Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siófok természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

A Balaton Halállományáért Alapítvány

(természetvédelem)

8600 Siófok, Horgony u.l.
képviselő: Dr.Orosz Sándor
A Balaton természeti értékeinek, így különösen az ökológiai állapotnak meg- felelő összetételű halállomány jelentő- ségének tudatosítása, társadalmi elfo- gadottságának és elismerésének előmoz- dítása. A balatoni természetes ökológiai rendszer egyensúlyának propa- gálása, az élővilág életkörülményeinek megóvására, a létfeltételek javítására irányuló tevékenységek széleskörü meg- ismertetése. A szabadidő eltöltésének természetet kimélő lehetőségeiből a ba- latoni turisztika és idegenforgalom, a horgászturisztika fejlesztése. A Bala- ton természetes élővilága védelmében érdemeket szerzők munkásságához nyilvá- nosság biztosítása, a személyes megbe- csülés kinyilvánítása. ... >>

ADVOCATUS PRO URBE SIÓFOK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Széchenyi István utca 6/a.
képviselő: Lantos Péter
Siófok város és vonzáskörzete, Dél-dunántúli Régió gazdaságának, iparának, kereskedelmének, kulturális, idegenforgalmi, egészségügyi szolgáltatásainak, infrastruktúrájának fejlesztése, magasabb színvonalra emelése, fejlődésének élénkítése, támogatása. Kulturális tevékenység (kulturális örökség megőrzése). A természet és környezet fokozott védelme. Önkormányzat, autonómia erősítése. Vállalkozások, közérdekű kezdeményezések támogatása, működtetése. Jogvédő tevékenység (fogyasztói jogvédelem). Oktatási tevékenység (ismeretterjesztés, támogatás). Közgyűjtemény fejlesztés, ismeretterjesztés, kiállítás. ... >>

ART-ÖKO Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 83.
képviselő: Borbás Márton Gergely, elnök Tamás Lóránt, Györök Melinda
Az alapítvány elsődleges célja a természetes környezet- és tájvédelem, hogy a környezet és a társadalmi-gazdasági fejlődés érdekei ne kerüljenek tartós és kibékíthetetlen ellentmondásba, hogy a környezet védelme a társadalmi-gazdasági élet egészsének szerves részét alkossa. Az Alapítvány szeretné felhívni a figyelmet pusztuló értékeinkre, az ember és az őt befogadó környezet közötti kapcsolat fontosságára. Az Alapítvány az ember és a természet harmonikus együttélését példaadóan kívánja bemutatni és oktatni. Az Alapítvány céljai között nem csak az értékek megóvása szerepel, hanem azok megismertetése is. ... >>

Balatonkiliti Kulturális és Hagyományőrző Civil Közhaszú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Tanács köz 6.
képviselő: elnök Gorjanácz Lászlóné
Hagyományőrzés. Szabadidő- és rendezvényszervezés. Kulturális tevékenység. Együttműködés a helyi intézményekkel (óvoda, iskola, egyházak, fogyatékkal élők, öregek otthona, stb.), azok értékeinek bemutatása, népszerűsítésük és támogatásuk. Környezetvédelem, egészségvédelem, egészséges életmód propagálása. Örökölt, épített természeti értékek nyilvántartása, ápolása - gondozása. Az Egyesület tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. ... >>

Nostrum Alapitvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Napsugár út 28.
képviselő: Mikolasek Éva képviselő
Pikkelysömörben, reumatikus, izületi, nőgyógyászati ekcémás betegségekben szenvedők felkutatása, megkeresése, a gyógyulásukhoz szükséges gyógykészitmények, valamint a kezeléshez való jutta- tásuk megkönnyitése. Egészségügyi természetgyógyászati tanácsadás s ilyen jellegü kiadványok tá- mogatása. Beteg gyermekek üdültetéséhez továbbá egészségügyi téren tanulni vágyó fiatalok oktatásához anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Országos Katasztrófa Megelőző Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8600 Siófok, Erdei Ferenc utca 2.
képviselő: Csordás József
Hazánk lakosságát, nemzetünk biztonságát és össznépi vagyonát veszélyeztető természeti és egyéb katasztrófák megelőzése. ... >>

