Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siófok intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

Alapítvány az Úszásért

(intézményi,sport,oktatási)

8600 Siófok, Vajda J. utca 18.
képviselő: Dr.Kovacsics István
Siófok város és környéke úszás tömeg- és diáksportjának támogatása. Siófok város és a környéki községek úszás tömeg- és diáksportjának támogatása, a város- és a környező községek egészséges életmódot propagáló úszósport rendezvényeinek adományozással történő elősegítése, az általános iskolai diáksportélet támogatására sportszerek és egyéb sporteszközök adományozásával, valamint az ifjúsági és az általános tömegsport kultúra szellemiségének terjesztése, a szabadidő eltöltésének aktív, a testmozgáshoz kapcsolódó formáinak megismertetése és megkedveltetése és a gyermekek, valamint diákok úszásoktatása, valamint az ilyen tevékenységek támogatása. Célja még, hogy egy létesítendő siófoki uszoda költségeire indított gyűjtést kezdeményezze, szervezze, az abból származó bevételeket egyszámlán tartja. ... >>

Balatonkiliti Kulturális és Hagyományőrző Civil Közhaszú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Tanács köz 6.
képviselő: elnök Gorjanácz Lászlóné
Hagyományőrzés. Szabadidő- és rendezvényszervezés. Kulturális tevékenység. Együttműködés a helyi intézményekkel (óvoda, iskola, egyházak, fogyatékkal élők, öregek otthona, stb.), azok értékeinek bemutatása, népszerűsítésük és támogatásuk. Környezetvédelem, egészségvédelem, egészséges életmód propagálása. Örökölt, épített természeti értékek nyilvántartása, ápolása - gondozása. Az Egyesület tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. ... >>

Beszédes József Általános Iskola Diákönkormányzat Siófok

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.
képviselő: Mátrainé Horváth Beatrix ... >>

"BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Szépvölgyi út 2.
képviselő: elnök Lakatosné Bánhegyi Krisztina
Az alapítvány nem nyereségorientált szervezet. Kizárólag az alábbiakban megjelölt célok ellátására jön létre: Az iskola tartalmi, pedagógiai munkájának segítése: - az iskolai oktatás és nevelés színvonalának emelése (könyvtár fejlesztés, szemléltető eszközök, oktatási eszközök, iskolai játszótér működésének, fejlesztésének finanszírozása), - hozzájárulás a kultúra értékeinek megismeréséhez, - támogatás a tehetséggondozó és felzárkóztató programokhoz (középiskolára való előkészítés, csoportbontás, nyelvi képzés, tevékenységéhez anyagi támogatás, a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók tanulmányi tevékenységének elősegítése), - szabadidő hasznos eltöltése, kulturális, sport, környezetvédelmi téren, - tanulmányi, sport és egyéb versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása, - anyagi háttér biztosítása főleg anyagigényes és eszközigényes tevékenységeknél (tanórán és tanórán kívül), - nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához való hozzájárulás, külföldi tanulók fogadása), - azon tanulók támogatása, akik a szervezett programokban anyagi okok miatt nem tudnak részt venni (közösségi programok, osztálykirándulások), - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés. ... >>

"BÓBITA" SPECIÁLIS NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.
képviselő: elnök Biczó Józsefné, kuratóriumi tag Hegedűsné Nagy Márta, kuratóriumi tag Takács Tünde Éva, titkár Hermann Tiborné
A speciális nevelést, oktatást igénylő általános iskolás tanulók fejlődésének elősegítése, képességeik kibontakoztatásának támogatása. A kimagasló egyéni és közösségi teljesítmények jutalmazása. A szabadidő tartalmas eltöltésének elősegítése. ... >>

DARK SIDE POKER CLUB EGYESÜLET

(intézményi,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Szabadság tér 10/A. 3.
képviselő: Locher Barbara Judit
Az egyesület tagjai érdekeinek előmozdítása. Házi póker versenyek, más szervezetek által meghirdetett pókerversenyeken való részvétel megszervezése, biztosítása, valamint társas kirándulások, az egészség védelmét szolgáló közös túrák, színházi előadások és más kulturális rendezvények közös látogatásának megszervezése. Bel- és külföldi közös utazások szervezése. Olyan rendezvények szervezése (közös vacsorák, közös szórakozás), amelyek elősegítik a tartalmas közösségi életet. ... >>

"Dél-Balaton Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Semmelweis utca 1.
képviselő: Dr. Kisteleki András
Gyermekgyógyászati ellátás színvonalának emelése, kórházba kerülő gyermekek kórházi környezetének javítása /játékok, pedagógiai foglalkozás/ gyermekellátás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, továbbképzéssel, kongresszusok szervezésével, tanulmányutakon való részvétellel. ... >>

Gyermekeink mosolyáért

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Bókay utca 1.
képviselő: Kasznerné Fauszt Krisztina
A siófoki 8. sz. Napközi Otthonos Óvoda gyermekeinek neveléséhez, egészséges fejlődéséhez, óvodai életkörülményeik javításához szükséges működési feltételek biztosítása, a meglévők javítása. ... >>

"KILITI PILLANGÓ ÓVODÁÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Csárdaréti utca (Pillangó óvoda épülete)
képviselő: Szalai István
Az alapítvány célja a Siófoki Integrált Oktatási Központ, Bölcsőde, óvoda, Általános iskola, Kollégium és Módszertani Központ, Alapfokú művészeti oktatási intézmény Pillangó tagóvodájába járó gyermekeinek részére - az óvodai nevelést segítő eszközök, felszerelések, játékok (tárgyi feltételek) biztosítása, - az óvodai nevelési feladatok színvonalasabb ellátása, feltételrendszereinek (pénzügyi-technikai) javítása, - egészséges óvodai környezet megteremtése, - innovatív, az óvoda helyi nevelési programjával összhangban álló, a pedagógiai tevékenységet előmozdító módszerek, szolgáltatások bevezetése lehetőségének biztosítása, - hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből érkező óvodások óvodai ellátása feltétel rendszerének javítása révén esélyteremtés felzárkóztatásukhoz, társadalmi befogadásuk elősegítéséhez, személyiségük gazdagításához. ... >>

"KORSZERŰ ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Március 15. park 1.
képviselő: elnök Inczeffy Andrea
A siófoki Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola támogatása korszerű technikával. Magas színvonalú idegen nyelv- és informatikai oktatás elősegítése. Társkapcsolatok elősegítése más intézményekkel. Iskolai és iskolán kívüli vetélkedők és versenyek elősegítése, szervezése és lebonyolítása. A tanórákon kívüli hasznos időtöltés elősegítése. Vezetők és szervezők munkájának anyagi elismerése, díjazása. ... >>

"KRÚDY GYULA A VENDÉGLÁTÁSÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8600 Siófok, Koch R. utca 8.
képviselő: elnök Virágh Éva
Az alapítvány céljainak elérésére egyben a célokhoz szükséges feltételrendszer megteremtésére törekszik. Az alapító iskolában folyó szakmai gyakorlati és elméleti oktatás színvonalának fenntartása, illetve emelése, az iskola jó hírnevének öregbítése. E cél megvalósításához szükséges eszközrendszer folyamatos fejlesztéséhez való hozzájárulás. Az oktatásban résztvevő diákok tanulmányi munkájának, szakmai képzésének elősegítése, ismereteik bővítése. Az oktatott szakmák követelményeinek megfelelő műveltség, kultúrált magatartás, viselkedési szabályainak elsajátítása és a környezetvédelemre, környezettudatosságra nevelés támogatása. Hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatása. Az alapító által szervezett szakmai versenyek és az országos szakmai versenyeken való részvétel támogatása. Kiemelkedő szakmai, tanulmányi teljesítmények, eredmények elérésére való ösztönzés. Hasonló képzési profilú hazai és külföldi iskolákkal, azok diákjaival az együttműködés, a kapcsolattartás elősegítése. ... >>

Kultúrált Egészséges Szabadidőért

(intézményi,sport,oktatási)

8600 Siófok, Tanácsház utca 8.
képviselő: Mátyás Gyuláné
A Siófoki Széchenyi Iskola diáksportkörének támogatása, a tanórán kívüli hasznos időtöltés megszervezése, sportversenyek szervezése, rendezése. ... >>

LENDÜLET Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Kossuth L. utca 20.
képviselő: elnök Dr.Karádi Ferenc, titkár Horváth Kornélné
A Siófoki Kossuth L. utcai 4. sz. Óvodába beíratott gyermekek egészséges, kreatív életmódra való nevelése, ezen belül: - a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, - óvodai úszásoktatás megszervezése, - a szülők bevonásával sport és egészségnevelő programok szervezése, - mozgásfejlesztő program tárgyi feltételeinek megteremtése labdajáték, atlétika óvodai szinten, - az óvodában folyó pedagógiai munka színvonalának emelése, a minőségbiztosítási rendszer feltételrendszerének megteremtése. ... >>

MEDICINA A GYÓGYÍTÁSÉRT, GONDOZÁSÉRT, REHABILITÁCIÓÉRT ÉS BETEGÁPOLÁSÉRT Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Déryné utca 6.
képviselő: Dr.Pánczél Katalin, elnök Bartha László
Az otthoni gondozás és ápolás kialakítása, megszervezése és működtetése a házi betegellátási és ápolási rendszer kiépítése és működtetése Siófok városban és a környező településeken. Idős emberek, beteg felnőttek és gyermekek gondozási ellátása, szociális, egészségügyi és egyéb ellátása. A rászorultak felkutatása, azokról nyilvántartás vezetése, ennek érdekében kapcsolattartás a különböző egészségügyi és egyéb intézményekkel. A gondozottak ellátása, egészségügyi és anyagi feltételek megteremtése. Idős emberek és gondozásra szorulók átmeneti felügyelete és teljes ellátása, ápolása, időszakos, hotelszerű elhelyezéssel. Azon emberek átmeneti ellátása, akikről hozzátartozójuk gondoskodni nem tud, az időszakos, családi ápolás átvállalása. Idősek otthonának megszervezése, megvalósítása és működtetése garzon-rendszerű, kislakás jelleggel otthon biztosítása az ellátottak részére, egészségügyi, szociális és egyéb ellátással. Az egészségügyben gyógyító-megelőző munka, prevenció végzése, szűrővizsgálatokkal. Ennek tárgyi és személyi feltételei biztosításának támogatása különösen a 8621 Zamárdi, Honvéd u. 4. szám alatti házi orvosi rendelő tekintetében. Otthon ápolt idős betegek hozzátartozóinak ápolási útmutatások adása. A házigondozónők és szociális asszisztensek munkavégzéséhez szükséges oktatói célok támogatása. Rehabilitáció végzése, szervezése, koordinálása, irányítása, az ezzel együtt járó egészségügyi, oktatási és foglalkoztatási feladatokkal. Egészségügyi tevékenységet folytató bel és külföldi szervezetekkel történő kapcsolattartás, tanulmányutak támogatása. Az alapítvány hosszú távú célja a fentiekben körülírt lehetőségek hazai megteremtése, illetve olyan műszerek beszerzése, amelyekre a hazai egészségügy korlátozott anyagi lehetőségei miatt jelenleg nincs lehetőség. ... >>

Ments-vár Alapítvány a sérült gyermekek és fiatalok integrációjának elősegítésére

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Hársfa utca 37/b.
képviselő: elnök Biczó Józsefné, titkár Hanyeczné Fülöp Szilvia
A sérült gyermekek integrációjának elősegítése érdekében az integrált oktatás, nevelés feltételeinek megteremtéséhez szakmai, anyagi, személyi támogatás biztosítása, - a közreműködő szakemberek képzéséhez nyújtott támogatást is beleértve - az óvodai, általános és közép-, valamint a felsőfokú képzés területén egyaránt. Olyan sérült gyermekek számára, akik az integrált oktatás feltételei közt külön előkészítő, illetve támogató felkészítés nélkül nem oktathatók, speciális felkészítő képzés feltételeinek megteremtése erre létrehozott speciális intézmény működtetésével, vagy ilyen mások által működtetett intézmény támogatásával. Olyan sérült gyermekek és fiatalok számára, akik integrált feltételek közt nem, vagy csak korlátozott mértékben képezhetők, nevelhetők, foglalkoztathatók, gondozhatók, speciális felkészítést, oktatást, nevelést, gondoskodást, foglalkoztatást, átmeneti és napközbeni szociális ellátást, életvitelszerű elhelyezést biztosító intézmény létrehozása és működtetése, illetve más által létrehozott ilyen intézmény támogatása. A sérült fiatalokat nevelő szülők számára szociális, mentális, képzési támogatás nyújtása, családsegítő feladatok végzése annak érdekében, hogy a sérült gyermek nevelése során az integráció előfeltételeit megteremthessék. A sérültség miatt hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, esélyegyenlőségük megteremtésének támogatása integrációs játszóház, gyógyúszás, lovasterápia és más fejlesztő szolgáltatások szervezésével, vagy ilyen lehetőségeket biztosító szervezetek támogatásával. ... >>

"NAPRAFORGÓ" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Fő utca 130
képviselő: Sárközi Zsófia Eszter
Célja a siófoki 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda eddigi színvonalas óvodai szakmai munkájának fejlesztése, a gyermekek testi, lelki és szociális fejlődésének gazdagítása, az iskolai nevelésre való eredményes előkészítés érdekében - szakmai és működési feltételeket biztosítsa és fejlessze. ... >>

NYITNIKÉK ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Fő u.218.sz.
képviselő: Jung Ildikó
A Siófoki 7.sz.Napköziotthonos Óvoda gyermekeinek neveléséhez,egészséges fejlődéséhez,óvodai életkörülmények javításához szükséges működési feltételek biztosítása, a meglévő javítása. ... >>

"RINGATÓ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8600 Siófok, Fő utca 218.
képviselő: elnök Gulyás Imréné, tag Fridrichné Kovács Mária
Az alapítvány nem nyereségorientált szervezet, amely kizárólag az alábbiakban megjelölt jótékonysági, gondozási - nevelési célja elérése érdekében folytat tevékenységet. Célja: a bölcsőde eddigi színvonalas munkájának folytatása és fejlesztése, a gyermekek testi, lelki és szociális fejlődésének gazdagítása, az önállósági törekvések támogatása, az óvodai életre való felkészítés érdekében - a szakmai és működési feltételeket biztosítsa és fejlessze. ... >>

Siófok Város Semmelweis Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8600 Siófok, Semmelweis utca 1.
képviselő: Virág Erzsébet
Elősegíteni a kórház műszerezettségének fejlesztését. A kórház szakmai színvonalának növelését célzó pályamunkák kiírása, illetve anyagi támogatása. Szakmai kongresszusok, konferenciák szervezése, rendezése, lebonyolítása. Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel támogatása. ... >>

Siófok, Széchenyi u.-i óvodáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8600 Siófok, Széchenyi utca 33.
képviselő: Némedi Wolf Ágnes
A Siófok Széchenyi u-i napközi otthonos óvoda gyermekellátási-nevelési és oktatási feladatainak ellátása érdekében lehetőséget teremteni arra, hogy minél szélesebb körből érkezzék akár szellemi, akár pedig anyagi (pénzbeli és természetbeli) támogatás annak érdekében, hogy enyhüljenek az óvoda fenntartásának súlyos gonddá váló körülményei, csökkenjen, illetve lehetőleg szinten maradjon a gyermekek szüleitől, gondozóitól érkező anyagi juttatások mértéke, fejlődhessen a gyermekek ellátása, mód nyíljon az óvoda épületének rendszeres felújítására, korszerűsítésére, karbantartására, illetve oktatási és nevelési, valamint egyéb segédeszközök vásárlására, új nevelési-oktatási módszerek kerülhessenek bevezetésre, a gyermekek egészséges körülmények között nevelkedhessenek. ... >>

SIÓFOKI EGYESÜLETI SPORTISKOLA EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

8600 Siófok, Tavasz utca 3.
képviselő: Jenei Zoltán, Orlovics Viktor
Diákok személyiségfejlesztésének elősegítése érdekében végzett rendszeres testedzés a sport megkedveltetése. A rendszeresen sportoló diákok számának növelése a versenysport utánpótlás bázisának kiszélesítése. A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. A sportolók számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és a nemzetközi sporteseményeken. Elősegítse a sportágak népszerűsítését. ... >>

Siófoki Nőklub Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Fő tér 2.
képviselő: Böröcfi Jánosné
a./ Fogja össze a város asszonyait, akik az alapszabályban rögzített kötelezettségeket magukévá kívánják tenni. Kapocsolódjanak ki a Nőklub Egyesület összejövetelein az otthoni egyhangúságból, egyedül állók esetében a céltalannak érzett magányosságból. b./ Ápolják a szülőváros és lakóhelyük kulturális hagyományait. Segítsenek Siófok szebbé és a Balaton fővárosához méltóvá tételében. c./ Vegyenek részt egészségügyi és irodalmi előadásokon és vetítésekkel egybekötött úti élmény beszámolókon. Adjanak egymásnak háztartási tanácsokat a sütésről, főzésről, kézimunkázásról és a takarékosságról. Az előbbivel tudásukat, ismereteiket gyarapítsák, az utóbbival egymás között is cseréljék ki gondolataikat, segítsék egymást jó tanácsokkal. d./ Segítsék a tőlük idősebb, betegebb embertársaikat. Próbálják egy kis vidámsággal feloldani a borús napok hangulatát és szürke egyhangúságát. Látogassák meg az Öregek Napközi Otthonát és nyújtsanak át nekik szerény ajándékot évente egy-két alkalommal. A Családsegítő Központ felkérésére is segítség a rászorulókat és vállaljanak részt az aktuális feladatokból. /gyűjtómumka, probaganda, stb./ e./ Minden évben vállalják egy óvoda patronálását. /Kapcsolattartás az intézménnyel, rendezvények lebonyolításának megsegítése, babaruhák készítése, stb./ f./ Az Egyesület tagjai kirándulás formájában ismerjék meg jobban hazánk szép tájait, városait. Célul tűzzék ki a határoinkon túli Nőklub Egyesületek asszonyaival való kapcsolat teremtését. Lehetőség szerint szervezzenek csere kirándulásokat. ... >>

"Széchenyi István Általános Iskola tanulóifjúságáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8600 Siófok, Kele utca 33.
képviselő: elnök Zsemberiné Garamvölgyi Judit
A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve segítse elő a tanulók harmonikus személyiségfejlesztését és segítse a korszerű technikai feltételrendszerrel támogatott oktatási rendszer kiépítését. Biztosítsa a tanórán kívüli közösségi programok szintereinek célirányos felszerelését: - a számítástechnikai géppark kiépítésével és folyamatos karbantartásával, - az iskolaudvar és klubhelyiségek gyermekérdekeket legjoban szolgáló felszerelések beszerzésével, valamint - a szakkörök működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtésével és szinten tartásával, - járuljon hozzá, és ezáltal biztosítsa az iskola tanulóinak tanórán kívüli közösségi programokon, tanulmányi és sport versenyeken történő részvételének költségeit, illetve az iskola által rendezett programok, tanulmányi és sportversenyek költségeit (részvételi díjak, utazási költségek, szállásköltségek, étkezés költségei, stb.); jutalomtárgyak beszerzésének költségeit, valamint a rendezvényeken tevékenyen részt vállaló, vagy felügyeletet biztosító pedagógusok részére a részvételhez szükséges utazási-, szállás-és étkezési költségeit. ... >>

Színkép Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Széchenyi undefined 8-10. II/11.
képviselő: Dr. Savanya Norbert Györgyné alelnök, Felföldi Szabolcs elnök
Az alapítvány célja az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a tehetséggondozás ügyének felkarolása, olyan oktatási intézmények létrehozásával, illetve már létező intézmények működtetésével, amelyek a gyakorlatban végzik a tehetséggondozást általános iskolai és gimnáziumi keretek között, illetve az alapfokú művészeti oktatás, szakmai oktatás /érettségihez és ne érettségihez kötött/ szakmai képzések, felnőttoktatás területén ... >>

"Szmetana Géza" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8600 Siófok, Koltói A. utca 3.
képviselő: elnök Gábor Lajosné Soós Piroska, titkár Putyoráné Nagy Ágnes
A társadalomtudomány, a művelődés, az általános iskolai oktatás fejlődésének elősegítése, az általános iskolai tanulók képességének kibontakoztatása, a történelem tantárgyban elért kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazásával. ... >>

"Tartalmas Diákélet Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8600 Siófok, Bakony utca 2.
képviselő: elnök Kispéter Sándor
Az alapítvány célja az iskolában: a./ Az iskolai közélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések támogatása, felkarolása. b./ A középiskolai diákönkormányzat munkájának segítése. c./ A diákcsoportok, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés új szervezetek létrehozásában. d./ A diákközélet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat működéséhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésének segítése. e./ Az iskola kulturális és diáksport programjainak támogatása. f./ Szociális támogatás hátrányos helyzetű tanulók számára. g./ A pedagógus diák kapcsolat elősegítésére szervezett közös programok támogatása. ... >>

"Tartalmasabb szabadidőért, tehetséggondozásért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8600 Siófok, Március 15. park 2.
képviselő: Cser Lajosné
A Siófoki Vak Bottyán Általános Iskola tartalmi, pedagógiai munkájának segítése. ... >>
1. oldal