Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Piliscsaba oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

A Jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, József A.u.2.sz.
képviselő: Börzsönyi Tünde
az iskola tanulóinak teljesitménydijazása évi egyszeri alkalommal ... >>

Alapítvány a hátránnyal indulókért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.
képviselő: Baji Gabriella
A hátrányos helyzetű csoportok, a "más fogyatékkal élő" - diszlexiás, diszkalkuliás, diszgráfiás, hiperkatív, magatartászavarral küzdő - diákok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, előkészítésük a munka világába való belépésre; Sajátos tehetségüknek megfelelő oktatás, nevelés; Társadalmi stigmatizációjuk, hospitalizációjuk megszüntetése, európai színvonalú integrációjuk megvalósítása; Erre a sokrétű, több lépcsős pedagógiai - gyógypedagógiai tevékenységen alapuló munkára alkalmas műhelyek, fórumok, intézmények létrehozása, fenntartása, működtetése.
Alap-, illetőleg középfokú (gimnázium, szakközépiskola, szakképzőiskola) nevelési, oktatási intézmény alapítása, fenntartása. A nevelés, oktatás rendszerébe szervesen illeszkedő személyiség- és képességfejlesztés, tehetséggondozás, reformpedagógiai eszközökkel, módszerekkel történő megvalósítása. Alternatív nevelési rendszerek, életvezetési módszerek bemutatása - például a fogyatékkal élők és a család, a társadalom, a beilleszkedés, a megelőzés témakörében ismeretterjesztő programok, háttérfoglalkozások szervezése országszerte és külföldön. Hátrányos helyzetű csoportok fizikai, mentális, emocionális szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenység (pl. étkeztetés, üdülés, kulturális igények, tehetségesek kiemelése). Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet európai normák szerinti megvalósítása. Szakmai igényű felmérések, kutatások készítése és készíttetése (szükség szerint felkért szakemberek bevonásával). Szakmai tanulmányutak szervezése, koordinálása, bel- és külföldi kapcsolatok kialakítása és ápolása gyógyászati, pedagógiai, gyógypedagógiai szakmai körökben. Pályázatírás, civil szervezettek és egyéb társszervezetekkel, szervezetekkel való együttműködés irányítása, részvétel a pályázati célok megvalósításában. Civil szervezetek kapcsolatainak létrehozása, koordinációja, információs adatbázis létrehozása és működtetése, hasonló célok pályázat útján való támogatása. kapcsolatszervezés a nyilvánosság fórumaival társszervezetek részére is. ... >>

Campus Közhasznú Egyesület

(oktatási)

2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
képviselő: Nagy László
A Pázmán Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karával együttműködve segíteni a katolikius szellemiségű bölcsész és társadalomtudományi képzést és tudományos munkát. A tudományos élet fejlesztése érdekében kapcsolatot tartani magyar, külföldi vagy nemzetközi tudományos szervezetekkel, illetve felsőoktatási intézményekkel. ... >>

Csaba-Kör Közösségszervező és Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Wesselényi u. 10.
képviselő: Ugrin András elnök (önállóan, a bankszámla felett az alelnökkel vagy a titkárral együttesen)
A település szellemi és tárgyi értékeinek megóvása, történelmi hagyományainak ápolása, továbbá a helyi hagyományteremtő és őrző tevékenység támogatás.
- Piliscsaba gazdasági, kulturális fejlődésének, fejlesztésének elősegítése, az erre irányuló kezdeményezések felkarolása.
- A helyi társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, ösztönzése.
- Szoros kapcsolat építése és együttműködés a település mindenkori önkormányzatával, kisebbségi önkormányzataival és Piliscsaba területén működő, valamint a településhez kötődő intézményekkel, civil szervezetekkel.
- A településen élő, illetve ahhoz kötődő tehetséges fiatalok támogatása, kiemelten a közép- és felsőfokú intézményekben tanuló diákok segítése. ... >>

D.A.D.A. Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kiemelten Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

