Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 136
2. oldal

"GYÓGYULJUNK A SPORTTAL!" Alapítvány

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Lomb út 16 A
képviselő: Dr. Simon István Ágoston
A testnevelés-terápiás foglalkozásokon résztvevő gyermekek is teljes körű gyermekkort élhessenek. Az intenzív terápiás tréning biztosítása. A gyermekek edzésszerű foglalkoztatása. Sokoldalú fizikai képzés, a képességek harmonikus fejlesztésének biztosítása. Kedvező pszichés változások kialakítása. Kedvező élettani változások kialakítása. A testnevelés-terápiás lehetőséget minél korábban tegyük hozzáférhetővé a rászorultak számára. Táborok szervezése, versenyzési lehetőség biztosítása a gyerekek számára önértékelésük javításához. A szociálisan rászoruló gyermekek költségeinek támogatása. Változatos és magas fokú oktatás feltételeinek biztosítása. Aquarázs RSE támogatása (tárgyi, személyi, anyagi feltételeinek biztosításához) Aquarázs RSE házibajnokságainak támogatása, gyermekek jutalmazása. Igénybevett sportlétesítmények működtetésének támogatása. A 2-18 éves korosztály, valamint a felnőtt lakosság egészségfejlesztésének, egészséges életmódra nevelésének elősegítése. Egészségnevelési programok, előadások szervezése. A rendszeres sportolás, mint az egészségmegőrzés, egészség-helyreállítás, egészségfejlesztés eszközének elősegítése. A lelki egészség megőrzése, fejlesztése, a mentálhigiéniás tevékenységek támogatása. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Német Iskolaegylet /Schulverein des Komitates Győr-Moson-Sopron/

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: Ambrus Attiláné
A megye területén élő német nemzetiségű és nyelvű lakosság oktatási és kulturális hagyományainak ápolása. ... >>

Handler Nándor Szakképzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9400 Sopron, Halász u. 9-15.
képviselő: Králik Tibor
Az iskolai tanulók tehetséggondozása, tanulmányi versenyekre való felkészítése, támogatása. Tanulmányi kirándulások és táborok támogatása. A tanulmányi gyakorlati munka, iskolai sport, illetve kultúra terén kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tárgyi feltételeinek ... >>

Hívószó Család- és Egészségvédő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Kertvárosi u. 12.
képviselő: Lagler András
Az alapítvány célja, hogy az evangéliumi keresztény hitet hirdető gyülekezetek és természetes személyek rajta keresztül erkökcsi és anyagi támogatást leljenek, amelynek segítségével a társadalom és a nemzet számára hasznos, keresztény szellemű munkát folytató embertársaik erkölcsileg és anyagilag megerősödnek. Az alapítvány szisztematikus nevelő, oktató és ismeretterjesztő előadásokat, programokat szervez, melyek célja, hogy az ifjú és felnövekvő nemzedéket felismerésére vezesse minden életellenes, deviáns magatartás, életvitel tekintetében, hogy az életpárti felfogást elsajátítsa, meggyőződéssel sajátjaként vallja. Ez kiterjed elsősorban, de nem kizárólagosan a drog, alkohol, dohányzás, abortusz valamint a nihilista, céltalan életvitel kérdésköreire. Az alapítvány célja, hogy erkölcsileg és anyagilag támogassa azokat a bajbajutott családokat és egyedülállókat, akik e támogatás nélkül a társadalom perifériájára sodródnának. Támogatja továbbá azokat a családokat és egyedülállókat is, amelyek a bibliai értékrendtől eltávolodtak, abban hogy a társadalomban korábban elfoglalt helyükhöz visszatérjenek. Céljai megvalósításában elsődlegesnek tekinti, hogy tevékenységei legyenek bár szociális, karitatív vagy meghatározott célprogramokra irányulók, a bibliai értékekkel egyezzenek. Célja továbbá, hogy támogassa egészség - és családvédő, illetőleg keresztény kulturális rendezvények megszervezését, bibliai erkölcsi elveket valló keresztény klubok működtetését, amelyek minőségi és értékközvetítő alternatívát jelenthetnek a szabadidő tartalmas eltöltésére. ... >>

