Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siófok oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 67
1. oldal

ADVOCATUS PRO URBE SIÓFOK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Széchenyi István utca 6/a.
képviselő: Lantos Péter
Siófok város és vonzáskörzete, Dél-dunántúli Régió gazdaságának, iparának, kereskedelmének, kulturális, idegenforgalmi, egészségügyi szolgáltatásainak, infrastruktúrájának fejlesztése, magasabb színvonalra emelése, fejlődésének élénkítése, támogatása. Kulturális tevékenység (kulturális örökség megőrzése). A természet és környezet fokozott védelme. Önkormányzat, autonómia erősítése. Vállalkozások, közérdekű kezdeményezések támogatása, működtetése. Jogvédő tevékenység (fogyasztói jogvédelem). Oktatási tevékenység (ismeretterjesztés, támogatás). Közgyűjtemény fejlesztés, ismeretterjesztés, kiállítás. ... >>

Alapítvány az Úszásért

(intézményi,sport,oktatási)

8600 Siófok, Vajda J. utca 18.
képviselő: Dr.Kovacsics István
Siófok város és környéke úszás tömeg- és diáksportjának támogatása. Siófok város és a környéki községek úszás tömeg- és diáksportjának támogatása, a város- és a környező községek egészséges életmódot propagáló úszósport rendezvényeinek adományozással történő elősegítése, az általános iskolai diáksportélet támogatására sportszerek és egyéb sporteszközök adományozásával, valamint az ifjúsági és az általános tömegsport kultúra szellemiségének terjesztése, a szabadidő eltöltésének aktív, a testmozgáshoz kapcsolódó formáinak megismertetése és megkedveltetése és a gyermekek, valamint diákok úszásoktatása, valamint az ilyen tevékenységek támogatása. Célja még, hogy egy létesítendő siófoki uszoda költségeire indított gyűjtést kezdeményezze, szervezze, az abból származó bevételeket egyszámlán tartja. ... >>

Appas-SIO-nato Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Bláthy O. utca 14. 3./14.
képviselő: elnök Fazekas Endre
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés a művészetek, ezen belül elsősorban a zene területén. Szóló, kamara, jótékony célú, pedagógiai célzatú koncertek, találkozók, fesztiválok, valamint szakmai és pedagógiai kurzusok rendezése, támogatása, szervezése, lebonyolítása. Szakmai, metodikai kiadványok kiadása és ilyen kiadások támogatása. Kulturális tevékenység a Siófok város zenét szerető lakossága körében, részt vállalva a város közművelődésében. Az ifjúság közösségformálásában és erkölcsi nevelésében, hasznos szabadidős tevékenységének szervezésében való részvétel. A magyar és az egyetemes zeneirodalom megismertetése, hazai és nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása. ... >>

Balaton Rádióamatőr DX Klub

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Kossuth Lajos utca 33/A.
képviselő: Nagy Alajos
A rádióamatőrök és a rádióamatőr sportági versenyzők összefogása, tevékenységük szervezése, összehangolása, irányítása. Megteremteni a sportban való részvétel és a versenyzési tevékenység lehetőségét. Versenysportban a hazai és a nemzetközi versenyeken való részvétel, illetve ilyen versenyek rendezése. Tömegsportban - ha kell más társadalmi szervezettel, intézménnyel együttműködve - megteremteni a minél szélesebb rétegek számára a sportban való részvételt, a versenyzési tevékenység lehetőségét. Oktatás területén elősegíteni a rádióamatőrök szakmai, általános és speciális műszaki műveltségi szintjének emelését. Elősegíteni az alkotni vágyó szellemet, akaratot, a tagság szabad akaratából történő közös tevékenységet (szabadidő tevékenységet). A fiataloknál elősegíteni a technika és a nyelvek iránti érdeklődésük felkeltését. Ennek érdekében együttműködni az általános, közép- és felsőfokú oktatási és nevelési, valamint más ifjúsági intézményekkel, szervezetekkel. A klub felkarolja és elősegíti a hobby szintű, kedvtelési rádióamatőr tevékenységet is. Részt vesz és együttműködik minden olyan tevékenységben, ami a fenti célokat népszerűsíti és elősegíti. Katasztrófa és rendkívüli helyzet esetén hírközlés biztosítása a katasztrófavédelmi szervek felkérésére, az együttműködési szerződések, megállapodások alapján. ... >>

Balatoni Vasas Sportegyesület

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Csárdaréti utca 1.
képviselő: Györkös Gábor
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Balatonkiliti Kulturális és Hagyományőrző Civil Közhaszú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Tanács köz 6.
képviselő: elnök Gorjanácz Lászlóné
Hagyományőrzés. Szabadidő- és rendezvényszervezés. Kulturális tevékenység. Együttműködés a helyi intézményekkel (óvoda, iskola, egyházak, fogyatékkal élők, öregek otthona, stb.), azok értékeinek bemutatása, népszerűsítésük és támogatásuk. Környezetvédelem, egészségvédelem, egészséges életmód propagálása. Örökölt, épített természeti értékek nyilvántartása, ápolása - gondozása. Az Egyesület tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. ... >>

Beszédes József Általános Iskola Diákönkormányzat Siófok

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.
képviselő: Mátrainé Horváth Beatrix ... >>

"BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Szépvölgyi út 2.
képviselő: elnök Lakatosné Bánhegyi Krisztina
Az alapítvány nem nyereségorientált szervezet. Kizárólag az alábbiakban megjelölt célok ellátására jön létre: Az iskola tartalmi, pedagógiai munkájának segítése: - az iskolai oktatás és nevelés színvonalának emelése (könyvtár fejlesztés, szemléltető eszközök, oktatási eszközök, iskolai játszótér működésének, fejlesztésének finanszírozása), - hozzájárulás a kultúra értékeinek megismeréséhez, - támogatás a tehetséggondozó és felzárkóztató programokhoz (középiskolára való előkészítés, csoportbontás, nyelvi képzés, tevékenységéhez anyagi támogatás, a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók tanulmányi tevékenységének elősegítése), - szabadidő hasznos eltöltése, kulturális, sport, környezetvédelmi téren, - tanulmányi, sport és egyéb versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása, - anyagi háttér biztosítása főleg anyagigényes és eszközigényes tevékenységeknél (tanórán és tanórán kívül), - nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához való hozzájárulás, külföldi tanulók fogadása), - azon tanulók támogatása, akik a szervezett programokban anyagi okok miatt nem tudnak részt venni (közösségi programok, osztálykirándulások), - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés. ... >>

"BÓBITA" SPECIÁLIS NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.
képviselő: elnök Biczó Józsefné, kuratóriumi tag Hegedűsné Nagy Márta, kuratóriumi tag Takács Tünde Éva, titkár Hermann Tiborné
A speciális nevelést, oktatást igénylő általános iskolás tanulók fejlődésének elősegítése, képességeik kibontakoztatásának támogatása. A kimagasló egyéni és közösségi teljesítmények jutalmazása. A szabadidő tartalmas eltöltésének elősegítése. ... >>

Bolygó hollandi 1356 Vízisport Egyesület

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Koch R. utca 18/a. II/8.
képviselő: Schalkhammer Tibor
Az Egyesület elsősorban a személyek és eszközök vízi mentésének céljából alakult meg. A fentieken túl célja a magyar - de más állampolgároknak a Balatonon történő kulturált szórakozása és sportolása. Tevékenysége kiterjed a hazai vitorlázók sporttevékenységének szervezésére, vitorlás versenysport fejlesztésére. Ennek keretében vitorlás versenyeket szervez, részt vesz a sportolók nevelésében és oktatásában. Közreműködik hazai és nemzetközi sportkapcsolatok kiépítésében és fenntartásában, illetve a vitorlázó sportolók versenyzésének, versenyeztetésének lebonyolításában. ... >>

"CSODA-CSAPAT" KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(oktatási)

8600 Siófok, Tavasz utca 26.
képviselő: elnök Szabóné Sipos Natália
Gyermekek és felnőttek képességeinek fejlesztése egyéni és csoportos alternatív terápiákkal. ... >>

"Dél-Balaton Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Semmelweis utca 1.
képviselő: Dr. Kisteleki András
Gyermekgyógyászati ellátás színvonalának emelése, kórházba kerülő gyermekek kórházi környezetének javítása /játékok, pedagógiai foglalkozás/ gyermekellátás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, továbbképzéssel, kongresszusok szervezésével, tanulmányutakon való részvétellel. ... >>

Dinamika Tánc és Szabadidő Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Petőfi S. utca 49.
képviselő: Sztrapekné Belléncs Ivett
Tánc - és ezen belül elsődlegesen - a modern és a kortárstánc oktatás. Kezdeményezésünk, egyének és közösségek mobilizálását, alkotó közösségek létrehozását, ösztönzését helyezi előtérbe. Megteremteni a táncművészet, az alkotás, a kötetlen kikapcsolódás, a közösséghez való tartozás élményét, lehetőségét. Célunk, hogy támogassuk a szabadidő felhasználás azon formáit, amelyek az aktív polgár érdekében szerveződnek, hozzájáruljanak ahhoz, hogy a fiatalok készségeiket fejleszthessék, tudásukat gyarapíthassák, megelőzik a devianciák kialakulását, közösségeket és lehetőségeket nyújtanak az önépítésre. Célunk segíteni gyerekek és a fiatalok szellemi-, lelki-, testi fejlődését, gazdagodását, szemlélet és viselkedésmódját a harmonikus és öntudatos felnőtté válást, a teljes értékű emberi életet. ... >>

Enyingi Éremgyűjtő Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Bláthy Ottó utca 30. II./7.
képviselő: Török László
Az egyesület célja a numizmatika (érmek, régi pénzek, papírpénzek,plakett és egyéb pénz helyettesítő eszközök) területén a kulturális, történelmi és művelődéstörténeti értékek felkutatása, megőrzése, másokkal való megismertetése és a tapasztalok továbbadása. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében tagjai a helyi lapokban publikálnak, kiállításokat rendeznek, és ismeretterjesztő előadásokat tartanak a különböző történelmi korok numizmatikai értékeinek tárgykörében. ... >>

GÓLIÁT FC TALENTUM Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 29.
képviselő: Joó Gábor
A magyar testnevelési és sportmozgalom egészségmegőrző szerepének erősítése, speciális célján, a magyar labdarúgás utánpótlás-nevelő munkájának javításán, különleges - a hagyományos egyesületi kereteken túlmenő - tehetséggondozó nevelő munkán keresztül. ... >>

Gyermekeink mosolyáért

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Bókay utca 1.
képviselő: Kasznerné Fauszt Krisztina
A siófoki 8. sz. Napközi Otthonos Óvoda gyermekeinek neveléséhez, egészséges fejlődéséhez, óvodai életkörülményeik javításához szükséges működési feltételek biztosítása, a meglévők javítása. ... >>

Harmony Dance Táncsportegyesület

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Koch R. utca 19/a.
képviselő: elnök Kincsesné Deim Tünde, titkár Béndek Ottóné, ügyvezető elnök Bévárdi László
A táncsport területén általános előkészítési, oktatási, verseny-felkészítési, egyéni és formációs versenyeztetési és versenyzési tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása. ... >>

HOLI-FITT Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 2.
képviselő: Katona Bálint
Preventatív betegségmegelőzés, fizikai közérzet javítás, mozgásszervi rehabilitácó, komplex életmód terápiák, ismeretterjesztő előadások tartása, dietétikai tanácsadás, masszázsterápiák alkalmazása, szakorvosi javallatok, szinergista bioenergetikai harmonizáció, holisztikus szemléletmód közvetítése, minőségi egészségjavítás, gyógyhatású készítmények mellékhatása az egészségre, fenntartható egészség alapjainak közvetítése, mobil fejleszthetőség, egyszerű praktikus funkcionalitás. Living Roal Food nyers élő életek népszerűsítése, komplex egészségjavító és megőrző programok, méregtelenítési technikák, clubhelyiségek biztosítása szabadidő eltöltésére. Az alapítvány célja továbbá az alapítvány székhelyén üzemeltetett SÁBA Egészségközpont támogatása. ... >>

"KILITI PILLANGÓ ÓVODÁÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Csárdaréti utca (Pillangó óvoda épülete)
képviselő: Szalai István
Az alapítvány célja a Siófoki Integrált Oktatási Központ, Bölcsőde, óvoda, Általános iskola, Kollégium és Módszertani Központ, Alapfokú művészeti oktatási intézmény Pillangó tagóvodájába járó gyermekeinek részére - az óvodai nevelést segítő eszközök, felszerelések, játékok (tárgyi feltételek) biztosítása, - az óvodai nevelési feladatok színvonalasabb ellátása, feltételrendszereinek (pénzügyi-technikai) javítása, - egészséges óvodai környezet megteremtése, - innovatív, az óvoda helyi nevelési programjával összhangban álló, a pedagógiai tevékenységet előmozdító módszerek, szolgáltatások bevezetése lehetőségének biztosítása, - hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből érkező óvodások óvodai ellátása feltétel rendszerének javítása révén esélyteremtés felzárkóztatásukhoz, társadalmi befogadásuk elősegítéséhez, személyiségük gazdagításához. ... >>

"KORSZERŰ ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Március 15. park 1.
képviselő: elnök Inczeffy Andrea
A siófoki Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola támogatása korszerű technikával. Magas színvonalú idegen nyelv- és informatikai oktatás elősegítése. Társkapcsolatok elősegítése más intézményekkel. Iskolai és iskolán kívüli vetélkedők és versenyek elősegítése, szervezése és lebonyolítása. A tanórákon kívüli hasznos időtöltés elősegítése. Vezetők és szervezők munkájának anyagi elismerése, díjazása. ... >>

"Környezetvédelem és Szakképzés"

(oktatási)

8600 Siófok, Uttörő u.2.sz.
képviselő: Kudomrák Ferenc
Az általános környezetvédelmi feladatok megoldásának segítése és a környezetvédelmi technikusképzés támogatása. ... >>

"KRÚDY GYULA A VENDÉGLÁTÁSÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8600 Siófok, Koch R. utca 8.
képviselő: elnök Virágh Éva
Az alapítvány céljainak elérésére egyben a célokhoz szükséges feltételrendszer megteremtésére törekszik. Az alapító iskolában folyó szakmai gyakorlati és elméleti oktatás színvonalának fenntartása, illetve emelése, az iskola jó hírnevének öregbítése. E cél megvalósításához szükséges eszközrendszer folyamatos fejlesztéséhez való hozzájárulás. Az oktatásban résztvevő diákok tanulmányi munkájának, szakmai képzésének elősegítése, ismereteik bővítése. Az oktatott szakmák követelményeinek megfelelő műveltség, kultúrált magatartás, viselkedési szabályainak elsajátítása és a környezetvédelemre, környezettudatosságra nevelés támogatása. Hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatása. Az alapító által szervezett szakmai versenyek és az országos szakmai versenyeken való részvétel támogatása. Kiemelkedő szakmai, tanulmányi teljesítmények, eredmények elérésére való ösztönzés. Hasonló képzési profilú hazai és külföldi iskolákkal, azok diákjaival az együttműködés, a kapcsolattartás elősegítése. ... >>

Kultúrált Egészséges Szabadidőért

(intézményi,sport,oktatási)

8600 Siófok, Tanácsház utca 8.
képviselő: Mátyás Gyuláné
A Siófoki Széchenyi Iskola diáksportkörének támogatása, a tanórán kívüli hasznos időtöltés megszervezése, sportversenyek szervezése, rendezése. ... >>

"Lazíts 2011" Szabadidő és Sport-Szervező Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Kandó K. utca 17. 1/6.
képviselő: elnök Lázár Lajos
Ifjúsági, kulturális, szabadidős rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása. A helyi tömegkommunikáció elősegítése, egyesületi honlap üzemeltetése. Művészeti tevékenységek előmozdítása. Kulturális örökség megőrzése. A népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása. Ismeretterjesztés, tanfolyamok, előadások megtartása, támogatása. Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése. Szabadidős és hobbitevékenység. Nemzetközi kulturális-, ifjúsági-, baráti- és cserekapcsolatok előmozdítása, szervezése, támogatása. Településfejlesztési tevékenység. Környezetvédelem, épített környezet védelme, állatvédelem. Szociális tevékenység, családtámogatás, családvédelem, idősek támogatása. Mentális- és szenvedély betegek segítése, drog prevenciós rendezvények, előadások szervezése, támogatása, lelkisegély-nyújtás. Oktatási tevékenység. Sporttevékenység. ... >>

LENDÜLET Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Kossuth L. utca 20.
képviselő: elnök Dr.Karádi Ferenc, titkár Horváth Kornélné
A Siófoki Kossuth L. utcai 4. sz. Óvodába beíratott gyermekek egészséges, kreatív életmódra való nevelése, ezen belül: - a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, - óvodai úszásoktatás megszervezése, - a szülők bevonásával sport és egészségnevelő programok szervezése, - mozgásfejlesztő program tárgyi feltételeinek megteremtése labdajáték, atlétika óvodai szinten, - az óvodában folyó pedagógiai munka színvonalának emelése, a minőségbiztosítási rendszer feltételrendszerének megteremtése. ... >>

Lorántffy Zsuzsanna Gyermeküdültetési és Értékmegőrző Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Tanácsház utca 9. II./202.
képviselő: elnök Szarka Erika Tímea
Olyan határainkon belül és kívül (legfőképp Kárpátalján és Erdélyben) élő magyar gyermekek nyári üdültetése a Balatonon, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, de tanulmányaikban, vagy más, egyéb tevékenységben (művészetek, sport, stb.) kitűnnek társaik közül. A jutalomüdülés lehetőségének gyermekek részére történő meghirdetésében elsődlegesen a siófoki református gyülekezettel szeretnénk együttműködni. Néphagyományaink, ezen belül is az eltűnőben lévő mesterségek (pl: kádár, kovács, asztalos, bognár, bodnár, népi bútorfestészet stb.) fennmaradásának elősegítése, az ifjúsággal történő megismertetése és a képzés, gyakorlás, kutatás támogatása. Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység, a szél-, a napenergia hasznosítása, egyéb megújuló energiaforrások elterjedésének támogatása. A néphagyományokban fellelhető ésszerűen takarékos erőforrás felhasználási módok feltárása, újraélesztése, modernizálása és megőrzése. ... >>

Magyar Cukorbetegek Siófoki Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Tanácsház utca 6. IX/36.
képviselő: elnök Bíró László
Az Egyesület - a cukorbetegek önkéntes társulásán alapuló társadalmi szervezet, mely elősegíti a betegek képzését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-egészségügyi tevékenységét, érdekképviseletet biztosít az e betegségben szenvedőknek szoros együttműködésben minden olyan szervezettel, mely a cukorbetegek érdekében tevékenykedik, - biztosítja, hogy tagjai minden segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy betegségük ellenére a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek, - segíti a cukorbeteg-gondozás színvonalának és hatékonyságának növelését, a későbbi szövődmények kialakulásának megelőzését, - részt vesz a diabetes megelőzésével (preventio) kapcsolatos egészségnevelő-felvilágosító tevékenységben. ... >>

MEDICINA A GYÓGYÍTÁSÉRT, GONDOZÁSÉRT, REHABILITÁCIÓÉRT ÉS BETEGÁPOLÁSÉRT Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Déryné utca 6.
képviselő: Dr.Pánczél Katalin, elnök Bartha László
Az otthoni gondozás és ápolás kialakítása, megszervezése és működtetése a házi betegellátási és ápolási rendszer kiépítése és működtetése Siófok városban és a környező településeken. Idős emberek, beteg felnőttek és gyermekek gondozási ellátása, szociális, egészségügyi és egyéb ellátása. A rászorultak felkutatása, azokról nyilvántartás vezetése, ennek érdekében kapcsolattartás a különböző egészségügyi és egyéb intézményekkel. A gondozottak ellátása, egészségügyi és anyagi feltételek megteremtése. Idős emberek és gondozásra szorulók átmeneti felügyelete és teljes ellátása, ápolása, időszakos, hotelszerű elhelyezéssel. Azon emberek átmeneti ellátása, akikről hozzátartozójuk gondoskodni nem tud, az időszakos, családi ápolás átvállalása. Idősek otthonának megszervezése, megvalósítása és működtetése garzon-rendszerű, kislakás jelleggel otthon biztosítása az ellátottak részére, egészségügyi, szociális és egyéb ellátással. Az egészségügyben gyógyító-megelőző munka, prevenció végzése, szűrővizsgálatokkal. Ennek tárgyi és személyi feltételei biztosításának támogatása különösen a 8621 Zamárdi, Honvéd u. 4. szám alatti házi orvosi rendelő tekintetében. Otthon ápolt idős betegek hozzátartozóinak ápolási útmutatások adása. A házigondozónők és szociális asszisztensek munkavégzéséhez szükséges oktatói célok támogatása. Rehabilitáció végzése, szervezése, koordinálása, irányítása, az ezzel együtt járó egészségügyi, oktatási és foglalkoztatási feladatokkal. Egészségügyi tevékenységet folytató bel és külföldi szervezetekkel történő kapcsolattartás, tanulmányutak támogatása. Az alapítvány hosszú távú célja a fentiekben körülírt lehetőségek hazai megteremtése, illetve olyan műszerek beszerzése, amelyekre a hazai egészségügy korlátozott anyagi lehetőségei miatt jelenleg nincs lehetőség. ... >>

Ments-vár Alapítvány a sérült gyermekek és fiatalok integrációjának elősegítésére

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Hársfa utca 37/b.
képviselő: elnök Biczó Józsefné, titkár Hanyeczné Fülöp Szilvia
A sérült gyermekek integrációjának elősegítése érdekében az integrált oktatás, nevelés feltételeinek megteremtéséhez szakmai, anyagi, személyi támogatás biztosítása, - a közreműködő szakemberek képzéséhez nyújtott támogatást is beleértve - az óvodai, általános és közép-, valamint a felsőfokú képzés területén egyaránt. Olyan sérült gyermekek számára, akik az integrált oktatás feltételei közt külön előkészítő, illetve támogató felkészítés nélkül nem oktathatók, speciális felkészítő képzés feltételeinek megteremtése erre létrehozott speciális intézmény működtetésével, vagy ilyen mások által működtetett intézmény támogatásával. Olyan sérült gyermekek és fiatalok számára, akik integrált feltételek közt nem, vagy csak korlátozott mértékben képezhetők, nevelhetők, foglalkoztathatók, gondozhatók, speciális felkészítést, oktatást, nevelést, gondoskodást, foglalkoztatást, átmeneti és napközbeni szociális ellátást, életvitelszerű elhelyezést biztosító intézmény létrehozása és működtetése, illetve más által létrehozott ilyen intézmény támogatása. A sérült fiatalokat nevelő szülők számára szociális, mentális, képzési támogatás nyújtása, családsegítő feladatok végzése annak érdekében, hogy a sérült gyermek nevelése során az integráció előfeltételeit megteremthessék. A sérültség miatt hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, esélyegyenlőségük megteremtésének támogatása integrációs játszóház, gyógyúszás, lovasterápia és más fejlesztő szolgáltatások szervezésével, vagy ilyen lehetőségeket biztosító szervezetek támogatásával. ... >>

"NAPRAFORGÓ" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Fő utca 130
képviselő: Sárközi Zsófia Eszter
Célja a siófoki 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda eddigi színvonalas óvodai szakmai munkájának fejlesztése, a gyermekek testi, lelki és szociális fejlődésének gazdagítása, az iskolai nevelésre való eredményes előkészítés érdekében - szakmai és működési feltételeket biztosítsa és fejlessze. ... >>

Nostrum Alapitvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Napsugár út 28.
képviselő: Mikolasek Éva képviselő
Pikkelysömörben, reumatikus, izületi, nőgyógyászati ekcémás betegségekben szenvedők felkutatása, megkeresése, a gyógyulásukhoz szükséges gyógykészitmények, valamint a kezeléshez való jutta- tásuk megkönnyitése. Egészségügyi természetgyógyászati tanácsadás s ilyen jellegü kiadványok tá- mogatása. Beteg gyermekek üdültetéséhez továbbá egészségügyi téren tanulni vágyó fiatalok oktatásához anyagi támogatás nyújtása. ... >>

NYITNIKÉK ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Fő u.218.sz.
képviselő: Jung Ildikó
A Siófoki 7.sz.Napköziotthonos Óvoda gyermekeinek neveléséhez,egészséges fejlődéséhez,óvodai életkörülmények javításához szükséges működési feltételek biztosítása, a meglévő javítása. ... >>

Patriot Yacht Club Vízi-túra és Off Road Terepjáró-autós Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 65.
képviselő: Szabó Lajos
Vízi-, és terepjáró autós sportok barátainak összegyűjtése, részükre sportolási lehetőség biztosítása. Sportoktatás, elsősorban gyermek-, és ifjúsági korosztályok részére. Vitorlás és vízi-, valamint terepjáró-autós táborok-, tanfolyamok-, túrák szervezése bel-és külföldön. Téli-nyári sportesemények, versenyek szervezése és azokon való részvétel. A balatoni (téli-nyári) vízi sportok hagyományainak ápolása, lehetőségeinek bővítése (beleértve a jégvitorlázást, korcsolyázást, stb.). Megismertetni a környezetet az Off Road és terepjáró autózással. Elősegíteni, propagálni a terepjáró autók környezetkímélő használatát, fejleszteni közlekedéskultúrájukat. Színesíteni, gazdagabbá tenni Siófok város és vonzáskörzete sportéletét. Más sportegyesületekkel való együttműködés, a tevékenységek összehangolása, egymás támogatása. Az egyesület céljaival összhangban álló egyéb tevékenységek gyakorlása. ... >>

"RINGATÓ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 218.
képviselő: elnök Gulyás Imréné, tag Fridrichné Kovács Mária
Az alapítvány nem nyereségorientált szervezet, amely kizárólag az alábbiakban megjelölt jótékonysági, gondozási - nevelési célja elérése érdekében folytat tevékenységet. Célja: a bölcsőde eddigi színvonalas munkájának folytatása és fejlesztése, a gyermekek testi, lelki és szociális fejlődésének gazdagítása, az önállósági törekvések támogatása, az óvodai életre való felkészítés érdekében - a szakmai és működési feltételeket biztosítsa és fejlessze. ... >>

"SAFE" Alapítvány

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Bajcsy Zs.u.63-71.VI.e.
képviselő: Stenczel Ágnes
Siófok város és a környéki községek tö- meg- és diáksportjának támogatása, a város és a környező községek egészséges életmódot propagáló rendezvényeinek mű- sorokkal történő szinesítése az aerobic sport népszerűsítése mellett, - Az aerobic sport kultúra szellemisé- gének terjesztése, a szabadidő eltöl- tésének aktív, a testmozgáshoz kap- csolódó formáinak megismertetése,meg- kedveltetése és a gyermekek, valamint a diákok és felnőttek aerobicoktatá- sa, valamint az ilyen tevékenységek támogatása az aerobic verseny sport- szerű űzésének kialakítása, a ver- senyzők anyagi támogatása, az edzők továbbképzésének támogatása. ... >>

"Silva Vaaliensis Alapítvány"

(sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Batthyány utca 3.
képviselő: Kelemen Tamás
Az alapítvány célja elsősorban Vál község és vonzáskörzete kulturális életének, művelődésének, a helybéli művészek alkotó tevékenységének támogatása, közösségi kulturális események szervezése, a helyi műemlékek felújítása, megőrzése, hasznosítása. Célkitűzése továbbá az alapítványnak a helybeli gyermekek és fiatalok testnevelésének előmozdítása, valamint a helyi tömegsport fejlesztése. Az alapítvány lehetőségeihez mérten közreműködik az ország más vidékein is a kulturális, művelődési tevékenység támogatásában, műemlékek megőzrésében, hasznosiításában. Az alapítvány célja saját eszközeivel előmozdítani a környezetvédelem és a környezeti nevelés ügyét az ország egész területén. Az alapítvány kiemelt feladatának tekinti továbbá a hazai gyermek és felnőtt korú lakosság körében folytatott nevelési- oktatási, képességfejlesztési tevékenység támogatását. Az alapítvány célja továbbá a magyarországi sporttevékenység (tömegsport, versenysport, testnevelés) támogatása, sportolók felkutatása, továbbképzésük és versenyzésük támogatása, a hazai versenyek rendezési feltételeinek biztosítása, a külföldi versenyeken, edzőtáborokon való részvétel támogatása. ... >>

SIÓ-ROM CIGÁNY EGYESÜLET

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8600 Siófok, Tanácsház utca 3. 1/9.
képviselő: Németh Zsolt
A helyi roma lakosság érdekképviselete. - Foglalkoztatás elősegítése. - Hagyományok ápolása, környezet,- természet védelme, egészség megőrzése, közösség fejlesztése, a roma lakosság önképzése, oktatása, nevelése, kulturális fejlődése, működése. - Szociális, jóléti helyzetének javítása. - Az egyesület önállóan és együttműködő szervezetekkel, az önkormányzattal, intézményekkel, a célok megvalósítása érdekében együttműködik és pályázik. - Önkéntes munka végzésével segíti a célok megvalósítását. ... >>

Siófok értékeinek megőrzése, megörökítése, megismertetése

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Erkel F. utca 56/a.
képviselő: Somogyi Gyula
Siófok történeti múltjának és jelenének ismeretterjesztő feldolgozása. A balatoni táj szépségeinek megörökítése fotópályázat és kiállítás szervezésével,amelyen a hazai és nemzetközi indulók vesznek részt. A fotópályázaton megszülető színvonalas művészi alkotások gyarapítják Siófok szellemi, kulturális életét. A fotópályázat a Balaton és Siófok megismertetését szolgálja, közvetlen vonzerőt keltve az idelátogató külföldi túristákban. Siófok történeti múltjának és jelenének ismeretterjesztő feldolgozása. A város műemlékei, műemlék jellegű épületei, nevezetes helyei, valamint ezek történeteinek a megismertetése a városba látogató hazai és külföldi vendégekkel több nyelvű, fényképekkel illusztrált könyv és egyéb ismeretterjesztő kiadvány/ok/ formájában. Siófok város és környéke minden nevezetességére kiterjedő megörökítése, amely alkalmas arra, hogy a városban élő lakosság és az idelátogatók megismerkedhessenek a város helytörténetével, gazdasági, kulturális fejlődésével és alkalmas legyen bemutatni a várost a maga teljességében úgy itthon, mint külföldön. Siófok város testvérvárosi kapcsolataival összefüggő események támogatása, amelyek Siófok, illetve Siófok testvérvárosainak jobb megismerését, elmélyülését szolgálja. ... >>

Siófok Város Semmelweis Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Semmelweis utca 1.
képviselő: Virág Erzsébet
Elősegíteni a kórház műszerezettségének fejlesztését. A kórház szakmai színvonalának növelését célzó pályamunkák kiírása, illetve anyagi támogatása. Szakmai kongresszusok, konferenciák szervezése, rendezése, lebonyolítása. Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel támogatása. ... >>

Siófok, Széchenyi u.-i óvodáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8600 Siófok, Széchenyi utca 33.
képviselő: Némedi Wolf Ágnes
A Siófok Széchenyi u-i napközi otthonos óvoda gyermekellátási-nevelési és oktatási feladatainak ellátása érdekében lehetőséget teremteni arra, hogy minél szélesebb körből érkezzék akár szellemi, akár pedig anyagi (pénzbeli és természetbeli) támogatás annak érdekében, hogy enyhüljenek az óvoda fenntartásának súlyos gonddá váló körülményei, csökkenjen, illetve lehetőleg szinten maradjon a gyermekek szüleitől, gondozóitól érkező anyagi juttatások mértéke, fejlődhessen a gyermekek ellátása, mód nyíljon az óvoda épületének rendszeres felújítására, korszerűsítésére, karbantartására, illetve oktatási és nevelési, valamint egyéb segédeszközök vásárlására, új nevelési-oktatási módszerek kerülhessenek bevezetésre, a gyermekek egészséges körülmények között nevelkedhessenek. ... >>

Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Széchenyi utca 8-10 III/17.
képviselő: Fekete Pálné
Az egyesület folyamatos működésének biztosítása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a zene és táncművészet területén. Kulturális tevékenység Siófok város és környékének zenét és táncot kedvelő fiatalsága körében. Részt vállal a város és a régió közművelődésében. Fellépések, táborok, fesztiválok szervezése. Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. Az ifjúság szabadidős tevékenységének szervezésében való részvétel. ... >>

Siófoki Autó-Motor Sport Egyesület

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Dózsa Gy. utca 84.
képviselő: Magyar Róbert
Siófok Város térségében egységbe foglalni az amatőr autósport iránt érdeklődő személyeket, versenyzőket. Siófokon és környékén több szakágban autóversenyek, technikai sportrendezvények szervezése, együttműködve más autós egyesületekkel is. Szakmai segítségnyújtás fiatal versenyzőknek a versenyautók építése, versenyre való felkészítése kapcsán. Az ádándi rallye-cross pályán amatőr versenyzőknek vezetéstechnikai továbbképzés szervezése, gyakorlati oktatások megszervezése meghívott profi versenyzőkkel. Téli időszakban technikai továbbképzés, videóvetítéssel, illetve profi versenyzők meghívása közönségtalálkozókra, élménybeszámolók tartása. Együttműködés külföldi amatőr autós egyesületekkel, nemzetközi amatőr versenyek szervezése, és lebonyolítása érdekében. ... >>

Siófoki Bányász SE

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Révész G. utca 11.
képviselő: elnök Ifj. Gruber György
8 éves korosztálytól - 18 éves utánpótlás korosztályú fiúk labdarúgó edzési és versenyzési lehetőségeinek biztosítása. Labdarúgó sportrendezvények szervezése és lebonyolítása. A városban működő felnőtt labdarúgó Football Club részére tehetséges labdarúgók kinevelése, és eredményes szereplésének elősegítése. ... >>

Siófoki Bóbita Alapítvány

(oktatási,szociális)

8600 Siófok, Koch R. utca 21/C. 1 6.
képviselő: Farkas Judit
Az 1-5 éves gyermekek napközbeni ellátása keretében az egészséges testi, lelki és szellemi fejlődés biztosítása. Nyelvoktatás. Korai fejlesztés, terápia és integráció. ... >>

SIÓFOKI EGYESÜLETI SPORTISKOLA EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

8600 Siófok, Tavasz utca 3.
képviselő: Jenei Zoltán, Orlovics Viktor
Diákok személyiségfejlesztésének elősegítése érdekében végzett rendszeres testedzés a sport megkedveltetése. A rendszeresen sportoló diákok számának növelése a versenysport utánpótlás bázisának kiszélesítése. A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. A sportolók számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és a nemzetközi sporteseményeken. Elősegítse a sportágak népszerűsítését. ... >>

Siófoki Élő Kövek Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 220.
képviselő: elnök Jenei Károly, elnökhelyettes Lampért Gábor, titkár Fodor György
A siófoki evangélikus gyülekezet hitéleti, közösségi tevékenységének előmozdítása. A működési területen élő emberek életkörülményeinek javítása, karitatív feladatok felvállalása. Időskorúak gondozásában való közreműködés. Település- és helytörténeti kutatások támogatása. A működési területen található műemlékek védelmével kapcsolatos feladatok ellátása. Nyelvoktatás, nyelvtanulás segítése, fordítás. Felnőttoktatás, életmódnevelés, felnőttek egészségvédelme. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása. A működési területtel kapcsolatosan környezetvédelmi, tájvédelmi munka végzése, az ilyen törekvések támogatása. Fiatalok egészségvédelmével kapcsolatos programok támogatása, kidolgozása, egészséges életmódra nevelés. Fiatalok sportolási lehetőségeinek támogatása. Fiatalok nyári táborozásának támogatása, rendezvényszervezés, programszervezés. A egyesület céljaival összhangban álló kiadványok megjelentetése. Az egyesület alapvető céljával összhangban álló más (eredményt jelentő) tevékenység gyakorlása. ... >>

Siófoki "Ezüstpart" Vitorlás Egyesület

(sport,oktatási)

8600 Siófok, Október 23. utca 12.
képviselő: felügyelőbiztos Kis Pál
Az egyesület - mint jogi személy - önkormányzati elven működő, a tagok érdekképviseletét ellátó társadalmi szervezet, amely az "Ezüstpart Vitorláskikötő" közös használatának szervezése és működtetése, kiemelten: - A túravitorlázás, mint szabadidősport feltételeinek biztosítása, vízijárművek és sporteszközök üzemeltetése, vitorlásversenyek szervezése és rendezése, vitorlázási ismeretek elméleti és gyakorlati fejlesztése, oktatása, - az egyesületi tagok érdekképviseletének ellátása és a sportcélú idegenforgalom elősegítése. ... >>

Siófoki Fúvós Egyesület

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Devecseri utca 9.
képviselő: alelnök Molnár Gyula, elnök Molnár Gábor
Az egyesület fő célkitűzései: -Kulturális tevékenység végzése. - A zenei kultúra népszerűsítése. - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a kultúra területén. ... >>

Siófoki Gyermek- és Ifjúsági Kórus Egylet

(oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Déli utca 17.
képviselő: elnök Oleticsné Németh Angelika
Az Egylet céljai: a./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a zene- és a kórusművészet területén, b./ kulturális tevékenység Siófok város kórusmuzsikát szerető fiatalsága körében, részt vállalva a város közművelődésében, c./ kulturális örökség megóvása Siófok és a Balaton környéki népdalkör repertoárban tartása által, magyar zeneszerzők műveinek megismertetése országon belül és határokon túl, d./ az ifjúság erkölcsi nevelésében való részvétel, d./ zeneirodalmi képzés, magyar és az egyetemes zeneirodalom megismertetése, f./ hazai és nemzetközi kóruskapcsolatok alapítása ápolása. ... >>
1. oldal 2. oldal