Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszalúc kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

"A Tiszalúci Református Templomért" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3565 Tiszalúc, Alkotmány u. 46.
képviselő: Dr. Tóth Albert
A tiszalúci református templom felújítása, mindenkori külső-belső karbantartása, a templom fűtésének megvalósítása. Az egyházi ingatlanok mindenkori felújítása, karbantartása. A Szenczy Molnár énekkar működtetése. A gyülekezet ifjúságának nevelése, programok szervezése, hasznos, épületes időtöltés biztosítása. Országos és regionális egyházi összejövetelek szervezése. Idősek támogatása. A világ bármely részén élő magyarok nemzettudatának megőrzése, a magyar nyelv és kultura ápolása, össztartozásuk erősítése és kapcsolatuk fejlesztése "a velük együtt élő más nemzetekhez tartozókkal való barátság ápolása Az alapítvány közhasznú tevékenysége: 1.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 2.) kulturális tevékenység 3.) kulturális örökség megóvása 4.) emberi, állampolgári jogok védelme 5.) a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 6.) szociális tevékenység, családsegítés 7.) tudományos tevékenység, kutatás 8.) ismeretterjesztés 9.) műemlékvédelem 10.)gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet ... >>

Magyar Alkotók Internetes Társulása

(kulturális)

3565 Tiszalúc, Hunyadi utca 20
képviselő: Szabó Sándor ... >>

Nemzeti Jogvédő Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3565 Tiszalúc, Kossuth tér 5.
képviselő: dr. Gaudi-Nagy Tamás
1.Az Alapítvány elsődleges célja, hogy az általa működtetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat útján jogi segítséget nyújtson a Magyarországon,vagy a világ bármely táján élő, magyar nemzeti közösség azon tagjainak és szervezeteinek, akiket és amelyeket nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásuk, világnézetük, vagy a magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt emberi, állampolgári vagy alkotmányos jogokat érintő bármilyen jogsérelem, illetve hátrányos megkülömböztetés ér, vagy akikkel,illetve amelyekkel szemben a fentiek miatt törvényhozói vagy törvénykezési - különösen büntetőjogi, szabálysértési vagy polgári jogi felelősség megállapítását célzó - eljárást indítottak.
2. Az alapítvány célja, hogy a sérelmet szenvedettek színvonalas jogi védelmet kapjanak, a jogsérelmek feltárásra kerüljenek és ezen túlmenően az egyes esetekből levonható általános érvényű tapasztalatok, illetve tanulságok nyilvánosság elé kerüljenek minél szélesebb körben.
3. Az alapítvány a jogi védelmet pályázati, vagy eseti pénzügyi támogatás és/vagy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat jogi segítségnyújtásának rendelkezésre bocsátása útján biztosítja.
4. A jogi segítség mellett vagy keretében, az Alapítvány arra is törekszik, hogy rámutasson jogszabályokkal ellentétes, vagy más okból helytelen, rendőrségi-, ügyészségi-, bíróság- gyakorlatra: vagy más hatóságok, szervezetek, személyek ilyen gyakorlatára. Az Alapítványt az illetékességgel bíró nemzetközi vagy hazai fórumokhoz intézett keresetekkel, panaszokkal, jelzésekkel /pl. Európai Bíróság, Európai Emberi Jogok Bíróság, ENSZ szakosított szervei, Alkotmánybíróság, Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosai/ igyekszik lehetőséget teremteni a konkrét jogsérelem orvoslására, illetve a helytelen, vagy hiányos jogszabályok és jogalkalmazás megváltoztatására.
5. Ezen túlmenően az alapítvány jogi segítséget nyújt azon egyéneknek és közösségeknek, akik és amelyek hazájukban hátrányos társadalmi helyzetben vannak és ezen helyzetük miatt nem tudnak megfelelő színvonalú, szakszerű jogi segítséget /tanácsadás, képviselet, okiratszerkesztés stb./ igénybe venni, azonban az általuk képviselt értékek és követendő mintául szolgáló példájuk okán, tovább az ügyük precedensértéke miatt támogatásra érdemesek.
6. Az alapítvány célja az önkényuralmi rendszerekben és a kárpótlási folyamat során sérelmet szenvedettek ügyének szakmai képviselete hazai és nemzetközi fórumok előtt, ideértve a megoldást célzó jogfejlesztési javaslatok megtételét is.
7. Az alapítvány célja a Nemzeti Jogvédő Szolgálatban résztvevő vagy azzal együttműködő ügyvédek és más szakemberek érdekeinek védelme és képviselete.
8.Az alapítvány célja a konkrét jogi segítségnyújtáson túlmenően az, hogy a magyar köz- és magánjogi hagyományok minél hatékonyabb és szélesebb körű elterjesztését és érvényesülését elősegítse különösen oktatás, ismeretterjesztés, tudományos kutatások, szakmai fórumok, publikációk közreadása, állami döntéshozókhoz és a társadalomhoz eljuttatandó állásfoglalások, javas ... >>

Nemzeti Jogvédő Szolgálat

(oktatási,kulturális,egyéb)

3565 Tiszalúc, Kossuth tér 5.
képviselő: Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető, Dr. Zétényi Zsolt elnök
1.) Jogi segítséget nyújtson a Magyarországon vagy a világ bármely táján élő, magyar nemzeti közösség azon tagjának, illetve szervezetének, akit, illetve amelyet nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozása, világnézete, vagy a magyarság érdekében kifejtett tevékenysége miatt
emberi, állampolgári vagy alkotmányos jogot érintő bármilyen jogsérelem, illetve hátrányos megkülönböztetés ér,
ellene bíróság vagy más hatóság előtt ?különösen büntetőjogi, szabálysértési vagy polgári jogi felelősség megállapítását célzó ? eljárást indítottak.

2.) A sérelmet szenvedetteknek színvonalas jogi védelmet nyújtson, a jogsérelmeket feltárja és ezen túlmenően az egyes esetekből levonható általános érvényű tapasztalatokat, illetve tanulságokat a nyilvánosság minél szélesebb körével ismertesse.

3.) Rámutasson a jogszabályokkal ellentétes, vagy más okból helytelen
rendőrségi ?, ügyészségi -, bírósági gyakorlatra; vagy más hatóságok szervezetek, személyek ilyen gyakorlatára. Az Egyesület az illetékes nemzetközi vagy hazai fórumokhoz (pl. Európai Bíróság, Európai Emberi Jogok Bírósága, ENSZ szakosított szervei, Alkotmánybíróság, állampolgári jogi országgyűlési biztosai) intézett keresetekkel, panaszokkal, jelzésekkel igyekszik lehetőséget teremteni a konkrét jogsérelem orvoslására, illetve a helytelen, vagy hiányos jogszabályok és jogalkalmazás megváltoztatására.

4.)

Az Egyesület jogi segítséget nyújt azon egyéneknek és közösségeknek, akik és amelyek hazájukban hátrányos társadalmi helyzetben vannak, és ezen helyzetük miatt nem tudnak megfelelő színvonalú, szakszerű jogi segítséget (tanácsadás, képviselet, okiratszerkesztés, stb.) igénybe venni, azonban az általuk képviselt értékek és követendő mintául szolgáló példájuk okán, továbbá az ügyük precedens értéke miatt támogatásra érdemesek.

5.)

Az önkényuralmi rendszerekben és a kárpótlási folyamat során sérelmet szenvedettek ügyének szakmai képviselete hazai és nemzetközi fórumok előtt, ideértve a megoldást célzó jogfejlesztési javaslatok megtételét is.

6.)

A Nemzeti Jogvédő Szolgálatban részt vevő vagy azzal együttműködő ügyvédek és más szakemberek érdekeinek védelme és képviselete.
7.)

A magyar köz- és magánjogi hagyományok minél hatékonyabb és szélesebb körű elterjedését és érvényesülését elősegítse, különösen oktatás, ismeretterjesztés, tudományos kutatások, szakmai fórumok, publikációk közreadása, állami döntéshozókhoz és a társadalomhoz eljuttatandó állásfoglalások, javaslatok, kezdeményezések útján.

8.)

A határon túli magyar nemzeti közösségek nemzeti megmaradásáért, és a nemzeti egységesülésért kifejtett erőfeszítéseinek támogatása, különösen jogi segítségnyújtás (tanácsadás, képviselet, okiratszerkesztés, stb.), oktatás, ismeretterjesztés, tudományos kutatások, szakmai fórumok, publikációk közreadása útján.

9.)

Az Egyesület figyelemmel kíséri a nemzetközi emberi- és kisebbségi jogi egyezményekben és más dokumentumokban foglalt jogok közép európai érvényesülését, ... >>

Tiszafa Kultúrális Egyesület

(kulturális)

3565 Tiszalúc, Mátyás Király u.19.
képviselő: Hankó János ... >>

Tiszalúci Környezetvédelmi és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(sport,kulturális,környezetvédelmi)

3565 Tiszalúc, Jókai utca 9.
képviselő: Farkas Ildikó
Tájékoztatás környezetvédelmi kérdésekben. Környezetvédelem fontosságának tudatosítása, környezetvédelemre nevelés. A közélet fejlesztése. A települési kulturális közéleti információk biztosítása. Helyi újság kiadása. A helyi és regionális kulturális-turizmus lehetőségeinek felkutatása, ösztönzése, a falusi élet hátrányainak ledolgozása. A lakosság egyéb kulturális és sport tevékenységének a segítése. Önkormányzat hagyományőrző, környezetvédelmi feladatainak segítése. ... >>

Tűzvirág Művészeti és Oktatási Egyesület

(oktatási,kulturális)

3565 Tiszalúc, Táncsics utca 30
képviselő: Czikora János, Nap Attila ... >>
1. oldal