Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Páty oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Alapítvány a Pátyolgató Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2071 Páty, Rákóczi u. 19.
képviselő: Tóthné Németh Andrea
Az óvódába járó gyermekek részére az óvodai nevelést segítő eszközök, felszerelések, játékok (tárgyi feltételek) vásárlásához anyagi támogatás nyújtása. Az óvodai nevelési feladatok színvonalasabb ellátása feltételrendszereinek (pénzügyi, tárgyi) javítása. Egészséges, balesetmentes óvodai környezet megteremtése. Kultúrális és sport programok szervezése, lebonyolítása. Innovatív, az óvoda helyi nevelési programjával összhangban álló, a pedagógiai tevékenységet előmozdító módzserek, szolgáltatások bevezetése lehetőségének biztosítása. Hátrányos helyzetű ingerszegény környezetből érkező óvodások óvodai ellátása feltételrendszerének javítása révén esélyteremtés felzárkóztatásukhoz társadalmi befogadásuk elősegítéséhez, személyiségük gazdagításához. Az integrált neveléshez szükséges speciális tornaeszközök, segédeszközök, fejlesztőjátékok vásárlását támogató anyagi segítségnyújtás. A fenti célok megvbalósítására kiírt pályázatok benyújtásához pályázati önrész biztosítása. ... >>

Andor Ferenc Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2071 Páty, Jenei dűlő (020/54.hrsz.)
képviselő: Andor Tamás Péterné
Érdeklődő, tehetséges, de hátrányos szociális helyzetű fiatalemberek támogatása, képzésük és továbbképzésük elősegítése. ... >>

Erdélyi Helikon-Marosvécsi Kemény Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2071 Páty, Ibolya u. 12.
képviselő: Kemény Endre
A Marosvécsen élt és tevékenykedett báró Kemény János írói, irodalomszervezői és színházszervezői munkásságának, szellemi hagyatékának, valamint az Erdélyi Helikon íróközösség (helikonisták) az egyetemes magyar irodalom érdekében kifejtett szellemi örökségének ápolása, népszerűsítése. Marosvécs településsel kapcsolatos helytörténeti értékek ápolása kutatása és népszerűsítése, társadalmi, kulturális, oktatási helyzetének megóvása, fejlesztése, valamint a Marosvécsi Református Egyház lelki életéhez kapcsolódó nevelői, diakóniai, művelődési tevékenységek támogatása. A marosvécsi Kemény család családtörténetének kutatásával kapcsolatos feladatok kidolgozása és megvalósítása. Kemény János megjelent írásainak újra kiadatásának, és a még kéziratban maradt hagyaték feldolgozásának és megjelentetésének elősegítése, személyét méltató írások gyűjtése, archiválása. Marosvécsen, a régi marosvécsi helikoni napok mintájára, nyári táborok szervezése különböző tematikákkal és résztvevőkkel (kortárs írók találkozója, a helikonisták leszármazottainak összejövetele, ifjúsági-, egyházi-, és kulturális táborok szervezése stb.).

A Kemény család által építtetett marosvécsi református templom állagának megóvása, javítása, valamint a templom építéstörténetével kapcsolatos egyháztörténeti, művészet- és művelődéstörténeti kutatások támogatása. Kemény Jánostól Marosvécsen elkobozott, az örököseik részére visszaszolgáltatott ingatlanok karbantartása, felújítása és hasznosítása. Kemény János és a helikonisták megemlékezését célzó vagy helytörténeti témákkal kapcsolatos kiállítások, évfordulók, műsoros rendezvények szervezése. E témakörökkel kapcsolatos műalkotások készítésének elősegítése. Az alapítvány célkitűzéseivel kapcsolatos tárgyi emlékek (fényképek, személyi és emléktárgyak, emlékművek művészeti alkotások, kiadványok, kéziratok, sajtóban megjelent írások, stb.) felkutatása, folyamatos gyűjtése, ápolása és restaurálása, archiválása, tárolása ? könyvtár, ill. irattár létesítése. Filmfelvételek, hangfelvételek készítése különböző helyszíneken a még élő tanúk megszólaltatásával. Az alapítvány internetes felületének létrehozása, fenntartása, folyamatos karbantartása, kiegészítése és fejlesztése.

