Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veresegyház kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány

(sport,kulturális)

2112 Veresegyház, Köves u. 14.sz.
képviselő: Dániel Kornél titkár, Szále László
Kulturális és sporttevékenység Veresegyház Város és Pest Megye közművelődésében, sportéletében. ... >>

Damaszkuszi Út Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Kálvin tér 2.
képviselő: Somody Helga ( elnök )
A veresegyházi Kálvin tér Református Általános Iskola támogatása az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósítása érdekében, az iskolában tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása, az iskola keretein belül szervezett kultúrális és szabadidős programok megvalósításának segítése. ... >>

Élhető Vidékért és Összefogás a Gyermekekért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,szociális)

2112 Veresegyház, Arany János u. 10.
képviselő: Leviczky Tamás elnök
Veresegyházon és a környező településeken a kulturális és természeti környezet megóvása a helyi közösség bevonásával, gyermekek részére kulturális és egyéb rendezvények szervezése a közösségi összetartozás erősítése céljából, a társadalmi különbségek csökkentése és az esélyegyenlőség elősegítése. ... >>

European Civic Education Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Öreghegy sor 27/b.
képviselő: dr. Varga Péter
A demokrácia pedagógiájának elterjesztése, az összeurópai nyilvánosság megteremtése. Humanista felvilágosítás, a polgárok élethossziglani önképzésének és az interkulturális tanulásnak, valamint olyan demokratikus szellemű önszerveződésnek a támogatása, amelyek a szociális és az emocionális tudatot fejleszteni kívánják. Fellépés mindennemű rasszizmus, diszkrimináció és kirekesztés ellen, továbbá az összeurópai szellemiség és szolidaritás támogatása. ... >>

Fodor Gabriella Szép Magyar Szó Alapítvány

(kulturális)

2112 Veresegyház, Fő út 103.
képviselő: Czeller Karolin elnök
A magyarországi és a határon túl élő magyarság - kiemelten a magyar fiatalok - nemzeti tudatának ébrentartása, erősítése, anyanyelvének, kultúrájának, hagyományainak ápolása, a magyar irodalom és történelem megismertetése. ... >>

GUNNER Szabadidős és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

2112 Veresegyház, Revetek u. 6.
képviselő: Bihácsi János önállóan, Bíró Csaba önállóan
Az egyesület olyan közhasznú társadalmi szervezet, amelynek alapvető célja az airsoft, az airsofthoz kapcsolódó tevékenység és egyéb természetben űzhető sportágak társadalmi elismertségének fokozása, valamint versenyek rendezése, művelődési és kulturális programok szervezése, a célként kitűzött tevékenységek végzéséhez szükséges ingatlanok fenntartása, gondozása, illetőleg az ismeretterjesztés, a kiadványok gondozása, az airsoft sport jogi szabályozhatóságának, szabályozásának elősegítése. ... >>

Hangvár Alapítvány a Minőségi Gyermeki Nevelésért és Oktatásért

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Kútfő u. 33.
képviselő: Megyeri Zsuzsanna elnök
Gyermek centrikus, magas szakmaiságot képviselő légkörben és feltételek között biztosítja Veresegyház és vonzáskörzetében élő gyermekek optimális fejlődését, biztosítva számukra a képességek korrekcióját, a tehetséggondozást, a kudarcmentes szocializációt. Alapfeladatként, mint intézményfenntartó, oktatási, nevelési feladatokat lát el a közoktatási törvényben meghatározottak szerint: óvodai nevelést, illetve óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra történő felkészítést. A nevelési tevékenységeken belül kiemelten foglalkozik az egészséges életmódra neveléssel, az fejlesztéssel, az ifjúsági- és gyermeksporttal egyaránt. Az oktatási tevékenységen belül kiemelten foglalkozik az anyanyelvi kultúra ápolásával, valamint a részképességek (figyelemmel, emlékezet, észlelés, gondolkodás) hozzáértő fejlesztésével. Kulturális tevékenységeket folytat és szervez (előadásokat tart és látogat).A gyermekek és a természet kapcsolatának erősítésével, a természet törvényszerűségeinek megismertetésével, a szelektív hulladék gyűjtés lehetőségeinek megteremtésével, a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozásával megalapozza a környezettudatos szemléletmód alapjait a gyermeki személyiségfejlődésben. ... >>

Jövőkép Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Gyermekliget
képviselő: Ladjánszki Csilla
Az alapítvány általános célja az isko- láskorú 6-tól 14 évesig terjedő korú gyermekek optimális oktatását, nevelé- sét és személyiségfejlesztését szolgá- ló tevékenységek és eszközeinek támoga- tása Montessori szemlélettel működő ál- talános iskolán belül és kivül a tele- pülési önkormányzat oktatási közfelada- tainak átvállalásával. ... >>

Két talentum Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

2112 Veresegyház, Kamilla u. 9.
képviselő: Dohanics István ( elnök )
Az Észak Pest megyei agglomerátumban élő görögkatolikusok hátrányos helyzetének megszüntetése, támogatása, kulturális örökségük ápolása. Nevelés, oktatás, karitativ tevékenység. ... >>

Kéz a kézben Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.sz.
képviselő: Harcos Györgyné
Az óvodáskorú, 3-tól 6-7 éves korig ok- tatás, nevelést, személyiségfejlesztést szolgáló eszközök támogatása, úszóok- tatás, kirándulások, gyermekprogramok- ban való részvétel megszervezése, ké- pességfejlesztéshez szakemberek bizto- sítása. ... >>

Ki Művészetek Egyesülete

(sport,kulturális)

2112 Veresegyház, Páskom u. 21.
képviselő: Gyurik László önállóan, Pintérné Gazdag Anett önállóan, Szirbik Ferenc önállóan, Teszenyi Attila önállóan
Az egyesület közhasznú működési célja a sportról szóló 2004. évi I. törvény preambulumában megfogalmazott alkotmányos alapjog biztosítása, mely szerint a
Magyar Köztársaság állampolgárai megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem ( a megelőzés és rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. ... >>

Kultúr kalandor egyesület az észak-magyarországi kulturális és ipari életért

(oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Erkel F. u. 7/B.
képviselő: Matejka Ágnes ( elnök ), Szóka Henrietta ( főtitkár )
Segítse az észak-magyarországi kistelepülések kultúrális életének és ipari tevékenységének felvirágoztatását, közel hozza egymáshoz az ipart és a kultúrát. Az egyesület lehetőséget kíván adni a határon belül és kívül tevékenykedő művészeknek a bemutatkozásra, tehetségük megmutatására, ugyanakkor az iparban tevékenykedőkkel meg kívánja ismertetni a művészeti ágakat, lehetőséget kíván adni részükr egy-egy művész támogatására. ... >>

LURKÓ Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Gyermekliget
képviselő: Sebestyén Csaba
A Montessori szemléletű oktatás támogatása. Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai oktatás támogatása. E célból eszközök beszerzése, programok szervezése. Tehetséggondozás, hátrányos helyzetű diákok támogatása. ... >>

Mi Jövőnk Alapítvány

(kulturális)

2112 Veresegyház, 5785 hrsz.
képviselő: Soós Józsefné
A gyermekotthonban nevelkedő gyermekek életének megkönnyítése, szabadidő és kultúrális téren is, a gyermekek nagykorúságának elérésekor az életkezdés megkönnyítése. ... >>

Nagybánya és Vidéke Baráti Társaság

(egészségügyi,kulturális)

2112 Veresegyház, Zsellérföldi út 42.
képviselő: Stenczel Károly Sándor
a./ kapcsolattartás az egészségügyi alapítványokkal és intézményekkel, hogy biztosítani tudjuk az idelátogatók orvosi ellátását, b./a nagybányai turizmus lehetséges reklámozása a célból, hogy minél többen látogassanak erre a vidékre, c./ gazdasági kapcsolatok propagálása a nagybányai és magyar vállalatok között, d./baráti találkozók szervezése, e./ a nagybányai Németh László Gimnáziu,, a nagybányai Magyar Ház és egyéb kulturális intézmények erkölcsi és anyagi támogatása, f./ a fenti célok megvalósítása érdekében felhasználni a magyarországi és erdélyi sajtótermékeket, g./ a Nagybánya és Vidéke Címtár évenkénti korrigálása, pótlása és kiadása, ezt csakis a benne szereplők kapják meg. ... >>

NEOTÉSZ Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Vásárhelyi P. út 35.sz.
képviselő: Forrai István
A kisgyermekek és ifjúság számára játszóterek építése, üzemeltetése. az alapítvány céljával együttműködő iskolák és gyermekintézmények, illetve az azokban dolgozó személyek támogatása. Játszóházak, bölcsődék, óvodák, iskolák alapítása és üzemeltetése. Gyermekek és az ifjúság tartalmas kikapcsolódásának, egészséges életmódjának, közösségek kifejlődésének elősegítése. Pályakezdő fiatalok, első munkába lépők számára megfelelő felkészítő tanfolyamok szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése, egyéb tanulmányok és kutatások végzése. a gazdasági vagy erkölcsi szempontból perifériára szorultak (alkoholisták, kábítószeresek, megélhetési problémákkal küzdő családtagok/gyermekek, fiatalkorúak) rehabilitációja és segítése. A nehéz anyagi körülméynek között élő családok és gyermekek támogatása. Az eddig felsorolt célok megvalósítását elősegítő, illetve lehetővé tevő beruházások támogatása. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához ... >>

Összefogás a Magyar Lóversenyzés Jövőjéért Egyesület

(sport,kulturális)

2112 Veresegyház, Levendula u. 68/2.
képviselő: Horváth Zalán Tibor titkár, Pécsi István elnök
Az 1827-ben alapított magyar lóversenyzés hagyományainak, kultúrális örökségének védelme. Lóversenyzés, a versenyló tenyésztés népszerűsítése, társadalmi elfogadottságának növelése, a lósport élénkítése, versenyek szervezése, ennek feltételeinek javítása. A Kincsem Park és Alagi Versenyló Tréningközpont műemlékvédelme. ... >>

PICUR Magánóvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Mogyoródi u.55.sz.
képviselő: Lévai Csaba elnök
A PICUR Magánóvoda létrehozása és fenntartása, működtetése a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX.tv. szabályai szerint. ... >>

PRO FUTURA Gödöllő Társadalmi és Közéleti Értékvédő Alapítvány

(szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Csodaszarvas u. 28.sz.
képviselő: Varga Péter
Gödöllőn és vonzáskörében karitatív, szociális, kulturális tevékenység meg- szervezése, támogatása /alkohol, drog- függés, nyugdijas stb./, a morális rehabilitáció elősegítése, s e cél érdekében működő egyházak támogatása. ... >>

SORS ÉS VÉGZET Ifjúsági Szabadidős és Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2112 Veresegyház, Szentkorona u. 20.
képviselő: Verók Péter (önállóan)
A Magyar Köztársaság területén az egészséges életmódra nevelés, betegség megelőző felvilágosítás, kábítószer fogyasztás megelőzése, a gyermekek és fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltése, kulturális és sporttevékenység érdekében szükséges feltételek biztosítása, szakmai szervezési és érdekvédelmi segítség és támogatás nyújtása. Továbbá az e területen történő ismeretterjesztés, információcsere, bekapcsolódás a helyi és országos szabadidős és sporttevékenységek ellátásába, csatlakozva a hasonló céllal működő politikamentes civil és társadalmi szervezetekhez. ... >>

Székely Ház Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2112 Veresegyház, Vasút u. 7.
képviselő: Nagy Zoltán elnök
A határon túl élő magyarság kultúrájának bemutatása, népszerűsítése. A határon túli magyarság kulturális jellegű támogatása. Kapcsolatok kiépítése. ... >>

Szinkópa Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Nap u. 14.
képviselő: Dr. Kovács Ilona
Veresegyházi Zeneiskola zenei oktatásának fejlesztése hátrányos helyzetű tehetséges növendékek támogatása. ... >>

Tegyünk Többet Településünkért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2112 Veresegyház, Damjanich u. 8.
képviselő: Mayer László elnök
a veresegyházi lakosok életkörülményeinek javítása, kulturális és természeti környezet megóvása, a város közéletének élénkítése, fejlesztése ... >>

Vállalkozók Klubja Egyesület

(kulturális)

2112 Veresegyház, Garabonciás u.21.sz.
képviselő: Király József elnök, Korda Józsefné titkár ... >>

Várhelyi Vilmos Egyházközségi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2112 Veresegyház, Fő út 93.sz.
képviselő: Molnár Zsolt elnök
Egyházi létesítmények (idősek napközi otthona, templom, közösségi terem, óvoda, iskola, sportlétesítmények....stb) létrehozása fenntartása. A gyermekek és fiatalok számára az iskolán túli szabadidő hasznos eltöltése. Oktatás, erkölcsi nevelés, ismeretterjesztés. Kultúrális programok szervezése és lebonyolítása. Hagyományőrzés, műemlékek és műemlékjellegű építmények megóvása, környezetvédelem (templom,golgota szobor csoport,temető) Plébániai közösségek és egyesületek életének segítése. Publikációk és foglalkoztatása. ... >>

Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

2112 Veresegyház, Kemény Kálmán u. 5.
képviselő: Vastag András elnök
hagyományőrzés, kultúra ... >>

Veresegyházért Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Fő u.106.sz.
képviselő: Nagyközségi Tanács VB
kiemelkedő oktatási, művelődési cél elérésének dijazása, évi egyszeri jutalmazása ... >>

Veresegyházi Cantemus Kórusalapítvány

(kulturális)

2112 Veresegyház, Köves u. 14.
képviselő: Leszák Lászlóné
Veresegyház és környéke zenei életének fejlesztése a Cantemus Kórus közművelődés elősegítő munkáján keresztül. A nemzetközi kóruskapcsolatok ápolása, a helyi galgamenti hagyományok ápolása. ... >>

Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes - Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2112 Veresegyház, Pacsírta u. 48.sz.
képviselő: Szabó Ferencné
Veresegyház helytörténetének, népi hagyományainak, kulturális örökségének, szellemi és tárgyi emlékeinek megőrzése, feldolgozása, annak bemutatása, gazdagítása, továbbvitele. A helyi hagyományok, a szokások felelevenítése, színpadra vitele érdekében az alapítvány támogatni kíván minden olyan tevékenységet, minden olyan közösségi szándékot, amely elősegíti az alapítvány célkitűzésében megfogalmazottakat. ... >>

Veresegyházi Városi Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
képviselő: Weitz Magdolna (elnök)
Fúvószenekari utánpótlás nevelése, képességfejlesztés, kulturális kapcsolattartás határon túli magyarokkal, a magyar zenei kultúra megismertetése, más nemzetekkel, fesztiválok szervezése, fesztiválokon való részvétel, a zenekar tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Vigasztaljátok Népemet - Nachamu Ami Alapítvány

(kulturális)

2112 Veresegyház, Viczián u. 34.
képviselő: Kozma Ferenc elnök
hagyományőrzés ... >>
1. oldal