Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lajosmizse sport civil szervezetek


Találatok száma: 26
1. oldal

Almavirág Horgász Egyesület

(sport)

6050 Lajosmizse, Bajza u.7.
képviselő: Kobolák János ... >>

Aranyhomok Vadásztársaság

(sport)

6050 Lajosmizse, Alsólajos 285-2.
képviselő: Chochol Károly elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Vadászok Vadászíjász Egyesülete

(sport,kulturális)

6050 Lajosmizse, Ságvári utca 3.
képviselő: Gálig Tamás alelnök, Keresztes Tibor elnök, Varga István főtitkár
A Bács-Kiskun Megyei Vadászok Vadászíjász Egyesülete egy pártokhoz nem kötődő társadalmi szervezet, mely elsődleges céljának és feladatának tekinti, a Bács-Kiskun Megyei vadászíjászat társadalmi elfogadottságának emelését, a sportág körülményeinek jobbá tételében való segítség nyújtást, az összefogás és az együttműködés lehetőségének megteremtését a vadászok, íjászok között, kiemelten a vadászíjászat szakmai követelményeinek emelése a sporttevékenység elősegítése, illetve a kapcsolatteremtés segítsége az e tárgyban működő civil szervezetek, intézmények és a magánszemélyek között. Az Egyesület célja a vadászíjászat helyzetének javítása, támogatása, érdekképviseletének civil szervezet formájában való ellátása, fiatalok egészségre, egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelése, a környezet védelme, kulturális és sport programok szervezése, az etikus sportvadászat megőrzése, fejlesztése, az élővilág védelme, a Bács-Kiskun Megyei íjászsport és sportvadászat együttműködésének fejlesztése, a sportbarátság erősítése. ... >>

Buffalo Bill Western Lovas Egyesület

(sport)

6050 Lajosmizse, Bene 322.
képviselő: Fazekas Sándor ügyvezető elnök, Veres Eszter Elnök ... >>

Együtt Lajosmizse Jövőjéért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,környezetvédelmi)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 5.
képviselő: Dr. Nagy József Károly elnök
Lajosmizse város településfejlesztési tevékenységének segítése, a természeti és az épített környezet védelme, fejlesztése. A kulturális örökség védelme, az idegenforgalom fejlesztése. Az ifjúsági, sport és művelődési tevékenység támogatása. Az egészségügyi szolgáltatás bővítése. A szociálisan rászorultak segítése. A tanyán élő emberek élet- és munkakörülményeinek javítása. A társadalmi szervezetek, alapítványok egymás közötti kapcsolatának erősítése. Hatékony részvétel a települési önkormányzat munkájában. ... >>

Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
képviselő: Móra Ferenc elnök, Osbáth Barna elnökhelyettes ... >>

Gyermekeinkért - Tanuszodát Alapítvány

(sport)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
képviselő: Móra Ferenc
Tanuszoda létesitése. ... >>

Gyermekekért Plusz Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
képviselő: Nagy Erzsébet kuratóriumi elnök
Az iskola nevelő-oktató tevékenységének és szabadidős végzésének támogatása a tanulók széles körének érdekeit figyelembe véve., Kulturális tevékenység folytatásához helyszín, helyiség létrehozása (szabadban vagy zárt helyen)., Maradandó értékek létrehozása, megtestesítése ? korszerű számítógépes, multimédás műveltség folyamatos megteremtése-, hozzáférés biztosítása az eszközökhöz., Nevelői munkához, oktatáshoz, tanuláshoz szük-séges tárgyak, eszközök, eszközrendszerek beszerzésének támogatása., Diákrendezvé-nyek támogatása: szabadidős programok (szakkörök, táborok, táncos és zenés rendezvények). Az iskola tanulóinak olyan kulturális előadások, kiállítások szervezése, mely mélyíti ismereteiket, illetve hozzájárul a világ megismeréséhez, a műveltségi szint fejlesztéséhez. Kulturális örökségeinek megóvása, kirándulások szervezése, melyek alkalmul szolgálnak Magyarország, vagy a szűkebb környezetünk Lajosmizse természeti és kulturális adottsága-inak, lehetőségeinek megismerése., Az iskola tanulói részére szervezett tehetséggondozó-, felzárkóztató foglalkozások szervezése, finanszírozása. Kiemelt tehetségű gyermekek (megyei vagy országos forduló esetén) versenyeztetésének, valamint felkészüléshez szükséges könyvek, folyóiratok, stb. támogatása. Hátrányos helyzetű, de valamiben tehetséges tanulók felzárkózásának, kibontakozásának segítése. Pályázatok kialakítása és finanszírozása (nyolc éven át kitűnő tanulók elismerése anyagilag is)., A tanulmányi versenyek díjazásának, jutalmazásának támogatása (tárgyjutalom, könyv, édesség, üdítő, játék, dekoráci-ós és szereplési kellékek vásárlása)., Kiadványok megjelentetésének, terjesztésének támo-gatása., Nemzeti múltunkkal, hagyományőrzéssel kapcsolatos rendezvények, programok szervezése, támogatása, finanszírozása., Sport nemzedék kinevelése érdekében: a versenysportban kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítmény érdemleges támogazása, segítése. Mozgáskultúra megismertetésére, megszerettetésére irányuló rendezvények szorgalmazása és finanszírozása. Egészséges életmód és azok kezdeményezéseinek támogatása., Ösztöndíj létesítése., A halmozottan hátrányos tanulók életkörülményeinek javítása., Természetvédelem, állatvédelem területén: Ismeretterjesztő előadások támogatása., Előadások után hallottakból vetélkedők, azok díjazásának támogatása., Múzeumlátogatások (baráti kör) támogatása. ... >>

Lajosmizse N-18. Postagalamb Sportegyesület

(sport,kulturális)

6050 Lajosmizse, Görgey u. 2.
képviselő: Szabó Péter
A közös sporttevékenység megvalósítása érdekében egyesületi formában szervezi a postagalamb sporttevékenységet. A postagalambsport hagyományainak ápolása, népszerűsítése, a tenyésztők társadalmi összefogása, érdekeinek képviselete, szakismereteinek gyarapítása és a tenyésztés eredményességének sokoldalú segítése, röptetések megszervezése és lebonyolítása, az ehhez szükséges eszközök biztosítása, versenyek szervezése, valamint más szervek által rendezett kiállításon és versenyeken való részvétel az alapszabály 2. pontja szerint. ... >>

Lajosmizse Női Kézilabda Klub

(sport)

6050 Lajosmizse, Ady E. utca 4.
képviselő: Bujdosó Edit elnökhelyettes, Bujdosó Marianna elnök
Rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés iránti igények felkeltése, a tagok nevelése és a társadalmi öntevékenység, közösségi élet kibontakoztatása, biztosítani a minőségi sportolók megkezdett sporttevékenységének töretlen folytatását, a szponzorok kielégítő képviselete, sportolói magatartással az egyén és a támogató jó hírét szem előtt tartva. ... >>

"Lajosmizse Városért" Egyesület

(sport,egészségügyi,szociális,egyéb)

6050 Lajosmizse, Erkel F. utca 28
képviselő: Basky András elnök, Bíró Tiborné titkár, Józsáné Kiss Irén alelnök
A város jövője iránt vállalt felelősséggel hozzájárulni a település sokoldalú és arányos fejlesztéséhez, az infrastrukturális feltételek (út, járda, csatorna, egyéb közmű) jobbításához., Gyarapítani a helyben elérhető közszolgáltatásokat, és egyenlő eséllyel azokat elérhetővé tenni a város kül -és belterületén élők számára egyaránt., Hozzájárulni az egészséges környezet kialakításához, az életminőség környezeti feltételeinek javulásához., Segítséget nyújtani a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, védelméhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez, a hiányzó szülői kötelességek pótlásához, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséhez., Hozzájárulni családok szociális biztonságának megteremtéséhez és megőrzéséhez., Hozzájárulni az egyén esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális szolgáltatásokhoz való hozzájárulás során., Támogatni a betegségmegelőzést., Elősegíteni az emberi egészség védelmét, fejlesztését, megőrzését és helyreállítását., Egészséges, sportszerető ifjúság nevelése., Szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók anyagi támogatása, részükre ösztöndíjak adományozása, korszerű tananyagok kidolgozásának támogatása. ... >>

Lajosmizséért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6050 Lajosmizse, Városházi tér 1.
képviselő: Dr. Svébisné Gombkötő Gizella elnök
Szűkebb régióban mindenki egészséges ivóvízellátásban részesülhessen, biztosítva legyen mindenki számára az óvodai nevelés, a magas szintű ált. iskolai képzés, az egészséges életmódra való nevelés, valamint a sport támogatása. - egészségügyi, szociális ellátás nyújtása, - közvilágítás, a helyi közutak hálózatának jó minőségű terjesztése, valamint a köztemető rendjének biztosítása, - nemzeti és etnikai kisebbségek képviselete, az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

Lajosmizsei Asztalitenisz Club

(sport)