"Horváth Antal" Alapítvány az Evangélikus Iskolai Történelemoktatásért

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: Csukásné Benczik Zsuzsanna, Dr. Lampérth Gyula, Kocsis István, Németh Lászlóné Káldy Zsuzsanna, Tölli Balázs
Az evangélikus nevelés, oktatás, képzés megerősítése érdekében, az oktatási feltételek és iskolai képzsé színvonalának javításával, kiemelten a történelemoktatás terén az alapítvány létrehozásakor már működő, és a jövőben létrejövő közoktatási képzést is felvállaló evangélikus egyházi iskolákat tevékenys közreműködéssel, támogatás nyújtásával hozzájáruljon az alapítvány a hivatástudatában evangélikus hittel is megerősített ... >>

Humán Képző, Személyiségfejlesztő és Egészségmegőrző Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Mátyás király u. 17.
képviselő: Dr. Nyitrai István
A lakosság egészségi állapotának megőrzése, javítása, olyan képzési programok, képzések és továbbképzések előkészítése és megvalósítása, amelyek a munkavállalók személyiségfejelesztését és szakképesítés megszerzését szolgálják. Az oktatás területén tevékenykedők szakmai felkészültségének emelése. ... >>

"IGITUS" Oktatás Sopronért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Terv utca 2.
képviselő: Pintér Attila
Sopronban és környékén folyó idegen nyelvi és számítógépes ismeretek oktatása, minőségének javítása és az ezzel összefüggő szellemi és, technikai színvonal növelése, az oktató és kutató képzést elősegítő eszközök, egyéni támogatások hozzájárulások odaítélésével a már működő oktatási intézmények dolgozói, tanulói, hallgatói és ezek szakkörei, csoportjai, illetve az élet bármely területén aktívan dolgozó magánszemély számára, akik fenti ismeretek megszerzéséhez kiegészítő támogatásként, vagy az ehhez szükséges eszközre pályázzák meg. Továbbá információs központ és Internet kávézó működtetése, internetes oktatás folytatása. ... >>

Innováció Határok Nélkül Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Sövény köz 9.
képviselő: elnök Kaufman Ilona, elnökségi tag Csizmár Péter, elnökségi tag Dr. Szóka Károly
Az Innováció Határok Nélkül Közhasznú Egyesület fő feladata, hogy támogassa a hazai és európai tudományos és gazdasági élet területén kialakuló együttműködéseket, tudományos és alkalmazott munkákat, illetve projekteket, továbbá szakemberek, kutatók, tudományos munkatársak hazai és külföldi képzését. ... >>

Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők Egyesülete

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Ferenczi J. u. 5.
képviselő: Zilahi Józsefné
A 137/1996.(VII.28.) Kormány rendeletben az óvodai nevelés alapprogramjának megfelelő választhatónak minősített program terjesztése Magyarországon és a határainkon túl élő magyar óvoda pedagógusok körében. Az érdeklődő óvónők, tanítónők részére szakmai továbbképzések szervezése, ehhez bázisóvodák kialakítása. Tapasztalatcserék szervezése, a program szerint dolgozó óvoda pedagógusok részére. Szakirodalmi anyag ajánlása és rendelkezsére bocsátása folyamtosan - az önképzés támogatása céljából. Évente egy alkalommal országos találkozó szervezése az egyesületi tagok részére. A tálálkozót évente más-más óvoda rendezi, előzetes megbeszélés, önkéntes ... >>

Jegenyesori "Napsugár" Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9400 Sopron, Jegenyesor 1/a.
képviselő: Rádler Józsefné (együttes), Szekeres Mónika (együttes)
A Jegenyesori Óvoda eredményes nevelőmunkájához szükséges tárgyi feltételek javítása, a technikai felszereltség korszerűsítésének és a játékállomány, valamint mozgásfejlesztő eszközök bővítésének elősegítése, a pedagógiai, pszichológiai kultúra fejlesztése, nyelvi és környezeti nevelés feltételeinek javítása, innovációs programok finanszírozása. ... >>

Kapi Alapítvány, Kapi Béla és Kapi Gyula emlékére

(oktatási)

9401 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: Tölli Balázs
A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban oktató tanárok és növendékek segítése, támogatása. ... >>

Kék Óvoda Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Soproni Horváth József u. 4.
képviselő: Sarang Renáta
A gyermekek környezetének korszerűsítése, az óvodai életkörülmények minőségi javítása, különös tekintettel a mozgásfejlesztésre. ... >>

Király Óvoda Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Király Jenő u. 1.
képviselő: Dr. Takátsné Pető Márta
A gyermekek környezetének korszerűsítése, az óvodai életkörülmények minőségi javítása, különös tekintettel a mozgásfejlesztésre. ... >>

Kőszegi úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Kőszegi u. 16.
képviselő: Csuka Istvánné
Az óvodai foglalkozásokon az egyéni fejlesztésekhez nélkülözhetetlen eszközök biztosítása, a gyermekek számára kirándulások szervezése, annak anyagi feltételeinek megteremtése, óvónők számára olyan továbbképzések biztosítása, amely a foglalkozások módszertani szakmai fejlesztését segítheti elő, konduktor alkalmazásának elősegítése, 0 - 6 éves korú halmozottan sérült, ellátásban nem részesülő gyermekek óvodai ... >>

Közösségi Mentálhigiénéért Alapítvány

(oktatási,szociális)

9400 Sopron, Nezsideri u. 4/A.
képviselő: Dr. Bodnár Mária, Egedi Cecília
Minél szélesebb réteg számára elérhetővé tenni olyan újszerű egészségnevelési és megőrzési módszereket, amelyek az önismeret és készségek fejlesztésén keresztül segítséget nyújtanak a mindennapi életviteli problémák megsegítésén túl a krízishelyzetek, az alkohol-, drog-, szexuális problémák valamint a pszichomentális fejlődés problémáinak leküzdéséhez és a testi - lelki egészség kiteljesítéséhez. A fenti cél érdekében szakemberek képzése, továbbképzése, szakemberképzés támogatása, illetve szakmai és ismeretterjesztő programok szervezése, támogatása. ... >>

Kultúrális Egyesületek és Baráti Körök Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Várkerület 19.
képviselő: Bősze Balázs, Dr. Úry Előd
Segítséget nyújtani tagjainak a város és környéke társadalmi életbe való bekapcsolódásához közös érdekek együttes megjelenítéséhez a társadalmi élet különböző szféráiban. Segítséget nyújtani tagjainak a folyamatos működéshez. Felkarolni azokat az állapmolgári kezdeményezéseket- elsősorban a művelődés és önképzés területén-amelyek hozzájárulnak az egyén s rajta keresztül a város és környéke szellemi gazdagodásához. ... >>

Kurszán Kende Lovas Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Récényi u. 8.
képviselő: Czanik Csaba Árpád
A Kurszán Kende Lovas Egyesület célja az ember és a ló harmonikus viszonyának, a nomád lovas kultúrának az újjáélesztése, a nomád lovas hagyományőrzés. Szeretnénk bemutatni az érdeklődő iskolásoknak, egyesületeknek, sportolóknak, a természet-és állatszeretőknek, hogy a ló és ember viszonyában, a lovaglásban nem feltétlenül az erőszak dominál. A ló, mint mitikus lény végigkísérte az emberiség történelmét. Feltételezésünk szerint a legelső pillanatok voltak a legnehezebbek, ez volt a lovak és az emberek kapcsolatának legfontosabb része, és még ma is leginkább ez a szellemiség tanítja meg az embert arra, hogy a természet egy, oszthatatlan és állandósult egész. Az egyesületünk fő célkitűzése tehát egy olyan lovas kultúra, hagyomány újjáélesztése, amely az embert a lovak segítségével a természet megismerése felé vezeti. ... >>

Lajbi Néptánc Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Ady Endre u. 10.
képviselő: Braun Edit
A népi hagyományok és a népi kultúra megismertetése. A néptánc szervezett formában történő elsajátításának biztosítása. Kulturális pályázatok kiírása meghatározott témákban, a néprajzi, népzenei, illetve a néptánc hagyományok őrzésére törekvő nevelés alapján. Kapcsolódva az általános és középiskolai oktatáshoz, néptánc tanítás tanóra és szakkör keretében. Kultruális rendezvényeken való részvétel, ezek szervezése, lebonyolítása. A néphagyományban megtalálható népi kismesterségekkel kapcsolatos kézműves foglalkozások, szakkörök szervezése, lebonyolítása. Kapcsolattartás kül- és belföldi társszervezetekkel. Eredeti anyagok gyűjtése határainakon belül és kívül. ... >>

"Lánc, lánc, Eszterlánc..." Dózsa György Utcai Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Dózsa György u. 29.
képviselő: Pielerné Halász Gabriella
A 3-6-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése különböző programok, előadások, kirándulások szervezésével. ... >>

Lepkeszárny Alapítvány

(oktatási,szociális)

9400 Sopron, Dóczy Lajos út 1.
képviselő: elnök Pichlerné Gábor Beáta, tag Kovácsné Horváth Eszter, titkár Szendrődi Andor
A hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű gyermekek és fiatalok, épértelmű tanulók és fiatalok támogatása. Hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű, igényű gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának közvetett elősegítése, esélyegyenlőségük növelése. Kiemelt cél: mindkét csoport segítése- az oktatás folyamatában - taneszközökkel, valamint oktató szoftverekkel. Lehetőség biztosítása, modern számítástechinkai eszközökkel való ellátásukra. Fogyatékos egyének esetén speciális gyógyászati segédeszközökkel való segítésük.
Az élethosszig tartó tanulás lehetőségének elősegítése, speciális rétegigényeket is kielégítő taneszközök és oktatási segédanyagok fejlesztése, tájékoztató és ismeretterjesztő anyagok készítése, nyomtatott és elektronikus formában, internetes tartalomszolgáltatás. Lehetőség szerint képzésükre, továbbtanulásukra foglalkoztatásukra az anyagiak biztosítása.
A fentebb felsorolt célok mindegyike, különös tekintettel a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó csoportok segítése terén. ... >>

Líceum Alapítvány

(oktatási)

9400 Sopron, Széchenyi tér 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Lampérth Gyula, kuratóriumi tag, kuratóriumi tag, kuratóriumi tag, kuratóriumi titkár
A Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban az oktatási feltételek javítása. ... >>

LŐVÉR Lovas Sport Egyesület

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Vasvári Pál u. 11.
képviselő: Drávai Dávid
Tagjai részére a rendszeres edzés és sportolási lehetőségek biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási- nevelési intézmények tanulói részére a sportolás és edzés lehetőségének megteremtése, a lakosság szabadidős tevékenységének segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. A sportegyesület tagjainak versenyekre való felkészítése, benevezése, részvételének biztosítása. Sportversenyek szervezése. ... >>

MACHATSEK Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Templom u. 26.
képviselő: Dr. Baranyai Lenke, Dr. Turbuly Éva, Dr. Winkler András, Szakál Péter, Szemerei Tamás
A Sopronért az ágfalvi csatában 1921. szeptember 8-án mártírhalált halt Machatsek Gyula volt egyetemi hallgató és Dr. Machatsek Lucia nyug. magyar-latin szakos tanárnő, a Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola helytörténeti gyűjteményének megalapozója emlékének megőrzése és ápolása. ... >>

Makkay-Munczy Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Erzsébet u. 12.
képviselő: Dárdai Árpád, Dr. Baranyai Lenke, Dr. Barnáné Frivolt Valéria, Horváth Erzsébet, Horváth Rudolf
Évente két tehetséges diák /egy hegedűs és egy zongorista/ jutalmazása, a Makkay-Munczy díj átadása. Évente vagy két évente a Soproni Liszt Ferenc Szinfónikus zenekar egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó vonósának a díj átadása, aki az átadás alkalmával megszólaltat egy Makkay Béla művet, melynek kottái a Soproni Levéltárban lelhetők fel. ... >>

Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Deák tér 2.
képviselő: Kámán gáborné ... >>

MEDICAL MENTAL ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

9400 Sopron, Magyar u. 8.
képviselő: Dr. Payer Erzsébet
Az alapítvány célja olyan tevékenység szervezése, valamint támogatása, amely a lelki egyensúly helyreállítását, fenntartását szolgálja. Ennek érdekében segítséget nyújt a mindennapi nehézségek, krízisek, valamint az alkohol-, drog- problémák leküzdésében. Támogatja az egyenletes személyiségfejlődést segítő beavatkozásokat. A célok megvalósításához szükséges szakemberek képzését, valamint tudományos tevékenységüket támogatja, technikai feltételeket bővíti, fejleszti. ... >>

Mega Sport Egyesület

(sport,oktatási)

9400 Sopron, Pozsonyi u. 2.
képviselő: Balogh Sándor
Az egyesület azzal a céllal jön létre, hogy népszerűsítse és terjessze a squash sportágat, a sportág, fital tehetségeit felkutassa és támogassa, ezáltal a sportág gyakorlóit az egészséges életmód folytatására ösztönözze. ... >>

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány

(oktatási)

9400 Sopron, Ady Endre utca 5.
képviselő: Dr. Náhlik András
Az alapítvány célja Prof. Dr. Mészáros Károly hazánkban és a határainkon túl is ismert, és elismert munkásságának megőrzése, az erdészet-erdőgazdálkodás felsőoktatásának támogatása és fejlesztése, tanulmányi ösztöndíjak adományozása. ... >>

MONTES SÍ ÉS SPORT KLUB

(sport,egészségügyi,oktatási)

9407 Sopron, Nefelejcs u. 36.
képviselő: Stánicz Balázs
Az egyesület alapvető célja tehát a Sopronban és vonzáskörzetében élő, a sí és egyéb sportok különböző fajtái iránt érdeklődő személyek számára sport- és szabadidős tevékenység biztosítása, közreműködés az utánpótlás kinevelésében, nemzeti és nemzetközi versenyek lebonyolításában. Az egyesület célja továbbá a fenti tevékenységeken keresztül is a sport népszerűsítése. Ezen túlmenően célja továbbá az egyesületnek sporttanfolyamok szervezése és ezen belül is a szabadidős sportok ismeretének és elsajátításának az oktatása, annak érdekében, hogy minél többen űzhessék kiválasztott sportjukat balesetmentesen, továbbá az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés (prevenció) érdekében. ... >>

Műszaki Fejlesztéssel a Soproni Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Harcos Ferenc
A Sopron Város Kórház üzemeltetésével kapcsolatos műszaki fejlesztés, továbbképzés és eszközbiztosítás. ... >>

"Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút Gyermekvasutas Alapítvány"

(oktatási)

9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
képviselő: Krisch Aladár
Az alapító az alapítványt abból a tartós közérdekű célból hozza létre, hogy a GYSEV Zrt. Vagyonkezelésében lévő Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút üzemeltetésében szabad elhatározásukból közreműködő gyermekvasutasok: vasút iránti érdeklődését felkeltse, fenntartsa és kiteljesítse; szakmai oktatását és szünidei foglalkoztatását keretekbe foglalja; szabadidős tevékenységét megszervezze, valamint Széchenyi István munkásságának emlékét ápolja és megőrizze, és mindezen célok elérése érdekében, a felmerülő költségeket biztosítsa. ... >>

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Soproni Tagegyesülete

(oktatási,szociális)

9400 Sopron, Deák tér 22.
képviselő: Dr. Jánoskáné Kulacsy Beáta - elnök
Az egyesület célja az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. /2/ bekezdés szerinti szociális tevékenység, családi segítés, időskorúak gondozása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségének elősegítése. Emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Fő tér 01.
képviselő: Molnár Kálmánné
Érdekképviselet. Együttműködés más megyei önkormányzati és szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Érdekközvetítő tevékenység. Segítségnyújtás az anyaországi partnerkapcsolatok kialakításában és ápolásában. Szerepvállalás a Nyugat-Pannon Eurorégió oktatási, kulturális és kisebbségi munkájában. A megyei kisebbségi önkormányzatok munkájának összehangolása. ... >>

Nyitott Világ Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Teleki Pál u. 9.
képviselő: Beck György
Az iskoláskoru gyermekek oktatásának, nevelésének, valamint az európai kultúra és műveltség megismerésének elősegítésére szerveződő programok támogatása. ... >>

Nyugat-Magyarországi Paintball Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9400 Sopron, Huszár u. 14.
képviselő: Mizseri Imre
Az egyesület célja a nyugat-dunántúli paintball sport összefogása, rendezvények, versenyek szervezése, csapatépítés. A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében edzések rendszeres tartását biztosítja, gondoskodik a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről. A sportági szakszövetség, valamint más sportegyesület által rendezett versenyeken, bajnokságokon és az illetékes szervek által kiírt nemzetközi versenyeken versenyzőit, illetve csapatát szerepelteti. ... >>

Nyugati Kapu Waldorf Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

9400 Sopron, Gidapatak u. 3. C/3.
képviselő: Kóczán Éva
Az Egyesület alapvető célja a modern, természetes életnek megfelelő holisztikus és humanisztikus pedagógiáknak a nevelés, oktatás területén való elméleti és gyakorlati alkalmazása, ennek érdekében Waldorf oktatási intézmények létrehozása és működtetése. ... >>

Országutak Lordjai Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

9400 Sopron, Táncsics Mihály u. 60/D.
képviselő: Müller Roland
Az egyesület tagjai valamennyien a motoros sport kedvelői, valamennyien rendelkeznek motorral. Ezen túlmenően azonban nemcsak az azonos érdeklődés, az azonos hobbi, ami összefogja a baráti kör tagjait, hanem azon cél megvalósítása, hogy a motoros életformát minél szélesebb társadalmi rétegben, életkori körben megismertesse, megszerettesse, s az általuk végzett karitatív, oktatási tevékenységgel eloszlassák a motorosokról kialkult téves képet. Az egyesület valamennyi tagja azzal a szándékkal bír, hogy a társadalom perifériáján élő embereknek a lehetőségekhez képest segítséget nyújtson. ... >>

Öko Kom Környezetbarát Kommunikáció Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Mátyás király u. 34.
képviselő: Éder Andrea - elnök
Az egyesület célja, mint nevében is jelzi, elsősorban a környezetvédelem és a környezettudatos nevelés lehetőségének biztosítása. Az egyesület célja tagjai számára a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programokon (speciális és normál versenyek), táborokon (életmódtábor és egyéb képességfejlesztő táborok), rendezvényeken való részvétel elősegítése és azok szervezése. Környezetvédelemmel kapcsolatos irodalom, szakkönyv, folyóirat rendelkezésre bocsátása. Az egyesület elsősorban az óvodás és általános iskolás korú gyermekek átfogó környezettudatos nevelésének elősegítésére törekszik. Így felvilágosító tevékenységeket folytat a szülők, pedagógusok, egészségügyi dolgozók körében a környezetvédelemmel kapcsolatos módszerek megismerésében. Tanácsadásokat és egyéb rendezvényeket szervez, melyeken a környezetbarát termékek bemutatását igyekszik elősegíteni. Az egyesület fenti célján keresztül szeretné felkelteni a mozgás, az esztétikus környezet kialakítása iránti igényt, a programokon, táborokon, versenyeken való részvétellel a természetes környezet iránti érdeklődést. ... >>

Örök Diák Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Deák tér 51
képviselő: elnök Egresits Ferencné, gazdasági vezető Németh Kornélia
A Sopron, Deák tér 51. sz. épületben tanult diákok összefogása, felkutatása, öregdiák találkozók szervezsée, az iskola hagyományainak ápolása, az öregdiákok és az iskola, valamint tanáraik, kapcsolatának elmélyítése, a nehéz anyagi körülmnények között élő öregdiákok és volt tanárok segítése, végül az iskola és at iskolábabn tanulü diákok támogatása. az egyesület céljainak megvalósítása érdekében ezrét: nyilvánartást készít az iskola öregdiákjairól, azok számára találkozót szervez, amelyre esetenként az iskola jelenlegi hallgatit is meghívja és a volt tanárokat is, a mindenkori tanári kakkal együttmáűködik, részt vesz az isklai ünnepségeken és azok megszervezésében, konferenciákat szevez, lehetőségeihez képest anyagi segítséget nyújt az iskolának, és az arra rászlruló és arra érdemes diákoknak. ... >>

Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Petőfi tér 3.
képviselő: Dr. Molnár László
A Pedagógusok Soproni Művelődési Háza (továbbiakban: PSMH) fenntartása és működőképességének biztosítása. A PSMH Nyugdíjas Tagozatának, a Gyapjúszövők Alkotó Körének, a Hímző Szakkörének és más önszerveződő tagozatainak anyagi támogatása. Pedagógiai témájú előadások, továbbképzések támogatása, szervezése és lebonyolítása. ... >>

PELIKÁN Szabadidős, Kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Lenkey u. 6.
képviselő: Bartha Róbert
Az ifjúság szabadidő eltöltésének segítése az iskolai rendszerű oktatás kereteit kitágítva. Segíti továbbá tagjainak kulturális és közösségfejlesztő tevékenységét, az önkifejezést. Céljaihoz pályázattal anyagi eszközöket biztosít és a célok érdekében programokat szervez. ... >>

ROTARY PANNÓNIA Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E.
képviselő: Zsidy Ákos
A gyermekek és az ifjúság körében a továbbtanulás, a kiváló tanulmányi eredményekre való törekvés elősegítése, a kulturális képzés népszerűsítése, a továbbtanulás elősegítése, a sérült és rászoruló gyermekek, ilyen gyermekek képzését, gondozását szolgáló intézmények, szervezetek támogatása, ezáltal is az esélyegyenlőség biztosítása. Az alapítvány céljának tekinti az egészségmegőrzést, a szociális tevékenységet, családsegítést, tudományos tevékenységet, a természetvédelem, környezetvédelem megismertetését, népszerűsítését. Az alapítvány további céljának tekinti a nyelvi és a nemzetiségi képzést, a képességfejlesztést és a készségfejlesztést, valamint az ismeretterjesztést. Az alapítvány további céljai közé tartozik a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági képviselet. ... >>

Schilling János Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9401 Sopron, Ferenczy János u. 7.
képviselő: Horváth István
Működjön közre a modern európai - elsősorban az osztrák és német villanyszerelési anyagok, technológiák, anyag - és energiatakarékos eljárások magyarországi elterjesztésében. Magyarra fordított feliratú oktató faliképekkel, prospektusokkal, mintakollekciókkal a soproni iskola folyamatosan segítse az ország közel 150 villanyszerelő képzéssel foglalkozó középfokú oktatási intézményét. Ily módon járuljon hozzá az ott tanító műszaki pedagógusok szakmai továbbképzéséhez. Késztesse Magyarország villanyszerelő tanulóit a német nyelv tanulására, állami nyelvvizsgák sikeres letételére. Ösztönözze a soproni iskola tanulóit szakmájuk lehető legjobb elsajátítására, a széleskörű általános és szakmai műveltség megszerzésére, felsőbb villamosipari tanulmányok folytatására, egyéniségük, sport -és művész tehetségük kibontakoztatására. Segítse elő a soproni iskola oktatási - szemléltető- mérő és gyakorlóeszköz állományának folyamatos fejlesztését. Segítse ezáltal is színvonalas villanyszerelő képzés állandó korszerűsítését. Támogasson minden olyan kedzeményezést, újítást, kísérletet, amely szolgálja a villanyszerelő képzés tartami, módszertani, szakmai fejlesztését. ... >>

Sopron és Vidéke Ipartestület az Iparosokért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Csengery u. 55.
képviselő: Károlyi Gyula, Kiss István, Mizser Gyula, Pintér József, Rajkai József, Zách Zoltán
A szociálisan rászorult idős, beteg iparosok és családtagjaik segélyezése, közösségi aktivitásának támogatása, rendezvényeik finanszírozása, cselekvési lehetőségeik feltételeinek támogatása. Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása annak érdekében, hogy megfelelő szakképesítést szerezzenek, ennek keretében ösztöndíj folyósítása, díjak adományozása, tanfolyami költségek viselése, továbbképzések megszervezése, költségeik viselése. Magasszintű szakmai tudás fejlesztésének elősegítése, pályázatok kiírása, pályázati díjak ... >>

Soproni Állat- és Természetvédők Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9400 Sopron, Juharfa út 23.
képviselő: Szakonyi Imre
Az egyesület célja és feladata:
- az élővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének javítás;
- szemléletformálás, a környezettudatos életmód kialakítása és elterjesztése, a természet, ezen belül különösen az állatok ismeretének elterjesztése, megóvása, az állattartási kultúra szintjének emelése az oktatás, nevelés és ismeretterjesztés eszközeivel;
- az állat-, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és hatályosulásának elősegítése;
- a kóbor állat populáció csökkentése;
- az állati és emberi életet és a vagyonbiztonságot, a természetes és épült környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésében károsító hatásai elleni védekezésben való együttműködés az illetékes állami és önkormányzati szervekkel;
- a természetes és épített környezet védelme;
- a hazai állatvédő mozgalom fejlesztése, érdekérvényesítő képességének növelése, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítése. ... >>

SOPRONI BENCÉS HÁZ Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9400 Sopron, Templom u. 1.
képviselő: Horváth László
Az alapítvány célja a volt soproni Bencés Rendház ma is meglévő részéből létrehozni a Soproni Bencés Házat. Célunk az, hogy ez a ház legyen egyrészt a Bencés Diákszövetség soproni Diákszövetség soproni csoportjának otthona, a bencés diákok találkozóhelye, másrészt egyidejűleg alkalmas lehet lelkigyakorlatok, és egyéb vallásos célú összejövetelek megrendezésére. A házban lévő Káptalan Terem fenntartását és üzemeltetését is kívánja támogatni az alapítvány és a nyilvánosság részére kinyitni. A Soproni Bencés Rendház részét képező templom és kolostor turisztikai vonzerejének növelése végett a Rendházat a nyilvánosság számára is látogathatóvá kívánja tenni az alapítvány.
Az alapítvány kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvása, és műemlékvédelemre irányuló tevékenységet is végez. Támogatja a házban folyó és környezetében levő időskorúak gondozását. Konferenciákat, képzést, továbbképzést, kiállításokat szervez, a turizmust fejleszti, adományokat gyűjt (pénzben, természetben) és azt közvetíti és kulturális tevékenységet folytat. ... >>

Soproni Borút Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Új u. 4.
képviselő: Jandl Kálmán, titkár Taschner Kurt
A Soproni Borvidék borkultúrájának megóvása, megőrzése, hagyományainak ápolása és ezen kulturális örökségnek idegenforgalmi eszközök alkalmazásával történő megismertetése. Az egyetemes szőlő és borkultúra megismertetése és oktatása. A Soproni borvidék épített és természeti értékeinek megőrzése, környezetvédelem. ... >>

Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48.
képviselő: Czukorné Hollós Anna
Az egyesület alapvető célja a kosárlabdajáték tanításának elősegítése, korosztályosan egymásra épülő leány utánpótlás kosárlabdacsapatok nevelésének támogatása, az egészségfejlesztés, a közösségfejlesztés, az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés és megelőzés támogatása, népegészségügyi feladatok ellátása, betegcsoportok képviselete, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés. Az egyesület horizontális célkitűzése, hogy vállalt tevékenységeivel hozzájáruljon a bármely szempontból hátránnyal élők esélyegyenlőségének elősegítéséhez és fenntartásához, valamint a társadalmi integráció és (re)integráció ösztönzéséhez.
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatja és segíti sportversenyek és rendezvények szervezését. Az egyesület a leány utánpótlás kosárlabda játékosok nevelése és versenyeztetése körében felmerülő személyi és tárgyi feltételek biztosításához segítséget nyújt.
Az egyesület céljai között ismeri el, továbbá az arra érdemes leány kosárlabda játékosok támogatását, amelynek érdekében pályázatokon vesz részt, illetve pályáztat. Az egyesület a kosárlabdasport népszerűsítéséhez támogatókat keres, akik révén az egyesület céljainak elérése érdekében támogatásokat vesz igénybe.
Az egyesület célja továbbá a soproni kosárlabda hagyományainak életben tartása, melynek érdekében az egyesület segítséget nyújt ifjúsági tornák rendezéséhez, tehetségkutató rendezvények tartásához.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési képviselői, megyei, illetve fővárosi önkormányzati képviselő választáson, vagy helyi önkormányzati képviselő választáson, továbbá nem nyújt pártoknak, politikai szervezeteknek támogatást. ... >>

Soproni Erdész és Faiparos Diákok Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Szent György út 9.
képviselő: elnök Dr. Bársony Lajos, Vinkovics Sándor
Az iskolában folyó erdész-, faiparos és egyéb szakirányú középfokú szakemberképzés támogatása, az iskolam munkájának segítése. Hagyományápolás, mely a soproni és jogelődjei iskoláiban kialakult, mely hozzájárult a munkaszeretet és a korrekt emberi magatartás elsajátításához.Az iskola hagyományteremtő törekvéseinek serkentése, a tanárok és a diákok kezdeményzete "új hagyományok" felkarolása. ... >>

Soproni Evangélikus Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

9400 Sopron, Bünker János Rajnárd köz 2.
képviselő: Dr. Winkler András
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Helység bérbeadása, felnőtt- és egyéb oktatás. Fordítás, tolmácsolás, rendezvény, bemutató, kiállítás szervezése. A gyülekezet műszaki- építészeti, tárgyi-kulturális értékeinek megmentése, fejlesztése. Támogat minden olyan kezdeményezést, amellyel az alapítványi célok megvalósítása elősegíthető. Segélyezés szociális rászorultság esetén. Továbbképzési támogatás, leendő munkatársaknak ösztöndíj támogatása, szakmai utak szervezése. Diakóniai kapcsolatok építése, szervezése, kapcsolatfenntartás bel- és külföldi intézményekkel. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal