Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 116
3. oldal

Szív a Szívért Alapítvány (közhasznú)

(természetvédelem,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Alsó Idegér út 11.
képviselő: Szakács Ferencné
A tökéletes egészség elérésének megtanítása a fiatalokkal (testi, lelki, szellemi harmónia létrehozása). Felhívni figyelmüket egy új életfilozófia kialakítására, melynek középpontjában a pozitív gondolkodás áll. Megismertetni velük a belső emberi erőforrások felhasználásának lehetőségeit. Segítségükre lenni abban, hogy a testi, szellemi érzelmi, szociális hátrányokkal képesek legyenek szembenézni, s javításuk érdekében mindent megtenni (életmód tanfolyamokon, átképzéseken stb. való aktív részvétel). Támogatni azoknak a készségeknek az elsajátítását, gyakorlását, melyek az önálló problémamegoldáshoz, a másokkal való együttműködéshez az új iránti érdeklődéshez szükségesek. Támogatni és szervezni a fiatalok képzését a testi, lelki szociális harmónia megőrzése és a környezet védelme érdekében. A fiatalok megismertetése a helyes mozgáskultúrával, ezen belül a helyes légzéssel, táplálkozással, egészséges életmód kialakításával. Megismertetni a geopatikus sugárzások pozitív és negatív hatásait, azok kialakulását. Egy biofarm kialakítás és mezőgazdasági művelése, ezen keresztül felébreszteni a természet iránti szeretetet, megláttatni annak szépségét és hasznosságát. Nyári ifjúsági táborok szervezésén keresztül megismertetni a biofarm előnyeit. Munkahelyteremtés, hátrányos helyzetben lévő emberek elhelyezkedésének segítése. A munkaerő-piacon szociálisan vagy testi, értelmi mentális illetve egyéb okok miatt hátrányos helyzetű egyének foglalkoztatása. Ezért céljaink között szerepel egy élelmiszer feldolgozó üzem létrehozása is, mellyel munkahelyet tudnánk biztosítani munkanélkülieknek.
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek esélyeinek javítása érdekében a TEÁOR 804. száma alatt feltüntetett Felnőtt és egyéb oktatás, valamint ugyanitt a 805. szám alatt szereplő Oktatás kiegészítő tevékenység végzése. Különböző gyógynövénytúrák ismertetése, irántuk az érdeklődés felkeltése. Kerékpártúrák szervezése a környék nevezetességeihez, ezen keresztül a történeti korok ismertetése (őslelet szécsényi vár, Benczúr kúria, stb.). Az előzőekben ismertetett célokon keresztül megteremteni a testi és szellemi energiát, az egymás iránti szeretetet és toleranciát, segítőkészséget.
A fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek szociális és gazdasági feltételeinek javítása. Biopékség és aprósütemény gyártó részleg működtetése a foglalkoztatás fenntartása érdekében. ... >>

Takács Tamás Emlékére Alapítvány

(oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Erdész út 26.
képviselő: Dóra Ottó
Néhai Takács Tamás két kiskorú gyermekének Takács Zoltán és Takács Dániel tanulmányainak, továbbtanulásának elősegítése, az életbe való beilleszkedésük, pályakezdésük támogatása. a gyerekek művelődési esélyegyenlőségének és lehetőségeinek megteremtése, tehetséggondozásának anyagi támogatása, életpályájuknak figyelemmel kísérése. A két gyemek részére anyagi erők biztosítása, újabb lehetőségek felkutatása, bevonása, ezeknek minél hatékonyabb felhasználása. ... >>

