Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszaújváros kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 28
1. oldal

A Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
képviselő: Legoza Attila
Az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálatának tehetséges tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődését segíteni. A tehetséges gyermekekkel eredményesen foglalkozók támogatása, továbbképzésének segítése. A tehetséges tanulók számára szervezett iskolai, városi, megyei országos versenyeken való részvétel finanszírozása. Szaktáborok, szakkirándulások szervezése, finanszírozása. Egyéni és csoportos tanulmányok támogatása. Az idegennyelvi képzés korszerűsítése, külföldi tanulmányutak, üdültetés támogatása. Szellemi alkotások (pályázatok, műalkotások) díjazása. ... >>

"A XXI.század Ifjúságáért"

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca 15
képviselő: Türk Balázs
Az 1997. évi CLVI.tv.26.§. c./ pontja 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13., 14., 19. alpontja szerinti közhasznú tevékenység végzése. - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Fiatal Tiszaújvárosért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, József A utca 13 I//1
képviselő: Tállai Attila
Közreműködik a fiatal korosztály szabadidő eltöltéséhez, művelődéséhez, oktatásához, sportolásához kapcsolódó jobb feltételek megteremtésében, hozzájárul a társadalom külömböző korosztályainak egymáshoz közeledéséhez, az ifjúság önismeretének fejlesztéséhez, igény szerint, egyéni és csoportos tanácsadást nyújt a fiatalok számára, az őket éríntő lelki, egészségügyi, szociális, és társadalmi problémák megoldásának elősegítésére, támogatja és szervezi a fiatalok iskolán kívüli művelődését, és az ifjúsági képzéseket az alábbi témakörökben: a demokrácia tanulása, a testi és lelki egészség megörzése, a közéletiség, a munkaerőpiaci esélyeik növelése, támogatja az ifjúsági korosztály részére értékes művészi produkciók és rendezvények megismertetését, terjesztését, létrejöttét, a város kultúrális életének, közművelődési tevékenységének szinesítése, e tevékenység színvonalának emelése, az oktatás támogatása az ismeretterjesztés különféle eszközeivel (így: előadások szervezése, szakanyagok beszerzése, hazai és külföldi szakemberek, kutatók,művészek meghívása.stb.), a városi zenei élet fejlesztése érdekében magas színvonalú zenekari koncertek szervezése, az ifjúság minél nagyobb létszámú részvételének elősegítése, felkérés esetén a városi rendezvények lebonyolításában való közreműködés, támogatók keresése a fenntebbi célok megvalósítása ... >>

Hunyadi Mátyás Iskola Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
képviselő: dr Borbély Edit, Halászné Pozsgai Andrea
Az Általános Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálatának a tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének segítése. ... >>

"KARAKTER" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Babits Mihály út 5.
képviselő: Kolosai Ferenc
létrehozása, és az intézmény tanulóinak magas szintű képzése. "Táncművészeti iskola létrehozása és fenntartása "KARAKTER" Alapfokú Táncművészeti Iskola néven." ... >>

Kazinczy Gyermekei Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
képviselő: Dorony Attiláné a kur. eln.
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulóinak segítése, felszereltségének javítása, korszerűsítése, az idegennyelv-oktatás feltételeinek korszerűsítése, a számítástechnikai eszközök fejlesztése, kiemelkedő szellemi kultúrális és sporttevékenységek díjazása, hatékony nevelési-oktatási módszerek bevezetésének segítése, tanulmányutak, továbbképző táborok segítése, jóléti célú támogatás a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, de anyagilag rászoruló tanulók részére, egészségkárosodott tanuló gyógykezelésének támogatása. ... >>

