Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lajosmizse oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
képviselő: Móra Ferenc elnök, Osbáth Barna elnökhelyettes ... >>

Gábor Dénes Főiskola Hallgatói Önkormányzati Képviselete Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

6050 Lajosmizse, Szent István u.1.
képviselő: Cserényi István ált.eln.helyettes, Kecskés Anita elnök ... >>

Gazdák Bács-Kiskun Megyéért Egyesület

(oktatási)

6050 Lajosmizse, Móra F.u.22.
képviselő: Atyánszky György alelnök, Dr.Ádám Pál elnök, Dr.Bernáth Varga Balázs elelnök, Princz Krisztina titkár
Az agráriumban dolgozók érdekképviselete az alapszabály II.fejezete szerint. ... >>

Gyermekekért Plusz Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
képviselő: Nagy Erzsébet kuratóriumi elnök
Az iskola nevelő-oktató tevékenységének és szabadidős végzésének támogatása a tanulók széles körének érdekeit figyelembe véve., Kulturális tevékenység folytatásához helyszín, helyiség létrehozása (szabadban vagy zárt helyen)., Maradandó értékek létrehozása, megtestesítése ? korszerű számítógépes, multimédás műveltség folyamatos megteremtése-, hozzáférés biztosítása az eszközökhöz., Nevelői munkához, oktatáshoz, tanuláshoz szük-séges tárgyak, eszközök, eszközrendszerek beszerzésének támogatása., Diákrendezvé-nyek támogatása: szabadidős programok (szakkörök, táborok, táncos és zenés rendezvények). Az iskola tanulóinak olyan kulturális előadások, kiállítások szervezése, mely mélyíti ismereteiket, illetve hozzájárul a világ megismeréséhez, a műveltségi szint fejlesztéséhez. Kulturális örökségeinek megóvása, kirándulások szervezése, melyek alkalmul szolgálnak Magyarország, vagy a szűkebb környezetünk Lajosmizse természeti és kulturális adottsága-inak, lehetőségeinek megismerése., Az iskola tanulói részére szervezett tehetséggondozó-, felzárkóztató foglalkozások szervezése, finanszírozása. Kiemelt tehetségű gyermekek (megyei vagy országos forduló esetén) versenyeztetésének, valamint felkészüléshez szükséges könyvek, folyóiratok, stb. támogatása. Hátrányos helyzetű, de valamiben tehetséges tanulók felzárkózásának, kibontakozásának segítése. Pályázatok kialakítása és finanszírozása (nyolc éven át kitűnő tanulók elismerése anyagilag is)., A tanulmányi versenyek díjazásának, jutalmazásának támogatása (tárgyjutalom, könyv, édesség, üdítő, játék, dekoráci-ós és szereplési kellékek vásárlása)., Kiadványok megjelentetésének, terjesztésének támo-gatása., Nemzeti múltunkkal, hagyományőrzéssel kapcsolatos rendezvények, programok szervezése, támogatása, finanszírozása., Sport nemzedék kinevelése érdekében: a versenysportban kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítmény érdemleges támogazása, segítése. Mozgáskultúra megismertetésére, megszerettetésére irányuló rendezvények szorgalmazása és finanszírozása. Egészséges életmód és azok kezdeményezéseinek támogatása., Ösztöndíj létesítése., A halmozottan hátrányos tanulók életkörülményeinek javítása., Természetvédelem, állatvédelem területén: Ismeretterjesztő előadások támogatása., Előadások után hallottakból vetélkedők, azok díjazásának támogatása., Múzeumlátogatások (baráti kör) támogatása. ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6050 Lajosmizse, Ceglédi utca 1.
képviselő: Veszelszkiné Nagy Erika kuratóriumi elnök
Az Általánis Iskola Kollégiuma, mint oktatási intézmény oktató-nevelő tevékenységének és feltételrendszerének segítése és jobbá tétele és az intézményben elhelyezett gyermekek segítése és támogatása. ... >>

Ideális Társadalomért Alapítvány

(oktatási)

6050 Lajosmizse, Bene 209.
képviselő: Dr.Jávor Béla elnök ... >>

Lajosmizséért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6050 Lajosmizse, Városházi tér 1.
képviselő: Dr. Svébisné Gombkötő Gizella elnök
Szűkebb régióban mindenki egészséges ivóvízellátásban részesülhessen, biztosítva legyen mindenki számára az óvodai nevelés, a magas szintű ált. iskolai képzés, az egészséges életmódra való nevelés, valamint a sport támogatása. - egészségügyi, szociális ellátás nyújtása, - közvilágítás, a helyi közutak hálózatának jó minőségű terjesztése, valamint a köztemető rendjének biztosítása, - nemzeti és etnikai kisebbségek képviselete, az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

Lajosmizsei Babaház Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6050 Lajosmizse, Hunyadi J. utca 9.
képviselő: Bagó Béla kuratóriumi elnök, Némethné György Csilla kuratóriumi tag, Szilágyi Orsolya kuratóriumi tag
Lajosmizse és környékén élő családok támogatása. A szülők munkába állását segítő Családi Napközi, gyermekmegőrző játszóház létrehozása és működtetése, kerületi pótmama szolgálat és a nyári gyermekfelügyelet, napközis és más tájakat felfedező táborok megszervezése és lebonyolítása. A gyermekek számára a fenti napközi kerületében ? igény esetén más intézményekben is ? korai fejlesztés és gondozás, komplex személyiségfejlesztés, népművészet ? zene, sport- és különféle tanfolyamok és a korai nyelvtanulás és zenei nevelés lehetőségének biztosítása., A családok szabadidős tevékenységének érték orientált szervezése ? egészséges életmódra nevelés, sport, túra, kirándulások, családtáborok, művészeti kiállítások, előadások, zene, közös ünnepek szervezése. ... >>

Lajosmizsei Iparosok és Kereskedők Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. utca 99.
képviselő: Verdung Imre elnök
Az Ipartestület az egyéni és társas vállalkozók gazdasági, szakmai érdekének képviseletére és védelmére jött létre. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a tagjainak a szabadidő megszervezésében, oktatási és kulturális programok szervezésében, és vállalja az arra rászoruló vállalkozók részére tanácsadás nyújtását. ... >>

Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6050 Lajosmizse, Ságvári út 19.
képviselő: Sápi Katalin elnök, Szijjártó Viktória alelnök
Kulturális tevékenység, a magyar és ezen belül a jász történelem és kulturális hagyományok megismerése, őrzése és a fiatalok minél szélesebb körével való megismertetése, átadása. A településen élő fiatalok sportolási, öntevékeny, kulturális és művészeti tevékenységének fejlesztése, támogatása. Az ifjúságot veszélyeztető káros hatások elhárításában való részvétel, a drog-, AIDS-, és az erőszakmentes társadalom megvalósításáért. Fiatalok felkészítése gyerek- illetve ifjúsági foglalkozások vezetésére, illetve fiatalok ilyen téren való továbbképzésének támogatása. Lajosmizse értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, a település fejlődésének elősegítése, a település kulturális- és közéletében való tevékeny részvétel. Kapcsolat tartása az önkormányzattal, civil szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel, helyi vállalkozókkal, egyházakkal, és a város érdeklődő befogadó közönségével. Nemzetközi elsősorban európai kapcsolatok kiépítése és ápolása, és ennek keretében bel- és külföldi cserekapcsolatok szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, illetve társadalmi szempontból hátrányos helyzetű fiatalok felkutatása és bevonása a közösségi munkákba. Helyi és regionális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, regionális együttműködés. Ismeretterjesztő, tájékoztató előadások, önsegítő csoportok, valamint konferenciák és fórumok szervezése és támogatása. Olyan kiadványok kiadása vagy kiadásának támogatása, amelyek az Egyesület szellemiségével összhangban vannak. Érdekérvényesítő tevékenység elősegítése és biztosítása. ... >>

Lajosmizsei Kereskedők- és Vendéglátósok Egyesülete

(oktatási)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82.
képviselő: Silek László ... >>

Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12
képviselő: Magné Kemmer Márta kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja: közművelődési és könyvtári programok, rendezvények szervezése, támogatása., Lakóterületi, térségi, szakmai vagy egyéb (pl. szabadidős) tevékenységen alapuló kisközösségek, egyesületek, klubok, csoportok létrejöttének ösztönzése, szervezése, segítése. A település kulturális, hagyományőrző és természeti értékeinek ápolása, továbbfejlesztése és közkinccsé tétele, megismertetése az itt élőkkel, a fiatalokkal, az újonnan ideköltözőkkel. Támogatja a könyvállomány fejlesztését. Közreműködés Lajosmizse és társadalmi környezete formálásában, ismeretek terjesztése a haladó művészeti és közösségi hagyományok ápolása révén, aktív részvétel a település szellemi életében. Közösségi összefogás szervezése az önhibájukon kívül különösen rászoruló idősek, nagycsaládosok és roma származásúak mentális és egyéb módon megnyilvánuló segítése, támogatása. Történelmi egyházak és civil szervezetek karitatív tevékenységének segítése, felekezetektől függetlenül. Az intézmény helyiségei tárgyi felszereltségének javítása, a tevékenységek technikai hátterének korszerűsítése. A folyamatos működéshez szükséges anyagi eszközök tekintetében támogatás nyújtása. A legeredményesebb csoportok tevékenységének elismerése, jutalmazása, A népművészet és kézművesség, hagyományainak, szellemi értékeinek és technikai tapasztalatainak felelevenítése, igényes alkotásra nevelés a népművészeti és kézműves, továbbá képző- és iparművészeti jellegű műfajokban. Népművészeti, képzőművészeti és iparművészeti ágakban alkotóközösségek, műhelyek létrehozása és működtetése. Kiadványok, kiállítások, előadások, szakmai bemutatók, konferenciák, más rendezvények létrehozása, szervezése, lebonyolítása, ezek kivitelezésének támogatása. A Lajosmizséről elszármazottak településhez való kötődésének erősítése. A Lajosmizsén élő gyermekek és fiatalok nevelése, oktatása, képességeinek fejlesztése. Továbbképzési, kulturális, szociális, karitatív és sporttevékenységek támogatása belföldön és határainkon túl. Rendezvények reprezentációs és reklámköltségeinek fedezése. Az intézmény csoportjainak, dolgozóinak, a programok résztvevőinek útiköltség térítése. ... >>

Lajosmizsei Szivárvány Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6050 Lajosmizse, Bene 5/A.
képviselő: Fekete Ferenc kuratóriumi elnök
Családi napközi fenntartása, működésének bizosítása., Gondoskodás a 20 hetes - 14 éves korosztályú gyermekek napközbeni ellátásáról, szakszerű gondozásáról, neveléséről., Szolgáltatásként tanácsadással, iőszakos gyermekfelügyelettel, a családok igényeihez igazodó germeknevelést segítő szolgáltatások biztosításával családok segítése., Gyermekétkeztetés biztosítása., Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nvelése, ellátása., Igény esetén idegen nyelvi képzés, kézműves foglalkozások tartása, sporttevékenységek biztosítása, szervezése., Felmerülő igény esetén kirándulások, termlészetjárások szervezése, gyermekek nyaraltatása., Gyermekek egészséges életmódra, környezetvédelemre való nevelése., Hátrányos helyzetű gyermekek támogatásához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Lajosmizsei Utánpótlásnevelő Kézilabda Club

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6050 Lajosmizse, Kölcsey utca 56
képviselő: Nagy Ferenc
Lajosmizsén nagy hagyományokkal rendelkező sportág, a kézilabda további népszerűsítése, utánpótláskorú csapatainak (ifjúsági, serdülő, gyermek) biztosítani azokat a feltételeket, hogy a különböző korosztályos nemeti bajnokságokban, hazai és nemzetközi kézilabda tornákon minél jobb eredményeket érjenek el, a játékosok nevelése és felkészítése, sportolók felkészítéséhez és versenyeztetéséhez szükséges tárgyi, személyi és anyagi feltételek biztosítása, együttműködés a Magyar Kézilabda Szövetséggel, bázis iskolákkal, kézilabda diáksport egyesületekkel az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Micimackó Kuckója Oktatási Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 48.
képviselő: Habara Gábor kuratóriumi elnök
A gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. Ezen túlmenően célul tűzi ki a testi nevelést az egészséges életmódra és az iskolai életmódra való felkészítést, képességfejlesztést és a tehetséggondozást, és a személyiség legfőbb értékének kibontakoztatását. Mindezek keretén belül célja az alapítványnak: közoktatási intézmény létrehozása, fenntartása, működtetése, családi napközi fenntartása, működésének biztosítása, óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés támogatása, gyermekfelügyelet, óvodások étkeztetése, súlyos beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek ellátása, természet- és környezetvédelem, és a gyerekek erre történő felkészítése. ... >>

