Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentes oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 60
1. oldal

ACROCAP Szertorna Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási)

6600 Szentes, Sima F. utca 39/a.
képviselő: Dömsödi Ferenc, elnök
Szentes és vonzáskörzetében a szertorna és capoeira sportágak népszerűsítése, versenyek, rendezvények, edzőtáborok szervezése, tehetséges sportolók támogatása, utánpótlás-nevelés. ... >>

Alapítvány a Szentesi Boros Sámuel Szakközépiskola Oktató-Nevelő Munkájának Támogatására

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Ady E. u. 6-8.
képviselő: Ivicz Julianna, a kuratórium elnöke
A szentesi Boros Sámuel Szakközépiskolában az európai színvonalú képzés, a képzés infrasruktúrájának megvalósítása, a tanulók elméleti és gyakorlati képzésének (belföldön és külföldön egyaránt) segítése és támogatása. Az alapítvány segítséget nyújt az iskola kvalifikált oktatói bázisának létrehozásához is. ... >>

Alapítvány a Szentesi Gimnáziumért

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Szent Imre herceg utca 2.
képviselő: Tóth Tibor a kuratórium elnöke
A gimnáziumi szolgáltatások fejlesztése, a szülőkkel való kapcsolat erősítése, az iskoláztatás költségeinek ésszerűsítése és az iskolai önkormányzat pénzének kezelése. ... >>

APRÓKA - A Szentesi Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Óvodáiba Járó Gyer- mekek Egészséges Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Kossuth u. 18.
képviselő: Jaksáné Harmati Edina elnök
A szentesi Kossuth utcai óvodai munkáltatói körzet óvodáiba járó gyermekek egészséges jövőjének megalapozása. ... >>

Ciklámen Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Kossuth utca 45.
képviselő: Dr. Csikai Miklósné, kuratóriumi elnök
A dísznövénytermelés tudnivalóinak elsajátításában legjobb eredményt elérő növendékek jutalmazása. Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely fokozza az oktatás színvonalát, illetve hozzájárul a tanulók erkölcsi-, anyagi és szociális elismeréséhez. Ezen belül hangsúlyozottan kiemelt cél: a kiemelkedően tehetséges tanulók ösztöndíjban részesítése, a rászorulók szociális támogatása; a diákversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése és támogatása; az iskolai és más kulturális szabadidős programok támogatása; az oktatás anyagi-, technikai feltételeinek javítása, valamint a testvériskolai kapcsolatok kiépítése belföldi és külföldi kertészképzést folytató iskolákkal. ... >>

Csongrád megyei Vadászkürtös Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Nagyhegy 394.
képviselő: Gálfi István, elnök
A vadászkürt, mint hangszer, népszerűsítése, hagyományok újraélesztése, vadászattal kapcsolatos rendezvényeken való részvétel, szakirányú iskoláknál vadászkürt oktatás. ... >>

Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Brusznyai sétány 8. I/3
képviselő: Tóth László a kuratórium elnöke
A postatörténet tárgyi eszközeinek, emlékeinek felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése, felújítása, ápolása, kiállításokon történő bemutatása; postatörténeti kutatásokhoz hozzájárulás; a posta iránt érdeklődő tehetséges fiatalok támogatása. Célja szerinti besorolása: kulturális és tudományos tevékenység. ... >>

Dr. Bugyi István Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58.
képviselő: Dr. Szigetiné Koszár Anna, a kuratórium elnöke
A betegek ellátásának javítása; a kórház üzemeltetésének elősegítése; a kórház használatában lévő ingatlanok fenntartási költségeinek támogatása; betegek oktatása, felvilágosítása; orvosok, szakdolgozók és egyéb foglalkoztatottak továbbképzésének támogatása; új terápiás módszerek bevezetése; a tudományos kutató munka segítése. ... >>

