Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskunfélegyháza érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Életet az Éveknek Nyugdíjasklubok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 33/a/c IV/1.
képviselő: Kalmár Nagy László elnökhelyettes, Sántáné Szabó Margit elnök
A társadalmi szervezet célja: Az időskorúak, nyugdíjasok jogait és kötelezettségeit érintő érdekfeltáró és érdekközvetítő, érdekvédelmi, szociális, kulturális tevékenység. Összehangolt véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály, helyi rendelet megalkotásában, amely az időskorúak, nyugdíjasok életkörülményit érinti. Állásfoglalás, javaslattétel és mindeden olyan kezdeményezés, amely az időskorúak életkörülményeinek megőrzését szolgálja. Közreműködés a nyugdíjasok, az idős nemzedék tagjai részére aktív, társadalmi, közéleti tevékenység biztosításában, az általuk képviselt tapasztalat és szellemi tőke a közérdekében történő felhasználása végett. Elérni, hogy legyen biztosítva minden arra rászoruló idős ember számára a szociális gondoskodás, azon belül mindennapi ellátás, házi beteg gondozás, ápolás. Az idősek hathatós részvételével valósuljon meg a nemzedékek egymást becsülő, tisztelő, egymást segítő együttélése. Szorgalmazni kívánjuk az idős lakosság és a nyugdíjasok érdekében a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés mellett létrehozott Idősügyi Tanács megalakítását és rendszeres működését. Folytatni kívánjuk a környezet védelmében végzett munkánkat. Az idősek közösségi életének kereteit megteremteni, minden egyes településen segíteni a klubok tevékenységét, ösztönözni, hogy az önkormányzati, a társadalmi és munkahelyi szervek minden lehetséges erkölcsi és anyagi eszközzel támogassák azokat. A klubok és az idős lakosság képviselői, legyenek aktív résztvevői a lakóhelyi, az önkormányzati, társadalmi testületeknek. A különböző tanácskozásokon fejtsék ki véleményüket, javaslataikat, legyenek szerves részei a lakóhelyi életnek. Kezdeményezni a szakigazgatási szervek felé, az idősek fórumának rendszeres megtartását, az idősebb generációt érintő társadalmi kérdések megtárgyalását. Tervezzük: irodalmi, művészeti, néprajzi pályázatok kiírását a nyugdíjasok életével összefüggésben és a megyében élő nyugdíjasok körében. Csatlakozunk minden olyan társadalmi kezdeményezéshez, amelyek erősítik a generációs kapcsolatokat, hogy az időskorúak által képviselt értékeket a következő nemzedék a saját és a társadalom boldogulására hasznosíthassa. Kulturális tevékenység keretében elősegíteni a népi hagyományok megőrzését, ápolását, a tárgyalkotó népművészet továbbfejlesztését. Közművelődés keretében az időskorúakat érintő ismeretek terjesztésére törekedni. Rendezni kívánunk kis- és nagyrégiós tanácskozásokat, nyugdíjas találkozásokat, nyugdíjas találkozókat, kulturális fesztiválokat, előadásokat. Részt veszünk az idősek országos fesztiváljain, a települések kulturális testvérkapcsolatainak erősítésében. Tovább szeretnénk növelni az olya kedvelt hazai és külföldi utazásokat, mind a klubok a tagok számára. Szervezzük és támogatjuk klubjaink keretében a gyógytornát, s rendszeressé tesszük a testedzési, sportolási lehetőségeiket, sportrendezvényeket. Testvér települési kapcsolatok keretében erősítjük a nyugdíjas és időskorú szervezetek kapcsolat felvételét és szoros kap ... >>

