Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Cserénfai Tájvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Zaranyi út 6-8.
képviselő: elnök Zsille Péter, elnökhelyettes Fördős Jenő, elnökhelyettes Váradi Attila
Az egyesület célja elsősorban az épített és természeti környezet védelme az egyesületbe belépők egészséges életmódjának elősegítése, sportolási lehetőségének biztosítása. A szervezet közelebbi céljai: A természetvédelem gyakorlati művelése, társadalmi előmozdítása, népszerűsítése. Az ifjúság széleskörű bevonása a természetvédelembe, helyes szemléletük kialakítása érdekében. Természeti értékek minél alaposabb megismerése és a szervezett tudásanyag rendszerezése, feldolgozása, ismertetése, védelmi javaslatok kidolgozása és eljuttatása az illetékes szervekhez. Részvétel a térség területfejlesztésében. Ismeretterjesztés, környezeti nevelés, környezet- és természetvédelmi ügyekben tanácsadás, környezet- és természetvédelmi érdekképviselet ellátása, hátrányos helyzetben lévő személyek társadalmi esélyegyenlőségének segítése, munkahelyek létesítése a környezet- és természetvédelemmel összhangban. A szabadidő sport támogatása. Sportszolgáltatás nyújtása, úgymint tanfolyamok és oktatások szervezése. ... >>

Dél-Dunántúli Szarvasgombavadász Egylet

(környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Kemping utca 35.
képviselő: Buzgó József ... >>

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Zárda utca 1.
képviselő: dr.Kovách Gábor
A Deseda tó, valamint a Kaposvár-Toponár-Deseda zártkerti és üdülőterület épített- és természeti környezetének védelme, fejlesztése. ... >>

Dr. Foltényi Imre Állatotthon Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Tinódi utca 3
képviselő: dr Zomborszky Zoltán, Molnár Tibor
Állatvédelem, állatotthon üzemeltetése
- elhagyott kisállatok átmeneti időszakos megőrzése, elhelyezése, gondozása, örökbeadása
- állatmegőrző panzió létrehozása
- állatok kiképzése, képzése
- oktatások, ismeretterjesztő előadások tartása
- állatok gyógykezelése.

Az alapítvány támogatja mindazokat az egyéni és közösségi kezdeményezéseket, amelyek a fenti célok megvalósítását tűzik maguk elé, vagy megvalósításukban közreműködnek. ... >>

Föld Jövője Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 4. II. 1./1.
képviselő: elnök Ifj. Haraszti András, kuratóriumi tag id. Haraszti András
Az Alapítvány céljai egészségvédelem, egészségfejlesztés, környezetvédelem, környezeti nevelés, környezeti hatásvizsgálat, közösségfejlesztés, érdekvédelem, érdekképviselet, kulturális célok, ifjúságvédelem, betegcsoportok képviselete, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés, munkaerő-védelem, kutatás-fejlesztés, közbiztonság-védelem. ... >>

"Kapos" Állatbarát Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Corvina tér 6.
képviselő: Dr. Gippert Róbert elnök, Dr. Horn Péter társelnök
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló /közhasznú/ állatvédelmi-, természetvédelmi-, és környezetvédelmi tevékenység ellátása. ... >>

Kaposvári Kosárlabda Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 2. fsz.5.
képviselő: Kovács László
A környezeti nevelés minden korosztály bevonásával, kiemelten foglalkozva a gyermek- és ifjúsági korosztály szemléletformálásával. Természet- és környezetvédő táborokban végzett szakmai tevékenységgel az egyesület lehetőséget kíván teremteni a gyakorlati tapasztalatokon alapuló ismeretszerzésre, önművelésre. Környezetvédő akciók szervezése általános iskolai, középiskolai tanulók és főiskolai, egyetemi hallgatók közreműködésével. Térinformatikai eszközök igénybevételével a táj változásának vizsgálata a Kárpát-medencében a fenntartható fejlődés érdekében. A Kárpát-medence tájainak környezeti állapot-felmérését célzó mérések, vizsgálatok, tanulmányok végzése, koordinálása, és e munkák eredményeit összegző tanulmányok, ismeretterjesztő illetve figyelemkeltő kiadványok, multimédiás ismerethordozók készítése, szerkesztése. A környezetvédelmet szolgáló információs rendszerek kiépítése, adatbázisok létrehozása. Szakmai találkozók szervezése a regionális, országos és nemzetközi együttműködés és közös tevékenységek kidolgozása érdekében. Információterjesztés a sajtó, a nyilvánosság, a döntéshozók felé. Honismereti tevékenység. A kulturális örökség feltárása, dokumentálása; kiadványok szerkesztése. A kutatómunka fázisainak megismertetése a diákokkal, történelmi helyszínek meglátogatása, történelmi események megelevenítése, történelmi korszakok újraélése e célból szervezett táborokban. Kapcsolatépítés, csere a határon túli magyar honismereti szervezetekkel. Az európaiság és regionalizmus problémakörének feltárása, hídépítés és kapcsolatteremtés. Részvétel sportrendezvényeken. A kaposvári kosárlabda utánpótlás fejlődésének elősegítése. Sportrendezvények szervezése. ... >>

Kaposvári Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Dr. Vékony László
a.) Tevékeny részvétel Kaposvár szépítésében és értékeinek megvédésében. b.) A haladó hagyományok ápolása. c.) A városszépítő és városszerető erők felkutatása és munkájuk összefogása. d.) Az épített és a természetes értékek szépítésében, állagmegóvásában, védelmében javaslattevő tevékenység.
e.) A szépítő és az értékvédő tevékenységben szakemberek felkérése, vállalatok, intézmények, társadalmi szervezetek megbízása részfeladatok megoldására. f.) A városfejlesztési munka véleményezéssel történő segítése. g.) Tevékeny részvétel a Község- Városvédő és Városszépítő Egyesületek Országos szövetségének munkájában. h.) A természetvédelmi problémák megoldásának segítése, tudatosítása. ... >>

Korpadombi Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 168.
képviselő: elnök Kovács József
A társaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, valamint fegyverhasználat és tartásra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával - Továbbá a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással - A legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sport-vadászati és a térségi természeti értékek aktív védelmében való részvétel lehetőségét biztosítsa. ... >>

MANATUS KÖRNYEZETBARÁTOK EGYESÜLETE

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 30.
képviselő: Argay Ferenc
Az Egyesület természetet és természetjárást kedvelő alapítói mind természeti, mind pedig épített környezetünk védelmében kívánják elsősorban - de nem kizárólagosan - az ifjúság figyelmét az általuk fontosnak tartott értékekre ráirányítani. Az alapítók különösen az édes és sós vizek, illetve vizes élőhelyek, olyan szintű és módú megismerését szeretnék elősegíteni, hogy ezen helyek védelme az ott járó, bennük mozgó emberek megfelelő ismereteken nyugvó természet rajongásából - önként fakadjon. A természetben élő ember feladata annak értékei megóvása, ekként az Egyesület egyik alap célkitűzése tehát az, hogy a víz közeli kikapcsolódás kedvelői, hobbijuk színterétől úgy tudjanak elválni, hogy szabadidős örömkeresésük a rombolás nyomait ne hagyja maga után a természetben. Ennek elengedhetetlen feltétele ismerni a védelmet igénylő közeget, illetve környezetet. Az egyesület részt kíván venni az egyre intenzívebb odaadást igénylő természetvédelem érdekében hazai vizeink és a tengerek élővilágának, állapotának felmérésében, illetve az emberi jelenléttől terhelt részek mentesítésében (szemét és egyéb szennyeződések eltávolítása). Az Egyesület saját, illetve egyéb forrású szakmai felmérések eredményeit a veszélyeztetett, illetve csökkenő létszámú fajok, illetve vizes élőhelyek színességének védelme érdekében a propaganda, a tanítás és a tájékoztatás eszközeivel kívánja felhasználni. Az édes és sós vizek, illetve vizes élőhelyek felkeresői valamint a víz közeli kikapcsolódás kedvelői közt nagy számban található sportolók, akik környezethez való viszonyulása, valamint sporttevékenységük során tanúsított magatartása a korábban megfogalmazott célok szerint kell, hogy folyjon. Sporttevékenység, illetve sportrendezvények szervezésével, az ennek keretében folytatott oktatással, illetve annak során az egyesület jelentős figyelmet kíván fordítani a kedvtelési célú sportolók környezettudatosságra való nevelésére. A természetközeli sportok esetében az Egyesület fel kívánja azon tényre hívni a figyelmet, hogy az elsődleges cél nem a mindenáron elérendő eredmény, hanem az, hogy természeti környezetünket minél tovább, és egyre javuló körülmények közt élvezhessük. A sport általánosságban is eszköze az egészségmegőrzésnek, mely mellett a vízi sportok különösen alkalmasak gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatására. Az Egyesület tehát a vízi sporttevékenységeket általános egészség-megőrzési célzattal is, és beteg, vagy fogyatékos emberek rehabilitációja, mozgási szabadsága kiterjesztése érdekében is folytatni kívánja. Az Egyesület fenti céljai szerint az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ pontjának 1., 4., 8., 9. és 14. alpontja alapján közhasznú tevékenységet kíván ellátni. ... >>

