Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Piliscsaba intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

A Jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, József A.u.2.sz.
képviselő: Börzsönyi Tünde
az iskola tanulóinak teljesitménydijazása évi egyszeri alkalommal ... >>

Alapítvány a hátránnyal indulókért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.
képviselő: Baji Gabriella
A hátrányos helyzetű csoportok, a "más fogyatékkal élő" - diszlexiás, diszkalkuliás, diszgráfiás, hiperkatív, magatartászavarral küzdő - diákok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, előkészítésük a munka világába való belépésre; Sajátos tehetségüknek megfelelő oktatás, nevelés; Társadalmi stigmatizációjuk, hospitalizációjuk megszüntetése, európai színvonalú integrációjuk megvalósítása; Erre a sokrétű, több lépcsős pedagógiai - gyógypedagógiai tevékenységen alapuló munkára alkalmas műhelyek, fórumok, intézmények létrehozása, fenntartása, működtetése.
Alap-, illetőleg középfokú (gimnázium, szakközépiskola, szakképzőiskola) nevelési, oktatási intézmény alapítása, fenntartása. A nevelés, oktatás rendszerébe szervesen illeszkedő személyiség- és képességfejlesztés, tehetséggondozás, reformpedagógiai eszközökkel, módszerekkel történő megvalósítása. Alternatív nevelési rendszerek, életvezetési módszerek bemutatása - például a fogyatékkal élők és a család, a társadalom, a beilleszkedés, a megelőzés témakörében ismeretterjesztő programok, háttérfoglalkozások szervezése országszerte és külföldön. Hátrányos helyzetű csoportok fizikai, mentális, emocionális szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenység (pl. étkeztetés, üdülés, kulturális igények, tehetségesek kiemelése). Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet európai normák szerinti megvalósítása. Szakmai igényű felmérések, kutatások készítése és készíttetése (szükség szerint felkért szakemberek bevonásával). Szakmai tanulmányutak szervezése, koordinálása, bel- és külföldi kapcsolatok kialakítása és ápolása gyógyászati, pedagógiai, gyógypedagógiai szakmai körökben. Pályázatírás, civil szervezettek és egyéb társszervezetekkel, szervezetekkel való együttműködés irányítása, részvétel a pályázati célok megvalósításában. Civil szervezetek kapcsolatainak létrehozása, koordinációja, információs adatbázis létrehozása és működtetése, hasonló célok pályázat útján való támogatása. kapcsolatszervezés a nyilvánosság fórumaival társszervezetek részére is. ... >>

Deutsche Schule Piliscsaba Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2081 Piliscsaba, Templom tér 7.sz.
képviselő: Tázer Marianna elnök
Piliscsaba Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programját támogatva és kiegészítve a német nemzetiségi hagyományok ápolása, tánc és ének megismertetését a gyermekek és felnőttek számára. Egészséges életmódra és rendszeres sportolásra való nevelés, az iskola működésének, oktatási és nevelői munkájának segítése, a személyi és tárgyi feltételek javítása. E tevékenységek keretében úszóoktatást és egyéb szabadidős és sport programokat szervez és támogat, nyári nyelv és hagyományápoló táborok szervezése,támogatja a tehetséges gyermekek képzését, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását. Tanulmányi versenyeket, vetélkedőket szervez és jutalmazza a helyezést elérteket. ... >>

Dr. Gál Ferenc Hallgatói Közéletért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.sz.
képviselő: Bobák Szabolcs
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem szellemiségében, annak Bölcsészettudományi Karán szakkollégiumi műhely támogatása, az Egyetem hallgatóinak tudományos munkájával kapcsolatos, tanulmányaikat, lehetőségeiket segítő átfogó tevékenység: hallgatói közélet szervezése, támogatása, hallgatók kulturális tevékenységének támogatása, kiadványok készítése. megjelentetése, rendezvények szervezése, lebonyolítása, tudományos szakmai élet segítése, támogatása, tanulmányi utak szervezése. ... >>

