Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszakécske természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Civilek Tiszakécskéért Egyesület, Tiszakécske

(természetvédelem,kulturális)

6060 Tiszakécske, Béke tér 1-3.
képviselő: Szíjj Sándor elnök
Egyesület célja elősegíteni a település történeti, szellemi építészeti és természeti értékeinek megóvását, védelmét, a város szépítését és fejlesztését; ápolni a lakóhely hagyományait, a környezeti kultúra és igényesség kialakítását, erősíteni a városhoz való kötődést, formálni az ifjúság értéktudatát; tömöríteni azokat a polgárokat, fiatalokat, közösségeket, akik önzetlen munkájukkal készek a célok érdekében tevékenykedni; befogadni olyan céljellegű pénzbeni adományokat, valamint szellemi alkotásokat, melyek az Egyesült céljaival azonosíthatók és a város szépítését, fejlődését elősegítik. Az Egyesület további célja, hogy tevékenységével Tiszakécske városának és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja politikai pártoktól, ideológiáktól független szervezetként. Az Egyesület síkra száll a városi közéleti tisztaságért, ezért tevékenységét a polgárok széles nyilvánossága előtt végzi. Döntéseink előkészítésében, valamint a végrehajtás ellenőrzése és az önkormányzati munka során támaszkodik a polgárok véleményére. A célok megvalósítása érdekében az Egyesület keresi a kapcsolatot és együttműködik a vonzáskörzet civil szervezeteivel. ... >>

Fürkész Természetbarát és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6060 Tiszakécske, Templom tér 3.
képviselő: Bekő Márta titkár, Dobos Tibor elnök, Dombiné Szendre Emese elnökhely.
Magyarország területén tanösvény(ek) létrehozása, amelyen bemutatható az adott terület és annak élővilága, valamint az élettelen természeti és épített értékek is. A tanösvénye(ek)en a tagok oktatása, nevelése, az ország más területéről érkező, hasonló jellegű tevékenységet folytató egyesületek fogadása, cseretáborok szervezése. Élőhelytérképezés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Természetvédelem, környezetvédelem, környezeti nevelés. Gyalogos, kerékpáros és vízi túrák szervezése és lebonyolítása az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,szociális,kulturális)

6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 3.
képviselő: Jávorka Lajos kuratóriumi elnök
A tiszakécskei katolikus közösség épületeinek, temetőjének, a Kincsem parti templom-rom értékeinek fejlesztése, állagmegóvása, működtetésének támogatása. Az itt született, itt élt atyák szellemi örökségének ápolása. Különös tekintettel Marosi Izidor későbbi váci püspökre, Werner Alajos zeneszerzőre, Gémes Mihály plébánosra. Együttműködés Tiszakécske közösségépítő, kultúrateremtő, értékmegóvó közösségeivel. Az ifjúság keresztény szellemű nevelése és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása: a fiatalok szocializációjának elősegítése, prevenció, pozitív életút fölvázolása; a fiatalok bevonása az önkéntes karitatív, szociális munkába, a társadalmi életbe; segítségnyújtás a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez programok szervezésével és közösségi terek kialakításával. Családok gondozása, nagycsaládok segítése: a családnak, mint a társadalom alapintézményének megerősítése; a gyermekgondozásból visszatérő és a gyermeküket egyedül nevelő anyák, vagy bármilyen egyéb okból hátrányos helyzetű nők társadalmi szerepének erősítése; az élet és az egészség védelme a fogantatástól a természetes halálig, a teljes értékű élethez való jog biztosítása; a generációk közötti kapcsolatok erősítése; testi, lelki, szellemi, szociális, alkalmanként anyagi segítségnyújtás; baba-mama klub működtetése. Hátrányos helyzetű személyek és közösségek társadalmi integrációjának segítése. Az esélyegyenlőség elősegítése, a társadalmi kirekesztődés megakadályozása. Az Alapítvány támogatja a Karitász munkáját. Különböző, elsősorban Kárpát medencei népcsoportok identitásának, barátságának, együttműködésének erősítése, esetenkénti anyagi támogatása., ... >>

Kécskei Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6060 Tiszakécske, Gárdonyi G. u. 3.
képviselő: Gál Antal elnök
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel -különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, - továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel , szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával - különös tekintettel a földtulajdonosok ill. földhasználók érdekeire - példás élettel tagjai részére Tiszakécske és térsége területén a vad ápolása, a természet szeretetére és sport igények kielégítésére ... >>

Kérész Sport Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

6060 Tiszakécske, Szolnoki utca 19.
képviselő: Zana Tamás elnök
Az egyesületbe tömörült tagok érdekképviselete és érdekvédelme., Sporthorgászattal hozzájárulni a szabadidő kultúrált eltöltéséhez., A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, ezen belül horgászsport és horgászverseny szervezése, fejlesztése oly módon, hogy gyakorlása során a természet- és környezetvédelmi érdekek érvényesüljenek., Lehetőségéhez képest horgásztanyát létesít és üzemeltet., A halállomány védelmének biztosítása, az orvhalászat és orvhorgászat leküzdésében, valamint a vízszennyezések leküzdésében a hatóságok támogatása., Elősegíteni, hogy tagjai a jogszabályokat, valamint a horgászetika szabályait tiszteletben tartsák., Tagjait a természet szeretetére és védelmére nevelje., A horgászutánpótlás biztosításának elősegítése. ... >>

Tiszakécske Paintball Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6060 Tiszakécske, Damjanich utca 42.
képviselő: Garai János elnök, Sánta Géza alelnök
Rendezvények szervezése, koordinálása. Szabadidő szervezett eltöltése, felkészülés mérkőzésekre. Fiatalok bevonása a sportéletbe, szabadidő hasznos eltöltésére ösztönzés a szabadban. Életminőséget javító és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása. Egészséges életmódra nevelés. Az épített és természetes környezet védelme, megóvása. ... >>

Tiszakécske Városért Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6060 Tiszakécske, Bajcsy-Zs. u. 3.
képviselő: Elnök akadályoztatása esetén:, Szíjj László elnök, Vizsnyai Györgyné titkár
Tiszakécske város fejlesztése, - Tiszakécske város idegenforgalmának fejlesztése, természeti környezetének védelme, - Tiszakécske város közigazgatási területén a vízrendezés, és a csapadékvíz elvezetés megoldásának segítése, - Az óvodai, valamint alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás, - A gyermek és ifjúsági feladatokról gondoskodás, - Közművelődési, tudományos, művészeti és sport tevékenység támogatása, - Egészségügyi feladatok támogatása, - A közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása és a köztemető fenntartásának segítése. ... >>

Tiszakécske Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,természetvédelem,egyéb)

6060 Tiszakécske, Ady Endre utca 66.
képviselő: Tóth János elnök
Társadalmi eszközökkel segíteni az állampolgárok tűz elleni védelmét. A szükséges személyi, anyagi és tárgyi feltételek kialakítása, településünk lakosságának élet és vagyonbiztonsága, az épített és természetes környezetet veszélyeztető tűz és káresemények felszámolása. ... >>

Tiszakécskei Éltető Szeretet Jószolgálati Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

6060 Tiszakécske, Derkovits utca 4.
képviselő: Cseh Imre kuratóriumi elnök, Kelecsényi Jánosné kuratóriumi elnökhelyettes
Elsődlegesen a Dél-alföldi régióban, kiemelten Tiszakécskén és vonzáskörzetében, valamint a tanyavilágban élő idős, a lakosság testi, lelki és szociális egyensúlyait veszélyeztető hatások megelőzése, fennálló hatások kezelése. A gyermekvédelmi ellátásban részesülő és abból kikerülő fiatal felnőttek társadalmi integrációjának elősegítése. A munkavállalást gátló tényezők feloldásának elősegítése, különös tekintettel a gyermekes anyák esélyegyenlőségének elősegítésére. A fogyatékkal élők munkavállalásának elősegítése, esélyegyenlőségük javítása. Természeti környezetünk megóvásában való részvétel, különös tekintettel a környezettudatos magatartásra nevelésre, az újrahasznosítható hulladékok frakcionált gyűjtésének elősegítésére. ... >>

Tiszakécskei Tisza Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6060 Tiszakécske, Babics u. 27.
képviselő: Dr. Varga István
A vadásztársaság alapítói tagjai ?azzal a céllal, hogy az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartásra, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Tiszaparti Kuckó Egyesület

(természetvédelem,szociális)

6060 Tiszakécske, Déryné u.15.
képviselő: Anka Vincéné elnök, Borbély Mária Márta titkár, Lászlóné Balázs Hajnalka elnökhelyettes
A Tisza-parti Kuckó Egyesület állami gondozásban nevelkedő gyerekeket nevelő családok és az ő tevékenységüket segítő szakemberek olyan önkéntes társadalmi szervezete, melynek általános célja, hogy tömörítse mindazokat, akik sorsuk, munkájuk vagy életük bár-mely eseménye révén érintettek az állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek nevelésé-ben, vagy karitatív érzelmekkel viszonyulnak hozzá. Az egyesület úgy tekinti a nevelőszülő-séget, mint a családi élet nevelés természetes formáját, a közös sors megosztásával ezt az érzést és meggyőződést kívánja elősegíteni tagjaiban, és képviselni a társadalom egésze felé. ... >>
1. oldal