Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján szociális civil szervezetek


Találatok száma: 53
1. oldal

A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3104 Salgótarján, Kálmán Imre út 39.
képviselő: Bábel Mónika
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek élethelyzetének javítása. A célcsoport ismeretterjesztésének, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, szabadidős - kulturális - és sportprogramjainak szervezése. Otthoni segítés idős és testileg vagy szellemileg fogyatékos embereknek, háztartási alkalmazotti munkák, gyermekfelügyelet, tanulási nehézségekkel küszködő fiatalok korrepetálása, lakóházak őrzése, főzött étel, vásárolt áruk házhozszállítása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása.A célcsoport képviselete, jogvédelme és problémáinak kommunikációja a nyilvánosság felé, szakmai együttműködés és érdekképviselet megvalósítása hasonló célú társadalmi szervezetekkel. ... >>

ABIGÉL Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Kővári Edit
A pervazív fejlődési zavarral élők oktatásának, integrálásának elősegítése, foglalkoztatása és lakhatási gondjaik megoldása. Életúttervezés, önálló életvitel kialakításának segítése. A fenti állapottal együtt élők családtagjainak egy közösségbe tömörítése, számukra közösségi élet biztosítása. Családi napközi létrehozása, szabadidős programok szervezése. Együttműködés a társszervekkel, az országosan kialakított autizmussal kapcsolatos törekvések megvalósításában és az érdekvédelemben, érdekérvényesítésben. A segítő szakmai szervezetek munkájának segítése. A társadalomban széles körben ismertté tenni fenti problémák mibenlétét, kezelésének módszereit, elfogadásának lehetőségeit. ... >>

Baglyasi Óvodásokért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3102 Salgótarján, Erkel út 29.
képviselő: Czikoráné Bejczy Zita
A Baglyasi Tagóvodába járó gyermekek támogatása, kiemelten hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése. Az óvoda és a családok kapcsolattartásának erősítése, népi hagyományok ápolása.A családok egészséges életmód alakításának segítése, az óvoda nevelő testülete önképzésének támogatása, az intézmény szakmai tárgyi ellátottságának, innovációs tevékenységének támogatsa. ... >>

"Baglyaskő" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94.
képviselő: Hajnal Józsefné
Baglyaskő Idősek Otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek, gondozásuk tárgyi, személyi feltételeinek javítása, s ezzel életminőségük növelése. Az intézményi ellátottak foglalkoztatásának segítése, alapozva meglévő képességükre, adottságaikra. A magasabb szintű intézményi szakmai munka érdekében az ellátó személyzet képzésének, továbbképzésének segítése. ... >>

Bányász Nyugdijas Alapitvány

(szociális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 44-48.
képviselő: Rákos József
Nógrádi Szénbányák nyugdíjasainak, azok özvegyeinek szociális célú segítségnyújtása. ... >>

BORBÉLY ESÉLY Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Csokonai ut 21-29.
képviselő: Kovács Anita
A kulturális, az oktatási és nevelési folyamatok megvalósításának segítése, a diákönkormányzat működésének támogatása, tehetséggondozás, felzárkóztatás a rászoruló tanulók esetében, a hátrányos helyzetűek és az etnikai kiseggségi tanulók támogatása. Kiegészítés táborozások szervezéséhez kiemelkedő tanulói teljesítmények elismerése, a kollégiumi élet gazdagítása berendezésekkel, programokkal, ifjusági és szabadidősport feltételeinek biztosítása, a nevelőtestlet tagjainak diákoknak továbbképzése, tanulmányutak támogatása. ... >>

Esélyteremtés Jóléti Szolgálat Alapitvány

(szociális)

3100 Salgótarján, Schönherz ut 9.
képviselő: Füzesi Zoltán ... >>

EZERTUDÁS- FÁJA Alapítvány

(oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Játszó út 2.
képviselő: Juhászné Kincses Helén elnök
Az alapítvány célja a fiatalok, tanulók nevelése, oktatása, képességfejlesztése, támogatása, érdekképviseletük ellátása. A hátrányos helyzetű diákok továbbtanulásának, képzésének támogatása, segítése, tehetségük kibontakoztatása érdekében. ... >>

