Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veresegyház intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

Alapítvány az Árnyas Utcai Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

2112 Veresegyház, Árnyas u. 1.
képviselő: Kvakáné Balyi Barbara
Óvoda létesítése és fenntartása. Gyermekfelügyelet. ... >>

Damaszkuszi Út Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Kálvin tér 2.
képviselő: Somody Helga ( elnök )
A veresegyházi Kálvin tér Református Általános Iskola támogatása az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósítása érdekében, az iskolában tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása, az iskola keretein belül szervezett kultúrális és szabadidős programok megvalósításának segítése. ... >>

Fabriczius Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2112 Veresegyház, Fő út 77-79.sz.
képviselő: Németh Györgyi ( elnök )
A Fabriczius József általános Iskolai oktatás, nevelés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése. ... >>

Hangvár Alapítvány a Minőségi Gyermeki Nevelésért és Oktatásért

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Kútfő u. 33.
képviselő: Megyeri Zsuzsanna elnök
Gyermek centrikus, magas szakmaiságot képviselő légkörben és feltételek között biztosítja Veresegyház és vonzáskörzetében élő gyermekek optimális fejlődését, biztosítva számukra a képességek korrekcióját, a tehetséggondozást, a kudarcmentes szocializációt. Alapfeladatként, mint intézményfenntartó, oktatási, nevelési feladatokat lát el a közoktatási törvényben meghatározottak szerint: óvodai nevelést, illetve óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra történő felkészítést. A nevelési tevékenységeken belül kiemelten foglalkozik az egészséges életmódra neveléssel, az fejlesztéssel, az ifjúsági- és gyermeksporttal egyaránt. Az oktatási tevékenységen belül kiemelten foglalkozik az anyanyelvi kultúra ápolásával, valamint a részképességek (figyelemmel, emlékezet, észlelés, gondolkodás) hozzáértő fejlesztésével. Kulturális tevékenységeket folytat és szervez (előadásokat tart és látogat).A gyermekek és a természet kapcsolatának erősítésével, a természet törvényszerűségeinek megismertetésével, a szelektív hulladék gyűjtés lehetőségeinek megteremtésével, a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozásával megalapozza a környezettudatos szemléletmód alapjait a gyermeki személyiségfejlődésben. ... >>

Jövőkép Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Gyermekliget
képviselő: Ladjánszki Csilla
Az alapítvány általános célja az isko- láskorú 6-tól 14 évesig terjedő korú gyermekek optimális oktatását, nevelé- sét és személyiségfejlesztését szolgá- ló tevékenységek és eszközeinek támoga- tása Montessori szemlélettel működő ál- talános iskolán belül és kivül a tele- pülési önkormányzat oktatási közfelada- tainak átvállalásával. ... >>

Kéz a kézben Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.sz.
képviselő: Harcos Györgyné
Az óvodáskorú, 3-tól 6-7 éves korig ok- tatás, nevelést, személyiségfejlesztést szolgáló eszközök támogatása, úszóok- tatás, kirándulások, gyermekprogramok- ban való részvétel megszervezése, ké- pességfejlesztéshez szakemberek bizto- sítása. ... >>

Kicsi Csillag Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2112 Veresegyház, Mosonyi Mihály u. 35. (hrsz.8984/6)
képviselő: Szirtesi Ferenc elnök
Veresegyházán az óvodáskorú gyermekek nevelését szolgáló intézmények számának növelése.
Családi napközi létrehozásának és fenntartásának támogatása. ... >>

LURKÓ Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Gyermekliget
képviselő: Sebestyén Csaba
A Montessori szemléletű oktatás támogatása. Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai oktatás támogatása. E célból eszközök beszerzése, programok szervezése. Tehetséggondozás, hátrányos helyzetű diákok támogatása. ... >>

Második Család Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2112 Veresegyház, Nap u. 10.
képviselő: Richter István / együttesen, Vincze Ildikó / együttesen
Idősek otthonának létrehozása, fenntartása, működtetése. ... >>

Montessori Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási)

2112 Veresegyház, Fő u. 59.
képviselő: dr. Fazekas György alelnök, dr. Gallyas Igor elnök
a Montessori rendszerű oktatás és nevelés alkalmazásának elősegítése ... >>

NEOTÉSZ Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Vásárhelyi P. út 35.sz.
képviselő: Forrai István
A kisgyermekek és ifjúság számára játszóterek építése, üzemeltetése. az alapítvány céljával együttműködő iskolák és gyermekintézmények, illetve az azokban dolgozó személyek támogatása. Játszóházak, bölcsődék, óvodák, iskolák alapítása és üzemeltetése. Gyermekek és az ifjúság tartalmas kikapcsolódásának, egészséges életmódjának, közösségek kifejlődésének elősegítése. Pályakezdő fiatalok, első munkába lépők számára megfelelő felkészítő tanfolyamok szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése, egyéb tanulmányok és kutatások végzése. a gazdasági vagy erkölcsi szempontból perifériára szorultak (alkoholisták, kábítószeresek, megélhetési problémákkal küzdő családtagok/gyermekek, fiatalkorúak) rehabilitációja és segítése. A nehéz anyagi körülméynek között élő családok és gyermekek támogatása. Az eddig felsorolt célok megvalósítását elősegítő, illetve lehetővé tevő beruházások támogatása. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához ... >>

PICUR Magánóvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Mogyoródi u.55.sz.
képviselő: Lévai Csaba elnök
A PICUR Magánóvoda létrehozása és fenntartása, működtetése a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX.tv. szabályai szerint. ... >>

S.O.S. Az élet védelmében közhasznú alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2112 Veresegyház, Nemzetőr utca 19.
képviselő: Mészáros Éva
A hazai kórházak műszerezettségében való segítségnyújtás. ... >>

Szinkópa Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Nap u. 14.
képviselő: Dr. Kovács Ilona
Veresegyházi Zeneiskola zenei oktatásának fejlesztése hátrányos helyzetű tehetséges növendékek támogatása. ... >>

Várhelyi Vilmos Egyházközségi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2112 Veresegyház, Fő út 93.sz.
képviselő: Molnár Zsolt elnök
Egyházi létesítmények (idősek napközi otthona, templom, közösségi terem, óvoda, iskola, sportlétesítmények....stb) létrehozása fenntartása. A gyermekek és fiatalok számára az iskolán túli szabadidő hasznos eltöltése. Oktatás, erkölcsi nevelés, ismeretterjesztés. Kultúrális programok szervezése és lebonyolítása. Hagyományőrzés, műemlékek és műemlékjellegű építmények megóvása, környezetvédelem (templom,golgota szobor csoport,temető) Plébániai közösségek és egyesületek életének segítése. Publikációk és foglalkoztatása. ... >>

Zeneliget Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2112 Veresegyház, Liget köz 5.
képviselő: Jánossyné Kulcsár Ildikó Magdolna
Gyermekintézmények - óvoda, bölcsöde, iskola, zeneiskola - működtetése, kiemelt hangsúlyt fektetve a zeneoktatásra és mozgásfejlesztésre, az ahhoz kapcsolódó oktatási és egyéb fejlesztő tevékenységekre. ... >>
1. oldal