SIÓ-ROM CIGÁNY EGYESÜLET

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8600 Siófok, Tanácsház utca 3. 1/9.
képviselő: Németh Zsolt
A helyi roma lakosság érdekképviselete. - Foglalkoztatás elősegítése. - Hagyományok ápolása, környezet,- természet védelme, egészség megőrzése, közösség fejlesztése, a roma lakosság önképzése, oktatása, nevelése, kulturális fejlődése, működése. - Szociális, jóléti helyzetének javítása. - Az egyesület önállóan és együttműködő szervezetekkel, az önkormányzattal, intézményekkel, a célok megvalósítása érdekében együttműködik és pályázik. - Önkéntes munka végzésével segíti a célok megvalósítását. ... >>

Siófok-térségi Helyi Érték Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8600 Siófok, Mikszáth Kálmán utca 19/B.
képviselő: Gyarmati László
Megmenteni az utókornak minél többet azokból a helyi értékekből, amelyek az elmúlt évtizedekben-évszázadokban Siófokon, illetve a Balaton környékén megteremtődtek. A múlt felkutatása és közkinccsé tétele mellett célunk a jelen gondjainak őszinte feltárása, értékeinek meghatározása, ápolása és a jövő értéképítő munkájának segítése.

A HÉ! a következő értékek megóvását, rendszerezését, feltárását tűzte elsődleges céljának:
a./ Siófok tánc-, zenei-, irodalmi-, művészeti múltjának felkutatása, bemutatása, a napjainkban zajló kultúrtörténeti értékek felkarolása, rendszerezése, megismertetése, a Siófokon - illetve később a Balatonnál - alkotó, vagy a városhoz, a Balaton régióhoz kötődő művészek megismertetése.
b./ Siófok sporttörténelmének felkutatása, dokumentumainak összegyűjtése, ismertetése, a napjainkban zajló sportélet sikereinek és gondjainak feltárása, bemutatása.
c./ Siófok - és a Balaton régió - természeti és épített környezetének feltérképezése, a múlt bemutatása, az építészetileg, illetve kultúrtörténetileg érdekes, értékes épületek felkutatása, bemutatása, a napjainkban zajló pozitív és negatív irányok behatárolása.
d./ Siófok - és a Balaton régió - idegenforgalmi történelmének feltárása, jelenbeli helyzetének értékelése, s a fejlődést elősegítő jövőkép kialakítása, annak közkinccsé tétele.
e./ Siófok - és a Balaton régió - vendéglátásnak kiemelkedő történelmi személyiségei, intézményei, létesítményeinek felkutatása, bemutatása, a jelen kiemelkedő személyiségeinek bemutatása és bevonása, irányvonalak, tennivalók megjelölése a minőségi vendéglátás jövőjének érdekében.
f./ A HÉ! céljai megvalósítása érdekében rendezvényeket tarthat, kiadványok megjelentetését segítheti, illetve kiadványokat jelentethet meg. ... >>

Siófok, Széchenyi u.-i óvodáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8600 Siófok, Széchenyi utca 33.
képviselő: Némedi Wolf Ágnes
A Siófok Széchenyi u-i napközi otthonos óvoda gyermekellátási-nevelési és oktatási feladatainak ellátása érdekében lehetőséget teremteni arra, hogy minél szélesebb körből érkezzék akár szellemi, akár pedig anyagi (pénzbeli és természetbeli) támogatás annak érdekében, hogy enyhüljenek az óvoda fenntartásának súlyos gonddá váló körülményei, csökkenjen, illetve lehetőleg szinten maradjon a gyermekek szüleitől, gondozóitól érkező anyagi juttatások mértéke, fejlődhessen a gyermekek ellátása, mód nyíljon az óvoda épületének rendszeres felújítására, korszerűsítésére, karbantartására, illetve oktatási és nevelési, valamint egyéb segédeszközök vásárlására, új nevelési-oktatási módszerek kerülhessenek bevezetésre, a gyermekek egészséges körülmények között nevelkedhessenek. ... >>

Siófoki Elektromos Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8600 Siófok, Jókai utca 36.
képviselő: Lénárt Gábor
A sportegyesület tagjai - elsődlegesen a DÉDÁSZ Rt. aktív és nyugállományú dolgozói, valamint hozzátartozóik - részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, ehhez történő segítségnyújtás és ezen keresztül a tartalmas közösségi élet, társadalmi önszerveződés kibontakoztatása. Természetjárás és természetbarát tevékenység szervezése, és népszerűsítése. Sportkapcsolatok létesítése, ápolása és fejlesztése. ... >>

Siófoki Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8600 Siófok, Szűcs utca 5. I/3.
képviselő: Kalauz Zoltán
a./ tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása, b./ horgászsport fejlesztése és népszerűsítése, c./ a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Siófoki Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Posta utca 23/a.
képviselő: elnök Dr.Oláh Vilmos, ügyvezető igazgató Seer Nándor
Kiemelt céljainak tekinti:
- az általános és szakmai műveltség megszerzésének elősegítését,
- a társadalmi rendszer átalakítása folytán szükségessé váló át- és továbbképzésekben való részvételt,
- az idegen nyelv oktatás szervezését,
- ismeretterjesztő rendezvények, tanfolyamok, táborok szervezését,
- Dél-Balaton természeti és kulturális értékének megismertetésében való gazdaságilag is hatékony részvételt,
- más bel- és külföldi tudományos ismeretterjesztő egyesületekkel való kapcsolat révén a gazdaságilag is eredményes ismeretterjesztő munka fokozását,
- a tanfolyamokhoz kapcsolódóan azok gazdaságos működésének biztosításához szükséges vállalkozások létrehozása (pl. Internet kávézó, fordító iroda, valutapénztár). ... >>

"Siófoki Veterán Jármű Klub" Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8600 Siófok-Balatonkiliti, Honvéd utca 28
képviselő: Gócza Gábor
Az ország, a Balaton környéke, valamint Somogy megye, illetve Siófok motorizációs múltjának kutatása, értékeinek felkutatása és megőrzése, klasszikus és veterán járművek gyűjtése, restaurálása, bemutatása, illetve a nagyközönségnek is nyitva álló gyűjtemény létrehozása. A világban és hazánkban épített és használt járművek regisztrálása, a gyűjtők támogatása, a motoros kultúra terjesztése. A motoros kultúrával kapcsolatos környezetvédelmi, sport és kulturális rendezvények szervezése, támogatása. Együttműködés az első siófoki múzeum létrehozása céljából más egyesületekkel, önkormányzatokkal, magánszemélyekkel és minden más ezen célt támogató természetes és jogi személyekkel. ... >>

SOMOGYEGRESI SZENT HUBERTUS VADÁSZTÁRSASÁG

(sport,természetvédelem,egyéb)

8600 Siófok, Hunyadi János utca 38/a.
képviselő: Papp Ferenc
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-, vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Sóstó Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8600 Siófok, Ribiszke utca 4.
képviselő: Tolnai Csaba
Az egyesület célja a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, a horgászat mint szabadidős tevékenység terjesztése, népszerűsítése, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és a környezet védelmére való nevelés. ... >>

Tabi Aranyfácán Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

8600 Siófok, Vak Bottyán utca 45.
képviselő: Papp Ferenc
A társaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, valamint a fegyverhasználatra és tartásra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, továbbá a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sport-vadászati és a térségi természeti értékek aktív védelmében való részvétel lehetőségét biztosítsa. ... >>

Tengődi Diana Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

8600 Siófok, Szent László utca 39.
képviselő: Szabó Árpád
A Vadásztársaság célja, hogy az Egyesületekre és a Vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodásra, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>
1. oldal