Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vecsés oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

A Vecsési Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2220 Vecsés, Kisfaludy u.13-15.sz.
képviselő: Ináncsi Zsigmondné elnök
A Kifaludy uti óvoda patronálása, a nyelvtanulás bevezetése, természetjárások, kirándulások biztosítása, hárányos helyzetű gyermek támogatása. ... >>

Alapítvány a Vecsési Falusi Iskoláért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Fő u. 92.
képviselő: Magyarné Kárpáti Erzsébet
Vecsési 1. Ált. Iskola működési feltételeinkek javítása. A nemzetiségi kultúra ápolása a nyelvoktatás, s annak szinvonalának emelése. Oktatók munkájának segítése, támogatása. A nemzetiségi és kultúrális hagyományok bemutatása, annak elősegítése. ... >>

Az Andrástelep Gyermekeiért Vecsés Nyilt Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Toldi F.u.31.sz.
képviselő: Szabó Gyuláné
Gyermek, ifjuságvédelem, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Játszó- park létesítése, sport, nyelvoktatás. ... >>

Az Andrásy Telep Ifjuságáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Martinovivcs tér 1.
képviselő: Lakai Istvánné
A Martinovics Ált Iskolán belül kultúrális, sporttevékenység, számítógépes, idegennyelvi oktatás fejlesztése. Természetjárás, környezetvédelem, táborozás elősegítése, ösztöndíjak biztosítása tanárok és tanulók részére. ... >>

Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Barcsay u. 1.
képviselő: dr. Sárváry Andrásné
Bálint Ágnes írónő szellemi hagyatékának ápolása, műveinek terjesztése. Működtetni kívánja a Bálint Ágnes Emlékházat. Kapcsolat kialakítása és ápolása Vecsés Város és más települések óvodáival, iskoláival, gyermekkönyvtáraival, gyermekintézményekkel, és hasonló célkitűzésű alapítványokkal és szervezetekkel. ... >>

Diák Mentor Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Fő út 90-92.
képviselő: Gyurákiné Sárdi Krisztina elnök
Vecsési gyermekek nevelése, oktatása, képeségfejlesztése, felnőttoktatás szervezése. Támogatás nyújtása művelődési és sportprogramok felszereléseinek, eszközeinek beszerzéséhez. Német nemzetiség hagyományainak, kultúrájának, nyelvének megőrzése. Kulturális és sportrendezvények, egyéb szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, támogatása. ... >>

Fehér János Alapítvány

(oktatási)

2220 Vecsés, Fő út 51.
képviselő: Brunner Ferenc /elnök/
A vecsési ifjúság katolikus nevelésének, oktatásának, az időskorúak gondozásának, a hit megőrzésének és erősítésének előmozdítása, elősegítése, továbbá ehhez a személyi és tárgyi feltételek megteremtése. ... >>

Fénysugár Vecsés Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Árpád u. 6.
képviselő: Gyimóthy Zsolt elnök
Vecsési Református Óvoda fenntartása. Szociálisan rászoruló személyek támogatása. A helyi kulturális rendezvények támogatása ... >>

Green Team Oktatási és Tájvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Batthyány utca 19.sz.
képviselő: Sárközi Géza elnök, Sárközi Gézáné titkár, Sárosiné Polczer Margit alelnök, Szlifka Gábor alelnök, Vincellérné Fogarassy Valéria alelk
Közreműködés az ifjúság nevelésében, oktatásában, kulturális tevékenység, környzet- és természetvédelem, az ifjúság környezettudatos gondolkodásának kialakítása, formálása ... >>

Halmi Telep gyermekeiért Vecsés nyilt Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Kölcsey u.11.sz.
képviselő: Tóth János
Vecsés községben felhívnia lakosság fi- gyelmét a gyermek és ifjúságvédelem je- lentőségére, hátrányos helyzetű gyerme- kek támogatása az oktatás területén, gyermekgyógyítással összefüggő tevé- kenységek támogatása, gyermekeknek ját- szópark létesítése, és az intézmény tárgyi feltételeinek javítása, hagyo- mányőrző, sport nyelv oktatási célok megvalósítása. ... >>

Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Halmy József tér 1.sz.
képviselő: Horváthné Nedreu Klára
A Halmy Téri iskolába járó tanulók kulturális és sporttevékenységének támogatása. Informatikai, idegen nyelvi oktatás fejlesztése. Pedagógusok, közművelődési szakemberek ösztöndíjas támogatása. ... >>

Így élünk mi az otthonban Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2220 Vecsés, Szondi utca 50.
képviselő: Bujdosó Pálné, Dopita Gáborné, Kremper Józsefné
A pszichiátriai betegek otthonában élők életkörülményeinek és ellátásának javítása, eszközök beszerzése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, sport, rehabilitációs foglalkoztatás. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

KEZEDBEN A SORSOM ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Apaffy u 2
képviselő: Horváth Jenő /elnök/ önállóan, Horváth Jenőné /ketten együttesen/, Kassainé Kiss Beáta /ketten együttesen/
A testileg vagy szellemileg sérült felnőttek és gyermekek lelki és anyagi támogatása, a társadealomba történő be- és visszailleszkedésük elősegítése, továbbá a nem fogyatékos, ám anagi vagy szociális helyzetre tekintettel hátrányos helyzetű személyek, különösen az idősek gondozása, segítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, továbbképzése, segítség az elhelyezkedésben. ... >>

Lurkó Gyermeknevelési és Oktatás Fejlesztési Alapítvány

(oktatási)

2220 Vecsés, Telepi út 58.
képviselő: Skribekné Komár Ágnes ... >>

Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

2220 Vecsés, Kölcsey u. 30.
képviselő: dr. Nagy Mariann elnök
Elemezni és kutatni az érintett társadalmi csoportok helyzetének alakulását és meghatározni a diszkriminációmentes életet elősegítő célokat. Hozzájárulni a társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához. Felvilágosító intézkedéseket tenni a jogsértésekkel szembeni fellépés lehetőségeire vonatkozóan, és arra vonatkozóan, hogy a diszkrimináció hogyan kerülhető el. Közérdekű igényérvényesítőként fellépni a diszkriminálóval, illetve diszkriminálókkal szemben. Jogi segítséget adni a diszkriminált személyeknek, csoportoknak és ellátni képviseletüket. Előmozdítani a hátrányos helyzetű csoportok részvételének növeléséhez szükséges intézkedéseket a döntéshozatal valamennyi szintjén. Segíteni a hátrányos helyzetű csoportoknak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. Elősegíteni a hátrányos helyzetű csoportok részvételének növeléséhez szükséges intézkedéseket a köz- és felsőoktatásban, valamint segíteni a munkaerő-piaci helyzetük javításához, valamint a munkaerő-piaci aránytalanságok csökkentéséhez. ... >>

Napraforgó-Sonnenblumen Gyermek és Ifjúsági Táncegyesület

(oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Petőfi tér 1.
képviselő: Magos Béláné elnök
A hagyományos német nemzetiségi és tiroli táncknak, továbbá m gyar táncoknak a fiatalokkal való megismertetése és ezáltal ezen táncoknak és kulturális hagyományoknak a jövő nemzedékei részére történő megőrzése, továbbá a fiatalok megfelelő testi-szellemi nevelésének és egészséges fejlődésének elősegítése, aktív oktatási, kulturális és hagyományőrző tevékenység folytatása. ... >>

Pihe-Puha Bölcső a Vecsési Gyermekeknek Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Mária u. 1.sz.
képviselő: dr. Szakács Rita (kur. elnök)
A vecsésen élő szülők, melyek kisgyer- meke elhelyezéséhez, felügyeletéhez, neveléséhez segítségre szorul, azok ré- szére bölcsödei elhelyezés keretében segítség nyújtása. A vescsési kisgyer- mekek nevelése, oktatása, képességfej- lesztése, ismeretterjesztése. Támogatás nyújtása a művelődési és sportprogramok felszereléseinek, eszközeinek beszerzé- séhez. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegí- tése. ... >>

Róder Imre Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Károly u.1.sz.
képviselő: Doróné Zemmel Katalin önállóan, Magó László titkár együttesen
Vecsés kulturájának, sportéletének, oktatásának, nemzetiségi hagyományainak ápolása. ... >>

Sandan Karate Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási)

2220 Vecsés, Hunyadi u. 13.sz.
képviselő: Vincze Virgil
Szellemi műhely létrehozása, amely le- hetővé teszi a tradicionális budo spor- tok, elsősorban a shotokán karate bemu- tatását, kutatását, oktatását, verseny- zők anyagi és tanulási lehetőségeinek támogatását, különös tekintettel a Sho- tokán Karate Internationál Federation tevékenységének megismerésére. E cél érdekében felvállalja, hogy a könyvek és oktatófilmek kiadását, előadásokat, edzőtáborokat, versenyeket, továbbkép- zéseket szervez. Az egyesület tagjai számára támogatást nyújt ahhoz, hogy belföldi vagy külföldi edzőtáborokon vegyenek részt, ilyeneket szervez is. Az egyesület célja, hogy ezen sportokat az egészségmegőrzés érdekében életmóddá formálja a fiatalokban. az egyesület célja, hogy a gyermek- és ifjúságvéde- lem érdekében mentálhigiéniés progra- mokat és táborokat szervezzen a fiata- lok érdekében. Az egyesület a fiatalok testi és lelki nevelésének módszerei- ként ezen sportokat használják fel. E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló te- vékenység folytatását közhasznú egye- sület formájában végzi. ... >>

STÚDIUM Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2220 Vecsés, Petőfi tér 1.sz.
képviselő: Gecserné Gonda Róza elnökh., Pleskovics Sándorné ( elnök )
A vecsési Petőfi Általános Iskola, Gim- názium és Szakközépiskola diákjainak testi, lelki, szellemi és erkölcsi ne- neveléséhez való hozzájárulás, érdekei képviselete, működési feltételek javí- tása. ... >>

Tündérkert Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2220 Vecsés, Báthory u. 16.sz.
képviselő: Buzásné Szabó Etelka
Halmi tér körzetében a gyermek és ifjúságvédelem jelentőségének felhívása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása oktatása gyermekgyógyítással,/pszichoszomatikus, mentálhigiéniés/ összefüggő tevékenység támogatása, gyermekjátszópark létesítése természetes környezet megóvására történő törekvés finanszírozása. Az intézmény tárgyi feltételeinek javítása, hagyományőrző sport és egyéb feladatok megvalósításának támogatása. ... >>

Városi Nemzeti Szövetség Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2220 Vecsés, József u. 11.
képviselő: Czeróczky József elnök
Az egy településen élő lakosság szorosabb összefogásának, közösségé formálódása feltételeinek megteremtése, a közösségi jogok érvényesítését biztosító rend megteremtésének, valamint a helyi közösség összetartó ereje növekedésének, a hagyományok és a keresztény értékrend megerősítését szolgáló döntések meghozatalának elősegítése, tagjai számára a közéleti szerepvállalás lehetőségének biztosítása.

A gyermekek, fiatalok személyiségének érését és szocializációját elősegítő foglalkozások, rendezvények, drogalternatíva programok szervezése, lebonyolítása, iskolarendszeren kívüli fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi részvételt erősítő, családtervezés tudatosságának fejlesztésére irányuló programok működtetése. ... >>

Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2220 Vecsés, Szent István tér 1. sz.
képviselő: dr. Lakos Gábor elnök
Egészségmegóvás, gyógyító és rehabilitációs tevékenység támogatása, egészségügyi dolgozók továbbképzésének elősegítése. ... >>

Vecsés Közművelődéséért Alapítvány

(oktatási)

2220 Vecsés, Károly u.1.sz.
képviselő: Kis Tóth János
A kötzművelődés, közoktatás pélyázat díjazása, a József Attila Művelődési Ház felújítása, klubok fejlesztése, melyek a közművelődést segítik elő. ... >>

Vecsés Sportjáért Közalapítvány

(sport,oktatási)

2220 Vecsés, Szent István tér 1-3.
képviselő: Hanek Gábor ( együttesen ), Pelyvás Gyöngyi ( együttesen)
A sport különösen a szabadidő sport, gyermek és ifjúsági sport, fogyatékosok sportjának feltételeinek megteremtése, sport rendezvények támogatása, sportlétesítmények fejlesztésének támogatása, sport tevékenység feltételeinek elősegítése, utánpótlás nevelése, tehetséggondozás. ... >>

Vecsési Családokért Alapítvány

(oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Telepi út 44/A.
képviselő: Tárnoki Törő Krisztina elnök
A Vecsésen élő családok és gyermekek életminőségének javítása. Az alapítvány már karitatív szervezetekkel kapcsolatba lép és rendezvényeket szervez. Gyermekek részére szabadidős programokat szervez. Közoktatási intézmény alapítása, fenntartása, működtetése. ... >>

Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület, Musikverein Vetschesch

(oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Zöldfa utca 30.sz.
képviselő: Csányi Kornél titkár, Fazekas József elnök, Kovács József elnökhelyettes
A vecsési magyar és nemzetiségi zenei tradíiciók ápolása és népszerűsítése. Oktatási, kulturális programok szervezése. ... >>

Vecsési Ipartestület

(oktatási,érdekképviselet)

2220 Vecsés, Telepi u. 58.
képviselő: Skribek Pál
Tagságának képviselete, a vállalkozásokkal kapcsolatos kérdésekben útmutatás, közgazdasági és jogi tanácsadás, továbbképzés, kapcsolatok kiépítése, fenntartás, külföldi vállalkozók szervezeteivel. ... >>

Vecsési Református Keresztyén Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2220 Vecsés, Árpád u. 6.sz.
képviselő: Bükkösi István, Mikus Ferenc
A Vecsési Református Egyházközségre já- ruló, minőségileg új feladatok végrehajtásának elősegítése, azok anyagi és erkölcsi támogatása, szervezése. Ennek keretében az alapítvány feladatának tekinti: A./ Egy egyházi óvoda létrehozása és működtetése. B./ Olyan - elsősorban az Egyházközség területén vagy kebelében működő - intézmények, szervezetek és mozgalmak támogatása, melyek a gyermekek és az ifjúság keresztyén szellemű nevelésében tevékenykednek. /pl. keresztyén óvodák, iskolák, cserkészmozgalmak, ifjúsági körök, kórusok stb. C./ Elősegíteni a határon túli, elsősorban magyar református, illetve keresztyén közösségekkel a kapcsolat kiépítését és fenntartását, azonosságtudatuk és kultúrájuk ápolását.D./ A diakónia, illetve szociális munka támogatása. ... >>

Vecsési Zeneiskola a Kultúráért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.
képviselő: Czövek István
Zeeniskola támogatása, a művészeti élet fellendítése. ... >>
1. oldal