Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár sport civil szervezetek


Találatok száma: 291
2. oldal

DOSTE Triatlon Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Győr utca 21.
képviselő: alelnök Tóth József, elnök Polyák József ... >>

Dr.Lelkes István Élsportoló Alapítvány

(sport)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 17.
képviselő: Reőthy Ferenc
A Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium élsportolóinak minél jobb tanulmányi eredmény elérésére ösztönzése, a legjobb tanulmányi eredményt elérő élsportoló támogatása. ... >>

Dúr-Akkord Művészeti Alapítvány

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 41.
képviselő: Auguszt Gábor
Az alapítvány általános célja a művészeti, kulturális tevékenységek támogatása. Az alapítvány valamennyi művészeti ág, de elsődlegesen a zeneművészet és rokon művészeti ágainak patronálására törekszik. A művészeteken keresztül és azon túl az alapítvány hozzá kíván járulni a szabaidő hasznos, értékes eltöltését célzó tevékenységek ösztönzéséhez, az "ép testben ép lélek" gondolatának jegyében sport és turisztikai tevékenység támogatásához. ... >>

Duráczky Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Somssich P. utca 8.
képviselő: Fehér Iván
Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. A Duráczky Diáksport Egyesület ehhez az iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezésében és szervezésében részt vesz, mert az intézmény a Közoktatási Törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni. A sportegyesület a célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek teljesítését. Valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. ... >>

"Egészséges életmódért, egészséges környezetért" Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 33.
képviselő: elnök Tarlósi Miklós
Megteremteni az anyagi feltételeit annak, hogy a Honvéd Utcai Tagiskola tanulói számára mind a tanórákon, mind a délutáni foglalkozásokon, mind az iskolán kívüli rendezvényeken egészséges életmódra nevelhessünk. Ennek érdekében az alapítvány anyagi erejének igénybevételével felújítjuk, korszerűsítjük eszközeinket, sportfelszereléseinket, lehetőség szerint újakat szerzünk be, bővítjük, gazdagítjuk az udvari játék- és sportfelszereléseket, megteremtjük a táborozási feltételeket. Amennyiben az iskokla fenntartója nem tudja támogatni a tanulók úszás oktatását, úgy azt is az alapítvány erőforrásainak terhére kívánjuk finanszírozni. Továbbra is csinosítjuk tantermeinket, megteremtjük a kulturált, egészséges környezetet a gyermekek számára a vizesblokkokban is. Támogatja az alapítvány anyagilag és erkölcsileg is azokat a pedagógusokat, akik élenjárnak a tehetséggondozásban. Az alapítvány a kiemelkedően tehetséges tanulókat is támogatni kívánja. ... >>

Egészségügyi Szakképzéséért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 58.
képviselő: Horváthné Pintér Piroska
Az alapítvány támogatni kívánja:
- azoknak az oktatást segítő tárgyi eszközöknek a beszerzését, amelyek az intézményben tanuló diákok részére minél hatékonyabb ismeretelsajátítást tesznek lehetővé,
- azokat az intézményben tanuló diákokat, akiknek családi körülményei miatt nehézséget okoz a tanulással kapcsolatos tárgyi eszközök beszer-zése, tanulmányaik folytatásához szükséges többletismeretek elsajá- títása, amennyiben magatartásuk és tanulmányi eredményük alapján arra érdemesek,
- az intézményben tanuló diákok kiemelkedő tanulmányi eredményeinek díjazását, a helyben nem biztosíható tanulmányi /továbbtanulási/fel- készítés, ismeretszerzés költségeinek biztosítását, a tanintézet hír- nevét öregbítő sikerek anyagi elismerését,
- az egészséges életmód megvalósítását az iskolai sportélet fejlesztését. ... >>

Egészségünkért és a lovassportért Shagya arab lovakkal

(sport)

7400 Kaposvár, Toponár, Répáspuszta
képviselő: Dr.Backné Fülöp Judit
A shagya-arab magyar lófajta répáspusztai ménesének fenntartása és fejlesztése abból a célból, hogy kiváló lovait egészséges- és fogyatékos emberek /fiatalok és öregek, magyarok és külföldiek/ használhassák egészségük megőrzésére, javítására, a mozgás és sport örömének érzésére, sikerélményeinek gyarapítására. ... >>

"Együtt a gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Petőfi utca 20.
képviselő: Hádingerné Harnos Ildikó
A Petőfi Sándor Óvoda Játék-Mozgás-Környezet tevékeny megismerése pedagógiai program megvalósításának segítése. A 3-7 éves korú gyermekek egészséges életmódjának kialakítása, a mindennapos szervezett és szabad mozgás rendszerével a gyerekek civilizációs (mozgásszervi) betegségeinek megelőzése. Testileg-lelkileg egészséges gyerekek nevelése, akik sikeresen kezdhetik meg iskolai tanulmányaikat. A szülők és óvodapedagógusok együttműködése a gyermeki személyiség differenciált, egyénre szabott fejlesztéséért, iskolára való felkészítés. A gyermeki és óvodapedagógusi kezdeményezések anyagi feltételeinek megteremtése. A Petőfi utcai óvodapedagógusok szakmai és önképzési feltételeinek biztosítása. A Petőfi utcai Óvoda épületének fenntartása és karbantartása. Az óvodai eszközök vásárlásához támogatás. Az óvodáskorú gyermekek nevelésének, oktatásának elősegítése, képességfejlesztése. Óvodás korú gyermekek sportolásának elősegítése, ehhez sporteszközök, sportruhák, labdák, egyéb sporttal kapcsolatos játékok vásárlásának elősegítése, foglalkozások megtartásához sport végzettségű szakemberek igénybevételének, díjazásának támogatása. ... >>

"Együtt Egymásért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Porczió Györgyné
A Gyermek- és Utógondozó Otthon növendékeinek - az intézmény alapellátását nem érintő - közvetlen segítése és képességfejlesztése, szadadidős, sport és kulturális programokkal, üdüléssel, táboroztatással, szakmai képzésük és önálló életkezdésük támogatása. Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekeket nevelő gyermekotthonok, lakásotthonok, családok és az ő tevékenységüket segítő szakemberek olyan önkéntes társadalmi szervezete, melynek általános célja, hogy tömörítse minazokat, akik sorsuk, munkájuk vagy életvitelük bármely eseménye révén érintettek a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek nevelésében vagy karitatív érzelmekkel viszonyulnak hozzá.
Az alapítvány tagjai emberi és szakmai támaszt, segítséget, információt nyújtanak egymásnak és erre igényt tartóknak. ... >>

ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 23/A.
képviselő: elnök Váli Csilla
a./ Képviselni és védeni a fogyasztók érdekeit az állami, gazdasági, társadalmi szervezetek előtt, a fogyasztói érdekek érvényesítése érdekében kapcsolatot építeni és fenntartani hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, közreműködni a fogyasztókat ért jogsérelem orvoslásában, a fogyasztók széles körét érintő ügyekben pert kezdeményezni. Alternatív vitarendezési eljárások, a gazdasági kamarák mellett működő választottbíróságok, a fogyasztóvédelmi békéltető testületek, a jogérvényesítő közvetítés (meditáció) széleskörű társadalmi megismertetésének és elfogadottságának népszerűsítése, elősegítése. b./ A jogállam működésének elősegítése, a jogbiztonságelőmozdítása, a jogalkalmazás törvényességének figyelemmel kísérése. Felhívni a közvélemény figyelmét a joggyakorlat és a joggal való visszaélés visszásságaira, jelenségeire és ügyekre, és ezek orvoslásának elősegítése. Jogi segítséget nyújtani az emberi- és szabadságjogaikban megsértetteknek, szorgalmaznie körben a jogalkotás és jogalkalmazás továbbfejlesztését. Védelmet nyújtani a jogsértetteknek, a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak, az áldozatok érdekképviselete, a sértettek jogainak biztosítása az eljárások alatt, s az ezt szolgáló bűnmegelőzés. c./ A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység d./ Kulturális örökség megóvása, kulturális mtevékenység, c./ Sport-tevékenység. f./ Az Egyesület célja előadások, összejövetelek, kulturális, oktatási sportrendezvének szervezése útján és más ismeretterjesztő módszerek igénybevételével az előzőekben megjelölt egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése a lehető legszélesebb körben. ... >>