2081 Piliscsaba, Templom tér 11.
képviselő: Papp Zsolt Péter ( elnök ) - önállóan -
a) a drogprevenció aktív támogatása és elősegítése, b) kábítószer egyeztető fórum működtetése, c) a függőséget okozó káros élvezeti szerek elterjedésének megakadályozása, d) egészséges életmódra nevelés gyakorlása, illetőleg támogatása, e) a rendszeres testedzés fontosságának népszerűsítése mind az ifjúság, mind a felnőtt korosztály körében, f) a családon belül erőszak megelőzése, krízishelyzetek kezelése, g) kényszerítés ? áldozatvédelem, h) idősek védelme, i) segélykészülékek kihelyezése, j) balesetmegelőzési oktatás, k) táborok szervezése, l) gyerekek busszal történő szervezett eljuttatása foglakozásokra, táborokba, m) állami gondozott gyerekek továbbfoglalkoztatása, n) kortárs segítés, oktatás, o) jogi és pszichológiai tanácsadás, p) internetes védelem, külső, bejövő problémák ellen (programblokkolás), q) egyéb sporttevékenység. ... >>

Deutsche Schule Piliscsaba Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2081 Piliscsaba, Templom tér 7.sz.
képviselő: Tázer Marianna elnök
Piliscsaba Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programját támogatva és kiegészítve a német nemzetiségi hagyományok ápolása, tánc és ének megismertetését a gyermekek és felnőttek számára. Egészséges életmódra és rendszeres sportolásra való nevelés, az iskola működésének, oktatási és nevelői munkájának segítése, a személyi és tárgyi feltételek javítása. E tevékenységek keretében úszóoktatást és egyéb szabadidős és sport programokat szervez és támogat, nyári nyelv és hagyományápoló táborok szervezése,támogatja a tehetséges gyermekek képzését, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását. Tanulmányi versenyeket, vetélkedőket szervez és jutalmazza a helyezést elérteket. ... >>

Dr.Göllner Mária Waldorf Egyesület

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, Levente u. 13.
képviselő: Dobos Ágnes elnök
Óvoda közérdekből történő létrehozása és működtetése, valamint a waldorf pedagógia alapelveinek a
megismertetése. ... >>

FÉNYMAG Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Kossuth L. u. 25.
képviselő: dr. Madari Tibor, dr. Tóth Zoltán József ( elnök ), Kollár László Tamás
Támogassa a Kárpát-medencei térségben a magyar szellemiségű oktatást és az értékek teremtését, különös tekintettel a magyar anyanyelven alapuló képzésre. A Kárpát-medencei magyarság hagyományainak, tudásának, műveltségének és nemzeti értékeinek védelmére, ismertetésére, tanítására, őrzésére, gyarapítására szolgáló tevékenységeket. A természet védelmére, szeretetére és az egészséges életmódra való nevelést. A régiből eredő, magyar hagyományok útján létre jövő új nevelési, tanítási módszert, s annak elterjedését. ... >>

Finnugor díj Vértes Edit emlékére Alapítvány

(oktatási)

2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.sz.
képviselő: *Migrációval* *Nem jött át*
Finnugor nyelvészeti,valamint néprjazi, történelmi, irodalmi területen tevékenységet folytató 40 év alatti magyar anyenyelvű oktató, kutató munkájának anyagi elismerése. ... >>

Hajnalcsillag Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, Béla király útja 72.sz.
képviselő: Bángi-Magyar Attila
A tanárok és a diákok között a keresztény szellemiség kialakulásának elő segítése. Az iskola és a rendház fejlesztése, karbantartása. ... >>

Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2081 Piliscsaba, Fő út 2/a.
képviselő: dr. Maróth Miklós elnök
A már működő Közel-Kelet Kutatóintézet székhelyének létrehozása. Új egyetem megalapítása. A Piliscsabán működő német nemzetiségi iskola felépítése. Kollégiumi hálózat kialakítása. ... >>

Katesz Roma Táncművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Végső u. 32.
képviselő: Balogh Katalin (elnök)
Cigány táncművészeti, népművészeti hagyományok gyűjtése, őrzése, tehetségkutatás és tehetséggondozás. ... >>

Katolikus Egyetemi Alapítvány

(oktatási)

Piliscsaba, Egyetem 1.
képviselő: Dr. Kőfalvy Erzsébet
A humán tudományok keresztény szellemi oktatására katolikus egyetem létrehozása. ... >>

Keresztény Kollégiumokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Fő u. 2/a.
képviselő: Gállfy István ( elnök )
Elősegíteni elsősorban az alapító diákotthonaikban a hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülést, tudományos tevékenységét, kutatását. A diákotthonok és szakkollégiumokat érintő tudományos rendezvények, továbbképzések, tanulmányutak szervezése, támogatása. A diákotthonokban zajló tudományos és kutatómunka támogatása, ösztönzése, jótékonysági célú sport- és kulturális programok rendezése. ... >>

Klotildligeti Egyházközségért Alapítvány

(oktatási)

2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.sz.
képviselő: Csiky Gábor
Keresztény szellemű nevelés. oktatás, templombővítés, ingatlanok karbantartása. ... >>

Klotildligeti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Szent László király út 53.sz.
képviselő: Telepó Anna
A jelenleginél jobb feltételek biztosí- tása az óvodás gyermekek fejlődése ér- dekében. A korszerű nevelőmunka felté- teleinek megteremtése. Néphagyományok megismerése, ápolása. ... >>

Magdolna Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, Ferenc forrás útja 34.
képviselő: dr. Tóth János tikár együttesen, Haraszti Jenő elnök együttesen
A Piliscsaba közigazgatási területéhez tartozó Magdolna-völgy elnevezésű lakópark területén óvodai - későbbiekben igény szerint bölcsődei - ellátás biztosítása, elsősorban Magdolna-völgy és ugyancsak Piliscaba közigazgatási területéhez tartozó Garancstető lakóparkokban élő kisgyermekes családok számára. A Piliscsaba közigazgatási területéhez tartozó Magdolnavölgy elnevezésű lakópark területén óvodai - a későbbiekben igény szerint bölcsödei és általános iskolai képzés - ellátás biztosítása, elsősorban Magdolna-völgy és ugyancsak Piliscsaba közigazgatási területéhez tartozó Garancstető lakóparkokban élő kisgyermekes családok számára. ... >>

Motorosokat Segítő Társadalmi Célú Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2081 Piliscsaba, Dévényi u. 7.
képviselő: Ocskay Endre István
Bajba került motorosok, illetve érintett családtagok részére segítségnyújtás. Országos mentőszolgálat motor szekciójának támogatása. Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése, egészség megóvása. Motorsportban kiemelkedő tehetségek támogatása. Tehetséggondozás és valamennyi korosztály egészséges, sportszerető életmódra nevelése. Magyar és nemzetközi sporthagyományok ápolása, kiadványok készítése, terjesztése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, konferenciák szervezése, tartása, sportrendezvények szervezése, megtartása. Tömegsport rendezvények támogatása, szervezése, az egészséges életmód elősegítése a sport révén. Az alapítvány támogatja a közösségi lélekvédelmi szolgálatot, szociális, egészségügyi mentálhigiénés programokat. Az alapítvány segítséget nyújt civil szervezetek céljainak megvalósításában, valamint azokkal együttműködik, helyi kistérségi, megyei, regionális, országos hatáskörrel. Motorosok képzése, versenyeztetése, motorozás népszerűsítése, versenyeztetés. A motorosok biztonságát és kényelmét szolgáló találmányok támogatása. ... >>

Mozgáskorlátozottak Akadálymentes Jólétért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,érdekképviselet)

2081 Piliscsaba, Templom tér 13.
képviselő: Major Sándorné ( elnök )
A mozgáskorlátozottak közúti közlekedési eszközökön történő szállítása, érdekvédelem, az állapotrosszabbodásuk megakadályozása, rehabilitációjuk elősegítése, a család segítése, képzésük, foglalkoztatásuk elősegítésée. ... >>

Pilis-környéki Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Egyetem u. 9/1.
képviselő: Karádi Péter elnök
Kultúrális értékek, népi hagyományok felkutatása, ápolása, tehetségek bemutatkozási, fellépési lehetőségek szervezése, támogatása, gyermekek fiatalok, idősebbek számára sportolási lehetőségek szervezése, mozgásra való nevelés. ... >>

Piliscsaba Nagyközségért Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, Kinizsi u.1-3.sz.
képviselő: dr. Ravasz Gábor ( önállóan )
Ujságalapítás, régi tradiciók felelevenítése, iskolák tanulóinak és pedagógusainak támogatása, infrastrukturális fejlődés. ... >>

Piliscsabai Hétszínvirág Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, Levente u. 13.sz.
képviselő: Darabi Ágnes elnök
A piliscsabai Hétszínvirág Óvoda peda- gógiai programjának fejlesztése. Az ó- voda tárgyi eszközállományának javítá- sa. ... >>

Piliscsabai Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Fő u. 124.sz.
képviselő: Kelecsényi Márta
A piliscsabai Zeneiskola támogatása. Helyi kultúrális élet támogatása, te- hetséges fiatalok támogatása. ... >>

Piliscsabai "Palánta" Alapítvány

(oktatási)

2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zsilinszky u 38.
képviselő: Sárközi Istvánné /elnök/
Támogatást nyújtani egy hat osztályos alapfokú oktatási intézmény létrehozására és müködtetésére Piliscsaba helységben. ... >>

Piliscsabai Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2081 Piliscsaba, Pázmány P. köz 5.
képviselő: Borzsák István önállóan
A természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet és a környezet védelmét. Őrizni és védeni Piliscsaba és a környező községek, erdők, a Pilis- és a Budai-hegység természeti környezetét. Támogatni a Piliscsabán és a környező községekben folyó oktatási, közművelődési és sporttevékenységet, különös figyelemmel a felnövekvő generációk erkölcsi, szellemi és fizikai fejlődésére. Elősegíteni a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a sportjellegű testedzésre és a művelődésre egyaránt alkalmat adó programokkal. A természetjárók sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Túrák és táborozások szervezésével gazdagítani a természet, a haza és más országok, népek megismerésének lehetőségeit, és ezáltal hozzájárulni a hazaszeretet és a népek közötti barátság elmélyítéséhez. Támogatni a környezet- és a természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket. Lehetőséget teremteni a családok közös túrázására. ... >>

Prochnow Ferences Ifjúsági Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2081 Piliscsaba, Béla király út 100.sz.
képviselő: Németh Béla
Piliscsaba Ifjúságának közösségi életét egyetemes keresztény értékek alapján, ezen belül is különösen Assisi Szt. Fe- renc szellemében segíteni, s e tevé- kenységével Prochnow Endre egykori- Piliscsabán élt - lekipásztornak is méltó emléket állitani. A Piliscsabai ifjúságot, a " Ferences Ifjúságot " testi lelki és szelllemi harmóniájának megszerzésében támogatja erkölcsileg-, és anyagilag segíti. Kurzusokat és ismeretterjesztő előadá- sokat szervez,részvételt támogat. Családi életre való nevelés, fiatal há- zasok támogatása. Házasság megőrzés, rendezés, illetőleg helyreállítás támogatása. Piliscsaba Béla király u. 98-102. sz telken létesítendő Ferences Ifjúsági- és Tanulmányi Ház létrehozása. Progra- mok közösségi találkozások támogatása. ... >>

Renessaince Tudásfejlesztő és Társadalmi Integrációt Támogató Alapítvány

(oktatási)

2081 Piliscsaba, Völgy u. 1.
képviselő: dr. Tarcsali Zsolt elnök
Fiatalok nemzetközi kapcsolatépítésének elősegítése. Fiatalok tehetséggondozása a nyelvi képzésének segítése. A környezetvédelemmel kapcsolatos tudásanyag terjesztése.

Gazdasági recesszió, árfolyamromlás miatt nehéz helyzetbe került családoknak és egyes magánszemélyeknek, gyermeket nevelő családok megélhetésének, rosszul jövedelmező vállalkozások magánszemély tagjainak támogatása, felnőttoktatás és szakképzés, balesetmegelőzési tervek megvalósulásának támogatása, munkanélküliek munkába való visszatérésének elősegítése, pályakorrekcióhoz támogatás nyújtása. ... >>

Szent László Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Szent László u. 151.
képviselő: Orbánné Szilágyi Éva elnök
Az alapítványt abból a célból hozza létre az alapító, hogy a harmonikus gyermeki személyiség kibontakozására irányuló és egyben a keresztény szellemiség talaján álló oktató-nevelő munka személyi és tárgyi feltételeit bővítse, az egészséges fejlődéshez szükséges személyi és tárgyi környezetet mindenkor biztosítsa. ... >>

Világ Élete és Reménysége Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba-Klotildliget, Mindszenty bíboros köz 2.
képviselő: Thomas Mercy elnök
A társadalom megújítása, különösen az egyetemes emberi értékek közvetítésével a fiatal felnőttek életének megalapozása: nevelési, oktatási és kulturális tevékenységgel, e célcsoportok készségeinek, képességeinek fejlesztése. ... >>

Völgyzugoly Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Árok u. 38.sz.
képviselő: Gyulai Gaál Krisztián
Az iskolarendszeren kivüli művészeti, természet és társadalomtudományi okta- tás és nevelés elősegítése, támogatása. ... >>
1. oldal