6050 Lajosmizse, Árpád utca 2.
képviselő: Tekes Dénes elnök ... >>

Lajosmizsei Babaház Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6050 Lajosmizse, Hunyadi J. utca 9.
képviselő: Bagó Béla kuratóriumi elnök, Némethné György Csilla kuratóriumi tag, Szilágyi Orsolya kuratóriumi tag
Lajosmizse és környékén élő családok támogatása. A szülők munkába állását segítő Családi Napközi, gyermekmegőrző játszóház létrehozása és működtetése, kerületi pótmama szolgálat és a nyári gyermekfelügyelet, napközis és más tájakat felfedező táborok megszervezése és lebonyolítása. A gyermekek számára a fenti napközi kerületében ? igény esetén más intézményekben is ? korai fejlesztés és gondozás, komplex személyiségfejlesztés, népművészet ? zene, sport- és különféle tanfolyamok és a korai nyelvtanulás és zenei nevelés lehetőségének biztosítása., A családok szabadidős tevékenységének érték orientált szervezése ? egészséges életmódra nevelés, sport, túra, kirándulások, családtáborok, művészeti kiállítások, előadások, zene, közös ünnepek szervezése. ... >>

Lajosmizsei Futball Club

(sport)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér l4/a.
képviselő: Hodermarszki János ... >>

Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6050 Lajosmizse, Ságvári út 19.
képviselő: Sápi Katalin elnök, Szijjártó Viktória alelnök
Kulturális tevékenység, a magyar és ezen belül a jász történelem és kulturális hagyományok megismerése, őrzése és a fiatalok minél szélesebb körével való megismertetése, átadása. A településen élő fiatalok sportolási, öntevékeny, kulturális és művészeti tevékenységének fejlesztése, támogatása. Az ifjúságot veszélyeztető káros hatások elhárításában való részvétel, a drog-, AIDS-, és az erőszakmentes társadalom megvalósításáért. Fiatalok felkészítése gyerek- illetve ifjúsági foglalkozások vezetésére, illetve fiatalok ilyen téren való továbbképzésének támogatása. Lajosmizse értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, a település fejlődésének elősegítése, a település kulturális- és közéletében való tevékeny részvétel. Kapcsolat tartása az önkormányzattal, civil szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel, helyi vállalkozókkal, egyházakkal, és a város érdeklődő befogadó közönségével. Nemzetközi elsősorban európai kapcsolatok kiépítése és ápolása, és ennek keretében bel- és külföldi cserekapcsolatok szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, illetve társadalmi szempontból hátrányos helyzetű fiatalok felkutatása és bevonása a közösségi munkákba. Helyi és regionális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, regionális együttműködés. Ismeretterjesztő, tájékoztató előadások, önsegítő csoportok, valamint konferenciák és fórumok szervezése és támogatása. Olyan kiadványok kiadása vagy kiadásának támogatása, amelyek az Egyesület szellemiségével összhangban vannak. Érdekérvényesítő tevékenység elősegítése és biztosítása. ... >>

Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12
képviselő: Magné Kemmer Márta kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja: közművelődési és könyvtári programok, rendezvények szervezése, támogatása., Lakóterületi, térségi, szakmai vagy egyéb (pl. szabadidős) tevékenységen alapuló kisközösségek, egyesületek, klubok, csoportok létrejöttének ösztönzése, szervezése, segítése. A település kulturális, hagyományőrző és természeti értékeinek ápolása, továbbfejlesztése és közkinccsé tétele, megismertetése az itt élőkkel, a fiatalokkal, az újonnan ideköltözőkkel. Támogatja a könyvállomány fejlesztését. Közreműködés Lajosmizse és társadalmi környezete formálásában, ismeretek terjesztése a haladó művészeti és közösségi hagyományok ápolása révén, aktív részvétel a település szellemi életében. Közösségi összefogás szervezése az önhibájukon kívül különösen rászoruló idősek, nagycsaládosok és roma származásúak mentális és egyéb módon megnyilvánuló segítése, támogatása. Történelmi egyházak és civil szervezetek karitatív tevékenységének segítése, felekezetektől függetlenül. Az intézmény helyiségei tárgyi felszereltségének javítása, a tevékenységek technikai hátterének korszerűsítése. A folyamatos működéshez szükséges anyagi eszközök tekintetében támogatás nyújtása. A legeredményesebb csoportok tevékenységének elismerése, jutalmazása, A népművészet és kézművesség, hagyományainak, szellemi értékeinek és technikai tapasztalatainak felelevenítése, igényes alkotásra nevelés a népművészeti és kézműves, továbbá képző- és iparművészeti jellegű műfajokban. Népművészeti, képzőművészeti és iparművészeti ágakban alkotóközösségek, műhelyek létrehozása és működtetése. Kiadványok, kiállítások, előadások, szakmai bemutatók, konferenciák, más rendezvények létrehozása, szervezése, lebonyolítása, ezek kivitelezésének támogatása. A Lajosmizséről elszármazottak településhez való kötődésének erősítése. A Lajosmizsén élő gyermekek és fiatalok nevelése, oktatása, képességeinek fejlesztése. Továbbképzési, kulturális, szociális, karitatív és sporttevékenységek támogatása belföldön és határainkon túl. Rendezvények reprezentációs és reklámköltségeinek fedezése. Az intézmény csoportjainak, dolgozóinak, a programok résztvevőinek útiköltség térítése. ... >>

Lajosmizsei Lovas Club

(sport)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 137
képviselő: Terenyi István ... >>

Lajosmizsei Sakk Kör

(sport)

6050 Lajosmizse, Irinyi u. 14.
képviselő: Móczó István
A sakk sport népszerűsítése, edzési és versenyzési lehetőség biztosítása, utánpótlás nevelés. ... >>

Lajosmizsei Szivárvány Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6050 Lajosmizse, Bene 5/A.
képviselő: Fekete Ferenc kuratóriumi elnök
Családi napközi fenntartása, működésének bizosítása., Gondoskodás a 20 hetes - 14 éves korosztályú gyermekek napközbeni ellátásáról, szakszerű gondozásáról, neveléséről., Szolgáltatásként tanácsadással, iőszakos gyermekfelügyelettel, a családok igényeihez igazodó germeknevelést segítő szolgáltatások biztosításával családok segítése., Gyermekétkeztetés biztosítása., Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nvelése, ellátása., Igény esetén idegen nyelvi képzés, kézműves foglalkozások tartása, sporttevékenységek biztosítása, szervezése., Felmerülő igény esetén kirándulások, termlészetjárások szervezése, gyermekek nyaraltatása., Gyermekek egészséges életmódra, környezetvédelemre való nevelése., Hátrányos helyzetű gyermekek támogatásához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Lajosmizsei Utánpótlásnevelő Kézilabda Club

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6050 Lajosmizse, Kölcsey utca 56
képviselő: Nagy Ferenc
Lajosmizsén nagy hagyományokkal rendelkező sportág, a kézilabda további népszerűsítése, utánpótláskorú csapatainak (ifjúsági, serdülő, gyermek) biztosítani azokat a feltételeket, hogy a különböző korosztályos nemeti bajnokságokban, hazai és nemzetközi kézilabda tornákon minél jobb eredményeket érjenek el, a játékosok nevelése és felkészítése, sportolók felkészítéséhez és versenyeztetéséhez szükséges tárgyi, személyi és anyagi feltételek biztosítása, együttműködés a Magyar Kézilabda Szövetséggel, bázis iskolákkal, kézilabda diáksport egyesületekkel az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club

(sport)

6050 Lajosmizse, Mizsei u. 7-9.
képviselő: Faragó Gyula szakmai igazgató, Kisjuhász Sándor elnök, Krasnyánszki András Pál elnökségi tag
Az egyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, tagjainak nevelése. Működésének főbb célja ifjúsági, gyermekkorú és felnőtt labdarúgó játékok nevelése, versenyeztetése. ... >>

Mizse Kézilabda Club

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
képviselő: Sápi Tibor ügyvezető elnök, Sápi Zsombor elnök
Lajosmizsén nagy hagyományokkal rendelkező sportág a kézilabda további népszerűsítése, felnőtt és utánpótláskorú csapatainak biztosítani azokat a feltételeket, hogy a nemzeti bajnokság különböző osztályaiban minél jobb eredményt érjenek el.A játékosok nevelése és felkészítése,akik az NB I-ben esetlegesen különböző korosztályos válogatottakban is öregbítik a város és a megye sporthírnevét. Elősegíteni a fiatalok egészséges életszemléletének és életmódjának kialakulását, a sportszerű magatartás elterjedését. Kapcsolattartás, együttműködés iskolákkal, diáksport egyesületekkel Magyar Kézilabda Szövetséggel az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Táltos Birtok Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 64.
képviselő: Urbán Miklós
A magyarországi és közép-keleteurópai lovas kultúra értékeinek felkutatása, megőrzése, a lovas hagyományok ápolásának támogatása és fejlesztése.
A magyarországi lovas hagyományok terjesztésének segítése.
A magyarországi lovas sport utánpótlásának biztosításában való részvétel.
Lovassport és lovas hagyományőrző események szervezése, támogatása.
Ismeretterjesztés, oktatás, képzés a lovas hagyományok, a lovas kultúra és a lovassprt tárgykörében. Gyógylovaglás szervezése.
Munkahelyteremtés lovas hagyományokkal rendelkező, hátrányos helyzetű területeken, elsősorban Lajosmizsén és környékén. ... >>

Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6050 Lajosmizse, Attila utca 6.
képviselő: Kocsis Györgyné elnök, Kucseráné Pernyész Ibolya titkár
Az óvodai nevelés- oktatás személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése, pénzügyi támogatása. - természet-, környezet- és egészségvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, - hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, - kultúrális tevékenység - sport - az intézmény felszereltsége minőségének javítása az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>
1. oldal