"Eötvös Loránd Diáksport Egyesület"

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Rédling Géza
Az Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (a továbbiakban: Intézmény) nevelő-oktató munkájával öszhangban tagjainak rendszeres - helyi, intézményen belüli, valamint intézmények közötti és egyéb - játék, turisztikai, versengési és versenylehetőségének tervezése, szervezése. ... >>

Építők Atlétikai Club

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
képviselő: Ács Lajosné
a./ Tagjai részére a különböző sportágakban végzendő rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. b./ A vele kapcsolatban lévő oktatási-nevelési intézmények tanulói, hallgatói részére rendszeres testedzési és sportolási lehetőség megteremtése, a lakosság szabaidő sportolásának segítése. c./ A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. d./ Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Erdőszél Szabadidő Sport Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 21.
képviselő: Heffer Kálmán ... >>

EZÜSTHÁRS LAKÓPARK EGYESÜLET

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Aranyhárs utca 13.
képviselő: elnök Pap Attila Sándor
A kaposvári un. Ezüsthárs Lakóparkban (a Mátyás király utcától nyugatra lévő lakóövezet) élő, ill. ide költöző emberek egyesületbe tömörítése. Kulturális, sport programok szervezése, melyek lehetőséget adnak a lakópark közösségének, az ott élő családoknak az egymáshoz közelebb hozására, az egymás iránti közöny felszámolására. A lakóhelyi környezet-, természetvédelem, a lakóhelyi környezet és táj rendjének tisztán tartásának kialakítása, az egészséges életmód feltételeinek megteremtése. A lakópark közrendjének védelme. ... >>

"FARAGÓ RALLY TEAM" Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Kanizsai u. 54.
képviselő: Jankovics Tamás ... >>

Fekete Hollók Rendje

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Toldi utca 12.
képviselő: alelnök Hajdu Xénia, elnök Sashalmi-Fekete Tamás, titkár Halász Máté
A középkori magyar és európai harcművészetek ápolása, kutatása, ezzel kapcsolatos kísérleti régészet gyakorlása. Magyar katonai hagyományok feltárása, ápolása, megismertetése, megőrzése, továbbadása, szokások gondozása, gazdagítása. Bemutatók, szemináriumok, táborok szervezése a nézők és a résztvevők épülésére. Somogy megye fiataljai részére sportolási lehetőség biztosítása, annak támogatása. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Határon túli, magyar anyanyelvű fiatalokkal való kapcsolatfelvétel, egyesületek támogatása, a magyar-székely katonai hagyományőrzés ápolása és segítségnyújtás. Egyéb, a művelődést segítő lehetőségek biztosítása. ... >>

FITHOUSE SC

(sport)

7400 Kaposvár, Füredi utca 65. 4./13
képviselő: Kalocsa Zoltán
A szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmód elősegítését célzó sporttevékenység lehetőségének biztosítása. Erőemelő szakosztály működtetése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Sportrendezvények, versenyek, bemutatók szervezése. ... >>

Fogyatékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetsége

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: dr. Benczéné Csorba Margit ... >>

Föld Jövője Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 4. II. 1./1.
képviselő: elnök Ifj. Haraszti András, kuratóriumi tag id. Haraszti András
Az Alapítvány céljai egészségvédelem, egészségfejlesztés, környezetvédelem, környezeti nevelés, környezeti hatásvizsgálat, közösségfejlesztés, érdekvédelem, érdekképviselet, kulturális célok, ifjúságvédelem, betegcsoportok képviselete, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés, munkaerő-védelem, kutatás-fejlesztés, közbiztonság-védelem. ... >>

