Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron szociális civil szervezetek


Találatok száma: 58
1. oldal

"A Bánfalvi Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Ady u. 176.
képviselő: Horváthné Székely Éva
A Bánfalvi óvoda szociálisan és mentálisan rászoruló gyermekeinek közvetlen segítése, az óvoda felszereltségének, a gyermekek nevelési feltételeinek javítása. ... >>

A Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Horváth Ottó
Az Alapítvány az egészségvédelem, egészségfejlesztés és a csecsemő-, gyermek- és ifjúság- egészségügy, a mentálhigiéne és a hátrányos helyzetű népcsoportok egészségfejlsztése területén szervezési, valamint adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási tevékenységet végez. Háttértanulmányokat, egészségpoltikai elemzéseket, hatásvizsgálatokat és hatékonysági vizsgálatokat készíttet a Soproni Erzsébet Kórház vezetése döntéseinek előkészítése érdekében. Javaslatot tesz az egészségfejlesztés, továbbá az ellátási és szervezetrendszer fejlesztése területén hozott döntések végrehajtásával összefüggésben. Támogatja az intézményi egészségügyi szakképzést és továbbképzést. A Soproni Erzsébet Kórháztevékenységét segítő műszer, eszköz, gépbeszerzése, valamint egyéb, a műszaki fejlesztést célzó programok finanszírozása. ... >>

AMSTEL SZOLIDARITÁS Alapítvány (51955/2002)

(egészségügyi,szociális)

9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1.
képviselő: Diós László kuratórium elnöke
Alapítóknál foglalkoztatott munkavállalók szociális támogatása. A alapítvány elsődleges célja, hogy az alapítóknál és a munkaügyi jogutódjánál (Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.), mint munkáltatóknál foglalkoztatott munkavállalóknak, akik önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek, vagy a havi jövedelmük a család megélhetését, az arra érdemes gyermekek továbbtanulását, a betegségből adódó gyógykezelési költségek viselését nem teszi lehetővé, az alapítvány támogassa, a szociálisan rászorulók részére támaszt nyújtson. ... >>

Árvácska Alapítvány

(sport,szociális)

9400 Sopron, József Attila u. 42.
képviselő: Polczer Jenő
A kiemelkedő képességű tanulók tanulmányaihoz való hozzájárulás, a tanulók szabadidős és sporttevékenységei feltételeinek javítása. ... >>

"BAKONYI LEVENTE GYÓGYÍTÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY"

(szociális)

9400 Sopron, Határőr u. 7. fszt. 2.
képviselő: Orbán Gabriella
Támogatja Bakonyi Levente (szül.: Sopron, 2001. 08. 15., an.: Orbán Gabriella, lakcíme: 9400 Sopron, Határőr u. 7. fszt. 2.) halmozottan sérült gyermek gyógykezelését, rehabilitációs ellátását. Támogatja azon speciális gyógyászati segédeszközök beszerzését. - Bakonyi Levente vonatkozásában - melykhez az OEP nem vagy csak kismértékben nyújt anyagi támogatást. Bakonyi Levente külföldön történő gyógykezelése esetén kísérő, tolmáncs, szállás, elltás költségeihez hozzájárul, szükség esetén fedezi azokat. ... >>

Brennbergbányai Önsegélyező Egyesület

(természetvédelem,szociális)

9408 Sopron-Brennbergbánya, Görbehalom 19.
képviselő: Becher Rezső
Összefogja azokat a természetes személyeket, akik az egyesületi tagok szociális helyzetének megsegítésén fáradoznak. Különösen az egyesületi tagok és családtagjaik elhalálozása esetén kívánnak temetkezési segély nyújtása útján enyhíteni család nehézségein. Lehetőséghez képest a tagoknak bérleti díj fejében lakást biztosít. ... >>

"Ciklámen" Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Honvéd u. 1.
képviselő: Dr. Till Gyula
A Soproni Tanulmányi Állami Erdőgazdaság fizikai, többgyermekes munkavállalói egy gyermekének ... >>

