Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 77
1. oldal

A Fény Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8200 Veszprém, Egry J. u. 47/A. I/4.
képviselő: Czabuláné Nagy Andrea elnök
Tagok és nem tagok részére: sport, mozgáskultúra fejlesztés és egészséges életmódra nevelés, szabadidős tevékenység, óvodás korosztálynak játékos-mozgásos foglalkozások tartása, úszásoktatás gyermekeknek és felnőtteknek, gyermek és felnőtt gyógytorna, részképességzavarok kiszűrése - szakemberhez irányítás és utánkövetés, egyéb gyermek és felnőtt szabadidős tevékenység szervezése, táboroztatás. ... >>

A hátrányos helyzetű gyermekek oktatásáért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Horváth Géza
A középiskolákban a tehetséges, de hátrányos helyzetben lévö - elsösorban cigány származású - diákokat támogatásban részesitse, megteremtve annak lehetöségét, hogy felsöfokú ta nulmányokat folytathasson. A felsöfokú oktatási intézményben annak elösegitése, hogy anyagi gondok miatt - az arra rászoruló diák ne kényszerüljön a tanulmányok feladására. Az alapitó reméli, hogy kezdeményezésére bel- és külföldi jogi és magánszemélyek csatlakozzanak. és ily módon járulnak hozzá, hogy a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok nyugodt körülmények között tanulhassanak. Külön kiemelendö a cigány származású fiatalok támogatásának szükségessége,valamint elösegitése, hogy értelmiséggé váljanak, ezáltal példát mutatva a többieknek, valamint ily módon segitve a kisebbségi és hátrányos helyzetben lévö cigányságot. ... >>

A jó tetőfedőkért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
képviselő: Tárai Istvánné képviselő
A Veszprémi Tetőfedő Szakmunkásképző Intézet és Szakközéspiskola elméleti oktatásának anyagi segítése. ... >>

A Veszprémi Egyetemi Kollégiumért Alapitvány Közhasznú szervzet

(intézményi)

8200 Veszprém, Egyetem u. 12.
képviselő: Dr. Tamaska László elnök
A veszprémi Egyetemi Kollégium tagjainak értelmiségévé válását segítő szakma, tudományos és közösségi tevékenységek támogtása. A kollégium tárgyi, személyi feltétleinek javitása. ... >>

Add a Kezed Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Egry J. u. 55. undefined
képviselő: Karfnerné Szabó Ibolya elnök
Az óvodai munka támogatása. ... >>

Alapitvány a Veszprémi Ipari Szakközépiskola tehetséges tanulóinak javára

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Iskola u.4.
képviselő: Szakál Éva elnök
a tehetséges tanulók még eredményesebb munkára való serkentése, a tanulmányi versenyeken való szereplés ösztönzése, egyéb tevékenységekben való részvétel motiválása, a rászoruló és arra érdemes tanulók segélyezése . ... >>

Alapitvány a Veszprémi Protestáns Iskoláért közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 22.
képviselő: Niederhoffer Zoltán
Veszprémben az ujra induló protestáns szellemű alsófoku iskolai oktatás kiépitésének és fenntartásának támogatására. ... >>

Alternativ Szakképzésért Alapitvány Veszprém kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Mester u. 29.
képviselő: Vizl Lőrincz képviselő
Az új kihívásoknak eleget tenni tudó szakemberek képzése, nemzetgazdaság igényeinek, a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően. Az alapítvány e célok érdekében külföldi kapcsolatokat ápolhat, iskolát tart fenn, működtet, és kiegészítő,- illetve másodlagos jelleggel szakkönyvet adhat ki és más vállalkozási
tevékenységet folytathat. ... >>

Angolkisasszonyok Boldogságos Szűz Mária Intézet Veszprém Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Iskola u. 5.
képviselő: Dr. Varga István
Anyagi alap létesitése a rendház és általa majdan müködtetö óvoda, iskola céljára, az ifjúság keresztény szellemü nevelése, oktatása. ... >>

Az Iskola épületének és Létesitményeinek gondozása és kialakitása Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Kemecse u. 1.
képviselő: Dr.Soós Kálmán, Kocsyné Garamvölgyi Tímea
Iskolai emlékpark kialakítására és gondozására létrehozott alapítvány.Emlékhely kialakítása, gondozása.
Az iskola épületének, létesítményeinek, tárgyi eszközeinek fejlesztése, bővítése az országos anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. A tanórán kívül szervezett nyelvi tanfolyamok, nyelvi táborok a nyelvtanulás érdekében szervezett utak anyagi támogatása. ... >>

Bárczi-Caritas Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Batthyány u.12.
képviselő: Dr. Barbarics Tamásné, Fébertné Hőriszt Éva
A veszélyeztetett és hátránoys helyzetű tankötelezett korú gyermekek nyári foglalkoztatásának támogatása, az aktív, tehetséges és rászoruló gyermekek anyagi támogatása. Iskolai rendezvényeken felmerülő költségek biztosítása, tárgyjutalmak vásárlása. Fejlesztő játékok, könyvek, informatiaki eszközök vásárlása.
Veszprém város, és vonzáskörzetében élő, sajátos nevelési igényű /fogyatékos/ gyermekek korai fejlesztésének támogatása. ... >>

Baum Csaba Alapítvány a Lovassys Diákokért

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Avar u. 14/B.
képviselő: Leitold László képviselő
A Lovassy László Gimnazium szociálisan rászoruló tehetséges diákjait tanulmányi előmenetelük, iskolai közéleti tevékenységük alapján támogassa. ... >>

Cholnoky Jenő Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21.
képviselő: Johnné Zuggó Mária elnök
Az iskolai oktató-nevelő munka differenciált emelése. ... >>

Cholnoky Óvoda Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Lóczy L. u. 26.
képviselő: Kovács Istvánné
Az alpitvány célja, hogy lehetőségeihez képest nyújtson anyagi és erkölcsi támogatást a Cholnoky Óvodában folyó- a szülői és nevelői közöség által megha-tározott - óvodapedagógiai eljárások eszköz- és anyagszükségletének biztosi- tásához, valamint a szükséges szakmai háttér kialakitásához. ... >>

Credo Alapitvány a Hévizi Kórház Betegeiért

(intézményi,egészségügyi)

8200 Veszprém, Sólyi u. 8. II/6.
képviselő: Dr. Insperger Antal képviselő
A Hévizi Kórház és a Veszprém Megyei Kórház Reumatológiai Osztályán gyógyító tevékenység támogatása. ... >>

Csillagfény Alapitvány Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Csillag úti óvoda
képviselő: Kauzli Dezsőné
A szülők és a nevelőközösség által meghatározott óvodapedagógiai eljárások eszköz-és anyagigényét biztositsa, a kitüzött feladatoknak erkölcsi és anyagi támogatást nyújtson. ... >>

Csillagfény Waldorf Alapitvány kiemelkedően közhasznú

(intézményi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Megyeház tér 2.
képviselő: Szabó Ferenc képviselő
Waldorf-pedagógiájú oktatási-nevelési intézmények létrehozásának elősegitése, a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Álta- lános Iskola támogatása. Általában a Waldorf-pedagógia magyaror- szági népszerűsítése, vásárok, kiállitá-sok, kongresszusok, tudományos, kultúrá-lis találkozók szervezése. ... >>

Dózsa Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szent I. u. 56.
képviselő: Rácz Zoltán kuratórium elnöke, képviselő
A Dózsa György Általános Iskola támogatása és fejlesztése. ... >>

Dózsaváros Diáksportjáért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási)

8200 Veszprém, Szent István u. 56.
képviselő: Eisenbeck István kuratórium elnöke
az iskoláskorú gyermekek oktatása, nevelése, és tömegsportjának támogatása. ... >>

Emberkék Alapitvány

(intézményi,egészségügyi)

8200 Veszprém, Kórház u. 1. E.ép.IV.em.
képviselő: Dr. Gajzer Éva
A Veszprémi Cholnoky Ferenc Megyei Kórház Gyermekosztálya fekvő,- és járóbetegei gyógyulásának elősegítése, körülményeik javitása, a krónikus beteg gyermekek életkörülményeinek könnyebbé tétele. ... >>

Erdei Óvoda Alapitvány Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Jutasi u. 79/II.
képviselő: Korom Irén
az óvoda környezetének, feltételeinek javitása, a nyelvoktatás, úszásoktatás feltételeinek javitása, tanulmányutak szervezése stb. ... >>