Gárdonyi Géza Általános Iskola Sportköre

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Madár utca 16.
képviselő: Stadlerné Petőfalvi Tímea ... >>

GÉNIUSZ Közhasznú Alapítvány

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 32/b
képviselő: elnök Balázsné Kis Mária
Az alapítvány célja, egyben közhasznú tevékenysége, hogy segítse a tanulói személyiség, a képesség és a készségek kibontakozását, a tanulók művelődési, művészeti, idegen nyelvi ismereti, sport tevékenységét, illetve mindezekhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítását, illetve a már meglévők bővítését. ... >>

"GÉPÉSZ-SPORT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Horváth Miklós
A Kaposvári Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola és Gimnázium egészségmegőrzési tevékenységének valamint sportéletének fejlesztése, különösen a mindenkori a tanulóifjúság diáksportolóinak és tanáredzőinek hazai, ill. külföldi sportversenyekre, táborozásokra anyagi fedezet biztosítása, a kiemelkedő sport- és munkateljesítmények jutalmazása. A Kaposvári Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola és Gimnázium egyesületi-, verseny-, tömeg- és rekreációs diáksporttevékenységéhez szükséges eszközök, felszerelések vásárlásához anyagi fedezet biztosítása. ... >>

GYAKORLÓ DIÁKSPORT EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Béke utca 75.
képviselő: Juhos Ferenc
Az iskola pedagógiai programjával összhangban a tanórán kívüli diáksport szervezése Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Kar Gyakorló Általános Iskola és Gimnázumában a mindennapos testedzés és a szabadidősport lehetőségének biztosítása, az utánpótláskorú diákjaink részére kírt bajnokságon való részvétel szervezése, valamint a rendszeres testedzés érdekében egyéb programok megvalósítása. A Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium együttműködik egyesületekkel, és e szervezetekkel külön megállapodás alapján az adott feladataok vállalása, a sportágspecifikus képzés elősegítése, a tehetséges tanulók felkészítése és e diákok külső egyesületekbe való irányítása. A sportolni vágyó gyerekek fejlesztésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, a rendszeresen sportolók számának növelése, a diáksport egyesület a városi egyesületekkel kötött együttműködési megállapodás alapján az utánpótlás nevelésben való részvétel, valamint ezek érdekében a csapatok versenyeztetése és egyéb sportprogramok szervezése, a gyerekek egészséges életmódra való nevelése, a társadalomba való beilleszkedés és a személyiségfejlesztésben való tevékenység. ... >>

"Gyermekeink jövőjéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Béke utca 75.
képviselő: Molnár Anna
A modern pedagógiai eljárások megvalósításához szükséges feltételek biztosítása. A szülők és pedagógusok együttműködése a személyiség differenciált, egyénre szabott fejlesztéséért. A gyermeki és pedagógusi kezdeményezések anyagi feltételeinek megteremtése. Az iskolai eszközök megvásárlásához támogatás. Az oktatás színvonalának emelését szolgáló személtetőeszközök, anyagok vásárlásának támogatása. A tanulmányi, művészeti programok és versenyek támogatása. Diáksport versenyek szabadidős sporttevékenység támogatása. ... >>

"GYERMEKVILÁG" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7400 Kaposvár, Füredi utca 76.
képviselő: elnök Ángyánné Hász Emőke
Az alapítvány segíteni kívánja a Gyakorló óvoda keretein belül az új nevelési módszerek megismerését és azok alkalmazásának gyakorlati megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzését. Feladata az óvodapedagógusok szakmai fejlődéséhez szükséges továbbképzések, illetőleg az óvodai személyzet szakirányú képzéséhez az anyagi támogatás biztosítása. Az alapítvány segíteni kívánja a gyermekek egészségének megóvás érdekében a környezeti ártalmak csökkentését (zöldövezet fejlesztése, környezetvédelemre nevelés kiszélesítése, természetbarát játékeszközök beszerzése). Az alapítvány célul tűzi a gyermekek sportolási lehetőségeinek kiszélesítését, sporteszközök és udvari játékok beszerzésével. ... >>