Dr.Göllner Mária Waldorf Egyesület

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, Levente u. 13.
képviselő: Dobos Ágnes elnök
Óvoda közérdekből történő létrehozása és működtetése, valamint a waldorf pedagógia alapelveinek a
megismertetése. ... >>

Hajnalcsillag Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, Béla király útja 72.sz.
képviselő: Bángi-Magyar Attila
A tanárok és a diákok között a keresztény szellemiség kialakulásának elő segítése. Az iskola és a rendház fejlesztése, karbantartása. ... >>

Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2081 Piliscsaba, Fő út 2/a.
képviselő: dr. Maróth Miklós elnök
A már működő Közel-Kelet Kutatóintézet székhelyének létrehozása. Új egyetem megalapítása. A Piliscsabán működő német nemzetiségi iskola felépítése. Kollégiumi hálózat kialakítása. ... >>

Keresztény Kollégiumokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Fő u. 2/a.
képviselő: Gállfy István ( elnök )
Elősegíteni elsősorban az alapító diákotthonaikban a hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülést, tudományos tevékenységét, kutatását. A diákotthonok és szakkollégiumokat érintő tudományos rendezvények, továbbképzések, tanulmányutak szervezése, támogatása. A diákotthonokban zajló tudományos és kutatómunka támogatása, ösztönzése, jótékonysági célú sport- és kulturális programok rendezése. ... >>

Klotildligeti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Szent László király út 53.sz.
képviselő: Telepó Anna
A jelenleginél jobb feltételek biztosí- tása az óvodás gyermekek fejlődése ér- dekében. A korszerű nevelőmunka felté- teleinek megteremtése. Néphagyományok megismerése, ápolása. ... >>

Magdolna Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, Ferenc forrás útja 34.
képviselő: dr. Tóth János tikár együttesen, Haraszti Jenő elnök együttesen
A Piliscsaba közigazgatási területéhez tartozó Magdolna-völgy elnevezésű lakópark területén óvodai - későbbiekben igény szerint bölcsődei - ellátás biztosítása, elsősorban Magdolna-völgy és ugyancsak Piliscaba közigazgatási területéhez tartozó Garancstető lakóparkokban élő kisgyermekes családok számára. A Piliscsaba közigazgatási területéhez tartozó Magdolnavölgy elnevezésű lakópark területén óvodai - a későbbiekben igény szerint bölcsödei és általános iskolai képzés - ellátás biztosítása, elsősorban Magdolna-völgy és ugyancsak Piliscsaba közigazgatási területéhez tartozó Garancstető lakóparkokban élő kisgyermekes családok számára. ... >>

Piliscsaba Nagyközségért Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, Kinizsi u.1-3.sz.
képviselő: dr. Ravasz Gábor ( önállóan )
Ujságalapítás, régi tradiciók felelevenítése, iskolák tanulóinak és pedagógusainak támogatása, infrastrukturális fejlődés. ... >>

Piliscsabai Hétszínvirág Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, Levente u. 13.sz.
képviselő: Darabi Ágnes elnök
A piliscsabai Hétszínvirág Óvoda peda- gógiai programjának fejlesztése. Az ó- voda tárgyi eszközállományának javítá- sa. ... >>

Piliscsabai Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Fő u. 124.sz.
képviselő: Kelecsényi Márta
A piliscsabai Zeneiskola támogatása. Helyi kultúrális élet támogatása, te- hetséges fiatalok támogatása. ... >>

Szent László Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Szent László u. 151.
képviselő: Orbánné Szilágyi Éva elnök
Az alapítványt abból a célból hozza létre az alapító, hogy a harmonikus gyermeki személyiség kibontakozására irányuló és egyben a keresztény szellemiség talaján álló oktató-nevelő munka személyi és tárgyi feltételeit bővítse, az egészséges fejlődéshez szükséges személyi és tárgyi környezetet mindenkor biztosítsa. ... >>

Völgyzugoly Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Árok u. 38.sz.
képviselő: Gyulai Gaál Krisztián
Az iskolarendszeren kivüli művészeti, természet és társadalomtudományi okta- tás és nevelés elősegítése, támogatása. ... >>
1. oldal