A fenti témaköröket érintő ünnepségek, találkozók vagy konferenciák megszervezése és megvalósítása. A Marosvécsen évente megrendezésre kerülő ?Cseresznyevásár? minőségének növelése, népszerűsítése, bővítése. Az alapítvány Marosvécs településen elősegíti és támogatja az egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, kulturális tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem, fiatalok sporttevékenységi lehetőségeinek bővítését. ... >>

FALEVELEK Kulturális és Egészségmegőrző Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2071 Páty, Burgundia u. 50.
képviselő: Klebercz Orsolya elnökhelyettes, Németh Hajnalka elnök
Gyermek és ifjúsági csoportok létrehozása, oktatása, foglalkoztatása, felvilágosítás a drog veszélyeire, és a bűnmegelőzés területén szentvedélybetegek és büntetett előéletűek számára rehabiléitációs tevékenység, mozgássérültek számára programok szervezése, természetbaráti, környezetvédelmi, harcművészeti táborok szervezése, megőrízni és átadni a harcművészeti tudást, könyv és magazin kiadása. ... >>

Függetlenek a Pozitív Szenvedélyekért Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2071 Páty, Völgy sétány 1/a.
képviselő: Illényi Éva ( elnök )
Egészségnevelés, a tudatos életmód kialakításának segítése, tudatosítása, népszerűsítése. Ezen belül: toleranciára nevelés, agressziókezelés, kommunikáció fejlesztés, konfliktuskezelés, az esélyegyenlőség megteremtésének támogatása, közösség-, és szervezetépítés és fejlesztés, szenvedélybetegségek és az AIDS terjedésének megfékezését segítő programok, módszerek hazai hasznosítása. Az egyesület céljainak elérése érdekében egészséges életmód kialakításával kapcsolatos programok, megelőző előadások szervezését és lebonyolítását vállalja oktatási és ifjúsági intézményekben. Az egyesület különös hangsúlyt helyez a pozitív szenvedélyek megismertetése és kialakítása érdekében szervezett programok megvalósításban (sport egyéb szabadidős, kulturális események, ismeretterjesztés). ... >>

GYERMEKVÁR Humán Szolgáltató Alapítvány

(oktatási)

2071 Páty, Sziklai Sándor u. 16.
képviselő: Jánosné Szedlacsek Éva titkár, Szentpéteri Krisztina elnök
Pátyon szociális gyermekgondozási gyermekvédelmi és családsegítő feladatok ellátása. A településen bölcsőde létrehozása, működtetése. ... >>

Harmónia Gyermekház Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

2071 Páty, Körtés utca 4.
képviselő: Tolnayné Falusi Mária (elnök)
Magas színvonalon történő gondozó-nevelő munka biztosítása a kis- gyermekellátásban oly módon, hogy segítségével a bölcsőde tárgyi felszereltsége, berendezése, játék- és fejlesztő eszköz tára az in- tézmény hírnevéhez méltó módon segítse a kisgyermekek fejlődését és fejlesztését. A család hatékonyságának erősítése tematikus szülő csoportbeszél- getések, hatékonyságfejlesztő tréningek, eseti konzultációk szervezésével és lebonyolításával. oktatási, nevelési, módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés. ... >>

Iskolai Sport és Rekreációs Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2071 Páty, Bocskai u.9.sz.
képviselő: Szabóné Kecső Ilona ... >>

Magical Angels Sport Club

(intézményi,sport,oktatási)

2071 Páty, Töki u. 2.
képviselő: Halápiné Kriston Judit titkár együttesen, Hompoth Katalin elnök önállóan, Poppánné Banádi Melinda elnökhelyettes együttesen
A pátyi Bocskai István Általános Iskola tanulói, a pátyi és környékbeli gyerekek és fiatalok egészséges életmódra nevelése, a táncsport gyakorlásának és versenyzési lehetőségeinek megteremtése, továbbá szórakoztató rendezvények és táborok szervezése, szociális jellegű, társadalmi ismeretterjesztő kiadványok kiadása és forgalmazása. ... >>

Magyar Kutyatenyésztő Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

2071 Páty, Várhegyi út 14.
képviselő: Farkasháziné Folkmann Zsuzsa
az egyesület gyűjtő egyesület. Az egyesülethez tartozó fajták egyesületbe tömörítése, a tagok érdekvédelme, valamint a nemzetközi szervezethez való csatlakozás érdekében az összes olyan fajta gondozása, amely nem rendelkezik elismertetéssel, így nem tud megfelelni a 64/1998. FVM rendeletnek.
A fajták fenntartása, nemesítése, munkára való alkalmasságának megőrzése, küllem és használhatóság szem előtt tartása, és a fajta Magyarországon és külföldön történő népszerűsítése.
Az egyesület által gondozott fajtákról eb törzskönyvet vezet és nyilvántartja az adatbázist, megkülönböztető egységes jelzés HUN. Kivitelre szánt ebek export pedigréjének kiadása.
A fajtával kapcsolatos kinológiai tudományos kutatás, fajta kiképzésével, küllem bírálatával foglalkozók oktatása, a fajtával kapcsolatos ismeretterjesztés végzése, sportversenyek rendezése.
A kulturált kutyatartás szabályainak széles körben való elterjesztése.
Szakmai segítése azoknak a fajtáknak, amelyek önálló szervezetté kívánnak pályázni, amennyiben ezt 20 kennel névvel rendelkező, működő tenyésztő ezt igazolni tudja. ... >>

Páty Község Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2071 Páty, Bocskai u.9.sz.
képviselő: Junek Mariann ( elnök )
Az Ortutay Gyula ált.iskola tanulói számára a tehetség kibontakoztatásához szükséges oktatási, gyakorlati színvonal emelése, tárgyi eszközök bővítése, műszaki informatikai, számítástechnikai ismeretek megszerzéséhez tárgyi feltételek biztosítása, természet-, környezetvédelem. ... >>

Pátyi Iskolaszéket Támogatók Egyesülete

(intézményi,oktatási)

2071 Páty, Kossuth u.83.sz.
képviselő: Dr.Galicza János ... >>

Pátyi Málta Ház Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2071 Páty, Csilla von Boeselager utca 3.
képviselő: Neszmélyi Imre elnök
Preventív, keresztényi szemléletű és többfunkciós szakmai program keretében olyan családi életre nevelő program megvalósítása, melynek keretében rászo- ruló és erre igényt tartó családok kö- zösségeivel alapvető életvezetési érté- keket, magatartás-és higiéniai szabá- lyokat, tolerancia készséget megismer- tet és gyakoroltat. Települési önkormányzatoktól közfela- datnak minősülő gyermekjóléti és csa- ládsegítő szolgáltatásokat vállal át, ezen belül a rászoruló családok ottho- nainak karbantartási, felújítási szük- ségleteit részben vagy egészben ado- mányként teljesíti, szociálisan indo- kolt esetben és otthontermtés céljából ún.szociális gyors lakóházakat ad. Teljeskörű ellátást biztosító idősott- hont működtet. Ápolási Intézetet működ- tet. Adományokat közvetít rászoruló em- bereknek, családoknak közösségeknek. Működése körébe tartozó családok gyer- mekei képzésének támogatására ösztöndíj rendszert működtet. ... >>

Pátyi Szülői Egyesület

(oktatási)

2071 Páty, Rákóczi út 124.
képviselő: Kanizsai Mónika elnökhelyettes, Omray Ferenc elnök
Gyermek-ifjúságvédelem, érdekképviselet, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>
1. oldal