Györke Völgye Sziklamászás Szabadidő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. A sziklamászás sport bemutatása (épített sziklafalon), oktatása, népszerűsítése a helyi lakosság körében. Szakképzett alpinisták közreműködésével. ... >>

GYÖRKEVÖLGYI SPORT HORGÁSZ Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 32. II/2.
képviselő: Koczka Zsolt
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat érintő) felnőtt és gyermek horgászversenyek szervezése és lebonyolítása, közösség építő egyesület létrehozása, a magyar hagyományos horgászati módszerek ápolása és továbbadása, a fiatalok egészséges és természetet szerető életmódra való nevelése, gyermekek szünidős táboroztatása vízi szabadidős programok szervezésével. Érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. ... >>

"HÁROM VEZÉR" Kisgáti Szabadidő Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tas vezér utca 7.
képviselő: elnök Dr. Tapazdiné Dr. Klujber Gabriella, elnökhelyettes Hausz Rita, elnökhelyettes Nagy Sándor
Az Egyesület célja elsősorban, de nem kizárólagosan a Kaposvár Kisgáti városrészben - Előd vezér utca, Huba vezér utca és Tas vezér utca - és környékén élők részére a szabdidő kulturált, hasznos eltöltése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása céljára szabadidő park létesítése, üzemeltetése, szabadidő, sport, gasztronómiai és kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

"HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉGES GYERMEKEKÉRT"

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Búzavirág u.24.III/1.
képviselő: Körmendi Anikó
Az anyagilag hátrányos helyzetű, a tanulásban, sportban az átlagosnál nagyobb teljesítményre képes gyermekek támogatása, hozzásegítése tanulmányaik folytatásához, üdülési, pihenési, utazási lehetőségekhez, sporttevékenységük kibontakoztatásához. ... >>

HÁTTÉR 2010 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Beszédes J. utca 42.
képviselő: elnök Dr.Nagy József
a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek társadalomba való fokozatos integrálásának elősegítése; - a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek iskoláztatása során a magasabb iskolai végzettség kitűzése, szakmai ismereteken alapuló szakképzettség megszerzése, illetőleg ennek támogatása; - a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek identitásának erősítése; - a származási hagyományok elsajátítása, ápolása, fejlesztése; - kulturális rendezvények, programok szervezése; - érdekvédelmi szervezetekkel való szoros együttműködés; - környezet kultúra megóvása, fejlesztése; - esetleges különbségek kiegyenlítése; - hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek életkörülményeinek, életszínvonalának minőségi javítása; - A rászoruló, arra érdemes tanulmányi és közösségi munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó roma tanulók pénzbeni támogatása pályázatok alapján. - Tehetséggondozás. - Hátrányos helyzetű, eredményes tanulók érdeklődés szerinti képzésének biztosítása és segélyezése. - A szociálisan rászoruló roma gyermekek beiskolázásának, tanulmányi munkájának segítése. - Fenntartható fejlődés elősegítése, környezettudatos és környezetvédő viselkedésformák népszerűsítése. - Az egészséges életmód és sport népszerűsítése. ... >>

HIDEG TEAM Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Kálvária utca 69.
képviselő: Hideg János ... >>

HigiFil Szabadidősport Klub

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Győr utca 14.
képviselő: Mészáros József
Az egészséges életmód biztosítása és népszerűsítése érdekében a szabadidősport területén általános szervezési, előkészítési, rendezési, bonyolítási, oktatási, propaganda, tanácsadási tevékenység az ifjúság, a család, az aktív korosztály és az idősek számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása. Részvétel amatőr szabadidős és sport rendezvényeken. ... >>

Horizont Testedző Egylet

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Adria utca 7.
képviselő: elnök Fűzi Attila
a/ Teke, tenisz, természetjárás, szabadidő sport sportágakban tevékenyen részt vállalni, a polgárok sportolási lehetőségeinek biztosításában. Számukra versenyek, szabadidős sportesemények szervezése. b/ A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése az 1977. Évi 156. Törvény 26. § (c) pontja szerint. ... >>

Human Well-wisher Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 4. II.lh. IV/1.
képviselő: Gábor Balázs
Közvetett cél a hátrányos helyzetű rétegek (45 év felettiek, büntetett előéletűek, szellemileg sérültek, árvízkárosultak, betegségük miatt hátrányos helyzetűek, beilleszkedési problémákkal küzdők, terhes kismamák, hajléktalanok), illetve a kisebbségek, különösen a romák társadalmi és munkaerő-piaci helyzetének javítása tudományos, szakmai és egyéb eszközökkel. Környezetvédelem, fenntartható életmód és fogyasztási szokások, cselekvésminták, mintaprojektek megvalósítása. Közvetlen célok: - A hátrányos helyzetűek oktatása. - A célcsoport munkaerő-piaci helyzetének javítása tanácsadással, kutatási-fejlesztési eredmények elérésével és gyakorlati adaptálásával. - Tudományos munkák készítése. - A pályázati források hatékony felhasználása a célcsoportok társadalmi és munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében. - Szabadidősport tevékenység folytatása a célcsoport egészségének megőrzése érdekében.- Környezetvédelmi megmozdulások szervezése. - A társadalom minél szélesebb körében tudatosítani a fenntarthatóságot mint értékrendet, a fenntartható alternatívák használatának módjait és a fogyasztás környezeti hatásait, javítani a különböző fenntartó fogyasztási alternatívák ismertségét elérhetőségét és használatát. ... >>

Idősek Közösségeinek Somogy Megyei és Kaposvári Szövetsége Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 191.
képviselő: elnök Horváth Gábor
Hagyományőrzés, hagyományápolás. Kulturális és művészeti programok szervezése. Egészségügyi felvilágosító munka fiatalok és gyermekek részére. Családsegítés. Segítségnyújtás a kisebb települések és önkormányzataik számára. A nehezen tanuló gyermekek részére korrepetálás szolgáltatás nyújtása. Kirándulások szervezése, gyermekek kirándulásán felügyelet biztosítása. Idősek szabadidejének lekötése, idősek gondozása, részükre kulturális programok, ünnepségek szervezése, egyéni szállítás megszervezésével. Idősek számára munkalehetőségek felkutatása, idősekre vonatkozó pályázati tanácsadás. Idősek támogatása, érdekképviselete. Könyvtárszolgáltatás. Segítségnyújtás egyedül élőknek (takarítás, bevásárlás, stb.). Az egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése. Az Egyesület segíti azokat a kezdeményezéseket amelyek az előbbiekben megfogalmazott általános és konkrét elképzelést és cselekvési szándékot tartalmaznak. Szabadidő sport támogatása. ... >>

Ifjúságért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Dr.Spiegl József, Ujvári Tomor
Lehetőséget biztosítani a gazdasági és magánszektor szerepvállalására a megye ifjúsággal kapcsolatos feladatainak támogatásában. Az önkormányzatok és intézmények által az ifjúsági szektorban eddig egymástól függetlenül áramoltatott eszközök koncentrálása, a felhasználás szakmai kontrolljának biztosítása. A társadalomtudományi eredmények hasznosulásának elősegítése az ifjúsággal kapcsolatos feladatok gyakorlati alkalmazásában. Kereskedelmi tevékenység folytatása az alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében. Megbízásos szerződés alapján önkéntes, illetve tiszteletdíjas segítők alkalmazása. Természetbeni, vagy pénzbeni adományok, felajánlások fogadása mind természetes mind jogi személyektől. Pályázatok alapján anyagi támogatások folyósítása. Diák- és tömegsport támogatása, szakmai, kulturális diákcserekapcsolatok támogatása. Közösségi szükségletek jelentkezése esetén pályázatok alapján kollektív anyagi támogatási formák alkalmazása (pl: üdültetés, stb.). Ifjúsági célokat szolgáló intézmények, társadalmi és civil szervezetek, szerveződések támogatása. Az alapító most hozzájárul bármiféle tevékenység folytatásához a kuratórium döntése alapján, amely jogszabályba nem ütközik és az alapítvány céljait szolgálja. ... >>

Integrált Judo Klub Kaposvár

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Roboz I. utca 21/B.
képviselő: Sánta Diana
Az alapító tagok a sportegysületet a judo sportág művelésének érdekében hozták létre, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/14. pontjára figyelemmel közhasznú jelleggel, szem előtt tartva a versenyzés feltételeinek biztosítását. Az egyesület az önkéntesség elve alapján alakult meg, önkormányzati elven működik. A szervezet az egyesületi célok érdekében biztosítja a tervszerű működéshez szükséges feltételeket és tagjai számára a sportrendezvényeken való részvételt. Az egyesület célja továbbá - 0-99 éves korig integrálni a judót szeretőket - kiemelt figyelemmel az oktatási intézményekben tanuló 4-24 éves korosztályra, - a hátrányos helyzetű és kisebbségben élő diákság sportolási lehetőségének biztosításával, valamint közösségbe tartozás élményével, segítséget nyújtani a társadalomba történő integrációt, - a kaposvári judo sport eredményeinek fokozása az elvárható erkölcsi normák és az etika írott és íratlan szabályainak figyelembevételével, - a sportág népszerűsítése, a sportágban minél több korosztály és réteg számára elérhetőbbé tenni az aktív részvételt, - sérült és fogyatékkal élők testi, lelki - szellemi fejlesztése - egyedileg kidolgozott módszer alapján - a versenysport mellett, - a területi, régiós, országon belüli és határon kívüli klubok közötti kapcsolatrendszer kiépítése, egymás munkájának segítése érdekében konzultációk, közös rendezvények, versenyek szervezése, - európai uniós lehetőség felkutatása, pályázatfigyelő létrehozása, - pályázati források megszerzése, - potenciális szponzorok, támogatók megkeresése, - a versenyzőknek optimális versenyzési lehetőség biztosítása, - versenyek rendezése. ... >>

"Iskolánk Sportjáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 67.
képviselő: Kulcsárné Galetics Ibolya
Az iskola tehetséges sportolóinak segítése felkészítésükben, körülményeik javítása, lehetőségeik fejlesztése, támogatása.Tantervben nem szereplő sportágak, sporttevékenységek megismertetésének, oktatásának segítése, feltételeinek biztosításához hozzájárulás. Iskolai sport tárgyi feltételei fenntartásának, bővítésének támogatása és karbantartásának támogatása. Szabadidős és egészséges életmódra nevelő tevékenységek létrejöttének segítése (táborozások utiköltsége, oktatók biztosítása és tiszteletdíjuk). ... >>

"JÖVŐNKÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Zárda utca 2.
képviselő: Nagy Vendel
A katolikus gimnáziumban tanuló diákoknak személyiségfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások szervezése, azok anyagi lehetőségének a biztosítása. A nehéz anyagi körülmények között élő tanulók segítése. Az egészséges életmódra nevelés keretében a szabadidő hasznos eltöltésére szervezett sport és kulturális programok szervezése, sporteszközök beszerzése. Iskolai könyvtár létrehozása, majd állománygyarapítása. Az oktatás színvonalát segítő eszközök, berendezések beszerzése. Az alapfokú művészetoktatási és középfokú szakképző intézmény, szakiskola és szakközépiskola létesítése, fenntartása.
... >>

Kapos - Balaton Taktikai Sportegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pipacs utca 74
képviselő: elnök Barkóczy László
Az alapító tagok akként határoztak, hogy az Egyesület létrehozásával kívánják ezen társadalmi szervezet kertein belül a szervezett sporttevékenység feltételeit megteremteni, támogatók bevonásával és saját bevételek biztosításával az Egyesület működésének anyagi és szervezeti kereteit biztosítani. Az Egyesület további céljának tekinti: - az Egyesület tagjai számára a versenyszerű sporttevékenység biztosítását, - a sportolók felkészüléséhez, fejlődéséhez, illetőleg az utánpótlás neveléséhez szükséges feltételek biztosítását, - a lövészsport széleskörű népszerűsítését, valamint - a lövészettel kapcsolatos ismeretek oktatását. ... >>

Kapos Dynamic Sport és Szabadidő Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Ivánfahegyalja utca 14/b.
képviselő: Kárpáti Anikó
a./ Tagjai számára biztosítsa a rendszeres testedzés sportolás lehetőségét, a közösségi élet kibontakoztatását, b./ sportolói számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és a nemzetközi sporteseményeken, c./ sportolóit a sport sajátos eszközeivel nevelje, d./ elősegítse a sportágak népszerűsítését. ... >>

Kapos Íjász Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Pipacs utca 17.
képviselő: Fehér János ... >>

Kapos Társaság Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 4.
képviselő: elnök Borbás Gábor
Általános cél: Kapos folyó és környezetének revitalizációja, szerepének megváltoztatása. Konkrét cél: A kaposújlaki víztározó elkészültével Kaposvár belterületén a folyó többcélú hasznosítása, illetve a hasznosítás feltételeinek elősegítése. Hosszú távú cél: olyan zöldfelület kialakítása a folyó és vízgyűjtője mentén, mely szerves része lesz a város és környéke ökológiájának, szabadidős és kulturális programjainak, sportolási lehetőségeinek. ... >>

KAPOS TEAM Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Petőfi u. 64.sz.
képviselő: Horváth József ... >>

"KAPOS TEAM" Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő utca 28.
képviselő: Bödő Tamás
a városban élő hátrányos helyzetű fiatalok hasznos szabaidő eltöltésének szervezése, számukra programok szervezése sportolási lehetőség biztosítása és táborok szervezése,
- felvilágosító előadások, programo szervezése az egészséges életmóddal kapcsolatos kérdésekben, illetve a drogfogyasztás megelőzésével és a bűnmegelőzéssel kapcsolatban,
- az élsportolók utánpótlásának biztosítása a tömegsport keretein belül,
- önvédelmi- és küzdősporttanfolyamok támogatása,
- sporttáborok szervezése és építése,
- sportlétesítmények építésének támogatása,
- szellemi vetélkedők szervezése és lebonyolítása,
- mindennemű tömegsport támogatása. ... >>

Kapos Volán Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Füredi út 180.
képviselő: Horváth Károly
Az egyesület elsősorban a természetes személy tagjai és a jogi személyiségű tagok munkavállalói sporttevékenységének szervezését, továbbá anyagi, tárgyi feltételeinek támogatását tekinti céljának. E cél érdekében kapcsolatot tart más sportegyesületekkel, intézményekkel és gazdálkodó szervezetekkel. ... >>

Kapós-Mix Röplabda Klub

(sport)

7400 Kaposvár, Fő u. 12. I/9.
képviselő: Pongráczné dr.Csorba Éva ... >>

Kapos-Quad Motor- Sport Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Töröcskei utca 16.
képviselő: elnök Proszonyák László, elnökhelyettes Boros Zoltán
Az egyesület elsősorban Kaposvár város lakóinak autó, motor sport és szórakozás, egészséges életmódra nevelés tevékenységének koordinálására, a sportélet támogatására, szervezésére egyesületet kívánnak létrehozni e tevékenységének fellendítése, a szabadidő eltöltési, és sport lehetőségeknek kibővítése, valamint a lakosság szórakozási lehetőségeinek bővítése. Ennek keretében a célokkal összefüggő rendezvények, versenyek megszervezése és lebonyolítása ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal