Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagyatád egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör

(kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Aradi utca 6/A.
képviselő: Hortobágyi Ferenc
Az egyesület tagjainak elsődleges célja a honvédelem népszerűsítése, a katonai hagyományok ápolása. ... >>

"Betegszállításért és Mentésért Nagyatád" Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

7500 Nagyatád, Rozsnyói utca 2.
képviselő: Ternák Attila
Az alapítvány célja: - több munkaórában foglalkoztatni a betegszállító mentőgépkocsikat, - mentőgépkocsik jobb felszerelhetősége, - jobb munkahelyi körülmények megteremtése, - a kiemelt felszereltségű "esetkocsi" műszereinek korszerűsítése. Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. ... >>

Dél-Dunántúli Közéleti Egyesület

(egyéb)

7500 Nagyatád, Mártírok utca 24/A.
képviselő: Dr.Bertalan Péter
1. A lakosság, a társadalmi szervezetek, az önkormányzatok és a kormányzat kapcsolatának fejlesztése a civil szervezetek eszközrendszerével. 2. A helyi demokrácia intézményrendszerének fejlesztése, a lakosság érdekképviseletének erősítése az önkormányzati testületek munkájában. 3. Az Európai Uniós integráció elmélyítése, a régió kapcsolatrendszerének fejlesztsée. - A regionalizmus hazai vívmányainak fenntartása és fejlesztése. - Közreműködés az Európai Uniós fejlesztési források elosztására szolgáló pályázati kiírások előzetes véleményezésében, a fejlesztési tanácsok munkájának segítése. - Az Európai Uniós fejlesztési támogatások hatékony fogadásának megfelelő önkormányzati struktúra kialakításának ösztönzése, a regionális kohézió erősítése. ... >>

DÉNESMAJOR 2008 Vadásztársaság

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Rinya utca 15.
képviselő: Kiss István
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyever és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával az egyesület tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. Célja továbbá a vadászati hagyományok, a vadászati kultúra ápolása, a vadászterület élővilágának védelme, a helyi társadalom környezet- és természetvédelmi szemléletének előmozdítása. ... >>

Együtt Európáért Egyesület

(egyéb)

7500 Nagyatád, Mártírok utca 24/A.
képviselő: Pünkösd Márton
Az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

JOBB KÖZÉLETI KÖR NAGYATÁD

(egyéb)

7500 Nagyatád, Kossuth L. utca 20.
képviselő: Bagó László Béla ... >>

"Jógával a teljes életért" Alapítvány

(egyéb)

7500 Nagyatád, Taranyi út Ipartelep, 1562/10. hrsz. (irodaház)
képviselő: elnök Csirke Józsefné Szombatfalvi Emese Erzsébet
Az alapítvány általános célja a jóga mint mozgásforma és filozófiai rendszer terjesztése, népszerűsítése és az ezzel kapcsolatos tevékenységek támogatása. A jóga szellemiségének jegyében az alapítvány céljának tekinti a test és a szellem egységének megteremtését, a fizikai egészség és harmónia elérésén keresztül a lélek megérintését. Az alapítvány az "ép testben ép lélek" eszméjének megfelelően hozzá kíván járulni a testi- és szellemi egészség megőrzéséhez, fenntartásához. Az alapítvány a jógán keresztül a nehéz helyzetbe került személyeknek kíván segítséget nyújtani. Az alapítvány arra törekszik, hogy a jóga értékeit minél szélesebb körhöz eljuttassa és ehhez kívánja a megfelelő környezetet megteremteni. ... >>

Mobilizmo (Közhasznú) Gyermekliga

(egyéb)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 25.
képviselő: Klisz Tibor
Gyermek és ifjúság érdekképviselet. ... >>

Nagyatád Város Polgárőr Egyesülete

(közbiztonság,egyéb)

7500 Nagyatád, Baross utca 9.
képviselő: Horváth Dezső
Bűnmegelőzés, közrend, közbintonság és a környezet védelme. ... >>

"Nagyatádért" Egyesület

(egyéb)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 2.
képviselő: Sasvári Tamás ... >>

NAGYATÁDI ERDÉLYI KÖR

(kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Dózsa Gy. utca 34.
képviselő: Dr.Orbán Csaba
1./ A Nagyatádi Erdélyi Körbe tömörült áttelepült erdélyiek, mint a változatlanul erős erdélyi magyar nemzettudat hordozói, kötelességüknek tekintik hagyományaik ápolását és mindenkor az anyaország segítségére sietni a magyar öntudat erősítésében. 2./ Az egyesület tagjainak érdekképviselete, egységes egyeztetett fellépés lehetőségének a megteremtése. 3./ Az Erdélyből és más szomszédos államokból áttelepült magyarok itteni társadalmi beilleszkedésének az elősegítése. 4./ A romániai és más szomszéd államokban élő magyarság ottani demokratikus törekvéseinek a támogatása, mint kisebbségek elleni bármilyen fellépés erkölcsi elítélése. 5./ Híd szerepet töltsön be az őslakosság és az újonnan betelepedettek között. 6./ Kulturált hasznos időtöltés lehetőségeinek a biztosítása. Lehetőségéhez mérten kulturális, művészi csereprogramok anyagi támogatása, képzőművészeti kiállítások szervezése, ezeknek a sajtóban, rádióban és tv-ben való ismertetése, hogy jobban megismerjük az erdélyi magyarság szellemi-kulturális örökségét. ... >>

Nagyatádi Evangélikus Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

7500 Nagyatád, Luther Márton tér 1.
képviselő: Nagybocskai Tamás
Az alapítvány célja a Nagyatádi Leányegyházközséghez tartozó egyháztag elődök által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása és továbbépítése mellett a hitélet és az evangélikus közösséghez való tartozás elősegítése, valamint az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. ... >>

Nagyatádi Kertbarátok Nyugdíjas Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 2.
képviselő: Greller Károly
A természetkedvelő és szerető zöldség, gyümölcs, szőlőtermesztéssel foglalkozó és azonos érdeklődésű tagok összefogása. ... >>

Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesülete

(kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 2.
képviselő: Gálovics József
Az egyesület célja, hogy az idősek segítségével valósuljon meg a nemzedékek egymást becsülő, tisztelő, egymást segítő együttélése. Szorgalmazni kívánják az idős lakosság és az önkormányzat közötti megállapodások megkötését, melyek gazdasági, szociális és kulturális területen jobbítják a nyugdíjasok életkörülményeit. ... >>

Nagyatádi Tűzoltók Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

7500 Nagyatád, Szt.Flórián tér 1.
képviselő: Mayer József ... >>

"NAGYBARÁTI" Vadásztársaság

(egyéb)

7500 Nagyatád, Mártírok utca 23.
képviselő: Rózsa János ... >>

NATURVAD Vadásztársaság

(sport,egyéb)

7500 Nagyatád, Ács utca 1.
képviselő: Zsuffa Béla
A vadásztársaság célja,hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet keretei között, az egyéb vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel, demokratikus, az önkormányzatiság elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel biztosítsa tagjai számára a sportvadászati lehetőséget, és elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségének érvényesülését. ... >>

Nők Nagyatádért Egyesület

(szociális,egyéb)

7500 Nagyatád, Zrínyi köz 2.
képviselő: Szakályné Pintér Mária
A Nők Nagyatádért Egyesület elő kívánja segíteni a nők érdekeinek megjelenítését és érvényesítését a társadalomban, lakóhelyükön az őket érintő döntések kialakítása során. Az Egyesület célja, hogy a Dél-dunántúli régióban, Somogy megyében és Nagyatád városban hozzájáruljon az itt élő nők esélyegyenlőségének megteremtéséhez, karitatív és közösségépítő feladatokat is felvállalva. ... >>

Rinyamenti Roma Önkormányzatok Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7500 Nagyatád, Baross utca 1.
képviselő: Kakas József
Rinyamenti Roma Önkormányzatok, civil szervezetek, és a roma emberek érdekképviselete, segítése. A Rinyamenti Roma Önkormányzatok Szövetsége a Rinyamentén élő Roma Önkormányzatok, civil szervezetek, és roma emberek részére, a további területeket prioritásként kezeli:
Fő célkitűzések: Közös térségi pályázatok beadása. Lakhatás elősegítése. Foglalkoztatás előmozdítása. Oktatás biztosítása. Egészségügy fejlesztése. Diszkrimináció elleni küzdelem. Idegenforgalom. Környezetvédelem. Kultúra. Nők Esélyegyenlőségének biztosítása. Érdekképviselet ellátása. Kutatás. ... >>

Somogyért Összefogás Egyesület

(kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Hunyadi utca 2.
képviselő: elnök Czimbalek József, elnök-helyettes Bakos József, titkár Dr.Barbalics István
Az egyesület célja a helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, a nemzeti és európai értékrend - az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása - képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. Célja ezentúl: - Szakmai és polgári fórumot teremteni a régió fejlesztésével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek. - A nem kormányzati szervek nemzetközi összefogását erősíteni a regionális érdekek, célok elősegítésére. - A régió polgárait bevonni a hosszú távú célokat szem előtt tartó tevékenységek megszervezésébe. - Nyilvánosságot biztosítani a későbbi regionális célok, kockázatok, tervek véghezvitelére, illetve az esetleges káros tendenciák megjelenítésére a térség polgárai számára. ... >>
1. oldal