Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szécsény oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Adj esélyt a Kőrösi DSF -nak Alapitvány (közhasznu)

(intézményi,sport,oktatási)

3170 Szécsény, Rákóczi ut 9o.
képviselő: Pancsovai Gergely
Az iskolai diák és szabadidő sport támogatása, kirándulások, turák szervezése. A diákok megismertetése a környezettel.Sporttevékenységen való részvételek szervezése.Ehhez biztositani az anyagi feltételeket stb. ... >>

Élő kövek Alapitvány / kiemelkedően közhasznu /

(oktatási,kulturális)

3170 Szécsény, Haynald út 7.
képviselő: Sántáné Udvardi Erika
A gyermekek testi és lelki fejlődésének erkölcsi nevelésének, oktatásának támogatása. Cssaládok összetartó, megerősitő funkciójának elősegitése, megélhetésük segitése. A kulturális örökség megőrzéséhez szükséges épületek, helyiségek fenntartása, ... >>

II.Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

3170 Szécsény, Horgásztanya Mónus Illés utca 1/A.
képviselő: Kőmives Zoltán
A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a gyermek és ifjúsági horgászok képzésével, velük való foglalkozással a horgászutánpótlás biztosítása. Az egyesület gondoskodik (éves és napi területi jegyek kibocsátásával) a kezelésében lévő vízterületek rendszeres halasításáról. Ennek érdekében Halgazdálkodási Tervet készít. Az egyesület folyamatosan gondoskodik a kezelésében lévő vízterületek biológiai, ökológiai állapotának megőrzéséről, annak lehetőség szerinti javításáról. Kiemelten gondoskodik a természet védelméről, a környezet védelméről, a kezelésében lévő vízterületen élő állatfajok megóvásáról, védelméről, a természetes életterük fenntartásáról, megóvásáról és védelméről és azok regenerálásáról, szükség szerint mesterséges életterek kialakításáról, valamint az ott élő állatfajok tanösvényszerű bemutatásáról. A kezelésében lévő vízterületen ár- és belvízvédelmi tevékenységet folytat. ... >>

INNO-REHAB Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3170 Szécsény, Rákóczi út 65.
képviselő: Gonda István
A csökkentett munkaképességű személyek munkába illeszkedésének elősegítése, képzése, oktatása, kulturális igényeik megvalósításának elősegítése és támogatása. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtése, továbbá minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet támogatása, amely az alapítvány céljának az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. ... >>

Rendőr és Határőr Nyugdíjas Egyesület Szécsény

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3170 Szécsény, Fő út 46.
képviselő: Kelemen Antal József
Az egyesület támogatja a bajtársiasságra épülő, az ország, a helyi közösség érdekét szolgáló rendvédelem és biztonság ügyét. Felvállalja a tagok érdekvédelmét, a rendvédelmi hagyományok ápolását, az alapvető emberi, polgári jogok, nyugdíjas érdekek érvényesülését, a szolidaritás, bajtársiasság és az együvé tartozás tudatának erősítését, valamint a magas szintű és igényes közös tevékenység, ismeretátadás, pihenés, szórakozás, művelődés szervezését, de nem támogat pártokat és politikai szervezeteket. Az egyesület elősegíti a Rendőrséghez, rendvédelmi szervekhez fűződő kapcsolatok erősítését, az aktív dolgozók évek során szerzett szakmai tapasztalatok továbbadásával, folyamatos önképzéssel hozzájárul a rend és biztonság elősegítéséhez, a társadalmi tudat ilyen értelmű formálásához, szükség szerint él a sajtó és egyéb nyilvánosság adta lehetőségekkel. Együttműködik a célok megvalósulása érdekében a helyi önkormányzatokkal. Segítséget nyújt a nyugdíjas érdekek érvényesítéséhez, szociális ügyek kezeléséhez, az alapszabályzatba nem ütköző, a tagság, vagy egyes tagok érdekét közvetlenül érintő érdeksérelmek orvoslásához. ... >>

Szécsényi Gyémántok Mazsorett Egyesület

(oktatási,egyéb)

3170 Szécsény, Ady Endre utca 12.
képviselő: Ocsovai-Szép Boglárka
A mazsorett után érdeklődő fiatalok összefogása, számukra próbák lehetőségét biztosítani. Azoknak a lányoknak, akik már jelenleg is a csoport tagjai, megfelelő színvonalú oktatást biztosítani. A közösségi lét fontosságára felhívni a figyelmet és a csoport keretein belül hasznos értékek közvetítése. Közreműködni hazai és külföldi találkozókon és fesztiválokon és szakmai kapcsolatot fenntartani a hazai és a külföldi együttesekkel. A mazsorett, mint műfaj megfelelő minőségű oktatása. Biztosítani a mazsorett csoport tagjai számára a fejlődés lehetőségét és szakmai továbbképzésen való részvételüket. A közös ifjúsági rendezvények szervezése és lebonyolítása, valamint a kistérség más ifjúsági- és civil szervezeteivel való közös programok szervezése és lebonyolítása. ... >>

Szécsényi "Kőrösi" Alapitvány

(oktatási)

3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
képviselő: Kiss Tiborné
Népességfejlesztés, ismeretterjesztés. A Szécsényi Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium oktatási nevelési eszközeinek pótlása, környezeti kulturára nevelés elősegitése. ... >>

Szécsényi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3170 Szécsény, Magyar út 13.
képviselő: Szvetlik Péter Gézáné
Gondoskodni olyan óvodai nevelés megvalósitásáról, amelyben a gyermek aktiv részese az őt körülvevő világ megismerésének,gondoskodás az egészséges életmódra nevelésről, eszközök, játékok, berendezési tárgyak beszerzése, óvodai programok ... >>

SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3170 Szécsény, Ifjúság út 3.
képviselő: Dr. Harik Ferenc Ervin
Nonprofit közhasznú sport egyesület, amelynek fő célja sport tevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése. Tagjai részére a rendszeres testedzés, sportolás biztosítása, sport versenyeken való részvétel, utánpótlás nevelés. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Szakmai és edzői háttér biztosítása, ezen háttér fejlesztése, továbbképzési lehetőségek felkutatása és ezeken való részvétel. Európai Uniós országok hasonló nonprofit sport egyesületeivel kapcsolatfelvétel, testvér egyesület kialakítása, rendszeres kapcsolattartás, eszmecsere, sport és egyéb kulturális rendezvényeken való közös részvétel. Az egyesület saját, illetve társegyesületekkel közös internetes információs oldalak kialakítása és napra készen tartása. ... >>

Tartalmasabb Szebb Jövőért Alapitvány / közhasznu /

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3170 Szécsény, Dózsa György út 58.
képviselő: Bablena Anita
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola névadójának hagyománya, ápolása.Egészséges higiénés életmódra nevelés, természeti érdekeink, környezetünk megismerése, ápolása, védelme, iskolán belüli mozgalom támogatása. Önképzés lehetőségének biztosítása, a tanulók érdeklődési körének megfelleő területeken, idegen nyelvek elsajátítása. Szülők, tanulók az iskola kapcsolatának ápolása, hátrányos helyzető és kisebbségi tanulók felzárkóztatása, segítése a tanulásban, élethelyzetük javításában. ... >>

Tüzes Szivek a Szécsényi Cigányság Felemelkedéséért Társadalmi Beilleszkedésének Elősegitéséért Alapitvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

3170 Szécsény, Rákóczi út 108.
képviselő: Oláh Lajos
A cigányság társadalmi beilleszkedésének elősegítése, érdekvédelmét biztosító fórumok működésének támogatása ismeretterjesztő fórumok finanszírozása, a cigány szakember képzés támogatása. Kultúrális tevékeynség szervezése, támogatása. Más megyében élő cigánysággal való kapcsolat felvétele, tanulmányutak szervezése. ... >>
1. oldal