Mizse Kézilabda Club

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
képviselő: Sápi Tibor ügyvezető elnök, Sápi Zsombor elnök
Lajosmizsén nagy hagyományokkal rendelkező sportág a kézilabda további népszerűsítése, felnőtt és utánpótláskorú csapatainak biztosítani azokat a feltételeket, hogy a nemzeti bajnokság különböző osztályaiban minél jobb eredményt érjenek el.A játékosok nevelése és felkészítése,akik az NB I-ben esetlegesen különböző korosztályos válogatottakban is öregbítik a város és a megye sporthírnevét. Elősegíteni a fiatalok egészséges életszemléletének és életmódjának kialakulását, a sportszerű magatartás elterjedését. Kapcsolattartás, együttműködés iskolákkal, diáksport egyesületekkel Magyar Kézilabda Szövetséggel az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6050 Lajosmizse, Telepi út 25.
képviselő: Baranyi-Rostás Rodrigó elnök
Hátrányos helyzetű emberek képzésének, munkához jutásának segítése. Roma hagyományok, roma kultúra ápolása. A roma közösségi értékek felkutatása. Az emberi jogok magyarországi érvényesítése. A roma népréteg érdekeinek képviselete a társadalom döntéshozatali rendszereiben. Az állampolgári érdekérvényesítéshez szükséges ismeretek közvetítése a roma népréteg felé. Közösségszervezés. A roma népréteg közösségi érdekeinek felkutatása. A fiatalság nevelése és felkészítése a polgári demokratikus társadalmi közéletben való részvételre. ... >>

Táltos Birtok Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 64.
képviselő: Urbán Miklós
A magyarországi és közép-keleteurópai lovas kultúra értékeinek felkutatása, megőrzése, a lovas hagyományok ápolásának támogatása és fejlesztése.
A magyarországi lovas hagyományok terjesztésének segítése.
A magyarországi lovas sport utánpótlásának biztosításában való részvétel.
Lovassport és lovas hagyományőrző események szervezése, támogatása.
Ismeretterjesztés, oktatás, képzés a lovas hagyományok, a lovas kultúra és a lovassprt tárgykörében. Gyógylovaglás szervezése.
Munkahelyteremtés lovas hagyományokkal rendelkező, hátrányos helyzetű területeken, elsősorban Lajosmizsén és környékén. ... >>

Törődés-Lajosmizse Alapítvány

(oktatási,szociális)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 162. fszt./2.
képviselő: Pap László kuratóriumi elnök
A működési területén élő szociális és mentálhigénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességeinek megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése., Szociális szolgáltató központ létrehozása, melynek keretében el kívánja látni z alábbi szociális feladatokat: szociális információs szolgáltatás, étkeztetés (1993. évi III. tv. Szoctv. 62. §),házi segítségnyújtás (szoctv. 63. §), családsegítés (szoctv. 64-65. §), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1/2000. (I.7.) SzCsM rend. 25/A. §), közösségi ellátások (szoctv. 65/B. §), támogató szolgáltatás (szoctv. 65/C. §), gyermekjóléti szolgálat (1997. évi XXXI tv., 5/1998. (IV. 30.) NM rend., 281/1997. (XII.23.) Korm. Rend., 149/1997. Korm. rend.). Szakosított szociális ellátások területén a nappali ellátás (szoctv. 75-76. §), átmenti ellátást nyújtó intézmény (idősek gondozóháza) létrehozása., A szociális szolgáltató központ folyamatos fejlesztése, mintaintézmény kialakítása, szolgáltatások bővítése, társszakmákkal és intézményekkel való szoros kapolattartás., A szociális munka oktatásban való maximális részvétel, mint gyakorlati helyszín és terepgyakorlati intézmény. ... >>

Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6050 Lajosmizse, Attila utca 6.
képviselő: Kocsis Györgyné elnök, Kucseráné Pernyész Ibolya titkár
Az óvodai nevelés- oktatás személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése, pénzügyi támogatása. - természet-, környezet- és egészségvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, - hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, - kultúrális tevékenység - sport - az intézmény felszereltsége minőségének javítása az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>
1. oldal