Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tiszakécske kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

A Magyar- Lengyel Barátságért Alapítvány

(kulturális)

6060 Tiszakécske, Rákóczi u. 8.
képviselő: Kovács Miklós, Tajti Erzsébet
Magyar- és lengyel nép barátságának megőrzése és fejlesztése. ... >>

Álomfogó Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

6060 Tiszakécske, Kőrösi út 83.
képviselő: Cséplő Noémi
Az alapítvány fő célja a kulturális tevékenység, ezen belül különösen a magyar kultúra és a magyar hagyományok terjesztése az ország határain belül és kívül, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a fogyatékos emberek oktatása útján. ... >>

Civilek Tiszakécskéért Egyesület, Tiszakécske

(természetvédelem,kulturális)

6060 Tiszakécske, Béke tér 1-3.
képviselő: Szíjj Sándor elnök
Egyesület célja elősegíteni a település történeti, szellemi építészeti és természeti értékeinek megóvását, védelmét, a város szépítését és fejlesztését; ápolni a lakóhely hagyományait, a környezeti kultúra és igényesség kialakítását, erősíteni a városhoz való kötődést, formálni az ifjúság értéktudatát; tömöríteni azokat a polgárokat, fiatalokat, közösségeket, akik önzetlen munkájukkal készek a célok érdekében tevékenykedni; befogadni olyan céljellegű pénzbeni adományokat, valamint szellemi alkotásokat, melyek az Egyesült céljaival azonosíthatók és a város szépítését, fejlődését elősegítik. Az Egyesület további célja, hogy tevékenységével Tiszakécske városának és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja politikai pártoktól, ideológiáktól független szervezetként. Az Egyesület síkra száll a városi közéleti tisztaságért, ezért tevékenységét a polgárok széles nyilvánossága előtt végzi. Döntéseink előkészítésében, valamint a végrehajtás ellenőrzése és az önkormányzati munka során támaszkodik a polgárok véleményére. A célok megvalósítása érdekében az Egyesület keresi a kapcsolatot és együttműködik a vonzáskörzet civil szervezeteivel. ... >>

Fehér Lótusz Harcművészeti Naam Egyesület

(sport,kulturális)

6060 Tiszakécske, Kolozsvári u.40.
képviselő: Bőszény László ... >>

Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,szociális,kulturális)

6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 3.
képviselő: Jávorka Lajos kuratóriumi elnök
A tiszakécskei katolikus közösség épületeinek, temetőjének, a Kincsem parti templom-rom értékeinek fejlesztése, állagmegóvása, működtetésének támogatása. Az itt született, itt élt atyák szellemi örökségének ápolása. Különös tekintettel Marosi Izidor későbbi váci püspökre, Werner Alajos zeneszerzőre, Gémes Mihály plébánosra. Együttműködés Tiszakécske közösségépítő, kultúrateremtő, értékmegóvó közösségeivel. Az ifjúság keresztény szellemű nevelése és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása: a fiatalok szocializációjának elősegítése, prevenció, pozitív életút fölvázolása; a fiatalok bevonása az önkéntes karitatív, szociális munkába, a társadalmi életbe; segítségnyújtás a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez programok szervezésével és közösségi terek kialakításával. Családok gondozása, nagycsaládok segítése: a családnak, mint a társadalom alapintézményének megerősítése; a gyermekgondozásból visszatérő és a gyermeküket egyedül nevelő anyák, vagy bármilyen egyéb okból hátrányos helyzetű nők társadalmi szerepének erősítése; az élet és az egészség védelme a fogantatástól a természetes halálig, a teljes értékű élethez való jog biztosítása; a generációk közötti kapcsolatok erősítése; testi, lelki, szellemi, szociális, alkalmanként anyagi segítségnyújtás; baba-mama klub működtetése. Hátrányos helyzetű személyek és közösségek társadalmi integrációjának segítése. Az esélyegyenlőség elősegítése, a társadalmi kirekesztődés megakadályozása. Az Alapítvány támogatja a Karitász munkáját. Különböző, elsősorban Kárpát medencei népcsoportok identitásának, barátságának, együttműködésének erősítése, esetenkénti anyagi támogatása., ... >>

Hétszínvirág Tiszakécske Város Óvodáiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6060 Tiszakécske, Béke u. 147.
képviselő: De Jonge Norbert elnök
Ovódák felszereltségének javítása, képességfejlesztő eszközök bővítése, tornaszobák kialakítása, pályázatokhoz önerő biztosítása, ovódáskorú gyermekek kirándulásainak támogatása. ... >>

Kécske Jövője Kulturális Egyesület

(kulturális)

6060 Tiszakécske, Templom
képviselő: Faludi László ... >>

Könyvtárpártoló Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6060 Tiszakécske, Kossuth u. 40.
képviselő: Szepesi Miklós ... >>

Margaréta Néptánc Egyesület

(kulturális)

6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10.
képviselő: Soós István ... >>

Nyitnikék Külterületi Iskolák Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6060 Tiszakécske, Tiszabög 14.
képviselő: Szegedi Imréné
Külterületi gyermekek oktatásának, kultúrális fejlődésének, táborozásának, és üdültetésének támogatása. ... >>

Szőke Tisza Postagalamb Egyesület

(sport,kulturális)

6060 Tiszakécske, Batka Gy. utca 11.
képviselő: Hegedűs József elnök
A postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a tenyésztés, és a versenyzés szakszerű irányítása, röptetések megszervezése, és lebonyolítása, valamint az ehhez szükséges technikai és anyagi eszközök biztosítása, a sporttevékenység szervezése, a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Az egyesület célja részletesen: Dolgozza kia, a röptetési rendszer stratégiai tervét, valamint a program gyakorlati és technikai megvalósításának ütemtervét. Vegye fel a kapcsolatot, alakítson ki együttműködést, támogassa és erősítse a partneri együttműködést a Magyar Postagalamb Egyesülettel. Vegyen részt a röptetéseken, és az ehhez kapcsolódó szakmai és technikai feltételek előkészítésében és szervezésében. Folyamatosan értékelje és térképezze fel a tagjai részéről az Egyesület felé megfogalmazódott, tevékenységi körét érintő igényeket és szükségleteket. Folyamatosan vegyen részt a hazai és külföldi célja szerinti igényeknek megfelelő pályázatokon. ... >>

Tisza 83. Citeraegyesület

(kulturális)

6060 Tiszakécske, Szabolcska M. u. 70.
képviselő: Szőke Péter
Tiszakécske és környéke kulturális igényeinek támogatása, Tiszakécske és környéke fiataljai szabadidejének kulturált eltöltésének segítése, a magyar és az európai népzene ápolása, a magyar népdalok megőrzése, a magyar népzene hagyományainak ápolása, kulturális rendezvények szervezése, a kulturális élet fellendítése. ... >>

Tisza-Folk Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6060 Tiszakécske, Tisza utca 13.
képviselő: Koncz László kuratóriumi elnök, Zoboki Józsefné kuratóriumi titkár
Hazánkban és határainkon kívül élő magyar és más nemzetiségű, a magyar népi kultúrában amatőr módon tevékenykedő emberek számára a magyar népi kultúra oktatása. Hazánkban és határainkon kívül élő magyar és más nemzetiségű, a magyar népi kultúrában amatőr módon tevékenykedő emberek számára a magyar népi kultúra oktatása, magasabb szintű művelésének biztosítása, a tradíció fenntartása és ápolása, valamint a rászoruló szegényebb réteg szociális támogatása a továbbfejlődésük érdekében. Az amatőr együttesek fellépési lehetőségének biztosítása, bővítése regionális találkozók szervezésével. A kiemelkedő tudásszintű emberek részére tanfolyamok szervezése, valamint minden nyáron táborozási lehetőség biztosítása az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Tiszakécske Városért Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6060 Tiszakécske, Bajcsy-Zs. u. 3.
képviselő: Elnök akadályoztatása esetén:, Szíjj László elnök, Vizsnyai Györgyné titkár
Tiszakécske város fejlesztése, - Tiszakécske város idegenforgalmának fejlesztése, természeti környezetének védelme, - Tiszakécske város közigazgatási területén a vízrendezés, és a csapadékvíz elvezetés megoldásának segítése, - Az óvodai, valamint alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás, - A gyermek és ifjúsági feladatokról gondoskodás, - Közművelődési, tudományos, művészeti és sport tevékenység támogatása, - Egészségügyi feladatok támogatása, - A közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása és a köztemető fenntartásának segítése. ... >>

Tiszakécskei Honismereti Kör

(kulturális)

6060 Tiszakécske, Rákóczi u. 8.
képviselő: Lovas László elnök, Tajti Erzsébet ... >>

Tiszakécskei Ifjúsági Unió

(kulturális)

6060 Tiszakécske, Babits M. u. 6.
képviselő: Mata József
Ifjúsági és szabadidős rendezvények szervezése, koordinálása. Lehetőség biztosítása a közösségi életre, a szabadidő értelmes eltöltése. ... >>

Tiszakécskei Lovasegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
képviselő: Varga Károly elnök
Tiszakécske és környéke lakosai részére rendezvények szervezése. Előadások, bemutatók, versenyek előkészítése és lebonyolítása. Szakmai továbbképzések megszervezése. Tanulmányi utak megszervezése különböző országos, nemzetközi rendezvényekre. A közösségi élet kibontakozását elősegítő, fenntartó találkozók megrendezése. Kulturális igények támogatása. szövegrész. ... >>

Tiszakécskei Művészeti Közösség Egyesület

(kulturális)

6060 Tiszakécske, Wesselényi utca 53.
képviselő: Kerekes Ágnes titkár, Tar Sándor elnök
Az egyesület általános célja, hogy egyesítse a város szétaprózott kulturális életét, az egyes művészeti törekvéseket egymással kölcsönhatásba hozza, és a közönségnek rendszeres, színvonalas szórakozási lehetőséget biztosítson. Az egyesület célja részletesen: kulturális tevékenység (koncert, kiállítás, irodalmi színpad), közösségszervezés, nevelés, hagyományőrzés. Közreműködés a tiszakécskei Arany János Művelődési Központ rendezvényein, valamint egyéb városi kulturális rendezvényeken. Szakmai segítségnyújtás a kulturális csoportoknak. ... >>

Tiszakécskei Polgári Együttműködés Egyesület

(kulturális)

6060 Tiszakécske, Kazinczy u.21.
képviselő: Szíjjné Koch Berta
Az Egyesület célja, a helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró tiszakécskei állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, a nemzeti és európai értékrend ?az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása ?képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. ... >>

Tudomány és Művészetbarát Egyesület

(kulturális)

6060 Tiszakécske, Béke u. 142.
képviselő: Zsirmon István ... >>

Zenélő Ifjúság Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6060 Tiszakécske, Béke u. 162.
képviselő: Antalné Balla Aranka kuratóriumi tag, Kulcsár Erika kuratóriumi elnök, Molnár Edit kuratóriumi tag, Papp Ágnes kuratóriumi tag, Polyák Albertné kuratóriumi tag
Az ifjúság zenei nevelése és az általános műveltség kiszélesítése, hangszerek és zenei képzést elősegítő eszközök vásárlása, zeneiskola működéséhez szükséges eszközök beszerzése, kultúrális rendezvényeken részvétel az alapító okirat 2. pontja szerint. ... >>
1. oldal