Csökkent Munkaképességüek és Rokkant Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Major köz 3.
képviselő: Világos Lászlóné
A csökkent munkaképességüek öntevékenységének szervezése, munkalehetőség teremtése, lakásgondjaikban való közreműködés, szoc. helyzet enyhítése, segélyezés, társasági életbe való beilleszkedés. Érdekképviselet, együttműködés az állami és társadalmi szervekkel, intézményekkel. ... >>

Egészségház Alapítvány /Sopron/

(egészségügyi,szociális)

9400 Sopron, Király Jenő u. 24.
képviselő: Bognár Béla
Egészségház létrehozása és működtetése, egészséges életmódra vonatkozó tanácsadás, a cardio-vasculáris betegségek rizikó faktorainak szűrése, ezek megelőzése. Egészségvédelmi programok, tanfolyamok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. ... >>

ÉLETESÉLY Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Brennbergi u. 82.
képviselő: Csontos Károly, Macher Erika, Mende Zsolt
Hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedésének a segítése. ... >>

"ELKE KINCSE" Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Zrínyi u. 9.
képviselő: Szőke Mária
A kül- és belföldről érkező segélyszállítmányok fogadása, kezelése, szétosztása úgy, hogy abból a szülő és család nélkül nevelkedő gyermekek elhelyezésére szolgáló intézmények, részesüljenek, illetőleg a mozgássérült, szellemi fogyatékos, más okból hátrányos helyzetűek ... >>

"Eszterlánc" Halász utcai Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Halász u. 27.
képviselő: Czeglédy Istvánné Horváth Mária, Horváth Gyuláné Geiger Erzsébet, Lajter Ibolya, Orbán Gézáné Bicsak Eszter, Vilhelm Kornélia
A gyermekek környezetének korszerűsítése, az óvodai életkörülmények minőségi javítása, különös tekintettel a mozgásfejlesztésre. A hátrányos helyzetű gyermekek támogatása az óvodai programokon való részvételhez (kirándulások, egyéb programok költségének viselése, munkaeszközök, munkaanyagok vásárlása, stb.) Korszerű óvodai eszközök és berendezési tárgyak beszerzése, működtetése. ... >>

"Fogjuk a kezed" Egyesület a tanulási problémákkal küzdő gyermekekért

(érdekképviselet,szociális)

9400 Sopron, Rét u. 23. Nevelési Tanácsadó
képviselő: Márkné Ettlinger Zsuzsanna, Táp Ferencné
Problémás gyermekek érdekvédelme, képviselete, segítése. ... >>

GYSEV Nyugdíjasok Alapítványa

(szociális)

9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
képviselő: Bakó László
A GYESEV Rt. nyugdíjasainak támogatása a rászoruló nyugdíjasok segélyezése, találkozók és programok szervezése, támogatása. ... >>

Halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Kisfaludy u. 6.
képviselő: Inczédiné Karácsony Andrea
Sopron és Sopron környéki halmozottan sérült gyermekek gyógykezelésében, szellemi és mozgásfejlesztésben segítsen a rászorultság idejéig. ... >>

Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,szociális)

9400 Sopron, Táncsics M. u. 8.
képviselő: Kovács János
Az egyesületi tagság kulturális, szociális, egészségügyi érdekeinek elősegítése, a határőrséghez - korábbi munkahelyhez - fűződő kapcsolat fenntartása. ... >>

Hívószó Család- és Egészségvédő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Kertvárosi u. 12.
képviselő: Lagler András
Az alapítvány célja, hogy az evangéliumi keresztény hitet hirdető gyülekezetek és természetes személyek rajta keresztül erkökcsi és anyagi támogatást leljenek, amelynek segítségével a társadalom és a nemzet számára hasznos, keresztény szellemű munkát folytató embertársaik erkölcsileg és anyagilag megerősödnek. Az alapítvány szisztematikus nevelő, oktató és ismeretterjesztő előadásokat, programokat szervez, melyek célja, hogy az ifjú és felnövekvő nemzedéket felismerésére vezesse minden életellenes, deviáns magatartás, életvitel tekintetében, hogy az életpárti felfogást elsajátítsa, meggyőződéssel sajátjaként vallja. Ez kiterjed elsősorban, de nem kizárólagosan a drog, alkohol, dohányzás, abortusz valamint a nihilista, céltalan életvitel kérdésköreire. Az alapítvány célja, hogy erkölcsileg és anyagilag támogassa azokat a bajbajutott családokat és egyedülállókat, akik e támogatás nélkül a társadalom perifériájára sodródnának. Támogatja továbbá azokat a családokat és egyedülállókat is, amelyek a bibliai értékrendtől eltávolodtak, abban hogy a társadalomban korábban elfoglalt helyükhöz visszatérjenek. Céljai megvalósításában elsődlegesnek tekinti, hogy tevékenységei legyenek bár szociális, karitatív vagy meghatározott célprogramokra irányulók, a bibliai értékekkel egyezzenek. Célja továbbá, hogy támogassa egészség - és családvédő, illetőleg keresztény kulturális rendezvények megszervezését, bibliai erkölcsi elveket valló keresztény klubok működtetését, amelyek minőségi és értékközvetítő alternatívát jelenthetnek a szabadidő tartalmas eltöltésére. ... >>

Hova Tovább Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Csávai u. 1.
képviselő: Földes Tamásné
A Sopron és vonzáskörzetében élő, halmozottan sérült, mozgássérült, a szakértői vélemény és szakorvosi vizsgálatok alapján önmagára és a társaira veszélyt nem jelentő személyek támogatása. Sérült személyek számára napközi-otthon és lakóotthon létrehozása, fenntartása, a sérült támogatottak foglalkoztatása. Fejlesztő programok, eszközök, terápiák finanszírozása. Sérült személyek életének és életkörülményeinek könnyebbé tétele. Támogatás az integráció megvalósításához. Munkalehetőségek felkutatása, a sérült személyek feladattudatának erősítése. ... >>

Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

9400 Sopron, Balfi u. 80.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Fehérné Lehelvári Marietta, kuratóriumi tag Dr. Sütő Teréz, kuratóriumi tag Horváth Antalné, kuratóriumi tag Máté Melinda, kuratóriumi tag Salamon Zsóka
Sopron város szociális elhelyezésében lévő idős emberek egészségi és kulturális igényeinek kielégítése. Rászorultak eseti szociális segélyezése. Rekreációs központ fenntartása, ahol az idősek testi kondicióját javítják koruknak megfelelő sportprogramokkal. Az idős emberek részére tanácsadó szolgálat beindítása, pszichológus, orvos, pszichiáter, jogász bevonásával. Idős rászorult emberek családi ünnepeinek, valamint az idősek napjának szervezése és bonyolítása. Olyan eszközök, berendezések beszerzése melyek a szociális otthonokban elhelyzettek életvitelét elősegítik, és az önkormányzati normatíva nem nyújt rá megfelelő fedezetet. ... >>

Kerek Erdei Sport és Szabadidő Egyesület

(sport,szociális)

9400 Sopron, Béke u. 14.
képviselő: Bencsik Olga
Az integráció és a normalizáció szempontjait figyelembe véve a sérült és hátrányos helyzetű fiatalok mellett az ép (partner) felnőttek részére is rendszeres sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

Király Óvoda Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Király Jenő u. 1.
képviselő: Dr. Takátsné Pető Márta
A gyermekek környezetének korszerűsítése, az óvodai életkörülmények minőségi javítása, különös tekintettel a mozgásfejlesztésre. ... >>

Közösségi Mentálhigiénéért Alapítvány

(oktatási,szociális)

9400 Sopron, Nezsideri u. 4/A.
képviselő: Dr. Bodnár Mária, Egedi Cecília
Minél szélesebb réteg számára elérhetővé tenni olyan újszerű egészségnevelési és megőrzési módszereket, amelyek az önismeret és készségek fejlesztésén keresztül segítséget nyújtanak a mindennapi életviteli problémák megsegítésén túl a krízishelyzetek, az alkohol-, drog-, szexuális problémák valamint a pszichomentális fejlődés problémáinak leküzdéséhez és a testi - lelki egészség kiteljesítéséhez. A fenti cél érdekében szakemberek képzése, továbbképzése, szakemberképzés támogatása, illetve szakmai és ismeretterjesztő programok szervezése, támogatása. ... >>

Lepkeszárny Alapítvány

(oktatási,szociális)

9400 Sopron, Dóczy Lajos út 1.
képviselő: elnök Pichlerné Gábor Beáta, tag Kovácsné Horváth Eszter, titkár Szendrődi Andor
A hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű gyermekek és fiatalok, épértelmű tanulók és fiatalok támogatása. Hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű, igényű gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának közvetett elősegítése, esélyegyenlőségük növelése. Kiemelt cél: mindkét csoport segítése- az oktatás folyamatában - taneszközökkel, valamint oktató szoftverekkel. Lehetőség biztosítása, modern számítástechinkai eszközökkel való ellátásukra. Fogyatékos egyének esetén speciális gyógyászati segédeszközökkel való segítésük.
Az élethosszig tartó tanulás lehetőségének elősegítése, speciális rétegigényeket is kielégítő taneszközök és oktatási segédanyagok fejlesztése, tájékoztató és ismeretterjesztő anyagok készítése, nyomtatott és elektronikus formában, internetes tartalomszolgáltatás. Lehetőség szerint képzésükre, továbbtanulásukra foglalkoztatásukra az anyagiak biztosítása.
A fentebb felsorolt célok mindegyike, különös tekintettel a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó csoportok segítése terén. ... >>

LIONS-CLUB Alapítvány

(szociális,közbiztonság)

9400 Sopron, Mikoviny u. 72.
képviselő: Dr. Payer Erzsébet
A szociális és anyagi helyzetük miatt hátrányos helyzetű családok és személyek támogatása, érzékszervi fogyatékosok támogatása és segítése, nagycsaládosok támogatása. ... >>

LIONS-CLUB SOPRON Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,szociális)

9400 Sopron, Ferenczy János u. 34.
képviselő: Fábiánkovits Ferenc
A barátság és kölcsönös megértés jegyében összefogja a tagságot, aktívan közreműködik a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének munkájában, és ezen keresztül segíti a Lions Klubok Nemzetközi Szövetségének munkáját. Ösztönzi a jószolgálatra kész polgárokat arra, hogy közösségüket minden személyes anyagi ellenszolgálatás nélkül szolgálják és a társadalom életének minden területén mozdítsák elő a hatékonyságot és juttassák érvényre a magasabb erkölcsi és etikai nomákat. ... >>

MEDICAL MENTAL ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

9400 Sopron, Magyar u. 8.
képviselő: Dr. Payer Erzsébet
Az alapítvány célja olyan tevékenység szervezése, valamint támogatása, amely a lelki egyensúly helyreállítását, fenntartását szolgálja. Ennek érdekében segítséget nyújt a mindennapi nehézségek, krízisek, valamint az alkohol-, drog- problémák leküzdésében. Támogatja az egyenletes személyiségfejlődést segítő beavatkozásokat. A célok megvalósításához szükséges szakemberek képzését, valamint tudományos tevékenységüket támogatja, technikai feltételeket bővíti, fejleszti. ... >>

Mentőöv Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Zrínyi u. 48.
képviselő: Farkas Gábor
Támogatja a Sopron Megyei Jogú Város Családsegítő Intézet különböző szolgáltatásainak - idősgondozás, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat - és az ehhez szükséges eszközök folyamatos korszerűsítését, bővítését. ... >>

Mozgáskorlátozottak és Siketek Soproni Sportegyesülete

(sport,szociális)

9400 Sopron, Tóth A. u. 1.
képviselő: Szakonyi Imre
A mozgáskorlátozott és siket gyermekek és felnőttek gyógytorna, rekreációs, rehabilitációs, tömeg- és versenysport segítése. ... >>

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Kölcsey u. 5.
képviselő: Bognár Béla
Sopron város területén élő mozgáskorlátozottak érdekvédelme, összefogása, a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése. ... >>

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Soproni Tagegyesülete

(oktatási,szociális)

9400 Sopron, Deák tér 22.
képviselő: Dr. Jánoskáné Kulacsy Beáta - elnök
Az egyesület célja az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. /2/ bekezdés szerinti szociális tevékenység, családi segítés, időskorúak gondozása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségének elősegítése. Emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Napszak Intézmény Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Uszoda utca 9.
képviselő: Főző József
A Napszak Integrált Intézmény Nappali Ellátó Centrumában lévő fiatal felnőttek szabadidős programjainak megszervezése, a szabadidő hasznos és fejlesztő eltöltése. ... >>

Országutak Lordjai Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

9400 Sopron, Táncsics Mihály u. 60/D.
képviselő: Müller Roland
Az egyesület tagjai valamennyien a motoros sport kedvelői, valamennyien rendelkeznek motorral. Ezen túlmenően azonban nemcsak az azonos érdeklődés, az azonos hobbi, ami összefogja a baráti kör tagjait, hanem azon cél megvalósítása, hogy a motoros életformát minél szélesebb társadalmi rétegben, életkori körben megismertesse, megszerettesse, s az általuk végzett karitatív, oktatási tevékenységgel eloszlassák a motorosokról kialkult téves képet. Az egyesület valamennyi tagja azzal a szándékkal bír, hogy a társadalom perifériáján élő embereknek a lehetőségekhez képest segítséget nyújtson. ... >>

ROTARY CLUB SOPRON-PANNONIA EGYESÜLET

(szociális)

9400 Sopron, Színház u. 14.
képviselő: Dr. Hallerné dr. Nagy Anikó, Szigeti Klára
Az egyesület célja elősegíteni és ápolni az érdemleges kezdeményezéseken nyugvó szolgálat eszméjét, ezen belül mindenek előtt előmozdítani és támogatni: az emberek közötti kapcsolatok fejlesztését, magas etikai elvek érvényesítését az üzleti életben és a hivatásban, minden hasznos hivatás értékének elismerését; a szolgálat eszményének érvényesítését minden egyes rotary tag személyes, hivatásbeli és közösségi életében; a nemzetek közötti megértést, jóakaratot és béke elősegítését, olyan az üzleti életben és hivatásukban aktív személyek közössége által, akiket mások szolgálatának eszméje egyesít.
Az egyesület célja, hogy tagjai a közösség és a barátság érdekében cselekedjenek, segítsék a bajba jutottakat és támogassák az ifjúságot. ... >>

"SCARBANTIA" Rt. Jóléti, Szociális és Nyugdíjas Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Bem u. 3.
képviselő: Hanzséros Ágnes
Az rt. dolgozóinak, nyugdíjasainak segítése, szociális és jóléti célok. ... >>

"Segítség a mosolyodért" Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális)

9400 Sopron, Mikoviny u. 35.
képviselő: Tengerdi Antal
Az alapítvány célja önhibáján kívül a társadalom perifériájára került és önmagán segíteni akaró családok támogatása mentálisan, anyagilag és erkölcsileg. További céljai az életkori sajátosságokhoz kötődve a gyermekek, hátrányos helyzetű családok, idősek személyiségének és szociális szférájának fejlesztése, lehetővé tétele és elősegítése; a motiváció, a szívósság, kitartás felkeltése, megőrzése és fejlesztése. Olyan személyes szolgáltatások biztosítása, amely elősegíti az egyének és családok működőképességének megőrzését vagy annak helyreállítását, kapcsolatkészségének javítását, azon emberi képességek fejlesztését, amelynek segítésével jobban meg tudják oldani a társadalomban való funkcionálásukat, problémáikat. A segítőmunkába minél szélesebb körben a civilmozgalmak bevonása. Pályázatokon való részvétel, melyek a gyermekeket nevelő egy szülős vagy két szülős családokat segítik, mind anyagilag, mind tárgyi eszközökkel vagy szabadidős és kulturális programokkal, valamint gyermekfelügyelet és tanulási felzárkóztatásban történő segítésével. Egészséges életmód menedzselése, gyermekek, fiatalok, családok szabadidejének hasznos eltöltése, aktív és passzív pihenés, tudatos élet, egészséges étkezés és testmozgás. A generációk közötti távolság közelítése, közös programok szervezése, egymás közötti segítségnyújtás lehetőségének megszervezése, koordinálása. A deviáns környezetben elszenvedett szocializációs ártalmak, a közeli hozzátartozók, pl.: alkoholisták, drogfüggők, játékszenvedélytől szenvedők segítése. A szülőknek és a gyerekeknek pszichológusi segítségnyújtás, erre az állami gondoskodásban élőknek is szükségük van. Az idősek élethosszig tartó tanulási igényeinek megteremtése és az ehhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése. Az élethosszig tartó tanulási igényeinek megteremtése és az ehhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése. A társadalom perifériájára szorult emberek támogatása anyagilag, erkölcsileg. Pályázatokon való részvétel, melyek az idős emberek életét segítik, mind anyagilag, mind tárgyi eszközökkel vagy kultúrprogramokkal. ... >>

Sopron és Vidéke Ipartestület az Iparosokért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Csengery u. 55.
képviselő: Károlyi Gyula, Kiss István, Mizser Gyula, Pintér József, Rajkai József, Zách Zoltán
A szociálisan rászorult idős, beteg iparosok és családtagjaik segélyezése, közösségi aktivitásának támogatása, rendezvényeik finanszírozása, cselekvési lehetőségeik feltételeinek támogatása. Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása annak érdekében, hogy megfelelő szakképesítést szerezzenek, ennek keretében ösztöndíj folyósítása, díjak adományozása, tanfolyami költségek viselése, továbbképzések megszervezése, költségeik viselése. Magasszintű szakmai tudás fejlesztésének elősegítése, pályázatok kiírása, pályázati díjak ... >>

Sopron Segít Közalapítvány

(természetvédelem,szociális)

9400 Sopron, Fő tér 1.
képviselő: Dr. Payer Erzsébet
A közalapítvány célja lehetőséget teremteni az összefogásra és a természeti katasztrófák által sújtott települések újjáépítésére, rehabilitációjára, hátrányos helyzetbe jutott családok és személyek segítésére, illetve támogatására szolgáló pénzügyi alapok ... >>

Soproni Bölcsődékért Egyesület

(szociális)

9400 Sopron, Szarvkői utca 1.
képviselő: Vati Istvánné
Az egyesület célja: a bölcsődés korú gyermekek gondozásának-nevelésének, sokoldalú harmonikus fejlődésének segítése; a bölcsőde-család kapcsolatának elmélyítése; a nevelés-gondozás tárgyi feltételeinek javítása; családi segítő szolgáltatások kezdeményezésének támogatása bölcsődei alapfeladat mellett új ellátási formák bevezetésével segíteni a családokat gyermekeik ellátásában. ... >>

Soproni Cukorbetegek Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.
képviselő: Nagy Andrásné
A cukorbetegek érdekeinek védelme, segítése és támogatása, megtanítása a betegséggel való együttélésre. ... >>

Soproni Evangélikus Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

9400 Sopron, Bünker János Rajnárd köz 2.
képviselő: Dr. Winkler András
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Helység bérbeadása, felnőtt- és egyéb oktatás. Fordítás, tolmácsolás, rendezvény, bemutató, kiállítás szervezése. A gyülekezet műszaki- építészeti, tárgyi-kulturális értékeinek megmentése, fejlesztése. Támogat minden olyan kezdeményezést, amellyel az alapítványi célok megvalósítása elősegíthető. Segélyezés szociális rászorultság esetén. Továbbképzési támogatás, leendő munkatársaknak ösztöndíj támogatása, szakmai utak szervezése. Diakóniai kapcsolatok építése, szervezése, kapcsolatfenntartás bel- és külföldi intézményekkel. ... >>

Soproni Gárdonyi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Ferenczy János u. 1.
képviselő: Dr. Nagy Gáspár, Dr. Zsirai Krisztina
A Gárdonyi Géza Iskolában tanuló fiatalok továbbá az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő diákok támogatása, segítése. ... >>

Soproni Gondozóházért Alapítvány

(szociális)

9400 Sopron, Major köz 3.
képviselő: Dr. Ősz Csaba, Kiss László
A Sopron, Major köz 3. sz. alatt megvalósítandó gondozóház támogatása. ... >>

Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Gyepű u. 4/a.
képviselő: Varga Róbert
Összefogja azokat a természetes és jogi személyeket, akik a huszárok hagyományainak újjáélesztésén és életben tartását fáradoznak. Rendezvényeken prezentálja a huszárság múltbeli jelentőségét. Törekszik a katonai hagyományőrzés színvonalasabbá tételére, valamint arra, hogy előadások keretében minél szélesebb rétegek ismerhessék meg a huszárság hagyományait, a történelemben betöltött szerepét.
Ezen túlmenően azonban nemcsak az azonos érdeklődés, az azonos hobbi, ami összefogja az egyesület tagjait, hanem azon cél megvalósítása, hogy magán a lovas sporton keresztül a lovas életformát, ezzel együtt a természet szeretetét minél szélesebb társadalmi rétegben, életkori körben megismertesse. Iskolákban, gyermekintézményekben tart ismeretterjesztő előadásokat, ahol a gyermekek megismerkedhetnek a ló történetével, a lótartás szabályaival, az állatokért való felelősséggel, a lovassportok kialakulásával, a ló és a huszár történelemben kialakult szerepével. Előadásokat, helyszíni bemutatókat, sőt lovas kirándulásokat szerveznek, melyek során felhívják a gyermekek figyelmét az egészséges életmód követésére. Az ember és a ló kapcsolatának bemutatásán, a közös erdőjáráson keresztül szeretnének rávilágítani arra, hogy a rendszeres mozgás segít a lélek és a test egészségének megőrzésében, a betegségek megelőzésében.
Az egyesület célja között szerepel karitatív rendezvények szervezése, melyekkel segítséget is kíván egy-egy rászorult embernek, csoportnak nyújtani. Iskolákban, gyermekintézményekben kíván rehabilitációs foglalkozásokat szervezni, melynek keretében a lelki-, és mozgássérült gyermekek lovas terápiával történő kezelése kerül előtérbe. ... >>

Soproni Kálvin Kör

(szociális,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Deák tér 2.
képviselő: Dr. Papp Gábor
A református keresztyén értékrend ápolása, megismertetése, ökumenikus együttműködés a történelmi keresztyén egyházak hasonló szervezeteivel, a Sopronban és környékén élő reformátusok és a református tradíciók iránt érdeklődők öszefogása, érdekeik megjelenítése. Mindezek érdekében kulturális rendezvények/előadások, vitaestek, kirándulások szervezése, kiadványok megjelenítése, karitatív tevékenység végzése. ... >>

Soproni Soroptimist Klub "Soroptimist International of Sopron"

(egészségügyi,szociális)

9400 Sopron, Gesztenyés krt. 77.
képviselő: Vargáné Somlai Márta
A "Soroptimist International of Europe" alkotmányában rögzítettekkel összhangban törekszik a jószolgálat, a barátság és egység szellemének kialakítására, küzd az emberi jogokért, a nők helyzetének javításáért. Jótékonysági célra alakul, segíti a rászorulókat, hajléktalanokat, nagycsaládosokat, egészségügyi és szociális intézmények lakóit, az ifjúság nevelését. Jótékonysági rendezvényeket, gyűjtést, vásárokat szervez, tanfolyamokat, előadásokat rendez, nemeztközi kapcsolatokat tart fenn. ... >>

"Soproni Tigrisek" Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Várkerület 73.
képviselő: Nagy Tamás
Az egyesület a kosárlabda sport gyermekek közötti népszerűsítését és ezen sportágon belül gyermekek képzését, játék lehetőségét, valamint felnőtt csapatok játékos utánpótlását kívánja megteremteni. Az egyesület célja továbbá: hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci foglalkoztatása, képzése, az elsődleges munkaerőpiacra történő integrációjuk elősegítése; nők egyenjogúságának támogatása, foglalkoztatásának elősegítése; cigányok munkaerő-piaci foglalkoztatása, képzése, az elsődleges munkaerőpiacra történő integrációjuk elősegítése; hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkóztatásának támogatása; környezettudatos magatartás fejlesztése a hátrányos helyzetű néprétegeknél; környezeti értékek támogatása, népszerűsítése; pályázatírási, projektmenedzsmenti tapasztalatok átadása, projektek generálása, projektkoordinálás. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem köt, és nem tart fenn együttműködési megállapodást politikai párttal, illetve nem állít jelöltet országgyűlési, európai parlamenti, vagy helyi önkormányzati választáson. ... >>

"Sylvanus Alapítvány"

(természetvédelem,szociális,kulturális)

9407 Sopron, Gyöngyvirág utca 19.
képviselő: Tutuntzisz Ákos
A szociálisan rászoruló társadalmi csoportok kiemelten a hajléktalanok és munkanélküliek foglalkoztatása. A foglalkozás célja és módja a munkaerőpiacra való visszatérést szolgálja. A szociálisan rászoruló társadalmi csoportok álta az erdőterületek, rétek hulladéklerakó helyeinek megszüntetése, folyamatos hulladékgyűjtés a területen. A felszíni vízfolyások, patakmedrek hulladékmentesítése, tisztítása, fontosabb patakok vízminőségének ellenőriztetése. A szociálisan rászorulók foglalkoztatása által a célzott erdőterültek, rétek kulturális és természeti értékeinek szervezett és folyamatos feltérképezése. Ezen értékek turisztikai feltártságának növelése érdekében tervek elkészítése az ezekben foglaltak megvalósulásához szükséges munkálatok elvégzése, megszervezése. A szociálisan rászoruló, hajléktalan személyek segítése, foglalkoztatásukhoz szükséges faipari, dekorációs építőipari munkalehetőség biztosítása. Az 1997. évi CXL. törvénynek megfelelően védetté nyilvánított illetve e törvény szerint nyilvántartásba vett kulturális örökséghez tartozó javak turisztikai feltárásában, karbantartásában, állaguk megfigyelésében való részvétel a szociálisan rászorulók foglalkoztatásával. ... >>

Széchy Tamás Sportiskola Sopron

(intézményi,sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Bécsi u. 2. I/6.
képviselő: Dr. Tiboldi Zoltán
Az egyesület fő céljának tekinti, hogy működési területén a magyar úszósport a magyar szinkronúszó sport, a magyar vízilabda sport, a magyar triatlon sport elismert színvonalához igazodó eredményeket érjen el úgy, hogy a felsorolt sporttevékenységeket összefogja. Tevékenységével hozzájárul Sopron város eredményeihez és ezzel elismertségéhez.
Az egyesület céljának tekinti a magyar testnevelési sportmozgalom segítését, az általános testkultúra javítását, a minőségi sporteredmények elérése mellett a társadalmi igényen alapuló iskolai, amatőr, tömegsport, szenior sport, mozgáskorlátozottak, és más fogyatékosságúak sportjának népszerűsítését is, lehetőséget biztosítva a kora gyermekkortól a felnőtt és időskorig tartó folyamatos sporttevékenység gyakorlására, egészségesebb életvitel kialakítására.
Segítse tagjai részére a felkészüléshez, a versenyzéshez, illetve a minőségi sporteredmények eléréséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését és folyamatos fejlesztését.
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében - jogszabályok által meghatározott körben - nemzetközi tevékenységet is folytathat. Saját maga, és szakosztályain keresztül hazai és nemzetközi sportkapcsolatokat létesít és tart fenn.
Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik, az állami irányítás intézményeivel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a szakosztályok szerinti szakszövetségekkel, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Az egyesület széleskörű együttműködést épít ki a soproni oktatási intézményekkel a tehetségek felkutatása és nevelése érdekében.
Az egyesület célja továbbá, hogy fokozottan támogassa a diáksport, a rekreációs sportot, valamint a versenysportot.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

"Szent Benedek" Idősek Háza Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Templom u. 1.
képviselő: Filep Gyula
A rászorulók, elsősorban az idős, beteg emberek szociális, egészségügyi és lelki ellátásának biztosítása. Ennek érdekében egy idősek házát létesítenek és működtetnek, bencés, keresztény szellemiséggel. Az ifjúságvédelem területén a veszélyeztetett helyzetű fiatalok oktatási, egészségügyi és művelődési ellátásának megoldásában történő közreműködés, továbbá diák- és szabadidősport szervezése és bonyolítása, valamint diákotthoni, kollégiumi ellátás és diákétkeztetés. ... >>

SZENT KRISTÓF ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

9400 Sopron, Lackner K. u. 1-3.
képviselő: Horváth Vilmos
Az alapítvány célja, hogy kifejezetten olyan személyek részére, akik korábban a közlekedésben hivatásos gépkocsivezetőként vettek részt egészségkárosodásuk vagy egyéb rossz szociális helyzetküre való tekintettel segítsében, illetve az alapítvány segítségvel megfelelő gyógyító- illetve egészségügyi rehabilitációs tevékenységben részesüljenek. ... >>
1. oldal 2. oldal