Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szikszó egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

"Abaúj Lakossága Kórházi Ellátásáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3800 Szikszó, Kassai út 45-49.
képviselő: Dr. Tiba Sándor
Anyagi eszközökkel elősegíteni a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban folyó gyógyító-megelőző tevékenység színvonalának, technikai feltételeinek javítását. Elősegíteni a kórházban folyó gyógyító-megelőző tevékenység műszaki-gazdasági hátterének fejlesztését azáltal, hogy a számítógépek alkalmazási körét szélesítik, e területen dolgozókat továbbképzik, munkájuk technikai feltételeit fejlesztik. ... >>

ABAÚJI FIATALOK OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3800 Szikszó, Rákóczi út 22-24.
képviselő: Budai Béláné
A jóváhagyott pedagógiai-szakmai program alapján ellátja a szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelelt tanulók szakképesítés megszerzésére irányuló oktatását. Felkészít szakmai vizsgára, illetve a munkába álláshoz és önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátítására. Szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tanműhelyben és gazdálkodó szervezeteknél történő gyakorlati oktatása. A gyakorlati képzés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodás kötése. A tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat. Jogszabályban alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek, illetve gyermek és ifjúságvédelmi feladaok ellátása. Szakképzés, a nappali képzés keretében meghatározottak szerinti, nappali, esti, illetve levelező formában. A tanulmányok befejezéséhez szükséges vizsgák szervezése és vizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény képzési profiljához illeszkedő egyéb, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. Továbbképzések, önköltséges, tanórán kívüli foglalkozások szervezése, intézményi vagyon működtetése a teljes kapacitás kihasználása érdekében. A tanműhelyi szabad kapacitás terhére szolgáltatási tevékenység végzése, tanműhelyi termékek értékesítése. ... >>

Egészséges Abaújért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3800 Szikszó, Kossuth utca 3
képviselő: Suhajda Jószef
Az abaúji emberek testi és lelki egészségének, életkörülményének, épített és természetes környezetének, kulturális örökségének védelme, ápolása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások,
- bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>

"KARITATÍV" ALAPÍTVÁNY A BETEG GYERMEKEKÉRT

(egészségügyi,szociális,egyéb)

3800 Szikszó, Késmárki utca 6.
képviselő: Bálint Sándor, Kocsis Krisztina, Valáscsek Róbert
A cél olyan beteg gyermekek anyagi támogatása, akiknek a megromlott egészségi állapota indokoltá teszi a nagy kötséggel járó műtéti beavatkozások, ill. külföldi kezelések igénybevételét a betegségük gyógyítása érdekében. ... >>

SZIKE Szikszói Környezet és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3800 Szikszó, Deák F utca 16
képviselő: Kaposi Zoltán
működési körének jellege:egszségmegőrzés, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, környezetvédelm ... >>

Szikszó Városért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3800 Szikszó, Deák F utca 62.
képviselő: Marjai Pál
Az alapítvány által meghatározott városfejlesztési célok mielőbbi megvalósításához adományok gyűjtése. Az alapítvány szeretné anyagi eszközeinek felszanálásával kiemelt feladatának tekinteni az alábbiakat:
a város arculatának formálása
a város lakossága egészségének javítása, életmódjának és szemléletének fejlesztése érdekében az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése, e tárgyban ún. egészségmegőrző napok és rendezvények szervezése
a városban élők egészségének megőrzése és az egészségfejlesztés alapvető feltételeinek biztosítása, városi játszó-, szabadidő és sportpark létesítése,
az egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek a helyi intézményi, oktatási, nevelés rendszerbe történő integrálása,
a város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak rendezése, az utcák, terek virágosítása, parkosítása, fásítása, a város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak folyamatos bővítése és ápolása,
a helyi kulturális és nemzeti örökség megóvása és fenntartása, egyéb közcélú kulturális és sportlétesítmények fenntartásának támogatása,
egyedi kulturális és sportesemények, rendezvények szervezése, támogatása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Szikszói Roma Nők Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

3800 Szikszó, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
képviselő: Farkas Istvánné elnök
Egy olyan szervezet létrehozása, amely lehetővé teszi a roma nők érdekeinek érvényesítését, a legszélesebb értelemben vett társadalmi integrációjuknak a megteremtését, foglakoztatási, oktatási-képzési, egészségügyi és lakhatási programokon keresztül. A társadalmi integráció fontosságát a társadalmi csoportok (romák, nők, fogyatékossággal élők, stb.) tevékenységeinek támogatásával ösztönzi. ... >>
1. oldal