FÉNYSUGÁR KIWANIS KLUB Egyesület

(kulturális,szociális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 40.
képviselő: Gulyásné Lőrincz Klára
Az alapító tagok az egyesületet azon célból vezérelve hozzák létre, hogy együttműködésükkel, egyesületi klubéletükkel elősegítsék az emberi kapcsolatok teljesebbé tételét, a tagok személyiségének etikai, erkölcsi alapon történő teljes kibontakozását, az egyenjogúságot, a tisztelet és a kölcsönös tolerancia alapján, önzetlen emberbaráti segítséget nyújtva a rászorulóknak mind anyagi, mind erkölcsi, szociális, kulturális vonatkozásban. Az egyesület célja továbbá a politikától mentes klubélet megvalósítása, egyéni kezdeményezés, önmegvalósítás, mindez együttesen adja meg a Kiwanis gondolat hat pontban meghatározott fő célját. ... >>

Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete

(természetvédelem,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.
képviselő: Huszárné Antal Andrea
A fogyatékos gyermekek és velük foglalkozó nevelőik szabadidős tevékenységének koordinálása, szervezése és lebonyolítása. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel a természeti környezet megszerettetése, annak ápolása és értékeinek megóvása. ... >>

GOLDEN HEART Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Kazinczy Ferenc út 34.
képviselő: Pálmai Nándorné
A mozgáskorlátozottak segítése munkahelyteremtéssel, lakókörnyezetük megfelelő kialakításával, beilleszkedésük támogatásával. Anyagi segítségnyújtás eszköz- és gépkocsi vásárláshoz. Hátrányos helyzetű beteg gyermekek támogatása gyógyszervásárláshoz, a szükséges műtétek elvégzéséhez, részükre kulturális, szórakoztató programok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Illyés Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.
képviselő: Barna Péter
A speciális nevelést igénylő és értelmileg akadályozott gyermekek részére rendszeres sportolási lehetőség megteremtése, szociális védőháló biztosítása a sérült és hátrányos helyzetű - iskolai tanulmányaikat már befejezett - gyermekeknek. Sportrendezvények, edzések szervezése, speciális és normál versenyeken való részvétel, edzátáborok, életmód táborok és egyéb képességfejlesztő táborok szervezése. ... >>

Kapocs Gyermekek, Szülők és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület

(természetvédelem,szociális)

3100 Salgótarján, Ybl M. út 47. 1/2.
képviselő: Kancsulik Tiborné
Az egyesület célja a szabadidő értelmes eltöltése, a kulturáltság, felelősségérzés erősítése, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknél természeti környezet megszerettetése, a leszakadó rétegek felzárkózásának segítése, egészséges életmód kialakítása. ... >>

Karancs Mentőkutyás Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,közbiztonság)

3100 Salgótarján, Losonci út 14.
képviselő: Herczeg Zoltán
Társadalmilag hasznos, önkéntes tevékenységek kezdeményezése és segítése, különösen: segítségnyújtás és közreműködés a hazai és a nemzetközi katasztrófák és vészhelyzetek, balesetek hatásai elleni védekezésben; a katasztrófák következményeinek felszámolásában; személyek felkutatásában és egészségügyi ellátásában; élet- és tárgymentésben való közreműködés; a feladatok ellátásához szükséges személyek és kutyák képzése és vizsgáztatása; hátrányos helyzetűek segítése; állatvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátása. ... >>

Kézfogás az Esélyegyenlőségért Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

3104 Salgótarján, Blaha Lujza út 6.
képviselő: Szekeres Ádám
Az egyesület célja, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányának és alkotmányos rendelkezéseinek tiszteletben tartásával előmozdítsa az egyre sokrétűbbé váló társadalmunkban a fiatalok személyes boldogulását, szakmai és társadalmi beilleszkedését, a felnőttek fiatalok, fiatalok és fiatalok, valamint segítő szakemberek közötti kommunikációt. Karolja fel a fiatalokat, segítse őket, hogy önmaguk megismerésével, helyes döntéshozatallal alakítsa ki személyiségüket és ezeket az utakat végig is tudják járni. Más generációkkal együtt felvértezni a fiatalokat stressz kezelési, döntéshozatali készségekkel és önismerettel. Hozzájáruljon a fiatalok mentálhigiénés karbantartásához. Megtanítsa a fiatalokat nemet mondani önpusztító probléma megoldási technikákra. Fejlessze az alkoholfogyasztással, drogozással, dohányzással szembeni ellenálló képességet. Előmozdítsa a mentálhigiéné, mint szemléletmód, attitűd, magatartás elterjesztését, hogy beépülhessen a fiatalok mindennapi életébe. Mozdítsa elő az európai esélyegyenlőségi eszme meghonosítását törekedve arra, hogy célcsoportjai (gyerekek, öregek, fogyatékkal élők, kisebbségben élők, hátrányos helyzetűek, kistelepülésen lakók) megtalálják beilleszkedésük lehetőségét szűkebb pátriánkban. ... >>

Kistarján Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Pécskő út 10. VII/3.
képviselő: Andó László
Emberi kapcsolatokon alapuló közösségi, társadalmi tevékenység végzése a lakóhely fejlődéséért. Ennek érdekében a következő tevékenységet végzi. A természeti és épített környezet védelme, ápolása és értékeinek megőrzése, környezettudatos szemlélet kialakításának elősegítése. A történelmi, népi, gasztronómiai hagyományok ápolása és népszerűsítése. A városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel, gazdasági szerkezetváltással kapcsolatos feladatok elősegítése. Az egészséges életmóddal és életvitellel kapcsolatos ismeretek fejlesztése, az ezzel kapcsolatos programok bonyolítása. Szabadidős programok, sport kulturális, gasztronómiai események szervezése. A szociálisan, mentálisan, gazdaságilag hátrányos helyzetű embertársaink támogatása. A biztonság, és a közbiztonság javításának érdekében komplex, megelőző szemlélet elterjesztése. Az emberi közösségek partneri együttműködésének kialakítása, módszereinek megismertetése, azok alkalmazása. Kapcsolat kialakítása más, hasonló tevékenységet folytató nemzetközi, állami és civil szervezetekkel. Egyéb más társadalmi tevékenység. ... >>

Kistérség Rászorultjaiért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Viszoczkiné Svecz Bernadett
Az állami alap- és szakszolgálatokkal társadalmi felelősségvállalás mellett támogatja a rászorultakat. Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül, máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül. Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek, alacsonyküszöbű ellátása, támogató szolgálat. ... >>

Kistérségek Hátrányos Helyzetűek Egyesülete

(oktatási,szociális,egyéb)

3100 Salgótarján, Táncsics M. út 75.
képviselő: Balázs Győző
Az Európai Unió és állampolgárai, valamint a Magyar Köztársaság és állampolgárai támogatásainak felhasználásával az általános társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítése, a hátránnyal élő polgárok életvitelének, társadalmi beilleszkedésének és rehabilitációjának segítése nem profit programok megvalósításával. Együttműködési körök szervezése nonprofit alapú, a helyi fejlődést szolgáló projektek megvalósítására, a projektek sikere érdekében szoros együttműködés fenntartása az önkormányzatokkal, polgármesteri hivatalokkal, kistérségi társulásokkal, megyei, regionális, országos és nemzetközi szervezetekkel. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életminőségének javítása, esélyegyenlőségének biztosítása, nonprofit projektek megtervezése és azok végrehajtása által, oktatási tevékenységek, képzések előadások, bemutatók, rendezvények megvalósításával, ezen túlmenően munkaerő-piaci szolgáltatás végzése, foglalkoztatási projektek megvalósítása ... >>

"Követ Kőre" Főplébániai Egyházközségért Alapítvány

(szociális,egyéb)

3100 Salgótarján, Damjanich út 2.
képviselő: Dudás József
Az alapítvány célja: A római katolikus főplébánia templom külső és belső felújításához szükséges anyagi eszközök megteremtése és felhasználása. A salgótarjáni katolikus egyházközösség szellemi a karitatív tevékenységének támogatása és erősítése. ... >>

KRÉTAKÖR Alapitvány

(természetvédelem,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 2.
képviselő: Végh Béla
Nógrád megye illetékességi körébe tartozó állami gondozott gyermekek szabadidő kulturális programjainak szervezése, nemzeti kulturánk az ország műemléki, természeti értékeinek megismertetése. Külföldi gyermekvédelmi intézményekkel, társadalmi, és civilszervezetekkel való kapcsolattartás. Állami gondoskodási körbe tartozó gyermekek belföldi, külföldi üdültetésének szervezése. Környezeti kultúránk megismertetése, országos környezetvédelmi programokba való bekapcsolódással ösztönözni a fiatalokat a regionális problémák kezelésére. Az illetékességi körbe tartozó volt állami gondozottak hajléktalanságának komplex segítése. Krízis intervenciós jelleggel segélyalap működtetése. ... >>

Lélekpendítők Társasága

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 2
képviselő: Gyetvainé Szorcsik Angéla
A magyarországi és határon túli szociális és kultúrálisan hátrányos helyzetű tehetséges, ugyanakkor a kallódó a szenvedélybetegségek kialakulásával veszélyeztetett gyermekek, fiatalok szabadidős tevékenységének támogatása. Az esélyegyenlőség elősegítése, az ehhez szükséges anyagi, szellemi, tárgyi, technikai és módszertani feltételek megteremtése. ... >>

Nógrád Jövőjéért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 57.
képviselő: Borkovics Ádám
Az ifjúságot közvetve, vagy közvetlenül érintő kérdésekről vallott nézetek, vélemények képviselete. Részvétel az ifjúsági közéletben országos és helyi szinten egyaránt, különös hangsúlyt fektetve a diákok jogaira és érdekképviseletére. Az ifjúság önszervezésének segítése, ifjúsági közösségek létrejöttének támogatása. Ifjúsági programok szervezése, azok támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekek beilleszkedését segítő programok szervezése. Kapcsolatok kiépítése más ifjúsági szervezetekkel. Szabadidő, kulturális, oktatási programok megszervezése és lebonyolítása, illetve ebben való segítségnyújtás. Hátrányos helyzetű családok feltérképezése és részükre segítségnyújtása az AIDS, a kábítószerezés és az egyéb káros szenvedélyek hatásainak megismertetése, szexuális felvilágosítás, prevenciós tevékenység előadások és kortárs oktatás segítségével. ... >>

Nógrád Megyei Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,szociális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
képviselő: Szluka Pál
A NMPVKE közhasznú tevékenységet végezve közreműködik a megye lakosságának polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási és egyéb humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy a lakosok képesek legyenek megvédeni önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyaikat eredményesen oltalmazni, menteni, részükre segítséget nyújtani elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén. A NMPVKE céljait a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogokra és kötelességekre figyelemmel a Honvédelmi törvényben, a Polgári Védelmi törvényben, a Katasztrófa törvényben és a háború áldozatainak védelmére vonatkozó Genfben, 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi feladatok végrehajtásában való közreműködéssel valósítja meg. A NMPVKE célkitűzéseinek megvalósítása során a közhasznú tevékenységét összehangolja és szoros együttműködést, érdekegyesületet alakít ki a különböző jogszabályokban megállapított katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokat ellátó országos és területi szervekkel, a megyei és helyi védelmi bizottságokkal, helyi önkormányzatokkal, továbbá a Magyar Vöröskereszttel, a Magyar Tűzoltó Szövetséggel, a Magyar Polgárőr Szövetséggel, és más humanitárius és karitatív szervezetekkel. ... >>

Nógrádi Grund Klubhálózat

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Rácz Tímea
Nógrád Megye városaiban és falvaiban élő 6-18 éves korú gyermekek és fiataljai számára szabadidős programok szervezése. Kulturális, sport, környezetismeret, honismeret természetjárás, táborozás, gyermek és ifjúságvédelem. Gyermekek támogatása, kiemelten hátrányos helyzetű (roma és nem roma egyaránt) gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése. Népi hagyományok ápolása, megőrzése. Környezetismeret, honismeret. ... >>

NÓGRÁDKER A DOLGOZÓKÉRT ALAPITVÁNY

(szociális)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 194.
képviselő: Dr. Institórisz ... >>

Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete

(szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Fekete Lászlóné
Nyugdíjasok, illetve időskorúak emberi, állampolgári jogainak védelem, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek képviselete. Ezen belül különös gondot fordít társadalmi megbecsülésük erősítésére, egészségi, kulturális és szociális szükségleteik kielégítésére, a hátrányos helyzetű kistérségekben élő idős emberek érdekeinek képviseletére, a fogyasztóvédelemre. ... >>

P.I.T. BULL Ifjúsági Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Alagút utca 6. fsz./3.
képviselő: Szomora József
Nógrád megye városainak és falvainak- 6 éves kortól - gyermekek és fiataljai számára szabadidős programok szervezése, kiemelkedően az ökölvívás kultúra terjesztése, az ökölvívás amatőr és versenysport támogatása, terjesztése, versenyek rendezése. Kulturális sport, környezetismeret, honismeret, természetjárás, táborozás, gyermek és ifjúságvédelem. Kiemelten hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélyegyenlőségének támogatása. ... >>

Palóc Mentőalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Bem út 5.
képviselő: Németh Gábor kuratóriumi elnök
Oxiológia, mentésszervezés, az elsősegélynyújtás minél szélesebb körben történő oktatása, mentés fejlesztés. Az Országos Mentőszolgálat Nógrád megyei mentési, betegszállítási tevékenység végzése közben elhunyt dolgozók kiskorú gyermekei tanulmányainak támogatása, az általános iskola befejezéséig, illetve a munkavégzés közben megsérült (megrokkant) dolgozók támogatása. ... >>

Promeritum Alapítvány

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

3104 Salgótarján, Makarenkó út 7. manzard/13.
képviselő: Pál Helga
Az alapítvány célja az esélyegyenlőség, a környezetvédelem és az emberi jogok megvalósulásának elősegítése. Érdekvédelem, a területekhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi együttműködések elősegítése, erősítése, új kapcsolatok kiépítése és fenntartása, a társadalmi szemléletformálás. A hátrányos helyzetben lévők, a depriváltak, az esélyegyenlőség célcsoportjaihoz tartozók és rászorulók támogatása, életminőségük javítása. Az alapítvány célja továbbá a területekhez kapcsolódó civil szervezetek és intézmények együttműködésének segítése, konferenciák rendezvények workshopok rendezése. Olyan szakmai műhely létrehozása, amely segíti az esélyegyenlőség és a környezetvédelem megvalósulását, az emberi jogok szélesebb körű megismerését, amely elősegíti a hátrányos helyzetűek, vagy a többségtől eltérő helyzetben lévők egyenlő esélyeit, a környezetvédelem megvalósulását. Az alapítvány munkájával küzd a hátrányos megkülönböztetés ellen. Az alapítvány egyik konkrét célja egy állandó ügyfélszolgálat létrehozása, amely működésével hozzájárul az esélyegyenlőség előmozdításához, az emberi jogok védelmének és az érdekvédelem megvalósulásához. Az alapítvány céljának tekinti továbbá a területekhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatok építését, ápolását, a nemzetközi tapasztalatok adaptációját, a folyamatos információcsere biztosítását. Az alapítvány a helyi kedvezőtlen adottságok, a kulturális események és az ifjúsági rendezvények alacsony száma és az önszerveződő ifjúsági csoportok hiánya alapján célul tűzi ki továbbá az ifjúság és a kultúra támogatását. Ennek érdekében rendezvényeket, közösségi és kulturális, ifjúsági eseményeket, konferenciákat, szabadidős tevékenységeket és táborokat szervez. Támogatja az egészségre nevelést. ... >>

Regulus Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Május 1. út 58.
képviselő: Andrásné Nagy Izabella
Környezettudatos gondolkodás kialakítása, oktatása, a természeti környezet és az épített környezet védelme, állatvédelem. A Táncsics Mihály Közigazgatási Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola, mint bázisiskola nevelő-oktató tevékenységének segítése, az iskola pedagógiai programjának megvalósításában való közreműködés. A pedagógusok szaktárgyi és pedagógiai ismereteinek bővítése, továbbképzése, konzultációs fórumok szervezése, önképzés segítése. Erdei iskolák, diáktáborok megszervezése. Az iskolában folyó tehetséggondozás támogatása, tanulmányi versenyek szervezése, pályázatok kiírása. A bázisiskolában tanuló határon túli magyar diákok segítése, figyelemmel kisérése. A hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kisérése, felzárkóztató programok szervezése. A nevelés, az oktatás dologi feltételeinek javítása, taneszközök, oktatási segédanyagok beszerzésének támogatása. ... >>

Rokkant-telepért Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Munkás út 5.
képviselő: Marcsicsek Árpád
A településrész közösségformálása. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület törvényes működését és céljainak megvalósítását. Az egyesület feladata közösségformáló tevékenységével, önszerveződési folyamatok támogatásával hozzájárul a településrész lakóinak szabadidős (hobbi) ? kulturális (művészeti, kortárs és hagyományőrzési, kulturális örökségápolási ? sport, szociális, bűnmegelőzési tevékenységének szervezéséhez, védi a környezeti kultúrát. ... >>

Salgóbányai Baráti Kör (közhasznú)

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Orgona út 6.
képviselő: Gyurián Tibor
Salgóbánya civil társadalmi életének élénkítése, helytörténeti, természetes és épített környezeti értékeinek feltárása, felmutatása, védelme. Helyi kulturális és sport tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,hozzájárulás egy perspektívikus jövőképpel élhető egészséges, személyes, családi és közösségi élethez. ... >>

Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,szociális,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
képviselő: Dr. Palásthy Tamás
A helyi turisztikai desztináció menedzsment létre létrehozásából, fenntartásából, működtetéséből fakadó feladatok széleskörű ellátása, a turisztikai célterület egységes elvek mentén történő menedzselése, a helyi szintű desztinációs menedzsmentrendszer kialakítása a desztináció területén lévő települések együttműködésének közös fejlesztési programjai létrehozásának elősegítése, megvalósításának támogatása, a desztináció turisztikai tervezése, termék- és vonzerőfejlesztés, projektmenedzselés. Turisztikai információszolgáltatási, informatikai, foglalási-értékesítési rendszer kialakítása és működtetése. Marketing és kommunikációs kampányok tervezése és gyakorlati megvalósítása a területen működő turisztikai szereplőkkel együttműködve. Turisztikai termékek fejlesztése, piacra juttatása egységes fellépéssel, összehangolt rendszeren. Turisztikai adatszolgáltatás, kutatás és monitoring rendszer működtetése. A turisztikai szereplők tevékenységének összehangolása, a költségek csökkentése és működésük hatékonyságának növelése. Az egyesület a lehetőségekhez mérten segítséget kíván nyújtani a desztináció természeti értékeinek megóvásához és az épített környezet turisztikai szempontból fontos létesítményeinek hasznosításához, megőrzéséhez, fejlesztéséhez. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősége megvalósításának mind teljesebb körű elősegítése. Közreműködés országos és helyi szervezetek desztináció turisztikai célú fejlesztéséhez. ... >>

Salgótarjáni BOX Sport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

3104 Salgótarján, Park út 12.
képviselő: Széky Miklós
Az ökölvívás és egyéb küzdősportok népszerűsítése. Salgótarján város és térsége, valamint Nógrád megye területén élő tehetséges fiatalok sporttevékenységének biztosítása, versenyekre történő felkészítése. Hátrányos helyzetű, kisebbségben élő fiatalok sportéletbe történő bevonása, nevelésük társadalmi életbe történő beilleszkedésük segítése, támogatása, tanfolyamok szervezése, bűnmegelőzési és drogprevenciós programban részvétel,e körben ismeretterjesztő tevékenység ellátása. Tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A versenysport mellett, a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, ökölvívó rendezvények, bemutatók, bajnokságok szervezése. ... >>

Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
képviselő: Mede Éva
A salgótarjáni Hétszínvirág Óvoda körzetében élő hátrányos helyzetű gyermekek és rajtuk keresztül a családok esélyegyenlőségének elősegítése. Az érzelmi-szociális értelmi képességek fejlődésének befolyásolása. Az egészséges életmód és életvitel - testi-lelki egészség harmóniájának - megteremtése. ... >>

Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Budapesti út 66.
képviselő: Spagináné Cser Mónika
A Salgótarjáni Nyitnikék Tagóvodába járó gyermekek támogatása, kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségek elősegítése. Az intézmény szakmai, tárgyi ellátottságának, innovációs tevékenységének támogatása. Az óvoda és a családok kapcsolattartásának erősítése, az óvoda nevelőtestületének önképzésének támogatása. ... >>

Somoskőy István Honvéd Egyesület

(érdekképviselet,szociális)

3100 Salgótarján, Ady E. út 3/C.
képviselő: Patinszki Lajos
Nugdíjas honvédségi tisztek, tiszthelyettesek, kinevezett polgári alkalmazottak és házastársaik közösségi életének szervezése, nyugdíjas korosztályt összefogó szervezet tagjainak művelődési, szórakozási, pihenési programokat szervez, a honvédségi dolgozókhoz fűződő kapcsolatokat ápolja. Véleményt nyilvánít a hadkiegészítési és területvédelmi helyőrség parancsnokság érdekvédelmi feladatainak ellátásához. ... >>

Sóshartyáni Fiatalokért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Petőfi út 16.
képviselő: Danyi Gizella
Az egyesület fő céljának a Nógrád megyében élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű roma és nem roma családok, munkanélküliek, gyermekek, diákok életkörülményeinek javítását, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését tekinti. E célok jegyében a következő tevékenységeket folytatja: kulturális tevékenység, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, hagyományőrzés, kisebbségi kultúra ápolása. Oktatási tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Környezetvédelmi tevékenység, természeti és épített környezetvédelem. Szociális tevékenység, családvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások. Településfejlesztési tevékenység. ... >>

Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Pécskő út 12/B. II/23.
képviselő: kuratórium elnöke Sipos Ákosné
Az alapítvány célja a szegények, a hajléktalanok, a hátrányos helyzetű gyermekek, a fogyatékkal élő fiatalok, a segítésre és támogatásra szoruló családok folyamatos és rendszeres támogatása oly módon, hogy az önkormányzatokkal, elsősorban Salgótarján, illetve az ország elmaradottabb régióinak helyi önkormányzataival karöltve szeretetszolgálati munkacsoportokat hoz létre, amelyek ételosztással, szabadidős, kulturáli programokkal, lelki gondozással, ingyenes egészségügyi vizsgálatokkal segítik a rászorulókat. Az alapítók az alapítvány céljául tűzik ki oktatási, nevelési intézmények, idős otthonok, kórházak, segítségre szoruló családok folyamatos támogatását, mind pénzbeni, mind természetbeni juttatások gyűjtésével és szétosztásával. Kulturális és vallási rendezvények szervezése és támogatása, történelmi és földrajzi kutatómunka támogatása. Közösségi jellegű intézmények és épületek támogatása. ... >>

Szív a Szívért Alapítvány (közhasznú)

(természetvédelem,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Alsó Idegér út 11.
képviselő: Szakács Ferencné
A tökéletes egészség elérésének megtanítása a fiatalokkal (testi, lelki, szellemi harmónia létrehozása). Felhívni figyelmüket egy új életfilozófia kialakítására, melynek középpontjában a pozitív gondolkodás áll. Megismertetni velük a belső emberi erőforrások felhasználásának lehetőségeit. Segítségükre lenni abban, hogy a testi, szellemi érzelmi, szociális hátrányokkal képesek legyenek szembenézni, s javításuk érdekében mindent megtenni (életmód tanfolyamokon, átképzéseken stb. való aktív részvétel). Támogatni azoknak a készségeknek az elsajátítását, gyakorlását, melyek az önálló problémamegoldáshoz, a másokkal való együttműködéshez az új iránti érdeklődéshez szükségesek. Támogatni és szervezni a fiatalok képzését a testi, lelki szociális harmónia megőrzése és a környezet védelme érdekében. A fiatalok megismertetése a helyes mozgáskultúrával, ezen belül a helyes légzéssel, táplálkozással, egészséges életmód kialakításával. Megismertetni a geopatikus sugárzások pozitív és negatív hatásait, azok kialakulását. Egy biofarm kialakítás és mezőgazdasági művelése, ezen keresztül felébreszteni a természet iránti szeretetet, megláttatni annak szépségét és hasznosságát. Nyári ifjúsági táborok szervezésén keresztül megismertetni a biofarm előnyeit. Munkahelyteremtés, hátrányos helyzetben lévő emberek elhelyezkedésének segítése. A munkaerő-piacon szociálisan vagy testi, értelmi mentális illetve egyéb okok miatt hátrányos helyzetű egyének foglalkoztatása. Ezért céljaink között szerepel egy élelmiszer feldolgozó üzem létrehozása is, mellyel munkahelyet tudnánk biztosítani munkanélkülieknek.
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek esélyeinek javítása érdekében a TEÁOR 804. száma alatt feltüntetett Felnőtt és egyéb oktatás, valamint ugyanitt a 805. szám alatt szereplő Oktatás kiegészítő tevékenység végzése. Különböző gyógynövénytúrák ismertetése, irántuk az érdeklődés felkeltése. Kerékpártúrák szervezése a környék nevezetességeihez, ezen keresztül a történeti korok ismertetése (őslelet szécsényi vár, Benczúr kúria, stb.). Az előzőekben ismertetett célokon keresztül megteremteni a testi és szellemi energiát, az egymás iránti szeretetet és toleranciát, segítőkészséget.
A fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek szociális és gazdasági feltételeinek javítása. Biopékség és aprósütemény gyártó részleg működtetése a foglalkoztatás fenntartása érdekében. ... >>

Tábita Egészségügyi, Szociális és Hospice Egyesület

(egészségügyi,szociális)

3100 Salgótarján, Alkotmány utca 7.
képviselő: Dr. Bishr Abdul Fatah
A haldokló betegek szeretetteljes testi, lelki gondozása, hogy életük záró szakaszát lehetőleg fájdalommentesen, szellemi és lelki erejük birtokában, megfelelő környezetben élhessék. Segítségnyújtás és tanácsadás a családtagoknak, illetve az állami és egyházi egészségügyi és szociális szolgálatoknak a haldoklók testi-lelki ellátásához. Az elhunyt ápolt családtagjainak támogatása, erősítése a halál után is, a veszteség elviselésének, feldolgozásának segítése. A hospice mozgalom fejlesztése. Az egyesület e cél érdekében szervezi és elősegíti az - e körbe tartozó - személyek rendszeres, bensőséges és zárkörű támogatását. ... >>

Takács Tamás Emlékére Alapítvány

(oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Erdész út 26.
képviselő: Dóra Ottó
Néhai Takács Tamás két kiskorú gyermekének Takács Zoltán és Takács Dániel tanulmányainak, továbbtanulásának elősegítése, az életbe való beilleszkedésük, pályakezdésük támogatása. a gyerekek művelődési esélyegyenlőségének és lehetőségeinek megteremtése, tehetséggondozásának anyagi támogatása, életpályájuknak figyelemmel kísérése. A két gyemek részére anyagi erők biztosítása, újabb lehetőségek felkutatása, bevonása, ezeknek minél hatékonyabb felhasználása. ... >>

Tálentum Egyesület

(szociális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Csipkés Istvánné
Az egyesület célja az élet minden, de legfőképpen a foglalkoztatás területén az esélyegyenlőség előmozdítása. A nem állami szervezetek részvételének erősítésével új programok, szolgáltatások életre hívásával segítjük a perifériára szorult emberek integrációját. ... >>

Tehetségért Közhasznú Alapitvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9
képviselő: Tóth Józsefné
Az állami gondoskodás alatt álló és a Megyei Gyermekvédelmi Központ kötelékében tartozó tehetséges gyermekek, fiatalok képességfejlesztésének elősegítése, tehetséggondozásának anyagi támogatása.Az alapítvány cél szerinti közhasznú tevékenysége: kulturális tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>
1. oldal 2. oldal