NATURA ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Bláthy O. utca 13.
képviselő: Dávid János
Környezettudományos tevékenység támogatása. Tudományos ismeretterjesztés. Oktatás. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem. ... >>

PhilipTermészet-és Állatvédő Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Csalogány utca 23.
képviselő: Szántó Ildikó
Az egyesület megalakításának célja a természet és az állatvilág megóvása, védelme, ezen belül: az elhagyott állatok elhelyezése és gondozása, oktatások és képzések tartásával az állatok gazdáinak az állattartás szabályaira, az ezzel kapcsolatos felelősségre tanítása, oktatási és demonstrációs tevékenység, óvodai és iskolai csoportok részére bemutatók szervezése, tartása, kisállat-panzió létrehozása és működtetése, állatóvoda létrehozása és működtetése, állatok képzése, az emberi környezet és természet megóvása. ... >>

S.O.S. Föld Alapítvány

(környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 48.
képviselő: elnök Bokor Erika
Adományok gyűjtése a környezetvédelem minél hatékonyabb gyakorlásának elősegítése érdekében. A környezetvédelem népszerűsítése. A környezetvédelem szervezett és tudatos tevékenységként történő gyakorlása. ... >>

"Somogy Természeti Öröksége" Közalapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság utca 15. I. III./3.
képviselő: Filotás Zoltán
A táj, különösen a somogyi táj, védelme, a tájvédelem, természetvédelem elméleti, gyakorlati, anyagi előmozdítása ... >>

"Toponárt Szépítők" Egyesület

(sport,kulturális,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Mikes Kelemen utca 45.
képviselő: Illés Jánosné
Közterületek tisztaságának megőrzése, az öko- és lakókörnyezet szépítése, karbantartása, virágosítása, fásítása, kutya és háziállat tartásának normalizálása, állatvilág védelme (gólyafészkelő helyek, madarak, emlősök, hüllők), infrastuktúra fejlesztése, az úthálózat, közlekedés minőségének javítása, a közrend, és közbiztonság elősegítése, javítása, saját vagyonunk, értékeink megóvása, a "Szem szomszédok egymásért" mozgalom munkájának segítése, turisztikai fejlesztések elősegítése (szálláshelyek kialakítása, falusi turizmus lehetőségeinek kialakítása, falusi vendéglátás és szabadidő eltöltésének kialakítása, lovas turizmus fejlesztése), rendezvények, kulturális és sportesemények szervezése, lebonyolítása, pályázatokon való részvétel, tőkebevonás elősegítése a turisztika célok megvalósítássához. ... >>

ZÖLDSZEM Környezetvédelmi Egyesület a Fenntarthatóságért

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Győr utca 14.
képviselő: Mészáros Attila
Az Egyesület alapvető célja:
Ökológiailag, gazdaságilag és szociálisan fenntartható társadalom létrejöttének elősegítése. Fenntartható társadalom alatt értjük egy olyan gazdasági-társadalmi berendezkedést, mely a Földön egységesen biztosítja minden ember számára az alanyi jogon járó tiszta levegőt, tiszta vizet, természetes környezetet, alapvető élelmiszereket, szükséges energiát, tanulási lehetőséget, létbiztonságot, demokratikus jogokat valamint a rendezett lakóhelyhez és munkalehetőséghez való hozzájutást.
Az Egyesület rendeltetési céljai (küldetése):
Hozzájárulni a jelen és jövő nemzedék globális szemléletmódjának, környezettudatos gondolkodásának, gondolkodó-értelmiségi személyiségének kialakulásához. Az Egyesület Globális Képzés (Globál Education) programjának kidolgozásával, bevezetésével elősegíteni a környezeti nevelés, valamint a demokráciára, az emberi jogokra, és a békére nevelés fejlesztését az oktatási intézményekben. Tájékoztani a lakosságot a tudatos hulladékgazdálkodás elengedhetetlen fontosságáról, hulladékválság megoldásának lehetőségeiről. Erősíteni az állampolgárok felelősségtudatát, és aktíív szerepvállalását a hulladékmentes környezetünk megteremtése érdekében. Hiteles felvilágosítást nyújtani a föld energiaellátó képességéről, és az Emberiség által felhasznált energiamennyiség egyenlőtlenségéről. A szembeállítás eredményének megismertetése a lakossággal, és a lehetséges megoldások felvázolása. Ökológiai közgazdaságtani elvekre épülő, fenntartható gazdasági programok kidolgozásával, fejlesztésével, valamint gyakorlati bevezetésével hozzájárulni a természeti környezetével a (Földdel) egyensúlyban működő, annak természetes állapotát kizárólag pozitívan befolyásoló, továbbá minden szereplője számára jól-létet biztosító gazdasági rendszer kialakításához. ... >>
1. oldal