Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Taksony oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

2000.Év Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2335 Taksony, Árvácska u. 13.sz.
képviselő: Kreisz Gábor
Az iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási intézmények informatikai háttere kialakításának segítése, különös hangsúlyt fektetve a közoktatás fejlesztésére. Annak elérése, hogy az általános iskolák és közintézmények a lehető legszélesebb rétegeket emeljék be az információs társadalom körébe. ... >>

Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

2335 Taksony, Iskola u. 3.
képviselő: Gera Imre (elnök) önállóan, a bankszámla felett a gazd. vezetővel együttesen
A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék-, turisztikai, versengési, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport egyesületet támogatni. Az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

BUBÁB Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2335 Taksony, Szárcsa u.27.sz.
képviselő: Bognár Zoltán
A fiatal szinészek magyar tanterv és nemzetközi tanterv alapján működő köz- oktatási és felsőoktatási intézményi nevelési, oktatási feladatainak ellátá- sát, és az idegen nyelven történő okta- tás megszervezését, a kétnyelvűség elé- rését elősegítő támogatás nyújtását. Szinész, bábszinész-oktatás támogatása szervezése,pedagógus továbbképzés. Magyarországon tartózkodó határon kívü- li magyar fiatalok szinészoktatása, a- nyagi támogatása, a tandíj átvállalásá- val. Szinészi pedagógiai program és tanterv kidolgozásához , tanterv, tananyag tá- mogatása,külföldi tanúlmányutak fellé- pések támogatása,kitüntetések adomá- nyozása. A fenti célokat elsősorban a Budapesti Bábszinház és az általa megszervezett fenntartott vagy támogatott stúdió ke- retein belül kel megvalósítani. ... >>

DISCOURSE Club Alapítvány

(oktatási)

2335 Taksony, Solt u.5.sz.
képviselő: Kovács András
Személyiségfejlesztő üzleti kurzuson résztvett hallgatók és a továbbképzési forma támogatása. ... >>

Jövőépítő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2335 Taksony, Orgona köz 11.
képviselő: Hámné Juhász Ildikó
A sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű fiatalok/emberek, fiatal és felnőtt korú álláskeresők és időskorúak szakmai képzésének, foglalkoztatottságának támogatása, rehabilitációjuk, munkába állásuk elősegítése, életminőségük javítása, egészségmegőrzésük, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, nevelésük, oktatásuk, pályaorientációjuk, szakképzésük minőségének javítása, kulturális, sport és szabadidős tevékenységük támogatása, részükre ösztöndíjak, juttatások és jutalmak nyújtása. ... >>

Magyar Karitatív Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2335 Taksony, Állomás utca 20.sz.
képviselő: Körmendi Andrea, Krasznár Gáborné Bacsevits Linda
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyítóegészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak támogatása. Határon túli magyarsággal kapcsolatos teendők felmérése, adományozás, fiatal tehetségek támogatása. Sport.- kultú- rális karitativ táborok létrehozása. Vizuális fejlesztő művészeti program megvalósítása. ... >>

Taksony Bölcsőde Alapítvány

(oktatási)

2335 Taksony, Fő út 83.sz.
képviselő: Gáncs Magdolna
A taksonyi bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása. Nevelési programok támogatása. A gondozók szakmai képzésének támogatása. ... >>

Taksonyi Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2335 Taksony, Baross tér 7.sz.
képviselő: Kreisz Jánosné
A taksonyi Napköziotthonos Óvoda támogatása, az Óvoda tárgyi feltételeinek javítása, különös tekintettel a testi nevelés, fejlesztés feltételeinek biztosítására, új nevelési módszerek, eljárások bevezetésének elősegítése, a környezetvédelemre nevelés elősegítése. Az alapítvány céljait főként a következő tevékenységek támogatásával kivánja elérni: nevelési programok költségeinek biztosítása, a tárgyi eszközök és géppark szinten tartása és fejlesztése, a pedagógusok szakmai képzésének támogatása, munka és nevelési körülmények javítása. ... >>

Tanulókért, oktatásért, a holnapért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2335 Taksony, Iskola u.3.sz.
képviselő: Török István
az általános iskola tanulóinak támogatása, ösztönzése, korszerűsítés, tárgyi feltételek javítása ... >>

Varázslat Gyermek Képesség-fejlesztő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2335 Taksony, Mikes K. u. 7.sz.
képviselő: Kissné Győri Katalin
Más fogyatékos óvodások, iskolások tanulási nehézséggel, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók megsegítése, rehabilitációs célú foglalkozások keretében. Szülőknek tanácsadás. A foglalkozásokhoz szükséges tárgyi feltételek jobbításának, bővítésének, berendezés korszerűsítésének, beruházások finanszírozásának támogatása. Részképességzavarban (dyslexia, dysgraphia, descalculia) szenvedő gyermekek rehabilitációs célú ellátásának megvalósítása. Speciális gyermekközösségek kialakítása a más fogyatékos, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek oktatása, felzárkóztatása. Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének növelése. Új korszerű pedagógiai programok átvé- tele, megismertetése és alkalmazása. Bel és külföldi cserekapcsolatok, tapasztalatszerző tanulmányutak, továbbképzések finanszírozása. Kimagasló tehetségek gondozása. ... >>
1. oldal