KreAktív Szabadidős és Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 6. fsz//1.
képviselő: Kádár Róbert elnök
Egyesületünk hozzá kíván járulni a minőségi zenekultúra, elsősorban a blues terjesztésébe, népszerűsítéséhez, koncertek, közösségi rendezvények, nonprofit kulturális tevékenység kereteiben, és minden olyan formában, amelynek feltételeit meg tudja teremteni. Bemutatkozási lehetőségeket kívánunk biztosítani a fiatalság számára, így támogatva tartalmas szabadidő eltöltési szokásaik megszilárdítását. Kulturális, sport és közösségi rendezvények keretében olyan tevékenységeket, szórakozási lehetőségeket biztosítunk, melyeken a különböző generációk együtt vehetnek részt, így növelve a családi és baráti kapcsolatok, a közös élmények összetartó erejét. Szervezetünk szerepet kíván vállalni a néphagyományok, veszendőben lévő tradíciók, kulturális értékek ápolásában. Célunk továbbá, hogy tevékenységeink során - lehetőségeinkhez mérten - megteremtsük a fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű gyermekeknek és felnőtteknek is az együttlét, a közös élményszerzés lehetőségeiket, így támogatva társadalmi pozícióik kedvező változását. ... >>

MAGYAROK A MAGYAROKÉRT NEMZETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Örösi út 24. 1//1.
képviselő: Bacsó-Bogár Dorottya titkár, Kanyó Viktor alelnök, Orosz Gábor Csaba elnök
Tiszaújváros és környéke lakossága nemzeti öntudatának fejlesztése, magyar hagyományok ápolása, kulturális programok szevezése. Az Egyesület lehetőség szerint kifejti tevékenységét tágabb földrajzi (megyei, országos, határon túli magyar anyanyelvű) környezetben is.

Az itt élő lakosság kulturális, oktatási, életfeltételeinek javítása, ennek eredményeképpen a gazdasági versenyhelyzetük növelése, település- és vidékfejlesztés, (magyar hagyományos szakmák, ősi mesterségek megismertetése, az egyes kulturális-gazdasági régiókban,) harmóniában a vidéki környezet és a táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható természeti lehetőségeivel. ... >>

"NAPRAFORGÓ Alapítvány" a sajátos nevelést igénylő gyermekekért,

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bólyai J. köz 13. fsz.3.
képviselő: Kántor Zsolt László
Az Általános és Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Éltes Mátyás Általános Iskola eszközkészletének bővítése, finanszírozása; - nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, korszerűsítése; - az iskola céljait szolgáló táborok, tanulmányi kirándulások, hazai és külföldi tanulmányutak szervezése, finanszírozása; - a tanulók különböző versenyeken való részvételének elősegítése, tanulmányi és egyéb versenyek megrendezéséhez támogatás nyújtása; - az iskolai munka fejlesztését célzó tanulmányok, programok kidolgozásának támogatása; szülők, tanulók, pedagógusok továbbképzésének támogatása, - az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került intézményi dolgozók megélhetésének elősegítése; - a hátrányos helyzetű, vagy nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek fizikai szellemi előrehaladásának, tanulmányainak és egészségügyi rehabilitációjának támogatása, a tanköteles korból kikerült gyermekek további fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésének elősegítése, a fejlődésüket ösztönző tanulmányi kirándulások, táborozások támogatása, az alapítvány céljait szolgáló rendezvények szervezése,lebonyolítása, az eltérő szellemi, fizikai képességű gyermekek iskolára való felkészítésének, felzárkóztatásának, társadalomba való beilleszkedésének segítése, a sajátos nevelést igénylő gyermekek társadalmi megítélésének javítása, elfogadtatni a közvéleménnyel a tényt, hogy semmivel sem kevesebbek mint bármely másik ember. ... >>

Napsugár Kultúrális Egyesület

(kulturális)

3580 Tiszaújváros, Lórántffy Zs.u.3.
képviselő: Tóth László ... >>

"Nikodémus Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Lévay u. 60.
képviselő: Uzsoki Aranka
A helyi lakosok életkörűlményeinek javítása, melynek keretében az alapítvány mentálhigiénés tevékenységet végez a Nikodémus Idősek Otthona megvalósulásához, életét segítő technikai feltételek kiépítésében, pótlásában, karbantartásában, az otthon élettevékenységének előmozdításasát,a közösségi életet segítő technikai feltételek kiépítésében, pótlásában, az állami-egyházi támogatás kiegészítésként,részt vállal az otthon életével összefüggő épületek, ingatlanok vásárlásában, építésében, az otthon eszközeinek, felszereléseinek folyamatos biztosítása, fejlesztése, a hitélet, hagyományok ápolása, szakmai továbbképzés finanszírozása, konferenciák megszerzése. ... >>

RIVALDA Kultúrális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 13. fsz.3.
képviselő: Kovács Viktória ... >>

"Segítség egy jobb életért" Alapítvány

(kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 23.
képviselő: kuratórium elnöke Stankóci Ferencné
Tiszaújváros és a környezetében élő lakosság szociális és mentálhigiénés gondozása. A város és környezetében élő lakosság körében kifejtett tevékenységek: - Idősek mentálhigiénés gondozása, nyugdíjas klub fenntartása. - Szociális rászorulók, nagycsaládosok támogatása. - Lelki segélyszolgálat és lelki segély telefonszolgálat működtetése. - Házasságra készülők és ifjú házasok részére családtervezési és gyermeknevelési tanácsadás, egészségnevelés. - Cserkészcsapat fenntartása. - Magyarságtudat ápolása, cserekapcsolatok szervezése, támogatása. - Művészetek és kultura támogatása. - Szoros kapcsolat kialakítása a helyi szociális és - E célok megvalósításához közösségi ház megépítése és fenntartása. ... >>

Széchenyi István Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
képviselő: Hollóné Dr. Baranyi Zita
Az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat tanulóinak minden irányú segítése. ... >>

"TISZA-SZIVÁRVÁNY" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
képviselő: Szőcs Józsáné Tóth Katalin
A Szivárvány Óvodába járó gyermekek személyiség-fejlődését elősegítő tevékenységek,programok támogatása. - Az óvoda- és a család együttműködését, kapcsolatát elősegítő programok, szabadidős tevékenységek támogatása. - Az egészséges életmódra nevelés hatékonyságának érdekében a feltételek folyamatos biztosítása. - Az óvodai élet hagyományos ünnepeinek színvonalas megrendezéséhez támogatás nyújtása. - A gyermekek fejlődését elősegítő szakmai rendezvényeken való részvétel támogatása. - Helyi nevelési programukhoz kacpsolódó eszközök folyamatos fejlesztése, bővítése. ... >>

"Tiszaújváros és Térsége Egészségügyi Ellátásáért"

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca 11-13
képviselő: dr. Török Pál
a.)Anyagi eszközökkel elősegíteni a Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézetben (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 11-13.) folyó gyógyító-megelőző tevékenység színvonalának, és a gyógyítás tárgyi, technikai, személyi feltételeinek javítását.
b.)Az alapítvány működésével olyan társadalmi összefogás kialakulását elősegíteni, mely anyagi hozzájárulással is támogatja a Tiszaújváros és térsége biztonságos egészségügyi ellátásában nélkülözhetetlen Rendelőintézet, és más egészségügyi közszolgáltatók további színvonalas működését, működési feltételeinek javítását.
c.)Támogatást nyújtani a területen működő orvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak és kisegítő dolgozóknak a szakmai közéletben, valamint a hazai és külföldi szakmai tudományos konferenciákon, kongresszusokon, szakmai tapasztalatcseréken, továbbképzéseken való részt vételhez.
d.)Anyagilag hozzájárulni orvosi, asszisztensi szakirodalom beszerzéséhez az új gyógyító eljárások megismerése, meghonosítása érdekében. Az alapítvány támogatni kívánja az orvosi műszerek, felszerelések és technikai berendezések beszerzését annak érdekében, hogy a lakosság egészségügyi ellátásában, ebben a térségben is mielőbb megjelenjenek a modern eszközök, műszerek, berendezések.
e.)Elősegíteni a Rendelőintézetben és más egészségügyi közszolgáltatóknál a gyógyító-megelőző tevékenység műszaki-gazdasági hátterének fejlesztését azáltal, hogy az alapítvány támogatni kívánja a számítógépek, mind szélesebb körű alkalmazását, a gazdasági-műszaki ellátó szervezet fejlesztését az e területeken dolgozó szakemberek képzését, továbbképzését, munkájuk technikai feltételinek fejlesztését.
f.)Az alapítvány támogatni kívánja az egészségügyben dolgozók, anyagi erkölcsi megbecsülését, a szociális, kulturális helyzetük javítását, valamint támogatja a szociálisan kedvezőtlen, hátrányos helyzetben lévő egészségügyi alkalmazottakat.
g.)Az alapítvány támogatja a lakosság körében végzett egészségügyi felvilágosító tevékenységet, a betegségmegelőzést, a szűrőprogramok lebonyolítását és ezek népszerűsítését.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. ... >>

" TISZAÚJVÁROS GIMNASZTRÁDÁÉRT " Alapítvány

(sport,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér.10.4/2
képviselő: Haisz Vanda
Anyagi eszközökkel biztosítsa, és segítse a Magyar Gimnasztráda Válogatott Tiszaújvárosi Csoport (Tiszaújvárosi Gimnasztráda) céljainak megvalósítását, saját eszközök felkutatása, támogatások igénybe vétele és nyújtása, szociálisan rászorúlt tagok költségtámogatása, egészséges életmódra nevelő csoportok, annak eszméit hirdető események támogatása, sportevékenység, a mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése, támogatása az általános torna mozgalom kiterjesztése a régióban, a sportág megismertetése és elterjesztése, egészséges életmódra való nevelés, a magasabb színvonalú működés előmozdítása, Tiszaújváros sport és kulturális életének színesítése, a csoport bővítése, főként utánpótlás nevelés keretében, szereplés hazai bemutatókon, valamint külföldi fesztiválszerepléseken, marketing anyagok, és honlap készítése ... >>

"Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep TVK Központi Irodaház, 2119/3 Hrsz. 136 ép.
képviselő: Sebestyén László
Az Alapítvány támogatja Tiszaújváros kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális, szabadidős és sportéleti tevékenységét. Segíti a város nemzeti és nemzetközi kulturális és sport rendezvényeinek megszervezését, lebonyolítását, továbbá a városi közéletben meghatározó szerepet betöltő média támogatásával hozzájárul a város nemzeti illetve nemzetközi ismeretségének, illetve elismertségének az elmélyítéséhez. Az alapítvány támogatja a város kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális és szabadidő eltöltésére hivatott intézményeinek, valamint sportlétesítményeinek színvonalas működtetését, annak érdekében, hogy a város a kulturában, az oktatásban, az egészségügyben, a sportéletben eddig elért kiemelkedő eredményeit tovább gyarapítsa. ... >>

Tiszaújváros Népművészetéért Egyesület

(kulturális)

3580 Tiszaújváros, Deák F. tér 10. I/1.
képviselő: Kovács Mónika elnök ... >>

Tiszaújvárosi Civil Szalon - Városbarát Üzletemberek Klubja

(kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 4.
képviselő: Zajácz Tamás elnök ... >>

Tiszaújvárosi "Katica" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Irinyi u. 1.
képviselő: Halász Zoltánné elnök
A tiszaújvárosi Katica óvodába járó gyermekek segítése. - Hatékony nevelési módszerek bevezetésének, továbbfejlesztésének elősegítése. - Tehetségek gondozása, felzárkóztató munka segítése. - Szakmai eszközök korszerűsítése, fejlesztése, az oktatás, nevelés színvonalának emelése. - Az intézmény felszereltségének javítása, korszerűsítée. - Anyagilag rászoruló tehetséges gyermekek jóléti célú támogatása. - Egészségkárosodott gyermekek gyógykezelésének támogatása. - Kirándulások, kultúrális programok szervezésének támogatása. ... >>

"Tiszaújvárosi Katolikusok Jövőjéért" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3580 Tiszaújváros, Szent István út 20.
képviselő: Buri lászló
Kegyhelyek, emléktáblák, egyéb vallásos létesítmények létrehozása, karbantartása, felújítása, - Az egyházközség tagjai vallásos meggyőződésének erősítése, részükre egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének biztosítása, kulturális és sportprogramok szervezése, - az egyházközség tagjai részére életvezetési tanácsadás nyújtása, a katolikus hit oktatásában való közreműködés, lelki segélynyújtás, - a vallási ünnepek, megemlékezések alkalmával kulturális rendezvények, programok, találkozók szervezése, emléktáblák emlékhelyek létrehozása. ... >>

Tiszaújvárosi Kollégium Tanulói Esélyegyenlőségéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.
képviselő: Csapó Noémi elnök
az Apáczai Csere János Középiskolai Kollégium diákjai szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének elősegítése, - önismereti, személyiségfejlesztő tréningek, szaktárgyi felkészítő foglalkozások, órák díjainak finanszírozása, - a tanulók különböző szintű versenyeken való részvételének elősegítése, - a kollégium lakói részére az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, szabadidejük sporttal, testmozgással való hasznos eltöltésének elősegítése, - hátrányos helyzetű, vagy nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek, illetve kollégiumi dolgozók előrehaladásának, tanulmányainak támogatása, - bel- és külföldi tanulói (esetleg oktatói) ösztöndíj biztosítása, - a hatékony kollégiumi pedagógiai munka fejlesztését célző tanulmányok, programok kidolgozásának támogatása, - nyelvtanulás, a nyelvvizsgára történő felkészülés és a sikeresen letett nyelvvizsgák díjainak finanszírozása, - színjátszó körörk, filmkultúra, a zene- és táncművészet, illetve a képzőművészeti tevékenységének támogatása - a részletezett célok érdekében eszközölt kollégiumi beruházások támogatása. - A Tiszaújvárosi Kollégium diákjai szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének elősegítése. ... >>

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
képviselő: Kiss Zoltán József
Tiszaújváros kultúrális, közművelődési életének fejlesztése, kultúrális tradíciók megalapozásának elindítása, a város fokozatos beillesztése az ország kultúrális életébe. A közalapítvány célja továbbá a művészeti tevékenység fejlesztése és a város környezetének alakítása és fejlesztése. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható, testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátásának támogatása, ezen problémákkal küzdő gyermekek és fiatal felnőttek integrált nevelése, harmónikus személyiségfejlesztésük érdekében speciális segítségnyújtás és az ezekhez szükséges szakmai feltételek biztosítása: az oktatási, tudományos tevékenységek keretein belül a tehetséges, a tehetséges, jó képességű tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező fiatalok közép- és felsőfokú tudományainak támogatása. Szaktamfolyamokon, speciális képzéseken való részvételek elősegítése. a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációja: oktatása, képzése. elhelyezkedésük, beilleszkedésük és a munkaerőpiacon történő bennmaradásuk elősegítése, részükre foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása, ezáltal a szegénység és a társadalmi kirekesztődés csökkentése. ... >>

Tiszaújvárosi Református Énekkar

(kulturális)

3580 Tiszaújváros, Lévai utca 60
képviselő: Fekete Béla ... >>

TRAFFIC Tiszaújvárosi Fiatalok Egyesülete

(kulturális)

3580 Tiszaújváros, József Attila utca 3 II 3
képviselő: Vacsi Attila ... >>

"TÜCSÖKZENE" Alapítvány a Tiszaújvárosi gyermekek zenei fejlesztéséért

(oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Lórántffy Zs. utca 1. 2/3
képviselő: Pónus Attiláné elnök
A zenekultúra értékeinek a művészetbarát gyermekközönséghez való eljuttatása;
A magyar és külföldi komoly- és népzenei kultúra népszerűsítése a gyermekek körében;
Zenei bemutatók, előadások szervezése a szülők, zenebarátok körében;
Zenei programok, rendezvények támogatása;
Egyéb módszerekkel segíteni az alapítványi célok megvalósítását.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; ... >>

Wass Albert Nemzeti Kör Kulturális, Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Babits Mihály út 49.
képviselő: Kőrösy Sándor Zoltán elnök
Tiszaújváros és környéke lakossága nemzeti öntudatának fejlesztése, magyar hagyományok ápolása, kulturális, hözhasznú programok szervezése. Az itt élő lakosság kulturális, oktatási, életfeltételeinek javítása, ennek eredményeképpen társadalmi, gazdasági versenyhelyzetük növelése, település- és vidékfejlesztés, magyar hagyományok szakmák, ősi mesterségek megismertetése az egyes kulturális-gazdasági régiókban, harmóniában a vidéki környezet és a táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható természeti lehetőségét. ... >>
1. oldal