FARBE Gyermekek és Fiatalok Fejlődését Segítő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Sorház u 1/C.
képviselő: Tombor Csaba elnök
A gyermekek, fiatalok testi, lelki, szellemi fejlődésének segítése; mozgásfejlesztés; viselkedési problémák kezelése; szülői tanácsadás; tehetségkutatás, tehetséggondozás; pszichológiai, pedagógiai diagnosztika; iskolaválasztási, pályaválasztási, pályaalkalmassági tanácsadás; családi napközi, óvodai iskolaelőkészítés. ... >>

Felfedező utakon Alapitvány közhasznú szevezet Veszprém

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Victor H. u. 28.
képviselő: Ebele Ferencné
A Kiss Lajos Általános Iskola tanulóinak programszervező és finanszi- rozó támogatása, érdeklődési körük bővitését célzó versenyek, vetélkedők szervezése, felkészités, pályázat kiirása stb. ... >>

Fényvető Mozgókép-Média Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Hársfa u. 23.
képviselő: Mazák György képviselő
Filmtörténet, film-kultúra, film-feldolgozás, média ismeretek szerzése.
-a képzésben résztvevő fiatalok kollégiumi elhelyezése (TEÁOR 55.9008)
- alapfokú kulturális képzés, szolgáltatás (TEÁOR 85.5208)
-fentiek oktatása, szakmai középfokú oktatás keretében. (TEÁOR 85.3208) ... >>

Ficánka Alapitvány Kádárta közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8411 Kádárta, Kenderföld u. 47.
képviselő: Karli Pálné
Segítségnyújtás a Kádartai Óvodába járó gyermekek neveléséhez, az óvoda komfortfokzatának emelése a színvonalasabb nevelési munka megvalósítása érdekében. Képességek fejlesztéséhez, játékokhoz, mozgáshoz szükséges eszközök beszerzése. A gyermekek fejlődését elősegítő bárminemű
rendezvény, kultúrális tevékenység támogatása. ... >>

Gizella Királyné Klub Nemzeti Segítő Szolgálat Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. undefined
képviselő: Csajági Izabella elnök
Veszprém és térségében a tehetséges, hátrányos helyzetű iskolás gyermekek támogatása. ... >>

Gyulaffy László Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8412 Gyulafirátót, Vizi u. 20.
képviselő: Rózsahegyiné Kólinger Tünde elnök, képviselő
Az iskolai oktató-nevelő munka segítése, az arra rászoruló nehéz körülmények között élő családok segítése. Az iskolai hagyományok megteremtése és ápolása. ... >>

Halász Előd Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8021 Veszprém, Füredi utca 2.
képviselő: Dr. Földes Csaba
A fiatalok műveltségének, közelebbről a német nyelv tudásának elősegítése, és a nyelvtudással már rendelkező fiatal germanisták fordítók tevékenységének magas szintű tudásuk elismerése által történő ösztönzése. Középiskolák számára német tanulmányi versenyek kijrása és a győztesek megjutalmazása. Pályakezdő és fiatal német fordítók számára pályázatok kiírása, és a győztesk díjazása. Fiatal kutatók munkájának támogatása. ... >>

"Horgony Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

8412 Veszprém-Gyulafirátót, Eresztvényi u.26/a. undefined
képviselő: Dr. Balczár Lajos képviselő
A pszichiátriai betegek ellátásának támogatása. A fő célon belül: - a Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Pszichiátriai Gondozójának fejlesztése és működési feltételeinek javítása; - A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III.tv., valamint a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV.tv. l/2006.(I.7.) SzCsM. rendeletben történt módosításai alapján Veszprém és környezetében a közösségi ellátási formák bevezetése és működtetése. ... >>

Ifjú Közgazdászokért Alapitvány Veszprém

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Csap u. 9. undefined
képviselő: Schalbert István elnök, Wachtler Edina elnök
A Közgazdasági Szakközépiskola tehetséggondozói munkájának támogatása. A centenáriumi év megünneplésének anyagi támogatása. A kulturális és sportolási feltételek pénzügyi fedezetének támogatása. ... >>

Julianna Oktatási Alapitvány Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Viktor H. u. 28.
képviselő: Ebele Ferencné elnök
Ugyancsak Jutalmazhatók pénz vagy tárgyijutalommal a " Simonyi Zsigmond " Ének- és Testnevelési Általános Iskola tanulóiközül azok a tanulók, akik matematikábólvagy fizikából megyei vagy országos he- lyezést értek el. ... >>

Juventus Alapitvány közhasznú szervezet Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2.
képviselő: Dr. Oláh János
Nyelvi képzés fejlesztése, számitástechnikai, matematikai szakköri képzés, az iskola névadójának emlékének ápolása stb. ... >>

KÉSZ Képesség és Személyiségfejlesztő Alapitvány Veszprém

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
képviselő: Dr. Orbán György
A gyermeki kreativitás kibontakoztatása segitése, az érzékelés, a gondolkodás az értelmek kifejezését szolgáló vizu- ális, auditiv verbális, mozgásos-kommu- nikációs és kifejező készségek fejlesz- tése az életkori sajátosságok a gyermekek személyislégének és egyéni haladásának figyelembevételével. A fenti célok elérése érdekében felmenő rendszerű iskola létrehozása, amely a feltételek fokozatos megteremtése mellett alap, általános iskolai szinten képzi növendékeit. ... >>

Kollégium Alapitvány Veszprém

(intézményi)

8200 Veszprém, Stadion u. 2o-22.
képviselő: Irányi László kuratórium elnökhely., Sándor Tamás elnök, képviselő ... >>

Kossuth Iskoláért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Budapesti u. 11.
képviselő: Cz.Nagyné Bándi Klára elnök, képviselő
Oktatási, nevelési feltételek javitása, korszerüsitése, tehetséggondozás, felszereltség javitása, eszközök fejlesztése, a versenyeken kiemelkedöen teljesitö tanulók jutalmazása, versenyeken nevezési dijának támogatása,szakköri programok támogatása, tanulmányi kirándulások támogatása. ... >>

Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakdolgozókért Alapitvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Kórház u. 1.
képviselő: Egresy Józsefné
A kórházszakdolgozó növérek közismerten - a természetesen nem csökkentve az orvosok munkáinak jelentőségét - a kórházi betegek közelében avagy életének legnehezebb időszakaiban végzik
szakértelmet, és emberséget is igénylő munkáikat, elősegitvén a betegek mielöbbi gyógyulását és kiegyensúlyozott kórházi tartózkodást fentiek elérése céljából. Mindezek elősegitése céljából az alapitvány alapvető célja a kórház szakdolgozó - nővérek szociális és kultúrális segítése ... >>

Lung Cuan Tao Kung Fu Iskola Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Damjanich u. 7/B. II/7.
képviselő: Horváth Zoltán ... >>

Magyar Kárpátaljai Karitativ Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Baláca u. 22.
képviselő: Dr. Mizun Eduárd
Karitativ tevékenység magyar és kárpátaljai gyermekekért, kiemelten a gyermekekért: egészségügyi támogatás, kórházak támogatása, iskolai oktatást célzó támogatás, az árviz következményeinek felszámolását célzó támogatás. Magyarországon és más európai országokban már gyógyítható betegségben szenvedő gyermekek kezelésének finanszírozása. Gyermekek üdültetése, iskoláztatása, tehetséges gyermekek iskolai oktatásának támogatása. Az alapitvány céljait megvalósitó projektek támogatása, finanszirozása pályázat útján. ... >>

Minerva Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Botev u. 2.
képviselő: Róka József képviselő
Általános iskolás koru gyermekek oktatásának, nevelésének segitése, jó tanulmányi eredményekre ösztönzése. ... >>

Műemléki Szakképzésért Veszprém Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Eötvös u. 1.
képviselő: Dr.Musulin Béla elnök
A Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban folyó épitészeti örökség fenntartását, helyreállitását szolgáló szakképző tevékenység támogatása minden területen,stb. ezenbelül oktatási segédanyagok,tankönyvek, jegyzetek készitése, forditása, sokszorositása. Oktatók képzése, továbbképzése. Vendég tanárok pofesszorok tiszteletdijának finanszirozása. Elméleti és gyakorlati oktatásához szükséges eszközök és anyago beszerzése. Diákok és tanárok bel-és külföldi tanulmányi útjainak támogatása. ... >>