Táncsics Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Május 1. út 58.
képviselő: Molnár Ferenc
A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola mint bázisiskola nevelő-oktató tevékenységének segítése, az iskola pedagógiai programjának megvalósításában való közreműködés. Ennek keretében a Táncsics DSE elsődleges célja tagjai részére a rendszeres testedzés, sportolás és a versenyzés lehetőségeinek biztosítása. A rendszeresen sportoló tanulók számának növelése, a diáksport versenyeken és egyéb sportrendezvényeken az iskola képviselete. Az öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Tanulj,Sportolj Jól! Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Beszterce tér 4.
képviselő: Répássy László
A Beszterce-lakótelepi Általános Iskola nevelő-oktató munkája szakmai éstárgyi feltételeinek segitése. az iskola tanulói által elért kimagasló tanulmányi,kulturális és sporteredmények elismerése. Az iskolai diákok szabadidős tevékenységek támogatása, az iskola dolgozói által tanusitott pedagógiai-szakmai munka ... >>

Tarjáni Szabadidősport Klub Szabadidő-,és Diáksport Egyesület (rövid név: Tarjáni Szabadidősport Klub)

(intézményi,sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Virágos út 13.
képviselő: Félegyházi Éva
A tömegsport szervezése és népszerűsítése, az általános és középiskolás diákok tekintetében az egészséges testsúly megtartása, illetve visszaállítása céljából a sportoláshoz rendszeres testedzési lehetőségek biztosítása, valamint más szabadidősport iránt érdeklődő, azt művelni akaró, illetve a városban dolgozó, tanuló, élő polgárság részére a sportoláshoz rendszeres testedzési lehetőségek biztosítása. ... >>

Társadalomfejlesztési és Müvelődési Egyesület

(oktatási)

3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
képviselő: Kirnerné Botka Judit
A már létrejött és létrehozandó civil szervezetek erkölcsi és szakmai támogatása a művelődési, szociális és közösségfejlesztési tevékenység vonatkozásában. Ezért az egyesület képzéseket, továbbképzéseket szervez. Több település érintő programot hív életre. Közreműködik nemzeti és kisebbségi szervezetek közötti együttműködés megteremtésében. ... >>

Tehetségért Közhasznú Alapitvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9
képviselő: Tóth Józsefné
Az állami gondoskodás alatt álló és a Megyei Gyermekvédelmi Központ kötelékében tartozó tehetséges gyermekek, fiatalok képességfejlesztésének elősegítése, tehetséggondozásának anyagi támogatása.Az alapítvány cél szerinti közhasznú tevékenysége: kulturális tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Tehetséges Gyermekekért Alapitvány

(oktatási)

3100 Salgótarján, Mártirok ut 1.
képviselő: Buttyán Sándor ... >>

Utódainkért Alapitvány

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki ut 64.
képviselő: Dr.Kiss Csitári István
Salgótarján és környéke szülészeti,nőgyógyászati és ujszülött ellátásának segitése, szinvonalának további emelése.Ennek keretében az Alapitvány támogatja a méhen belüli magzat és az anya védelmét szolgáló bajmegállapitó és gyógyitó eszközök fejlesztését, a nők egészségi helyzetének, kismamák és anyák egészségügyi felvilágositásának javitását szolgáló nevelési, oktatási simeretterjesztő tevékenséget, a szülészeti és nőgyógyászati ellátásban résztvevő szakemberek képzését továbbképzés. ... >>

Uzho Jilo Oktatási, Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3104 Salgótarján, Csokonai út 126.
képviselő: Szilvási János
Az egyesület a roma fiatalok továbbtanulását felvilágosító munkával, információs, szervezeti, anyagi és egyéb úton elősegíti. Ennek keretében tanoda létrehozását, működtetését támogatja, szervezi, elősegíti az érettségi vizsgára való felkészülést. A kulturális, a művészeti élet terén önálló színházi, zenei, illetve az előadó-művészet terén egyéb önálló műveket hoz létre, ilyen művek létrehozásához szervezeti, információs és anyagi támogatást nyújt. Ennek keretében táncház létrehozását, működtetését támogatja, szervezi, és zenei művek kiadásához segítséget nyújt. Bibliai tárgyú művek létrehozásával, bemutatásával népszerűsíti a bibliai értékeket. A gyermekek bibliai értékek szerinti nevelését, a fiatalok bibliai értékek szerinti orientálását végzi, elősegíti. Korszerű pedagógiájával a roma nyelv megújulását, magas szintű művelését elősegíti; alakítója és népszerűsítője kíván lenni. Céljai realizálása érdekében kulturális táborokat, összejöveteleket szervez, mely által a bibliai értékrendet, életformát népszerűsíti. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Emberi és állampolgári jogok védelme. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Uzoni Diáksport Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

3104 Salgótarján, Nagymező út 5/a.
képviselő: Szilágyi Tamás
Az Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, a sportegyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy meghatározott feltételekkel a diáksport-sportegyesületet támogatni. Valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-sportegyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Völgyvárosi Waldorf Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Sdebaji út 2. 3/15.
képviselő: Somoskői Katalin
Waldorf-pedagógiájú oktatási-nevelési intézmény ? Salgótarján és vonzáskörzete számára Waldorf óvoda ? létrehozásának elősegítése, majd támogatása. Általában a Waldorf-pedagógia magyarországi népszerűsítése. ... >>

Zagyvaforrás Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3141 Salgótarján, Iskola út 17.
képviselő: Berecz Marianna titkár, Földi László elnök, Szabó János elnökhelyettes
Zagyvaróna városrész történelmi, természeti, kulturális és más közösségi értékeinek feltárása, megőrzése, megismertetése. Kulturális, szabadidős foglalkozások szervezése, a "Zagyvaforrás" című helyi kidadvány havi megjelentetése, a Bátki József Általános Iskolával közösen. ... >>

Zagyvapálfalváért Baráti Kör

(sport,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Budapesti út 66.
képviselő: Losonczi Tamás
Salgótarján Zagyvapálfalva városrészében élő, vagy innen elszármazott vagy tevékenységét itt végző, a városrész életére bármely módon pozitív hatással bíró kulturális, oktatási, szellemi, sport, gazdasági és társadalmi vagy közéletében aktív szerepet betöltők - vagy azt vállalók - összefogása. Minden olyan tevékenység megismerése és megismertetése, támogatása, népszerűsítése, kialakítása, melyek hozzájárulnak az itt élők életminőségének javításához, Zagyvapálfalva értékeinek, hagyományainak elismertetéséhez. ... >>

Zagyvaróna és Mikrotérsége Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján-Rónafalu, Rónai út 45.
képviselő: Kaposvári Oszkár
A közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés és közlekedési balesetek megelőzése. A határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, a katasztrófa-elhárítás, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő tevékenység. A Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok közvetítése a lakossághoz. Külföldi azonos profilú szervezetekkel kapcsolatépítés, a kapcsolatok ápolása. Szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése. A rendőri és más rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a hatóságok közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Zenit Közhasznú Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 26.
képviselő: Telek András
Sporttevékenység: A sportegyesület Nógrád megye atlétikai életének fejlesztését kitűzve alakult meg és e cél érdekében felvállalja az atlétika népszerűsítését. Részt vesz versenyek szervezésében, lebonyolításában. Tagjai részére biztosítja az atlétikai versenyeken való részvétel lehetőségét. Tagjai részére lehetőséget nyújt rendszeres testedzésre. Erősíti a hazai és nemzetközi sportbaráti kapcsolatokat. Kulturális tevékenység: az orientális tánc kultúrájának, történetének, művészeti értékeinek bemutatása, megismertetése, oktatása és elsajátításának lehetővé tétele. Az orientális tánc művészi színvonalú pártolása. A rendszeres testmozgás lehetőségének biztosítása, ez által az egészséges életmód támogatása. A művészi tevékenység gyakorlásával a tagok mentális egészségmegőrzésének elősegítése. A térség és a város kulturális művészi életének színesítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal