet Segitő Alapítvány

(oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Lóczy u. 42/a. II/7.
képviselő: Dörnyeiné Barabás Éva kuratórium elnöke
Értelmileg sérült emberek elhelyezésére és ellátásuk megszervezésére munkaalkalom teremtése, nevelés segítése. Támogató szolgálat létrehozása és működtetése (információs szolgálat, tanácsadás, személyi segítő szolgálat, szállító szolgálat stb.), amely az alábbi fogyatékkal élő személyek önálló életvezetéséhez nyújt segítséget: érzékszervi, így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeiket jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokló személyek, illetőleg akik a kommunikációjukban számottevően korlátozottak, és ez számukra tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek /így különösen a tartós munkanélküliek, a szakképzetlenek, a megváltozott munkaképességűek, cigány származású munkavállalók, 45 éven felüliek,gyermekes családanyák, pálykezdők etc./ képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, részükre munkaerő-piaci szolágatás nyújtása. ... >>

ÉLJ INKÁBB Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Ívelő sétány 26. fszt./1.
képviselő: Soós Attila
Segítségnyújtás az egészség, azaz a teljes testi, lelki és szociális jólét állapotának (WHO) minél tökéletesebb eléréséhez, egészségügyi, lélektani, bibliai és életmóddal kapcsolatos ismeretek terjesztése útján. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal