Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Piliscsaba kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 27
1. oldal

Alapítvány a hátránnyal indulókért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.
képviselő: Baji Gabriella
A hátrányos helyzetű csoportok, a "más fogyatékkal élő" - diszlexiás, diszkalkuliás, diszgráfiás, hiperkatív, magatartászavarral küzdő - diákok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, előkészítésük a munka világába való belépésre; Sajátos tehetségüknek megfelelő oktatás, nevelés; Társadalmi stigmatizációjuk, hospitalizációjuk megszüntetése, európai színvonalú integrációjuk megvalósítása; Erre a sokrétű, több lépcsős pedagógiai - gyógypedagógiai tevékenységen alapuló munkára alkalmas műhelyek, fórumok, intézmények létrehozása, fenntartása, működtetése.
Alap-, illetőleg középfokú (gimnázium, szakközépiskola, szakképzőiskola) nevelési, oktatási intézmény alapítása, fenntartása. A nevelés, oktatás rendszerébe szervesen illeszkedő személyiség- és képességfejlesztés, tehetséggondozás, reformpedagógiai eszközökkel, módszerekkel történő megvalósítása. Alternatív nevelési rendszerek, életvezetési módszerek bemutatása - például a fogyatékkal élők és a család, a társadalom, a beilleszkedés, a megelőzés témakörében ismeretterjesztő programok, háttérfoglalkozások szervezése országszerte és külföldön. Hátrányos helyzetű csoportok fizikai, mentális, emocionális szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenység (pl. étkeztetés, üdülés, kulturális igények, tehetségesek kiemelése). Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet európai normák szerinti megvalósítása. Szakmai igényű felmérések, kutatások készítése és készíttetése (szükség szerint felkért szakemberek bevonásával). Szakmai tanulmányutak szervezése, koordinálása, bel- és külföldi kapcsolatok kialakítása és ápolása gyógyászati, pedagógiai, gyógypedagógiai szakmai körökben. Pályázatírás, civil szervezettek és egyéb társszervezetekkel, szervezetekkel való együttműködés irányítása, részvétel a pályázati célok megvalósításában. Civil szervezetek kapcsolatainak létrehozása, koordinációja, információs adatbázis létrehozása és működtetése, hasonló célok pályázat útján való támogatása. kapcsolatszervezés a nyilvánosság fórumaival társszervezetek részére is. ... >>

Csaba-Kör Közösségszervező és Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Wesselényi u. 10.
képviselő: Ugrin András elnök (önállóan, a bankszámla felett az alelnökkel vagy a titkárral együttesen)
A település szellemi és tárgyi értékeinek megóvása, történelmi hagyományainak ápolása, továbbá a helyi hagyományteremtő és őrző tevékenység támogatás.
- Piliscsaba gazdasági, kulturális fejlődésének, fejlesztésének elősegítése, az erre irányuló kezdeményezések felkarolása.
- A helyi társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, ösztönzése.
- Szoros kapcsolat építése és együttműködés a település mindenkori önkormányzatával, kisebbségi önkormányzataival és Piliscsaba területén működő, valamint a településhez kötődő intézményekkel, civil szervezetekkel.
- A településen élő, illetve ahhoz kötődő tehetséges fiatalok támogatása, kiemelten a közép- és felsőfokú intézményekben tanuló diákok segítése. ... >>

Deutsche Schule Piliscsaba Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2081 Piliscsaba, Templom tér 7.sz.
képviselő: Tázer Marianna elnök
Piliscsaba Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programját támogatva és kiegészítve a német nemzetiségi hagyományok ápolása, tánc és ének megismertetését a gyermekek és felnőttek számára. Egészséges életmódra és rendszeres sportolásra való nevelés, az iskola működésének, oktatási és nevelői munkájának segítése, a személyi és tárgyi feltételek javítása. E tevékenységek keretében úszóoktatást és egyéb szabadidős és sport programokat szervez és támogat, nyári nyelv és hagyományápoló táborok szervezése,támogatja a tehetséges gyermekek képzését, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását. Tanulmányi versenyeket, vetélkedőket szervez és jutalmazza a helyezést elérteket. ... >>

Dr. Gál Ferenc Hallgatói Közéletért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.sz.
képviselő: Bobák Szabolcs
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem szellemiségében, annak Bölcsészettudományi Karán szakkollégiumi műhely támogatása, az Egyetem hallgatóinak tudományos munkájával kapcsolatos, tanulmányaikat, lehetőségeiket segítő átfogó tevékenység: hallgatói közélet szervezése, támogatása, hallgatók kulturális tevékenységének támogatása, kiadványok készítése. megjelentetése, rendezvények szervezése, lebonyolítása, tudományos szakmai élet segítése, támogatása, tanulmányi utak szervezése. ... >>

Együtt a Holnapunkért Egyesület

(kulturális,egyéb)

2081 Piliscsaba, Szent István király útja 132.
képviselő: Bácskai Beáta, Tázer Marianna ( elnök )
Piliscsaba fejlődésének, fejlesztésének elősegítése, a település és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodásának szolgálata. Célja továbbá a helyi közéleti tisztaság megteremtése, környezetvédelmi tevékenység, településfejlesztési, környezetvédelmi és egyéb kérdésekben való állásfoglalás és véleményformálás. ... >>

FÉNYMAG Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Kossuth L. u. 25.
képviselő: dr. Madari Tibor, dr. Tóth Zoltán József ( elnök ), Kollár László Tamás
Támogassa a Kárpát-medencei térségben a magyar szellemiségű oktatást és az értékek teremtését, különös tekintettel a magyar anyanyelven alapuló képzésre. A Kárpát-medencei magyarság hagyományainak, tudásának, műveltségének és nemzeti értékeinek védelmére, ismertetésére, tanítására, őrzésére, gyarapítására szolgáló tevékenységeket. A természet védelmére, szeretetére és az egészséges életmódra való nevelést. A régiből eredő, magyar hagyományok útján létre jövő új nevelési, tanítási módszert, s annak elterjedését. ... >>

Három Holló Alapítvány (Drei Raben Stiftung)

(kulturális)

2081 Piliscsaba, Egyetem utca 7. 3./11.
képviselő: Vekerdy János Géza
A magyar nyelvű irodalom megismertetése a hazai és a külföldi közönséggel, valamint a német nyelvű irodalom megismertetése a hazai és külföldi közönséggel. A magyar és a német irodalmi művek népszerűsítése, az olvasói közönséghez való közelebb juttatása más országokban. E célból Ady Endre Andrássy úti Három Holló irodalmi kávéházi hagyományainak megőrzése és felelevenítése. Irodalmi estek szervezése és rendezése, író-olvasó találkozók szervezése, az irodalmi kávéhaz hangulatának és hagyományainak felelevenítése. A magyar irodalom és a német irodalom kiemelkedő személyiségeinek irodalomtörténeti elemzése., biográfiák összegyűjtése, életművek elemzése. ... >>

Hun-Magyar Kisebbségért Egyesület

(kulturális)

2081 Piliscsaba, Szent István u. 61.
képviselő: Ugrin András
Minden magyar őstörténelemben meggyőződött és hagyományokat újra élő és ápoló, hun-magyar értékrendet követő és ezáltal állampolgári közösségért előre mutató nemzeti tevékenységet folytatni kívánó ember összegyűjtése. ... >>

Katesz Roma Táncművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Végső u. 32.
képviselő: Balogh Katalin (elnök)
Cigány táncművészeti, népművészeti hagyományok gyűjtése, őrzése, tehetségkutatás és tehetséggondozás. ... >>

Keresztény Kollégiumokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Fő u. 2/a.
képviselő: Gállfy István ( elnök )
Elősegíteni elsősorban az alapító diákotthonaikban a hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülést, tudományos tevékenységét, kutatását. A diákotthonok és szakkollégiumokat érintő tudományos rendezvények, továbbképzések, tanulmányutak szervezése, támogatása. A diákotthonokban zajló tudományos és kutatómunka támogatása, ösztönzése, jótékonysági célú sport- és kulturális programok rendezése. ... >>

Klotildligeti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Szent László király út 53.sz.
képviselő: Telepó Anna
A jelenleginél jobb feltételek biztosí- tása az óvodás gyermekek fejlődése ér- dekében. A korszerű nevelőmunka felté- teleinek megteremtése. Néphagyományok megismerése, ápolása. ... >>

Közösség a Piliscsabai Magdolna-völgyért Egyesület

(kulturális)

2081 Piliscsaba, Somlyó u. 18. G. I/1.
képviselő: Schneider Erika ( elnök )
Kultúra, környezetvédelem, érdekképviselet. ... >>

Magdolna-völgy Egyesület

(kulturális)

2081 Piliscsaba, Ferenc forrás útja 34.
képviselő: Dr. Tóth János elnök
Kulturális tevékenység ... >>

Motorosokat Segítő Társadalmi Célú Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2081 Piliscsaba, Dévényi u. 7.
képviselő: Ocskay Endre István
Bajba került motorosok, illetve érintett családtagok részére segítségnyújtás. Országos mentőszolgálat motor szekciójának támogatása. Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése, egészség megóvása. Motorsportban kiemelkedő tehetségek támogatása. Tehetséggondozás és valamennyi korosztály egészséges, sportszerető életmódra nevelése. Magyar és nemzetközi sporthagyományok ápolása, kiadványok készítése, terjesztése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, konferenciák szervezése, tartása, sportrendezvények szervezése, megtartása. Tömegsport rendezvények támogatása, szervezése, az egészséges életmód elősegítése a sport révén. Az alapítvány támogatja a közösségi lélekvédelmi szolgálatot, szociális, egészségügyi mentálhigiénés programokat. Az alapítvány segítséget nyújt civil szervezetek céljainak megvalósításában, valamint azokkal együttműködik, helyi kistérségi, megyei, regionális, országos hatáskörrel. Motorosok képzése, versenyeztetése, motorozás népszerűsítése, versenyeztetés. A motorosok biztonságát és kényelmét szolgáló találmányok támogatása. ... >>

Pilis-környéki Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Egyetem u. 9/1.
képviselő: Karádi Péter elnök
Kultúrális értékek, népi hagyományok felkutatása, ápolása, tehetségek bemutatkozási, fellépési lehetőségek szervezése, támogatása, gyermekek fiatalok, idősebbek számára sportolási lehetőségek szervezése, mozgásra való nevelés. ... >>

Piliscsabai Egyetemisták Társadalmi Egyesülete

(kulturális)

2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
képviselő: Janik Anna elnök
kultúrális, pályaorintecióhoz alkalmas rendezvények, előadások stb. szervezése ... >>

Piliscsabai Fudóshin Karate Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

2081 Piliscsaba, József A. u. 2.
képviselő: Mirk Erzsébet elnök
Távolkeleti harcművészetek gyakorlása. Egészséges ifjúság nevelése, drogmegelőzőzés, természetvédelem. ... >>

Piliscsabai Magyar Népi Táncért Alapítvány

(kulturális)

2081 Piliscsaba, Berek út 5.sz.
képviselő: Mocsáryné Szeder Erika
A piliscsabai magyar néptánckultura kibontakozásának és fejlődésének se- gítése, működésének támogatása, ren- dezvények anyagi-dologi feltételeinek biztosítása. ... >>

Piliscsabai Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Fő u. 124.sz.
képviselő: Kelecsényi Márta
A piliscsabai Zeneiskola támogatása. Helyi kultúrális élet támogatása, te- hetséges fiatalok támogatása. ... >>

Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete

(kulturális)

2081 Piliscsaba, Kinizsi P. u. 1-3.
képviselő: Priegl Sándor elnök h., Tázer Pálné ( elnök )
A helyi német nemzetiségi hagyományok ápolása. ... >>

Piliscsabai Szegkovácsok Szervezete

(kulturális)

2081 Piliscsaba, Végső utca 30.sz.
képviselő: Baris János elnök, Horváth Pál alelnök ... >>

SILO Társasotthon Jóléti Alapítvány

(kulturális)

2081 Piliscsaba, József A.u.7-9.sz.
képviselő: Virágh Norbertné ( elnök )
Az otthon lakóinak és dolgozóinak anya- gi támogatása,a szociális és egészségü- gyi ellátás javítása, kulturális lehe- tőségek szélesítése. ... >>

Szarvas Népe Egyesület a Kárpát-medencei hagyomány tudás és műveltség klubja

(kulturális,környezetvédelmi)

2081 Piliscsaba, Kossuth L. u. 25.
képviselő: Kollár László Tamás
kultúrális tevékenység ... >>

Szent László Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Szent László u. 151.
képviselő: Orbánné Szilágyi Éva elnök
Az alapítványt abból a célból hozza létre az alapító, hogy a harmonikus gyermeki személyiség kibontakozására irányuló és egyben a keresztény szellemiség talaján álló oktató-nevelő munka személyi és tárgyi feltételeit bővítse, az egészséges fejlődéshez szükséges személyi és tárgyi környezetet mindenkor biztosítsa. ... >>

Világ Élete és Reménysége Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba-Klotildliget, Mindszenty bíboros köz 2.
képviselő: Thomas Mercy elnök
A társadalom megújítása, különösen az egyetemes emberi értékek közvetítésével a fiatal felnőttek életének megalapozása: nevelési, oktatási és kulturális tevékenységgel, e célcsoportok készségeinek, képességeinek fejlesztése. ... >>

Völgyzugoly Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Árok u. 38.sz.
képviselő: Gyulai Gaál Krisztián
Az iskolarendszeren kivüli művészeti, természet és társadalomtudományi okta- tás és nevelés elősegítése, támogatása. ... >>
1. oldal