"Együtt a Szentesi Szent Anna Utcai Óvodába Járó Óvodások Egészségéért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Szent Anna u. 1.
képviselő: Bárányné Tóth Csilla kuratóriumi elnök
Szent Anna utcai Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek nevelési, oktatásra való előkészítés, oktatási képességfejlesztési, és ismeretterjesztési lehetőségeinek, környezeti feltételeinek a javítása, mely a komplex nevelés minden elemére kiterjed. Összhangban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben az óvodák számára meghatározott közoktatási és köznevelési tevékenységgel. Érintőlegesen és közvetve családsegítés is (az 5.7. pontban meghatározottak szerint) szociálisan rászorult családok ezen óvodába járó gyermekeinek történt juttatás, mely a családok ilyen irányú terheit részben csökkenti. ... >>

Gilicze László Emlékalapítvány Felsőpártért

(intézményi,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Jókai u. 71.
képviselő: Gilicze András a kuratórium elnöke
Az alapítvány a tevékenységét zömében Szentes város közigazgatási területén kívánja megvalósítani. Célja a református fiatalok (hittanosok, ifjúsági gyülekezet tagjai, cserkészek) keresztyén neveltetésének, közös programjainak segítése, olykor országhatárokon túlnyúlóan; a tervezett református Idősek Otthona megépítésének és működésének támogatása; a felsőpárti református templom és gyülekezeti épületek, orgona felújításának, karbantartásának támogatása; a leendő egyházi iskola működésének segítése; a rászoruló emberek anyagi és lelki megsegítése. ... >>

Gnosis 2000 Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Munkácsy utca 2/B.
képviselő: Rozmis Gábor a kuratórium elnöke
A munkavállalók egészségügyi ellátásban résztvevő intézmények (üzemorvosi tevékenység keretében egészségmegőrzési, betegségmegelőzési és gyógyító feladatokat ellátó intézmények) támogatása. Ennek keretén belül a szükséges gépek, eszközök megvásárlásához anyagi fedezetet nyújtása. A munkavállalók egészségügyi ellátásában intézményekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozók(munkavállalók, közalkalmazottak, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzők) anyagi támogatása. Az egészségügyi oktatásban résztvevő, kiemelkedő képességű és tanulmányi eredményű tanulók, hallgatók anyagi támogatása, tanulmányutakon való részvételük támogatása. ... >>

Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Petőfi u. 15.
képviselő: Mészáros László a kuratórium elnöke
A szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói ének, zene és idegen nyelvi oktatásának, szabadidős tevékenységének támogatása. ... >>

Harmónia Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Sárfány M. u. 45.
képviselő: Berkecz S. József társelnök, Frenyó Zoltán elnök
Óvodás gyermekek segítése, közbiztonság feltételeinek javítása. ... >>

"Id-én" Pedagógiai és Pszichológiai Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6600 Szentes, Kossuth utca 32/B. I/3.
képviselő: Bottyán József, a kuratórium elnöke
Pszichológiai, logopédiai és speciális pedagógiai eszközökkel segíteni a Szentesen és környékén élők életét, diagnosztikai és terápiás egyéni ill. csoportos foglalkozások tartása, tudományos kutatások, szakmai vitafórumok, oktatások, előadások szervezése és tartása. ... >>

Invokáció "Segítségül Hívás" Magánalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Jövendő u. 6.
képviselő: a kuratórium elnöke Varjú Jánosné
A Szentesi Középiskolai Kollégium tanulói támogatása, a kollégium tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

"Istenért és Hazáért Református Iskolai és Templomi Alapítvány"

(intézményi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Kiss Bálint u. 1.
képviselő: Kovách Péterné a kuratórium elnöke
A három szentesi Református Egyházközség - Alsópárt - kiséri, Felsőpárti és Központi - segítése egyenlő arányban akként, hogy az államtól vissza-kapott iskoláikban a református keresztyén szellemű oktatást és vallás-erkölcsi nevelést, működést megkezdje, az iskoláikban a működési feltételeket biztosítani tudják, illetve a szentesi református templomok és orgonáik fenntartása, műemléki védelme és működtetésük biztosítása. ... >>

"Jó Úton-Lóháton" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6600 Szentes, Nádas sétány 3.
képviselő: Kézsmárkiné Piti Irén, kuratóriumi elnök, Rigó Tiborné, titkár
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egyészségügyi rehabilitációs tevékenység - nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - sport,a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézményt Támogató Szentesi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Ady E. u. 1.
képviselő: Keller Jánosné, a kuratórium elnöke, Mester László a kuratórium tagja, Török Lászlóné Ágoston Margit tag
Az alapítvány célja, hogy a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Működését, fenntartását szolgálja, valamint lehetővé tegye ezen oktatási forma iránti létszámigény maradéktalan kielégítését. ... >>

Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Kossuth tér 6. tér 6.
képviselő: Berki Gáborné közművelődési főelőadó, Varróné Szabó Ildikó, kuratóriumi titkár
Fiatal festőművészek anyagi támogatása, tehetségük gondtalanabb körülmények közötti kibontakoztatására és Szentes város képzőművészeti rangjának emelésére. ... >>

Klauzál Gábor Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6600 Szentes, Klauzál u. 12-18.
képviselő: Tariné Lantos Piroska elnök ... >>

Klauzálos Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Klauzál G. utca 12-18.
képviselő: Vargáné Őze Tímea, a kuratórium elnöke
A Klauzál Gábor Általános Iskola tehetséges tanulóinak tanulmányi célú támogatása. ... >>

Koszta Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Köztársaság u. 6.
képviselő: Dobosné Fekete Andrea elnök
A szentesi Koszta József Általános Iskola diákifjúságának támogatása. ... >>

Lélek és Szenvedély Alapítvány - Szentes

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58.
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Lukács Györgyi
A pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásának javítása; ezen osztályok személyi és tárgyi feltételeinek javítása; a betegek oktatása, felvilágosítása; az orvosok és nővérek továbbképzésének támogatása; új terápiás módszerek bevezetése, a tudományos kutató munka segítése. ... >>

Ligetszépe Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális)

6600 Szentes, Kováts Károly utca 3.
képviselő: Balogh Gabriella, a kuratórium elnöke, Szarvady Erika, a kuratórium elnökhelyettese
Elsődleges célja a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban élő idősek életkörülményeinek szociális javítása, közös programok szervezése, üdültetése, kirándulások szervezése, az intézmény szakmai munkájának fejlesztése, a dolgozók képzése, az intézmény tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Maghar Akadémia

(oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Bacsó B. utca 9. II/6.
képviselő: Barta Zoltán, elnök, Nagy Róbert Zoltán, alelnök, Tóth Dániel, titkár
Az emberiség ősi tudásának kutatása, gyűjtése, rendszerezése, szintetizálása, oktatása, terjesztése, összevetése a jelenkor ismereteivel. ... >>

Magyar Helyi Gazdaságfejlesztési és Innovációs Egyesület

(oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Kossuth L. utca 11.
képviselő: Tóth József, elnök
A helyi gazdaságfejlesztés és innováció elméletének és gyakorlatának kutatása és feltárása, szakmai szintű és széles körű megismertetése, oktatása, e témakörben rendezvények, konferenciák szervezése. ... >>

Magyar Tradícionális Kyokushin Karate Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6600 Szentes, Ady E. utca 27.
képviselő: Dr. Kuchár Zoltán
Sport és szabadidős tevékenység, a kyokushin karate népszerűsítése, a Magyar Karate Szövetség, mint Országos Szakszövetség égisze alatt versenyeztetési, edzőtáborozási lehetőség megteremtése, hazai és nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartás, bíró és edzőképzésben történő közreműködés. ... >>

Mosolygósabb Régióért Kulturális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Nagyörvény u. 58.
képviselő: Dömsödi Mihályné elnök, Hegyaljai Valdemárné elnökhelyettes
Regionális Közéleti tájékoztató havi kiadmány ingyenes terjesztése, "Kiséri Napok" kulturális rendezvény szervezése, romákkal foglalkozó kulturális folyóirat kiadása, a szentesi színjátszás támogatása, tehetséges gyermekszínészek felkarolása, vándorkiállítások, csereprogramok, alkotótáborok szervezése, népi és gasztronómiai hagyományok ápolása. ... >>

"OYAMA DOJO" Sportegyesület

(sport,oktatási)

6600 Szentes, Ady Endre utca 27.
képviselő: Brezovai Sándor elnök, Brezovainé Liszkai Adél, elnök
A verseny - és tömegsport - elsősorban a kyokushin karate - népszerűsítése, versenyek, edzőtáborok és továbbképzések szervezése. ... >>

RIGÓ-FÉSZEK ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Deák Ferenc u. 52-54.
képviselő: Kazincziné Vámosi Eszter, a kuratórium elnöke
Szentes és Csongrád, valamint környékük, továbbá a Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon állami gondoskodásba vett gyermekeinek, tanulóinak, nevelő-oktató munkájának, társadalomba való beilleszkedésének segítése, habilitációs, rehabilitációs tevékenységének támogatása. ... >>

Sportoló Magyar Sebészek Tudományos Társaságának Alapítványa

(sport,oktatási)

6600 Szentes, Síma F. u. 44-58.
képviselő: Dr.Hajdú Zoltán kuratóriumi elnök
Azon magyar sebészek támogatása, akik a szakmai tudományos konferenciákkal egyidejűleg sportrendezvényeken vesznek részt, ill. azoknak a fiatal magyar sebészeknek a támogatása, akik szakmai továbbképzés céljából külföldi kongresszuson vesznek részt. ... >>

Szent Erzsébet rózsái Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Erzsébet tér 1.
képviselő: Vigh Dánielné a kuratórium elnöke
A szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda személyiségfejlesztő munkájának, tudományos és művészeti eredményeinek (előadások, utazások, konferenciák), tárgyi feltételeinek javítása, preventív mentálhigiéné megvalósítása. A keresztény európai és magyar kultúra hagyományainak ápolása, a vallásos élet elmélyítését segítő programok támogatása, népszerűsítése határainkon túl is, a tanulók, óvodások testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének elősegítése. A Szent Erzsébet rózsái Alapítvány évente egy alkalommal, Szent Erzsébet napján (november 19.) jutalomban részesíti azokat a nevelőket, munkatársakat, diákokat, óvodásokat, akik az Alapítvány szellemiségének megfelelően kiemelkedő tevékenységet, teljesítményt nyújtottak. ... >>

Szentes és Környéke Cukorbetegeinek Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.
képviselő: Dr.Szerb János a kuratórium elnöke
Szentes és körzete cukorbetegeinek felvilágosításával és oktatásával kapcsolatos költségek részben, vagy egészben történő finanszírozása, a helyes életmódra nevelés, a cukorbetegek szövődményes betegségeinek megelőzése, a térségben élő cukorbetegek részére egészségnevelő, közművelődési, szórakoztató programok szervezése, megtartása. A cukorbetegek és családtagjaik részére tájékoztatás, ügyintézésük felvállalása. A Szentesi Cukorbeteg Egyesület tagjainak szociális támogatása, a délalföldi régióban létesült diabeteszes klubokkal, egyesületekkel, a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségével történő kapcsolattartás elősegítése, a Diabetes újság költségeihez való hozzájárulás, az országos szövetség rendezvényein történő részvétellel kapcsolatos anyagi fedezet biztosítása, a cukorbetegek segítésében kimagasló teljesítményt nyújtó személyek jutalmazása, az érdekükben tartott egészségügyi, közművelődési és egyéb rendezvények szervezőinek jutalmazása, a helyi egyesület működésének finanszírozása. ... >>

Szentes és Környéke Légzőszervi Betegeiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6600 Szentes, Dr. Bugyi István Kórház Sima F. utca 44-58.
képviselő: Dr. Vígh Mária, a kuratórium elnöke
Szentes és környéke légzőszervi betegeinek rendszeres oktatása, felvilágosítása. Az ezzel kapcsolatos kiadások részben vagy egészben történő finanszírozása; a helyes életmódra nevelés; az asthmás gyerekek csoportos gyógyúszásának elősegítése; az asthmás betegek és családtagjaik részére kedvezményekről tájékoztatás adása, ügyintézés vállalása; a térségben lévő gondozottak megnyerése helyi klubba való belépésre, részükre programok szervezése; a délalföldi régióban és az ország távolabbi vidékein működő asthmás klubbokkal, közösségekkel kapcsolattartás; országos rendezvényeken asthma napokon való részvétel, ezek anyagi fedezetének biztosítása; a szükséges eszközök, tárgyak, műszerek megvásárlásához és gondozó dolgozóinak szakmai továbbképzéséhez segítségnyújtás. ... >>

Szentes Város Felsőpárti Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48.
képviselő: Dévay Istvánné, a kuratórium elnöke, Varga Tiborné, a kuratórium elnökhelyettese
Szentes város "FELSŐPÁRT - VÁROSNEGYED" óvodás gyermekeinek támogatása. A nevelési feladatokhoz kapcsolódó programokban a szociálisan rászoruló gyermekek támogatása, az egészséges életmódra nevelés és a testi nevelés tárgyi feltételeinek javításához anyagi segítségnyújtás, a gyermekeket körülvevő természeti környezet felfedezéséhez, megismeréséhez szükséges tárgyi környezet kialakításához anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Szentes Város Tenisz Sportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6600 Szentes, Alsórét,Széchenyi liget
képviselő: Berezvai Árpád a kuratórium tagja, Orosz Imre a kuratórium elnöke
A szakosztály téli teniszezését biztosító fedett pályá/k/ létesítése, iskolás korú gyermekek tenisz oktatási feladatainak biztosítása,a versenyzési feltételek biztosítása. ... >>

"Szentes Városért" Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

6600 Szentes, Kossuth tér 6.
képviselő: Dongó László, kuratóriumi tag, Labádi Lajos a kuratórium elnöke, Tajbadi György a kuratórium tagja
A szentesi egészségügyi alapellátás elősegítése érdekében diagnosztikai berendezések beszerzése, a város zöld területeinek fejlesztése, műemlékfelújítási munkák támogatása, oktatási szemléltető eszközök beszerzése, közlekedési lámpák létesítése. ... >>

Szentes Városi Úszó Club Szentes

(intézményi,sport,oktatási)

6600 Szentes, Csollány G. part Sportuszoda
képviselő: elnökhelyettes Paulovics Tamás, Holman István, elnök
Az úszósport népszerűsítése az úszás oktatástától a versenyeztetésig, rendszeres sportolás és testedzés biztosítása elsősorban általános és középiskolai tanulók részére. ... >>

Szentes Vízilabdázásáért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6600 Szentes, Honvéd u. 35.
képviselő: Ifj.Tóth Gyula kuratóriumi elnök
A szentesi diák- és szabadidő sport lehetőségeinek kiszélesítése, az úszni tudó és vizet szerető lányok és fiúk mozgásának, sportolásának elősegítése. A szentesi női és férfi vízilabdázás bázisának szélesítése, ezen belül új vízilabda szakosztályok létrejöttének anyagi támogatása, a megfelelő szakosztályok utánpótlás bázisa növelésének anyagi ösztönzése. A felnőtt és junior női valamint férfi vízilabda szakosztályok szakmai programjának anyagi támogatása. A tehetséggondozó keretek munkájának anyagi megsegítése. A női és férfi játékosok profi (külföldi) klubba való távozásának megakadályozása. A szentesi vízilabda hagyományainak ápolása. ... >>

Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6600 Szentes, Deák Ferenc u. 51-55.
képviselő: Biácsiné Bereczki Gabriella, kuratóriumi elnök, Varga Sándorné, kuratóriumi társelnök
A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola működésének a megsegítése, nevelési és oktatási feladatok ellátásához az oktatás technikai fejlesztéséhez, a kisérletek támogatásához az anyagi fedezet megteremtése. ... >>

Szentesi Farkasok Utánpótlás Sportegyesület

(sport,oktatási)

6600 Szentes, Széchenyi utca 16.
képviselő: Janiga László, elnök
Gyermek és ifjúsági labdarúgók nevelése és képzése. ... >>

"Szentesi Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztéséért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Köztársaság u. 4.
képviselő: Hornyik László Károlyné elnök
A szentesi kertvárosi körzet óvodáiba járó gyermekek testi, értelmi, érzelmi, akarati képességeinek kibontakoztatására, fejlesztésére irányuló eszközök bővítése és eljárások megvalósítása. ... >>

Szentesi Kiséri Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6600 Szentes, Farkas Antal u. 11.
képviselő: Katona-Kis Andrásné, a kuratórium elnöke
A Szentesi Kiséri Óvodába járó gyermekek élményszerző kirándulásokon, kulturális programokon való részvételének támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. Az óvoda pedagógiai programjához kapcsolódóan a néphagyományok, a kézművesség, a természetes anyagok felhasználásának megismertetése. A tanulási nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez, felzárkoztatásához szükséges tárgyi eszközök, anyagok beszezése, az eszközállomány bővítése. ... >>

Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6600 Szentes, Kossuth tér 2.
képviselő: Dr. Rébeli Sz. Tamás, a kuratórium elnöke
A Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskoláben Kiss Bálint Díj létrehozása, a kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elérő tanulók anyagi támogatására; az iskola korszerű technikai felszerelésekkel történő ellátásának támogatása; a támogatásra szoruló tanulók tankönyv- és iskolaszereinek költségéhez való hozzájárulás, egyszeri beiskolázási segély juttatása; az iskola működő sportköreinek versenyzési támogatása; a diák és szabadidősport céljait szolgáló sportszerek beszerzése. ... >>

Szentesi Kosárlabda Klub

(sport,oktatási)

6600 Szentes, Jövendő u. 1.
képviselő: elnök Marossy Gyula
A kosárlabdasport oktatása, tanítása, népszerűsítése, a sportág iránt érdeklődők számára játéklehetőség biztosítása. ... >>

"Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Támogatásáért" alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Lajtha László Alapfokú Művészeti Isk. Kiss B. utca 11.
képviselő: Mihály Béla a kuratórium elnöke
A Szentesi Lajtha László Zeneiskolában tanuló, a zenéhez vonzódó, tehetséges gyermekek művészeti lehetőségeinek minél teljesebbé tétele, a tehetséges tanulók támogatása, jutalmazása, az oktatástechnikai eszközök fejlesztése, a hangszerbeszerzések finanszírozása, az iskola által szervezett különböző zeneművészeti rendezvények költségeinek biztosítása, a Szentes és környéki zenei együttesek bel- és külföldi útjának esetenkénti támogatása, hangversenyek rendezése, tandíjkedvezmények nyújtása. ... >>

Szentesi Párducok Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6600 Szentes, Jövendő utca 1.
képviselő: Czesznak György, elnök
A sportot szerető fiatalok számára megteremteni a rendszeres sportolás és versenyzés lehetőségét, utánpótlás nevelés. ... >>

Szentesi Repülésért Alapítvány

(sport,oktatási)

6600 Szentes, Berekhát 45.
képviselő: Nógrádi József, a kuratórium elnöke
A szentesi sportrepülés anyagi támogatása, a repülőtér technikai berendezéseinek és eszközeinek létrehozása, a sportrepüléshez a feltételek megteremtése. A repülőzésre, ejtőernyőzésre, repülőmodellezésre alkalmas tagok részére elméleti-gyakorlati oktatás végrehajtása, illetve ennek támogatásával bővült. ... >>

"SZENTESI VÍZISPORTÉRT 2006" ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási)

6600 Szentes, Apponyi tér H. ép. I. lh. fsz. 1.
képviselő: Dr. Dömsödi József, kuratóriumi elnök
A vízisportokat gyakorló tehetséges fiatalok tanulmányi, oktatási célú támogatása. Az alapítvány pontosított céljai: A vízi-sportok utánpótlásának támogatása, helyi és nemzetközi sportversenyek lebonyolítása, rendezvényeken részvétel, vízi-sportot űzők sporteszközökkel, felszerelésekkel támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal