Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sátoraljaújhely szociális civil szervezetek


Találatok száma: 27
1. oldal

"A kollégiumért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth u. 31.
képviselő: Csoma Lászlóné, Gál Gabriella, Sánta Erzsébet
Képessé tenni az intézményt a pedagógusok és a tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer kidolgozására. Hozzájárulni a kiemelkedő képességű, hátrányos helyzetű tanulók hazai és külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez. Elősegíteni a kollégiumi nyelvoktatás feltételeinek megteremtését. Kollégistáink számára fejleszteni a mikrokörnyezetünket, fokozni az "otthonosság" érzetét. ... >>

A Sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Út 12.
képviselő: elnök Zsitkó Sándor
hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségének megteremtése, - az idegen nyelv tanulás magas szintű oktatása, elsajátítása, - a számítástechnikai ismeretek magas szinten való gyakorlati képzése, - az iskolai sportélet fellendítése, versenyek szervezése, - a diákok társadalmi beilleszkedését elősegítő felvilágosító ismeretterjesztés, - az iskola kulturális életének elősegítése, a kulturális hagyományok ápolása, - tehetségápolás ... >>

Alapítvány a Kelet-Magyarországi Ifjúság Életkörülményeinek Javításáért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

3980 Sátoraljaújhely, Krúdy Gy. u. 12.
képviselő: Maczó Balázs
A térség fiataljai számára sportolási lehetőséget biztosít sportrendezvények, edzések szervezésével és lebonyolításával, - Felvilágosító és megelőző munkát végez a térség általános és középiskoláiban a kábítószer fogyasztás visszaszorítása érdekében, - A fiatalok kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében szükséges tájékoztatás, információtovábbítás, megelőzés érdekében együttműködik társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal és felekezetekkel, - Közreműködik a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalomba való beilleszkedésének előmozdításában, - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - ismeretterjesztés - gyermek- és ifjúságvédelem, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőtlenségének elősegítése, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

"Az Esze Tamás úti Óvadásokért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 79.
képviselő: Dr. Kőmíves Sándor
Az Esze Tamás úti Óvodában folyó kulturális tevékenység, oktató-nevelő munka, szabadidős és sporttevékenység, egészséges életmódra nevelés, testépítés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok (gyermekek) társadalmi elélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Bodrogköz egészséges, edzett fiataljaiért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth utca 2.
képviselő: Lyócsa Lajos
Általános cél a kulturált sportolás kibontakoztatásának segítése, rendszeres testmozgás, sportolás, igények felkeltése, segítése, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportolás értékeinek bemutatása. Népszerűsíteni a testedzést, sportot, szakosztályokat, egészséges életmódra nevelést. Rendszeres sportolási lehetőség biztosítás. Magyarország sporthagyományainak minél szélesebb körű megismerése és megismertetése. Közösség és önképzés a fent említett területeken. A sport és benne az ember védelme a civilizáció káros hatásaival szemben. ... >>

Czékus Tamás Egyesület

(szociális)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos út 2
képviselő: Lukács Tamás ... >>

Ébredő Vidék Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3980 Sátoraljaújhely, Thaly Kálmán utca 10.
képviselő: Szatmári János
A tagság, illetve a működési területen élők szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. A tagság, illetve a működési területen élők egészségmegőrzését, betegségmegelőzését szolgáló előadások, programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Ennek érdekében egészségügyi szakemberekkel, rehabilitációs központokkal, kórházakkal, egyéb egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel való együttműködés, aktuális programjaink szerint. A működési területen élő családok igény szerinti segítése aktuális programjainkon keresztül, tanácsadásadással, gyűjtés szervezéssel, egyéb tevékenységgel. Ennek érdekében szociális területen tevékenységet végző szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés, aktuális programjaink szerint. Nevelő, oktató jellegű, képességfejlesztő, ismeretterjesztő képzések, tréningek, előadások szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Kulturális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. A magyar kulturális örökség, hagyományok felelevenítése, megóvása aktuális programjaink szerint. Természetvédelmi, állatvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Környezetvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Programjaink során a környezetvédelmi előírások figyelembevétele és azok betartása. Hátrányos helyzetű csoportok (pályakezdők, munkanélküliek, alulképzettek, roma származásúak, időskorúak, nők) esélyegyenlőségét elősegítő programok rendezvények szervezése és lebonyolítása. Emberi és állampolgári jogokról szóló, azok védelmét szolgáló előadások, egyéb programok szervezése és lebonyolítása. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekében szervezett programok szervezése és lebonyolítása. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek érdekében programok, előadások, tanácsadások, tréningek és egyéb programok szervezése és lebonyolítása. Együttműködés a helyi, illetve a regionális munkaügyi kirendeltségekkel, oktató és képző intézményekkel, foglalkoztatókkal, középiskolákkal, felsőoktatási intézményekkel. Fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak érdekeinek feltárása és megjelenítése, esélyegyenlőségük javításának érdekében programok szervezése és lebonyolítása. Vállalkozási tevékenység, gazdálkodási tevékenység beindítása, folytatása. Közösségi terek, szabadidős és egyéb intézmények, helyiségek kialakítása és működtetése, a működési területen élő lakosság szabadidejének eltöltése érdekében. Véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály megalkotásában, amely a tagok ,illetve az egyesület célcsoportjának életkörülményeit befolyásolja. ... >>

Együtt Lehet-Másként Együtt Egyesület

(szociális,egyéb)

3980 Sátoraljaújhely, Diana út 8.
képviselő: Karajz Géza elnök
Elsősorban csellengők és hátrányos helyzetűek - aktiválását biztosító, komplex, folyamatos, hosszú távú, személyiségfejlesztésen alapuló egészségfejlesztés, alternatív szabadidős tevékenység biztosítása. Zemplén embereinek, kiemelten az ifjúság, közösség erejével való segítése. A célok helyi, tárgyi, személyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Elődeink Nyomában Ertékmegőrző Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

3890 Sátoraljaújhely, Munkácsy út 5.
képviselő: Márton Józsefné elnök
Általános cél az emberi, természeti, történelmi és kulturális értékek, hagyományok, népszokások megőrzése, felkutatása és ápolása Zemplén térségben. Elődeink értékeinek megőrzése iránti igények felkeltése, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. A hagyományápolás értékeinek bemutatása. Népszerűsíteni Zemplén térségének népi, nemzetiségi kultúráját. Kulturális értékek, szokások és hagyományok, mesterségek feltárása, bemutatása. A történelmi táj építészeti emlékeinek bemutatása, helytörténeti kutatás. Életmód és gasztronómia elődeinknél és napjainkban kutatómunka. Információ áramoltatás, közérdekű programok propagálása. Kiadványok és programfüzetek megjelentetése. Zemplén kulturális és természeti kincseinek minél szélesebb körben való megismerése és megismertetése. A Zempléni Tájvédelmi Körzet növény és állatvilágának védelme, megismerése, megismertetése. Helyi tájfajták, régi gyümölcs és szőlő fajták, zöldségfélék, haszonállatok és az azok feldolgozásával kapcsolatos hagyományos technológiák, eszközök és eljárások, népi megfigyelések összegyűjtése, fajtagyűjtemény felállítása. Kapcsolattartás és együttműködés határon túli magyar közösségekkel, hagyományőrző csoportokkal. A természet és benne az ember védelme a civilizáció káros hatásaival szemben. A fent említett témákkal kapcsolatosan szerzett ismereteket, tapasztalatokat, információkat szeretnénk megosztani előadások, kiállítások, tanulmányok, bemutatók, nyári táborok és egyéb rendezvények szervezése kapcsán. Közösségi és önképzés a fent említett területeken. ... >>

" Fogd a kezem " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Partizán u.2.
képviselő: Szabadka Sándor
Az óvodáskorú gyermekek harmónikus, egészséges fejlődésének biztosítása, a tárgyi feltételek javításával. Az eszközállomány színvonalának emelése,bővítése.Az intézmény külső-belső lakókörnyezetében a tárgyi eszközök pótlása (pl. bútorzat, textília, játékállomány).A szabadidős tevékenységekhez, a családi kapcsolatok bővítéséhez a feltételek megteremtése (pl. játékok, tömegkommunikációs eszközök).Kultúrális tevékenységek biztosítása (pl.szinház-, mozi-, múzeum-, kirándulás-, sport-, és kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvétel). nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kulturális tevékenység, természetvédelem,állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ... >>

Hegyaljai Néptáncosok Egyesülete

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 63.
képviselő: Fekete Attila elnök
A tagság, illetve a működési területén élők szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. A tagság, illetve a működési területen élők egészségmegőrzését, betegségmegelőzését szolgáló előadások, programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Ennek érdekében egészségügyi szakemberekkel, rehabilitációs központokkal, kórházakkal, egyéb egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint. A működési területen élő családok igény szerinti segítése, aktuális programjainkon keresztül tanácsadással, gyűjtésszervezéssel, egyéb tevékenységgel. Ennek érdekében szociális területen tevékenységet végző szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint. Nevelő, oktató jellegű, képességfejlesztő, ismeretterjesztő képzések, tréningek, előadások szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel. Kulturális rendezvények, programok szervezés és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel. A magyar kulturális örökség, hagyományok felelevenítése, megóvása aktuális programjaink szerint. Természetvédelmi, állatvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Környezetvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Programjaink során a környezetvédelmi előírások figyelembevétele és azok betartása. Hátrányos helyzetű csoportok (pályakezdők, munkanélküliek, alulképzettek, roma származásúak, időskorúak, nők) esélyegyenlőségét elősegítő programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Emberi és állampolgári jogokról szóló, azok védelmét szolgáló előadások, egyéb programok, szervezése és lebonyolítása. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekében szervezett programok szervezése és lebonyolítása. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek érdekében programok, előadások, tanácsadások, tréningek és egyéb programok szervezése és lebonyolítása. Együttműködés a helyi, illetve a regionális munkaügyi kirendeltségekkel, oktató és képző intézményekkel, foglalkoztató, középiskolákkal, felsőoktatási intézményekkel. Fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak érdekeinek feltárása és megjelenítése, esélyegyenlőségük javításának érdekében programok szervezése és lebonyolítása. Vállalkozási tevékenység, gazdálkodási tevékenység beindítása, folytatása. Közösségi terek, szabadidős és egyéb intézmények, helyiségek kialakítása és működtetése, a működési területen élő lakosság szabadidejének eltöltése érdekében. Véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály megalkotásában, amely a tagok, illetve az egyesület célcsoportjának életkörülményeit befolyásolja. A helyi, térségi, magyar és európai hagyományok őrzése és ápolása, zene, tánc, képzőművesség területén. ... >>

"Iskolasegítő Kazinczy Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális)

3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 14.
képviselő: Laczkó Károly a kuratórium elnöke
Elősegíteni az iskola lehetséges tanulóinak fejlődését, önképzőkör létrehozását, nyári táborok szervezését, kiemelkedő eredményeket elért tanulók jutalmazását. Elősegíteni a hátrányos helyzetű lehetséges gyermekek oktatását. Növelni az oktatásban részt vevő pedagógusok érdekeltségét, a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. Fejleszteni az oktatás technikai eszközeinek a színvonalát. ... >>

KATOLIKUS OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3980 Sátoraljaújhely, József A.u.1.
képviselő: kuratórium elnöke Gubala Róbert
A keresztény szellemű nevelés magas szinten való megvalósítása a sátoraljaújhelyi Keresztény Általános Iskolában. Támogatást nyujt az iskola alapvető müködéséhez, szemléltető-, számítástechnikai-, kommunikációs- és más elektronikus eszközök és egyéb berendezések,felszerelések beszerzéséhez. Elősegíti iskolai könyvtár létesítését és fenntartását. A tanulmányi versenyen résztvevő tanulók jutalmazása. Hozzájárulás a sport és tanulmányi versenyeken való részvétel költségeihez. Akeresztény szellemű nevelés érdekében kiemelkedő munkát végző pedagógusok, dolgozók jutalmazása. Hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Akeresztény szellemű nevelés érdekében meghívott vendég oktatók és előadók díjazása, költségeik megtérítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:
-Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Nevelő, oktató jellegű, képességfejlesztő, ismeretterjesztő képzések, tréningek, előadások szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel.
- Kulturális tevékenység; Kulturális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel.
- Szabadidős és hobbitevékenység; A működési területen élők szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. ... >>

Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért Baráti Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Bajza út 30.
képviselő: Baloghné Szalkó Krisztina elnök
Sátoraljaújhelyen és Zemplénben a keresztény érékrend megőrzése, továbbadása generációk és különböző társadalmi rétegek között és felé.
Sátoraljaújhelyben és Zemplénben
- Műhelyfoglalkozások tartása képzők részére
- Kézműves fogalalkozások, táborok szervezése, lebonyolítása,
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
- Kulturális tevékenység
- Kulturális örökség megóvása
- Gyermek- és ifjúségvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
- Rehabilitációs foglalkoztatás
- Felsorolt tevékenységeket támogató kiadványok létrehozása, terjesztése
- Fordítói tevékenység (szóbeli, írásbeli)
- Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi renabilitációs tevékenység
- Az ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
- A bűnmegelőzés, áldozatvédelem ... >>

"Közös felelősséggel a boldog gyermekévekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy út 24
képviselő: Kohánka István
Esztétikus, ingergazdag, tevékenységközpontú környezben élő boldog és egészséges óvodások felkészítése az iskolai életre, jól szervezett, magas pedagógiai színvonalon teljesíthető, igényes nevelőközösséggel. Az óvoda tárgyi felszereltségének kedvezőbbé tétele, ezáltal a sátoraljaújhelyi 5. sz. óvodába járó valamennyi gyermek óvodai foglalkozatásának segítése, támogatásra, rászorultságra való tekintet nélkül. Kompenzációs programok segítségével a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése, speciális fejlesztése. Tehetséggondozás. Az óvoda pedagógusának ösztönzése, konkrét feladat, vagy szolgáltatás külön díjazásával, speciális továbbképzések finanszírozásával. ... >>

PATRÓNUS Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Pataki u.45.
képviselő: elnök Mihók Mária
A hátrányos helyzetű csoportok szociális felkarolása. Helyi kultúrális, sport, népművészeti, műemlékvédelmi, oktatási és környezetvédelmi feladatok, valamint az állampolgári jogok, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében tevékenykedők támogatása, valamint az egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, természetvédelem gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúság érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

PRO ALMA MATRE az oktató-nevelő Munka Segítségéért Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10.
képviselő: Gál Sándorné
A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola oktatási színvonalának emelése érdekében, az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása,tanulmányi kultúrális, szabadidő és sportrendezvényeinek finanszirozása. Szociálisaqn hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

" Református Jövőért " Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Petőfi S.u.5.
képviselő: Bertók Ernő
Ápolni és megőrizni a jövendő számára azon értékeket, amelyeket a magyar reformátusság és benne a nagy múltú, gazdag hitéleti és kultúrális örökséget hordozó Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség képvisel. Ennek érdekében a maga eszközeivel segíti és támogatja - az egyházközség hitéletét, ezen belül a gyermekek és a fiatalok hitre, jó erkölcsre nevelésének munkáját, - az egyházközség kultúrális tevékenységét, különös tekintettel kiadványok terjesztésére, teológiai, kultúrális és közéleti rendezvények szervezésére, az egyházközség múltjának feltárására, énekkar, olvasókör működtetésére, - a gyülekezeti karitatív szolgálatot, családgondozást, idősek, betegek, hátrányos helyzetűek nyilvántartását és felkarolását anyagi juttatás formályában is, - műemlék jellegű templommal és egyéb egyházi ingatlanokkal és berendezésükkel kapcsolatos építési,javítási, bővítési munkálatokat. - az egyházközség hitéleti, szellemi és tárgyi értékeinek megőrzését és gyarapítását. ... >>

"Sátoraljaújhely időseiért és rászorulóiért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Köveshegy út 20.
képviselő: Spinda Csabáné elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás.

Az alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézményben lakók és az intézmény által támogatott idősek és rászorulók életkörülményeinek javítása, különösen lakókörnyezetük, valamint a rehabilitációt segítő feltételek jobbítása, szellemi és testi fejlődésük segítése, , egészségük gondozása, valamint a szabadidő hasznos eltöltésével segítségnyújtás ahhoz, hogy az Idősek Otthonában lakók humanizált környezetben minél teljesebb gondoskodás mellett éljenek;
a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Központjának keretén belül segítségnyújtás biztosítása a szociálisan rászorulók részére, hogy saját otthonukban, lakókörnyezetükben biztosított legyen az önálló életvitelük fenntartása, egészségi és mentális állapotukról, valamint egyéb okból származó problémáik megoldása;
a házi segítségnyújtás keretében segítségnyújtás a biztonságos életvitel feltételeinek fenntartásában, krízishelyzet megelőzésében, elhárításában;
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása;
a támogató szolgáltatás keretében a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük, önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása;
a szenvedélybetegek közösségi ellátása keretében a személyes gondoskodás körébe tartozó, alapszolgáltatást biztosító közösségi alapú ellátás. A szenvedélybetegek lakókörnyezetükben történő gondozása, gyógyulásuk, rehabilitációjuk elősegítése annak érdekében, hogy integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve integrálódjanak a közösségbe;
a családsegítés keretében olyan személyes szociális szolgáltatás nyújtása (általános és speciális), mely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez;
a Gyermekjóléti Szolgálat keretében hozzájárulás a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez;
A nappali ellátást nyújtó intézmények (idősek klubja, fog ... >>

SZÉPTAN Művészetoktató, Kultúrát Teremtő és Támogató Művészeti Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy F. u. 20.
képviselő: Dombóvári János
Alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamon, zene-, tánc-, képző- és iparművészet valamint báb- és színjáték ágon, tehetségkutatás, szakirányú továbbtanulás elősegítése, szakmai versenyek, találkozók szervezése, megrendezése, ösztöndíj lehetőségének biztosítása, hátrányos helyzetű, illetve külföldön tanulmányokat folytató művészeti pályát választó fiataloknak, az amatőr művészeti csoportok: zenekarok, tánccsoportok, együttesek támogatása, hangversenyek, kiállítások, táncbemutatók, pódium- előadások szervezése, rendezése, a térség közművelődésének segítése, gazdagítása. ... >>

Talamusz Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Májuskút utca 35/b.
képviselő: Naár Tamás Pál
1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;

A működési területen élők egészségmegőrzését, betegségmegelőzését szolgáló előadások, programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Ennek érdekében egészségügyi szakemberekkel, rehabilitációs központokkal, kórházakkal egyéb egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint.

2. Szociális tevékenység, családsegítés;

A működési területen élő családok igény szerinti segítése aktuális programjainkon keresztül tanácsadással, gyűjtésszervezéssel, egyéb tevékenységgel. Ennek érdekében szociális területen tevékenységét végző szakemberekkel, intézményekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint.

3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

Nevelő, oktató jellegű, képességfejlesztő, ismeretterjesztő képzések, előadások szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel. Az élethosszig tartó tanulás megvalósítására minden korosztálynak tanfolyamok szervezése, oktatás lebonyolítás.

4. Kulturális tevékenység;

Kulturális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel.

5. Kulturális örökség megóvása;

A magyar kulturális örökségek, hagyományok felelevenítése, megóvása aktuális programjaink szerint.

6. Környezetvédelem;

Környezetvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Programjaink során a környezetvédelmi előírások figyelembe vétele és azok betartása.

7. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet,

Pályaválasztási tanácsadás, felkészítő tanfolyamok szervezése.

8. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítés;

Hátrányos helyzetű csoportok (pályakezdők, munkanélküliek, alulképzettek, roma származásúak, időskorúak, nők) esélyegyenlőségét elősegítő programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása.

9. Emberi és állampolgári jogok védelme;

Emberi és állampolgári jogokról szóló, azok védelmét szolgáló előadások, egyéb programok, szervezése és lebonyolítása.

10. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekében szervezett programok szervezése és lebonyolítása.

11. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások;

Segítségnyújtás átképzéshez, tanfolyamok szervezése a munkaerőpiacra való bejutás elősegítésére. Kompetencia felmérések alapján személyre szabott tanácsadás, életpálya tervezés..

12. Euroatlanti integráció elősegítése;

Konferenciák, előadások szervezése az Európai Uniós tagsághoz kapcsolódóan. Pályázatok figyelése, támogatói programok megismertetése a régió lakosságával. ... >>

Varázs Közhasznú Egyesület

(szociális)

3980 Sátoraljaújhely, Szív utca 6.
képviselő: Ignécziné Bodnár Klára elnök
Az egyesület célja, hogy Zemplén térségében hozzájáruljon a helyi értékek védelméhez, a települések és a helyi társadalom megújulásához, valamint a környezeti és egészségnevelés eszközeivel bemutassa egy fenntarthatóbb életmód lehetőségeit a helyi lakosoknak, a térségben élő és tanuló diákoknak, az ide látogatóknak. ... >>

"Wolf" Jóléti Alapítvány

(szociális)

3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.
képviselő: Helene Mischakin társelnök, Soósné dr. Farkas Judit elnök
A szociálisan hátrányos helyzetben lévők segítése, támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

ZEMPLÉN KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. út 11.
képviselő: Sarkadi Antal
Régészeti, helytörténeti, néprajz kutatások támogatása, hagyományok ápolása, kulturális értékek megóvása, hasznosítása, dokumentumok, tárgyak gyűjétse és feldolgozása. A Zempléni-hegység és a Bodrogköz régió természeti értékeinek kuktatása, feltérképezése. Tehetségkutatás, fiatal alkotók menedzselése, bemutatása. Konferenciák, előadások, kiállítások rendezése, támogatása. Kapcsolattartás határon túl élő és dolgozó kulturális szakemberekkel. ... >>

Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(szociális)

3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.
képviselő: Juhász István irodaigazgató, Lantos Péter a kuratórium elnöke
A Zemplén-térség, Hegyalja, Bodrogköz, Hegyköz területén, a kis és középvállalkozások szervezésének, fejlesztésének segítése, a vállalkozók, vállalkozások támogatása. ... >>

"Zempléni Szakmunkástanulókért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14.
képviselő: Nyizsnyovszki Ferencné
az alapítvány vagyonával, társadalmi összefogással hozzájárulni az intézet tárgyi-technikai feltételei fejlesztéséhez, különösen az intézet befogadóképessége növeléséhez /emeletráépítés/ - elősegíteni az oktatási eszközk, segédanyagok technikai színvonalának fejlesztését, új, korszerű oktatási eszközök beszerzését, - támogatni a hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok oktatásban való részvételét anyagi támogatással is - diákkörök, szakkörök, tanulmányi utak szervezésével elősegíteni a tehetséges tanulók szakmai, kulturális fejlődését, anyagilag elismerni a kimagasló eredményt elérő tanulók teljesítményét - elősegíteni az iskola pedagógusainak szakmai fejlődését, ehhez hozzájárulni, továbbképzéseken való részvétel, bel- és külföldi tanulmányutak szervezésével, vagy ilyenhez anyagi támogatást nyújtani - sajátos ösztöndíjrendszer kidolgozásával elősegíteni a tanulás, a tudás rangjának, tekintélyének növekedését - a tanulmányi versenyeken (megyei, országos) kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók anyagi erkölcsi elismerése, - elősegíteni bel- és külföldi intézményekkel való rendszeres kapcsolattartást, mely a szakmai és elméleti oktatás színvonalának emelését, új módszerek, eszközök meghonosítását segítik - támogatás minden olyan iskolai vagy iskolán kívüli kezdeményezést, mely a tanulók nevelését, képzését elősegíti, mely hozzájárul az intézet tantestülete szakmai teljesítménye növeléséhez a pedagógiai tevékenység eredményesebbé tételére. ... >>
1. oldal