Művelt Ifjúság, Virágzó Haza Gyulafirátót Nyílt Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8412 Gyulafirátót, Vizi u. 20.
képviselő: Linczmayer József képviselő
A Veszprém-Gyulafirátóti városrészben működő Általános Iskola tanulóinak támogatása kiváló tanulmányi,közösségi és sport eredményeik alapján,- pályáza- tok kiirása, amelyek a oktatás, a kul- túra és sport terén hozzájárulnak a ta- nulóifjúság szellemi, fizikai, szociá- lis fejlődéséhez,- szociálisan hátrá- nyos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Ne Felejts Alapitvány Gyulafirátót közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8412 Gyulafirátót, Kastélykert u. 6.
képviselő: Némethné Gunther Teréz
Óvodai nevelés támogatása, gyermekek személyiségfejlesztése és hagyományőrzésre nevelése. ... >>

Nebuló Kosársuli Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8200 Veszprém, Március 15. u. 7/B. fsz. 1.
képviselő: Naményi Miklós képviselő, kuratórium elnöke
Veszprém város és vonzáskörzetének általános- és középiskolás korú fiataljai, ezek szervezetei körében a kosárlabda sport népszerűsítése, oktatása, tömeg sportkénti elismerésének elősegítése. Sportversenyek, egyéb, sportrendezvények szervezése és azok támogatása. Kiemelkedő képességű sportolók anyagi támogatása. Az alapítvány működési területén a kosárlabda sport magasabb színvonalra emelése, a kosárlabdázás tanulási lehetőségeinek kiszélesítése. A fiatalok sportolási készségének, képességeinek a kibontatkoztatása, fejlesztése, tehetségek felkutatása, gondozása. A sportolás segítségével az egészséges életmódra nevelés, annak támogatása. ... >>

Oktató és Képességfejlesztő Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Rákóczi út 1.
képviselő: Dr.Orbán György
Általános iskolai oktatás és nevelés, valamint annak színvonalának emelése, segítése. Az alapfokú művészeti oktatás, annak színvonalának emelése, és segítése. A gyermek közművelődés, annak színvonalának emelése, és segítése. A környezetvédelmi tevékenység és annak oktatása, környezetvédelmi oktatóközponton keresztül. Részképesség-zavar miatt tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztése kislétszámú csoportokon keresztül. ... >>

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szeglethy u.6. undefined
képviselő: Dr.Veress Gábor kuratórium elnöke, képviselője
Támogatást nyújtson a Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola tehetséges tanulóinak felkutatásához, ezen tehetségek képességeinek és személyiségének szakmailag megalapozott, tervszerű fejlesztéséhez, különös figyelemmel a szociális és kulturális téren hátrányos helyzetben lévő tanulók gondozására. ... >>

Pro Scientia Humana Vesprimiensi Veszprémi Humán Tudományokért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,kulturális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. V.Szabó László kuratórium elnöke
A filozófiai szinház és művészetelméleti politikai-tudományi és szociológiai klasszikus hagyományok ápolása: konferenciák szervezése, egyetemi hallgatók és kutatók munkájának segitése.Időszakos kiadványok, publikációk megjelentetése, valamint a PRO Philosophia című szakfolyóirat és a Társadalomtudományi Irások című periodika kiadása. ... >>

Pro Urológia Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Csermák A. u. 8/B.II/1.
képviselő: Dr. Brittig Ferenc képviselő, Dr. Gécs Sándor képviselő
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet Urológiai szak- rendelés működésének korszerűsitése, betegellátás javitása, dolgozók képzésé-nek elősegitése. ... >>

Rózsás Gyermekkor Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Rózsa utca hrsz. 4292/3.
képviselő: Sándor László képviselő
Az oktató-nevelő munka feltételeinek minőségi fejlesztése annak érdekében, hogy a gyermekek korszerű szellemiség és ismeretek birtokában fejezzék be tanulmányaikat az általános iskolában. Anyagi támogatás nyújtása a tanulmányi kirándulásokhoz, nyári táborokhoz és az erdei iskola költségeihez. Támogatni kivánja a tanulók kultúrális rendezvényeken való résztvételét. Segítséget nyújt a tanulmányi versenyeken, illetve sportversenyeken részt vevö tanulók számára. ... >>
1. oldal 2. oldal