Ifjúsági Szakértők Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

6100 Kiskunfélegyháza, Hársfa utca 30.
képviselő: Ditzendy Károly Arisztid elnök
Az alapításkor csatlakozó, valamint a későbbiekben végzett ifjúsági szakértő szakemberek összefogása, szakmai kommunikációjuk, együttműködésük segítése, koordinációja. Az okleveles graduális és posztgraduális ifjúsági szakértő képzés támogatása, fejlesztése. Részvétel a formális és nemformális ifjúsági szakemberképzés fejlesztésében, programjaiban. Az ifjúságpolitika és az ifjúsági munka szakmai kereteinek és tartalmának fejlesztése, a területen dolgozó szakemberek és szervezetek segítése az ifjúsági szakértők sajátos eszközrendszerével. Az ifjúsági szakértő sajátos eszközrendszerének, a szakma elvárásainak meghatározása, az elmélet és a gyakorlatok tudományos színvonalú rögzítése, s e tudásbázis fejlesztése, karbantartása a mindenkori társadalmi- gazdasági elvárásoknak megfelelően. Az ifjúsággal kapcsolatos közéleti és szakmai kérdések, javaslatok szakértői megjelenítése, képviselete a szakmai, a tudományos és a széles társadalmi nyilvánosság előtt. Konferenciák, szakmai műhelyek, rendezvények, képzési programok szervezése és lebonyolítása az ifjúság, mint korosztályi társadalmi csoport és a fiatalok, mint sajátos fejlesztési szükségletű személyiségek fejlesztésének témájában. Részvétel hasonló témájú szakmai kezdeményezésekben. Az ifjúsági szakértő szakma hazai és nemzetközi szintű megjelenítése, képviselete szektorközi, szaktestületekben, intézmények és a nyilvánosság előtt. Tagjai ifjúsági szakértői szakmai tevékenységének és tudományos munkájának segítése, támogatása. Önálló szakértői feladatok ellátása az ifjúságfejlesztéssel, illetve társadalomfejlesztés ifjúsággal, illetve a fiatalokkal összefüggő kérdéseiben. ... >>

Kiskun Önkormányzatok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1.
képviselő: Ficsor József elnök
Kiskun hagyományok ápolása, kiskun történelmi és kulturális értékek, valamint szokások továbbvitele., A kiskun településen élők kiskun tudatának erősítése., Jászkun hagyományok ápolása, történelmi és kulturális értékek továbbvitele., Kapcsolattartás a Jász és Nagykun Önkormányzati Szövetségekkel., Kapcsolattartás más volt történelmi autonóm kerületek hagyományápoló szervezeteivel., Kapcsolattartás az állami, társadalmi és érdekvédelmi szervezetekkel és települési szövetségekkel., Érdekközvetítő és érdekvédő tevékenység folytatása az érintett önkormányzatok képviseletében regionális és országos szinten., A tömegkommunikáció segítségével bemutatja a kiskun települések helyét, szerepét, hagyományait és kapcsolatát a jász és nagykun településekkel. Ennek érdekében időszaki lapot, és egyéb kiadványokat jelentethet meg., Kialakítja az önkormányzatok közötti információs rendszert, véleménycserét., Állást foglal a kiskun önkormányzatokat érintő fontosabb, átfogó jellegű ügyekben., A szövetség céljai megvalósításáért gazdálkodási tevékenységet is folytathat, vállalkozásokat szervezhet, dönthet pályázatok, különösen támogatási célú pályázatok beadásáról, meghatározza az esetleges pályázaton elnyert támogatás vagy egyéb forrásokból származó összegek felhasználásának módját és kereteit, egyéb támogatási forrásokat kutat fel és vesz igénybe., Közreműködik azon jogalkotási, jogszabály előkészítési munkákban, amely a tagok működését érinti., Idegenforgalom koordinálása és szervezése. ... >>

Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij utca 4/14.
képviselő: Dr. Sulyok Miklós elnök ... >>

Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.
képviselő: Juhász István elnök
A város vonzáskörzetében élő nyugdíjasok, időskorúak érdekvédelme és érdekképviselete. A nyugdíjasok igényei kielégítésének elősegítése érdekében támogatja a társadalmi tevékenység feltételeit.Kezdeményezi a nyugdíjasokat érintő jogszabályok előkészítését és véleményezéséhez vitákat szervez. Tájékoztatást ad az országos és megyei szövetségek tevékenységéről, elért eredményekről. Előmozdítja a helyi és községi nyugdíjas szervezetek szerveződését. Támogatja a nyugdíjasok részére az olcsóbb áruk közös értékesítésű beszerzésének szervezését. Szervezi az egymással való törődés hálózatának a kiépítését, a tanácsadói szolgálat, illetve szolgáltatásokra. Együttműködik és kapcsolatot tart fenn más társadalmi, állami szervekkel az alapszabály rendekezése szerint. ... >>

Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij utca 4/14.
képviselő: Halmi István alelnök, Marcényi Csaba elnök ... >>

Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6100 Kiskunfélegyháza, Nyil u.16.
képviselő: Dankó Gábor elnök
Biztosítani a lehetőségeket és feltételeket tagjai és más személyek részére a rendszeres sportoláshoz, versenyeztetéshez, valamint a társadalom és az egyéb közös érdekét egyszerre szolgálva az egészséges életért célkitűzésnek megfelelően az úszó sport területén az egészség megőrzés, a képesség fejlesztés, ismeretterjesztés, az úszás oktatás és ifjúság és lakosság sportolási tevékenységének elősegítése. Ezen területen szakmai kapcsolat kialakítás és kapcsolattartás, színvonalas versenysport kialakítása, egyéni és csapatsportolók nevelése, sport rendezvények szervezése, tömegsport lehetőségeinek biztosítása, egyesületi önigazgatással tagjaik jogszabály szerinti érdekvédelme. ... >>

Kunsági Autóbuszvezetők Szabad Szakszervezete

(érdekképviselet)

6100 Kiskunfélegyháza, Platán utca 5. II/9.
képviselő: Rácz Zoltán András elnök, Tóth Jánois alelnök
Szakmai-, munkajogi érdekvédelem és érdekképviselet szakszervezeti kollektív jogi és egyéni szinten is, Munkaköri-, és közlekedési jogszolgálat működtetése, Feladatának tekinti az eddig elért munkavállalói és szakszervezeti jogok megőrzését, illetve tagsága érdekeinek megfelelő új érdekvédelmi és érdekképviseleti jogok megszerzését, Részt vállal minden magyar közlekedési dolgozót érintő általános érdekképviseletben, Sztrájkhoz való jogosultság fenntartása, Országos, regionális és helyi kérdésekben közösen lép fel minden ilyen szervezettel együtt, amelynek céljai az adott helyzetben egybeesnek tagságának érdekeivel, A szakszervezet képviselőinek feladata, hogy képviseljék a tagság érdekeit minden olyan fórumon, ahol a területet érintő szakmai célokat előkészítik és az ezzel összefüggő gazdasági döntéseket megfogalmazzák és meghozzák. ... >>

Kunsági Biogazdálkodók Egészségszolgálati Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

6100 Kiskunfélegyháza, Móra tér 9.
képviselő: Kiss Kálmán Tibor alelnök, Terjék Gyula Gáspár elnök, Tóth Adrienn ügyvezető
A biotermelést folytatni kívánó termelők felkészítése a teljes értékű egészségügyi életmód biztosításához. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Az egyesület céljai elérése érdekében kifejezetten non-profit tevékenységet végez. Az Egyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, másodlagosan gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat, céljait nem veszélyeztetve. Az Egyesület tevékenységének sokrétűsége miatt esetenként pénzügyi, jogi, számviteli, építészeti szakemberek szolgáltatásait is igénybe veheti. ... >>

Nagyszőlő-úti Gazdakör

(érdekképviselet)

6100 Kiskunfélegyháza, XI. ker. 352.
képviselő: Ván Jenő elnök ... >>

Nők Bács-Kiskun Megyéért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 54.
képviselő: Jankovszki Zoltánné elnök
Az azonos (polgári, keresztény) értékrendet elfogadó, -kiemelten a család, a gyermek, ifjúság nevelése, az oktatás, a kultúra, a média, a nemzeti értékeink és a hagyományaink ápolása, valamint a környezetvédelem területén ?a polgári gondolkodást képviselő, Bács-Kiskun megyében élő hölgyek, anyák, nagymamák széleskörű összefogása, közösséggé formálása. A polgári, keresztény erkölcsi értékrend képviselete, védelme. Az egyesület céljaival összhangban működő civil szervezetekkel együttműködése és azok támogatása. A polgári és nemzeti értékeket képviselő nők közéleti szereplésének támogatása. A nők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A nők szerepvállalása az emberi és polgári jogok érvényesítésében. A nők szervezeti formában történő képviselete, amely biztosítja a nők meghirdetett társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulását. Női esélyegyenlőség elősegítése a hátrányos helyzetű csoportokban a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekben, valamint a határon túli magyarság körében egyaránt. A nő családban betöltött központi szerepének hangsúlyozása. A nők családban és hivatásban végzett munkájának erkölcsi és anyagi megbecsülése és elismerése. Hátrányos helyzetben lévő nők támogatása és érdekvédelme. A nők társadalmi esélyegyenlőségét elősegítő tudományos tevékenység, kutatás ösztönzése. ... >>

Vállalkozók Ipartestülete Kiskunfélegyháza

(érdekképviselet,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Móra tér 9.
képviselő: Dencs László alelnök, Makai Lászlóné elnök
A tagnak belépő egyéni és társas vállalkozók gazdasági, szakmai érdekeinek egységes képviselete és védelme, társadalmi rangjának emelése, vélemény alkotás a vállalkozókat érintő jogszabályokról, azok változtatási lehetőségéről az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>
1. oldal